Tải bản đầy đủ

Bài tập quản trị văn phòng 2017

TÌNH HUỐNG 1 – YÊU CẦU 1- CÂU 1
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU HOÀ BÌNH
Số: 1215 /CV-CSHB
V/v: quyết định nâng đơn giá tiền
thưởng vượt kế hoạch trong
Quý 3 năm 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 09 năm 2017

Kính gửi: Các Đội sản xuất Công ty Cổ phần cao su Hòa Bình.
Căn cứ theo công văn số: 1214/CV-CSHB ngày 20/09/2017 về việc thưởng
vượt kế hoạch sản lượng từ tháng 09 đến cuối năm 2017, Ban Lãnh đạo công ty đã
quyết đinh mức thưởng là 15.000 đồng/kg sản lượng vượt. Tuy nhiên, sau khi cân đối
nguồn quỹ khen thưởng đồng thời để động viên, khuyến khích công nhân ở các Đội
sản xuất khai thác vượt kế hoạch sản lượng hơn nữa, Ban Lãnh đạo quyết định nâng

đơn giá tiền thưởng vượt kế hoạch trong Quý 3 năm 2017.
Nay Ban Lãnh đạo thông báo đến Đội sản xuất thông báo đến các Đội sản xuất
công văn Số: 1215 /CV-CSHB.
Nội dung cụ thể bao gồm:
Mức thưởng: 17.000 đồng/kg sản lượng vượt
Đối tượng: Công nhân các Đội sản xuất hoàn thành mức sản lượng yêu
cầu
Nguồn thưởng sẽ được trích từ quỹ Khen thưởng của công ty
Thời gian triển khai từ ngày 25/09/2017 đến ngày 25/10/2017
Đề nghị Tổ trưởng các Đội sản xuất nghiêm túc triển khai và phổ biến cho
công nhân tích cực khai thác để hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

TRẦN QUỐC HƯNG


TÌNH HUỐNG 1- YÊU CẦU 1 –CÂU 2

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU HOÀ BÌNH
Số: 1216 /CV-CSHB
V/v: thanh toán dứt điểm
công nợ năm 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 02 năm 2018

Kính gửi: Quý khách hàng.
Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã
đồng hành và gắn bó cùng với chúng tôi trong suốt chặng đường 5 năm vừa qua.
Chúng tôi luôn lấy làm vinh hạnh và trân quý tình cảm gắn bó giữa hai bên.


Hiện nay, tình hình công nợ của công ty chúng hiện tại không được tốt. Khoản
phải thu của khách hàng tính đến quý 4 năm 2017 tăng lên rất nhiều so với đầu năm.
Đồng thời, nhằm xây dựng hệ thống sản xuất, do đó chúng tôi cần một số khoản tiền
nhằm đầu tư vào trang thiết bị.
Được biết Quý khách vẫn chưa hoàn thành xong khoản tiền cho các lô hàng
Quý 4, cụ thể là 100 tỷ đồng.
Rất mong Quý công ty sẽ nhanh chóng hoàn thành khoản thu cho đến hết ngày
21/03/2018. Việc hoàn thành sớm các khoản tiền trên đồng thời sẽ giúp công ty
chúng tôi hoạt động tốt nhất có thể cũng như thực hiện tốt hơn trong công việc của
hai bên.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT

UQ. TRƯỞNG PHÒNG TC-KT
(Ký tên, đóng dấu)

NGUYỄN VĂN QUANG


TÌNH HUỐNG 1 – YÊU CẦU 2 – CÂU 1

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU HOÀ BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-CSHB

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 03 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
V/v: bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng, trưởng phòng

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH
-Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005
- Căn cứ vào Quyết định số 5360/QĐ-TCCB ngày 05/12/2003 của Bộ Nông Nghiệp và Phát
Triển Nông Thôn về việc chuyển Nông trường Cao su Hoà Bình và Nhà máy chế biến cao
su Hoà Bình – Bộ phận doanh nghiệp Nhà nước Công ty Cao su Bà Rịa thành Công ty Cổ
phần
- Căn cứ vào giấy CNĐKKD: Số 4903000095 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng
Tàu cấp ngày 22/4/2004. Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 07/5/2008
- Căn cứ vào điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày
20/04/2004 và được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26/02/2008
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà: Nguyễn Văn Quang
CMND số: 215437822
Nơi cấp: Bình Định

Ngày cấp: 20/2/2010

Địa chỉ thường trú: Phú Xuân, Tây Sơn, Bình Định
Giữ chức vụ kế toán trưởng, trưởng phòng Tài chính – Kế toán công ty kể từ ngày
20/03/2018
Điều 2: Kể từ ngày được bổ nhiệm, Ông Nguyễn Văn Quang có nghĩa vụ thực hiện các
công việc được phân công, chịu trách nhiệm và báo cáo trước Trưởng Phòng, Ban Lãnh đạo
công ty, và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy
định tại Điều lệ, quy chế của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan. Nhiệm vụ cụ
thể của Ông Quang do Tổng Giám đốc phân công, được hưởng lương hệ số lương cơ bản


theo Nghị định số: 205/NĐ-CP là 4,99 (bậc kế toán trưởng doanh nghiệp hạng II) và hệ số
lương doanh nghiệp là 9,4 (bậc kế toán trưởng)
Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi có Quyết định khác về
việc này được ban hành. Ông Nguyễn Văn Quang và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu HCNS
-Phòng TC-KT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
Chủ tịch HĐQT
(đã ký, đóng dấu)

NGUYỄN CÔNG TÀI

TÌNH HUỐNG 1 – YÊU CẦU 2- CÂU 2

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH
BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
I.
1.
2.
3.
4.
5.

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cao su Hoà Bình
Tên tiếng Anh: Hoa Binh Rubber Joint stock Company.
Tên viết tắt: HORUCO
Trụ sở chính: Xã Hòa Bình – Xuyên Mộc – Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3872104 - 3873482


6.
7.
8.
II.

Fax: 064. 3873495
Email: horuco@horuco.com.vn"> horuco@horuco.com.vn
Website: www.horuco.com.vn
NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kế toán công nợ
2. Mô tả công việc: Thu hồi công nợ của khách hàng,
3. Yêu cầu, kỹ năng và trình độ chuyên môn:
• Tuổi từ 25 trở lên
• Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kế toán
• Khéo léo, trung thực và chăm chỉ.
• Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu áp lực công việc.
• Giọng nói dễ nghe, rõ ràng (người miền Nam)
4. Số lượng tuyển: 3 Nam/ nữ
5. Chế độ phúc lợi:
• Mức lương: 7.500.000 đồng/tháng
• Quyền lợi được hưởng: Đầy đủ các chế độ theo quy định Luật Lao động và quy
định của công ty.
6. Thời gian, địa điểm làm việc: Full time, văn phòng đại điện tại TP. HCM
7. Hồ sơ gồm:
• Thư dự tuyển, CV (tiếng Anh + tiếng Việt).
• Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4x6 (không quá 06 tháng).
• Bản sao giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ.
• Giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng.
• Chứng minh thư, hộ khẩu photo công chứng.
• Đơn xin việc viết tay.
• Mẫu đăng kí tuyển dụng, yêu cầu có dán ảnh
Hồ sơ ghi rõ vị trí dự tuyển gửi trực tuyến qua địa chỉ email caosuhoabinh@gmail.com
hoặc nộp trực tiếp tại CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH
Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2018 đến ngày 01/04/2018
Mọi thắc mắc xin liên hệ: Bộ phận Nhân sự - Ms Hồng – 0123760765
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH
(đã ký, đóng dấu)

Giám đốc
Bùi Xuân Anh


TÌNH HUỐNG 1 - YÊU CẦU 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH
PHÒNG TỔ CHỨC- HÀNH CHÍNH
Số: /BC-TCHC

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO
Thiệt hại do mưa lớn và gió lốc tới công ty
Kính gửi: Ban Lãnh đạo Công ty Cao su Hòa Bình.
Do ảnh hưởng của cơn mưa lớn tối nay ngày 11 tháng 04 năm 2018 kèm theo gió lốc nên
một phần mái tôn nhà kho của Công ty bị gió cuốn bay và gây hư hỏng một số thành phẩm
trong kho.
Thiệt hại:
- Nhà kho bị trốc mái ở một số chỗ
- Một số thành phẩm bị ướt
- Mất điện bộ phẩn ủ đông
Khắc phục sau sự cố:
-

Liên hệ bộ phận kỹ thuật sữa chữa và kiếm tra máy móc ngay lập tức
Liên hệ bộ phận thẩm định chất lượng và kế toán để kiểm tra, kiểm kê hàng hóa
Liên hệ công ty xây dựng sữa chữa nhà kho

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

PHÒNG TỔ CHỨC- HÀNH CHÍNH
(Ký tên, đóng dấu)

MÃ HOÀNG QUÂN


TÌNH HUỐNG 1 - YÊU CẦU 4 – CÂU 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH
PHÒNG TỔ CHỨC- HÀNH CHÍNH
Số: /TTr-PKD

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về việc trang bị thêm máy tính bảng mới.
Kính gửi: Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần cao su Hòa Bình.
Căn cứ theo qui định cũ của công ty, mỗi nhân viên kinh doanh sẽ được chuẩn bị một thiết
bị di động. Tuy nhiên, vì lý do hiện nay nhân viên kinh doanh thường phải đi công tác bên
ngoài để tìm kiếm và thuyết phục khách hàng. Trong quá trình công tác, việc mang theo
nhiều tài liệu, catalog gây ảnh hưởng đến quá trình di chuyển, cũng như làm việc với khách
hàng. Do đó chúng tôi đề nghị đến Công ty hỗ trợ các nhân viên kinh doanh ít nhất 03 máy
tính bảng nhằm phục vụ công việc.
Chi phí cho mỗi chiếc máy tính bảng là 15.000.000 đồng.
Lợi ích khi hỗ trợ máy tính bảng cho nhân viên kinh doanh là:
- Thuận tiện hơn trong quá trình đi công tác
- Trình chiếu slide dễ hơn cho đối tác, khách hàng
- Nâng cao năng suất làm việc
- Thể hiện được tính chuyên nghiệp của công ty
Rất mong sự hỗ trợ từ Ban Lãnh đạo công ty.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.
-Phòng KD

PHÒNG KINH DOANH
(Ký tên, đóng dấu)

NGÔ XUÂN NAMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x