Tải bản đầy đủ

27 đề thi học kì THPT liên hà hà nội file word có lời giải chi tiết

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Đề thi học kì THPT Liên Hà - Hà Nội - Năm 2018
Câu 1 (Thông hiểu): Ở một loài thực vật, gen A quy định tính trạng hoa đỏ trội hoàn toàn so
với gen a quy định tính trạng hoa trắng. Các phép lai làm xuất hiện tính trạng hoa trắng là:
A. Aa x Aa; AA x AA; Aa x AA; Aa x AA; AA x aa.
B. Aa x Aa; Aa x aa; aa x aa; AA x aa.
C. Aa x Aa; Aa x aa; aa x aa.
D. AA x AA; Aa x AA; AA x aa.
Câu 2 (Nhận biết): Nhận định nào không đúng về mã di truyền
A. Mã di truyền là mã bộ ba.
B. Mỗi mã di truyền mã hóa nhiều axit amin.
C. Có một số mã di truyền không mã hóa axit amin.
D. Mã di truyền có tính phổ biến, tức là tất cả các loài đều có chung một bộ mã di truyền, trừ
một vài ngoại lệ.
Câu 3 (Thông hiểu): Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn
toàn, không xảy ra đột biến.Theo lí thuyết, phép lai P : AaBb x AaBb cho đời con có số kiểu
gen và kiểu hình tối đa:
A. 4 loại kiểu gen và 9 loại kiểu hình.

B. 9 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình.


C. 9 loại kiểu gen và 9 loại kiểu hình.

D. 4 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình.

Câu 4 (Thông hiểu): Một cơ thể đực có thể kiểu gen AaBbDbEeHh. Ba tế bào sinh tinh ở cơ
thể này giảm phân bình thường sẽ cho tối thiểu và tối đa số loại giao tử lần lượt là:
A. 6 và 32.

B. 4 và 32.

C. 2 và 6.

D. 2 và 4.

Câu 5 (Nhận biết): Một cá thể sinh vật có tất cả các tế bào xôma đều thừa một nhiễm sắc thể
ở một cặp nhất định so với bình thường. Cá thể đó được gọi là
A. thể ba.

B. thể tam bội.

C. thể đơn bội.

D. thể một.

Câu 6 (Nhận biết): Đột biến số lượng NST là
A. những biến đổi trong cấu trúc NST mà thực chất là sự sắp xếp lại những khối gen trên và
giữa các NST.
B. đột biến làm thay đổi số nuclêôtit trong tế bào.
C. những biến đổi xảy ra trong vật chất di truyền ở cấp độ tế bào.
D. đột biến làm thay đổi về số lượng NST trong tế bào.
Câu 7 (Nhận biết): Cấu trúc sinh học có chức năng vận chuyển axit amin tới ribôxôm để
tổng hợp prôtêin là:
Trang 1 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

A. rARN.B. ADN.

C. mARN.

D. tARN.

Câu 8 (Nhận biết): Một cơ thể có kiểu gen AaBBDdEE. Theo lí thuyết, cơ thể này giảm
phân bình thường sẽ cho các loại giao tử là:
A. Aa, BB, Dd, EE.
B. A, a, B, D, d, E.
C. ABDE, ABdE, aBDE, aBdE.
D. ABDE, ABdE, aBDE, aBdE, Aa, BB, Dd, EE.
Câu 9 (Nhận biết): Các gen cấu trúc trong opêron Lac ở vi khuẩn đường ruột E.coli có chức
năng
A. quy định tổng hợp các enzim tham gia phân giải đường lactôzơ.
B. khởi động opêron Lac.
C. vận hành opêron Lac.
D. điều hòa hoạt động opêron Lac.
Câu 10 (Nhận biết): Người ta tiến hành nuôi cấy hạt phấn có kiểu gen AbD thành mô đơn
bội, sau đó xử lí thành công cônsixin để tạo ra mô lưỡng bội. Theo lí thuyết, kiểu gen của mô
lưỡng bội là:
A. AAbbDD.

B. AaBbDd.

C. aaBbDd.

D. aabbdd.

Câu 11 (Nhận biết): Trong các dạng đột biến cấu trúc NST, dạng đột biến thường gây ít hậu
quả nghiêm trọng cho thể đột biến là
A. đảo đoạn.

B. mất đoạn.

C. lặp đoạn, chuyển đoạn.

D. thay thế một cặp nuclêôtit.

Câu 12 (Nhận biết): Người ta nghiên cứu 3 cặp nhiễm sắc thể ở một loài thực vật và được kí
hiệu là Aa, Bb, Dd. Trong các cơ thể có bộ nhiễm sắc thể sau đây, thể nào bị đột biến thuộc
thể một?
A. AaaBbbDdd.

B. AaaBbDd.

C. AaBbD.

D. AaBbDd.

Câu 13 (Nhận biết): Đặc điểm của mã di truyền phản ánh tính thống nhất của sinh giới là
A. tính đặc hiệu.

B. tính liên tục.

C. tính đồng qui.

D. tính phổ biến.

Câu 14 (Nhận biết): Đột biến gen là
A. những biến đổi trong cấu trúc của gen, liên quan đến một cặp nuclêôtit hoặc vài cặp
nuclêôtit
B. những cơ thể mang đột biến và đã biểu hiện kiểu hình đột biến.
C. những biến đổi xảy ra trong vật chất di truyền ở cấp độ tế bào.
Trang 2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
D. những biến đổi trong cấu trúc của nhiễm sắc thể, liên quan đến một cặp nuclêôtit hoặc vài
cặp nuclêôtit.
Câu 15 (Thông hiểu): Một gen sau khi bị đột biến có chiều dài không đổi nhưng tăng lên 2
liên kết hiđrô. Gen này bị đột biến thuộc dạng
A. Thay thế 2 cặp A -T bằng 2 cặp G - X.
B. Thêm một cặp A - T.
C. Thêm một cặp A - T hoặc thay thế 2 cặp A - T bằng hai cặp G - X.
D. Thêm một cặp A - T và thay thế 2 cặp A - T bằng 2 cặp G - X.
Câu 16 (Nhận biết): Axit amin nào trong các axit amin sau đây chỉ được mã hóa bởi một bộ
ba?
A. Mêtiônin và tryptôphan.

B. Mêtiônin.

C. Lơxin và valin.

D. Glixin và Lizin.

Câu 17 (Nhận biết): Một cơ thể có kiểu gen AABBddee. Theo lí thuyết, cơ thể này giảm
phân bình thường sẽ cho các loại giao tử là:
A. AA, BB, dd, ee.

B. ABde, AA, BB, dd, ee.

C. ABddee.

D. ABde.

Câu 18 (Nhận biết): Một phân tử ADN mẹ nhân đôi liên tiếp 5 lần, số phân tử ADN con tạo
thành là:
A. 10.

B. 64.

C. 32.

D. 5.

Câu 19 (Nhận biết): Bộ NST của một loài sinh vật là : 2n = 20. Thể đơn bội, thể tam bội, thể
tứ bội được phát sinh từ loài này có số lượng NST lần lượt là:
A. 2n - 1 = 19; 2n + 1 = 21; 2n + 2 = 22.

B. n = 20; 2n +1 = 21; 2n +2 = 22.

C. 2n - 1 = 19; 2n + 1 = 21; 4n = 40.

D. n = 10; 3n = 30; 4n = 40.

Câu 20 (Nhận biết): Trình tự nuclêôtit của mARN là 5' - AUG XXX GAA AUU AGG - 3'.
Trình tự nuclêôtit của mạch mã gốc quy định tổng hợp phân tử mARN này là:
A. 3' - ATG XXX GAA ATT AGG 5'.

B. 5' - TAX GGG XTT TAA TXX - 3'.

C. 3' - TAX GGG XTT TAA TXX - 5'.

D. 3' - UAX GGG XUU UAA UXX - 5'.

Câu 21 (Nhận biết): Nếu sau đột biến, khối lượng của gen thay đổi thì dạng đột biến xảy ra
với gen này là
A. Thay thế một cặp nuclêôtit.
B. Mất một cặp nuclêôtit.
C. Mất một cặp nuclêôtit hoặc thêm một cặp nuclêôtit.
Trang 3 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

D. Mất và thêm một vài cặp nuclêôtit.
Câu 22 (Nhận biết): Mạch bổ sung của một gen có trình tự nuclêôtit : 5' - ATT GAG XXX
TTT XGX - 3'. Trình tự nuclêôtit của mARN được phiên mã từ gen nói trên:
A. 3' - TAA XTX GGG AAA GXG - 5'.

B. 5' - AUU GAG XXX UUU XGX - 3'.

C. 3' - AUU GAG XXX UUU XGX - 5'.

D. 5' - TAA XTX GGG AAA GXG - 3'.

Câu 23 (Nhận biết): Cho các thông tin sau:
(1) Làm thay đổi hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào.
(2) Làm biến đổi vật chất di truyền ở cấp độ tế bào.
(3) Cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.
(4) Làm thay đổi chiều dài của ADN.
(5) Làm xuất hiện các alen mới trong quần thể.
(6) Xảy ra ở cả động vật và thực vật.
Trong các thông tin trên, có bao nhiêu thông tin là đặc điểm chung của đột biến đảo đoạn
NST và đột biến lệch bội dạng thể ba?
A. 5.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

Câu 24 (Nhận biết): Nuclêôtit tự do của môi trường không phải là nguyên liệu của quá trình
phiên mã là
A. timin.

B. uraxin.

C. xitôzin.

D. ađênin.

Câu 25 (Nhận biết): tARN mang axit amin mêtiônin tới khớp bổ sung với côđon mở đầu
trên mARN có bộ ba đối mã là:
A. 3' - AUG - 5'.

B. 3' - XAU - 5'.

C. 5' - XAU - 3'.

D. 5' - XAU - 3'.

Câu 26 (Thông hiểu): Ở một loài thực vật, xét cặp gen DD nằm trên NST thường, mỗi gen
đều dài 0,51μm và có hiệu số giữa 2 loại nuclêôtit là 10%, biết số lượng ađênin lớn hơn số
lượng guanin. Do đột biến, gen D biến đổi thành gen d tạo nên cặp gen dị hợp Dd. Gen d có tỉ
lệ A : G = 7:3 và có chiều dài bằng chiều dài của gen D. Cơ thể có kiểu gen Dd tự thụ phấn,
trong số các hợp tử thu được có một loại hợp tử chứa tổng số nuclêôtit loại ađênin của các
gen nói trên là 2850. Kiểu gen của loại hợp tử này là:
A. DDdd.

B. DDd.

C. DD hoặc Dd hoặc dd.D. Ddd.

Câu 27 (Nhận biết): Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc
A. liên tục và không liên tục.

B. bổ sung và bán bảo tồn.

C. bán bổ sung và bán bảo tồn.

D. bổ sung và bảo tồn.

Trang 4 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 28 (Thông hiểu): Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là hoàn toàn,
không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai P : AaBBDD x AaBbdd cho đời con có kiểu
hình trội về cả 3 tính trạng là:
A. 37,5%.

B. 75%.

C. 25%.

D. 56,25%.

Câu 29 (Thông hiểu): Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn
toàn, không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết phép lai P: (bố) AaBBDd x (mẹ) AaBbdd cho tỉ lệ
đời con có kiểu gen và kiểu hình khác mẹ lần lượt là:
A. 7/8 và 5/8.

B. 5/8 và 7/8.

C. 1/8 và 3/8.

D. 3/8 và 1/8.

Câu 30 (Nhận biết): Trong 64 bộ ba, số bộ ba không mã hóa axit amin là:
A. 3 bộ ba.

B. 64 bộ ba.

C. 61 bộ ba.

D. 63 bộ ba.

Câu 31 (Nhận biết): Gen là
A. một đoạn ADN mang thông tin mã hóa một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử mARN.
B. một đoạn ADN mang thông tin mã hóa một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN.
C. một đoạn NST, mang thông tin di truyền quy định tính trạng của loài.
D. một đoạn ADN, mang thông tin di truyền quy định tính trạng của nhiều loài.
Câu 32 (Nhận biết): Đối tượng thí nghiệm của Menđen khi nghiên cứu các quy luật di
truyền là:
A. Đậu Hà Lan.

B. Ruồi giấm.

C. Đậu Hà Lan, ruồi giấm.

D. Cây hoa phấn.

Câu 33 (Nhận biết): Một loài có bộ NST 2n = 14. Cho các thể đột biến được phát sinh từ
loài này :2n - 1 = 13; 2n +1 = 15; 3n = 21; 4n = 28; 5n = 35. Trong các dạng đột biến trên, thể
đa bội lẻ có công thức NST là:
A. 2n - 1 = 13; 2n + 1= 15; 3n = 21; 5n = 35. B. 2n - 1 = 13; 2n + 1= 15
C. 3n = 21; 5n = 35.

D. 3n = 21; 4n = 28; 5n = 35.

Câu 34 (Nhận biết): Xác định quần thể nào sau đây thuộc dòng thuần?
A. Quần thể gồm tất cả các cá thể có kiểu gen AAbbDd.
B. Quần thể gồm các cá thể có kiểu gen AAbbDD và aaBbdd.
C. Quần thể gồm tất cả các cá thể có kiểu gen aabbdd.
D. Quần thể gồm tất cả các cá thể có kiểu gen AaBbDd.
Câu 35 (Nhận biết): Sản phẩm của quá trình dịch mã là gì?
A. ADN.

B. ARN.

C. prôtêin.

D. mARN.

Câu 36 (Nhận biết): Theo giả thuyết siêu trội, kiểu gen nào sau đây cho ưu thế lai cao nhất?
Trang 5 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

A. AABBDD.

B. AaBbDd.

C. aaBbDd.

D. aabbdd.

Câu 37 (Nhận biết): Trong tạo giống bằng công nghệ tế bào, người ta có thể tạo ra giống cây
trồng mới mang đặc điểm của hai loài khác nhau nhờ phương pháp
A. Lai giống.

B. Nuôi cấy hạt phấn.

C. Dung hợp tế bào trần.

D. Nuôi cấy tế bào và mô thực vật.

Câu 38 (Thông hiểu): Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen
a quy định hoa tím, gen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài; hai
cặp gen này nằm trên cặp NST tương đồng số 1. Gen D quy định thân cao trội hoàn toàn so
với alen d quy định thân thấp, cặp gen này nằm trên cặp NST tương đồng số 2. Cho giao phấn
giữa 2 cây P đều thuần chủng được F1 dị hợp cả 3 cặp gen. Cho F1 giao phấn với nhau thu
được F2, trong đó cây có kiểu hình hoa tím, quả dài, thân cao chiếm 12%. Biết hoán vị gen
xảy ra trong quá trình phát sinh giao tử đực và cái với tần số bằng nhau. Tính theo lí thuyết, tỉ
lệ kiểu hình mang đúng 2 tính trạng trội ở F2 chiếm tỉ lệ:
A. 4,95%.

B. 66%.

C. 49,5%.

D. 30%.

Câu 39 (Thông hiểu): Ở ruồi giấm, số lượng NST lưỡng bội của loài là là 2n = 8. Đột biến
có thể tạo tối đa bao nhiêu loại thể một ở loài này?
A. 4.

B. 9.

C. 7.

D. 8.

Câu 40 (Thông hiểu): Trong tất cả các mã di truyền được giải mã trên phân tử mARN, có
bao nhiêu mã di truyền không chứa nuclêôtit loại ađenin (A)?
A. 27.

B. 64.

C. 3.

D. 61.

Đáp án
1-C

2-B

3-B

4-C

5-B

6-D

7-D

8-C

9-A

10-A

11-A

12-B

13-D

14-A

15-A

16-D

17-D

18-C

19-D

20-C

21-C

22-B

23-D

24-A

25-C

26-B

27-B

28-B

29-A

30-A

31-A

32-A

33-C

34-C

35-C

36-B

37-C

38-D

39-A

40-A

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án C
Để thế hệ lai xuất hiện kiểu hình hoa trắng (aa) thì sẽ nhận 1a từ bố và 1a từ mẹ → Bố và mẹ
đều cho giao tử a → Bố và mẹ phải có các kiểu gen Aa hoặc aa → Chỉ có C đúng
Câu 2: Đáp án B
Trang 6 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Trong các phát biểu trên, phát biểu B không đúng vì mỗi mã di truyền chỉ mã hóa cho 1 axit
amin. Đây là tính đặc hiệu của mã di truyền
Câu 3: Đáp án B
P: AaBb x AaBb = (Aa x Aa)(Bb x Bb)
Aa x Aa cho đời con 3 kiểu gen, 2 kiểu hình
Bb x Bb cho đời con 3 kiểu gen, 2 kiểu hình
Vậy phép lai trên cho đời con có 3.3 = 9 kiểu gen; 2.2 = 4 kiểu hình
Câu 4: Đáp án C
Cơ thể đực có thể kiểu gen AaBbDbEeHh tối đa cho 24 = 16 loại giao tử
Ba tế bào sinh tinh ở cơ thể này giảm phân bình thường sẽ cho tối đa: 3.2 = 6 loại giao tử
trong trường hợp 3 tế bào này cho các loại giao tử khác nhau.
Ba tế bào sinh tinh ở cơ thể này giảm phân bình thường sẽ cho tối thiểu 2 loại giao tử trong
trường hợp 3 tế bào này cho các loại giao tử giống hệt nhau
Câu 5: Đáp án B
cá thể sinh vật có tất cả các tế bào xôma đều thừa một nhiễm sắc thể ở một cặp nhất định so
với bình thường → Tất cả các cặp NST đều có 3 chiếc → Đây là dạng 3n : Thể tam bội
Câu 6: Đáp án D
Đột biến số lượng nhiễm sắc thể là những biến đổi làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể.
Có 2 dạng đột biến số lượng NST là đột biến lệch bội và đột biến đa bội.
Câu 7: Đáp án D
Câu 8: Đáp án C
Aa giảm phân cho giao tử A, a
BB giảm phân cho giao tử B
Dd giảm phân cho giao tử D, d
EE giảm phân cho giao tử E
→ cơ thể có kiểu gen AaBBDdEE giảm phân bình thường sẽ cho các loại giao tử là: (A,
a)B(D, d)E = ABDE, ABdE, aBDE, aBdE.
Câu 9: Đáp án A
Câu 10: Đáp án A
AbD xử lý consixin → AAbbDD.
Câu 11: Đáp án A

Trang 7 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Trong các dạng đột biến cấu trúc NST, dạng đột biến đảo đoạn thường gây ít hậu quả nghiêm
trọng cho thể đột biến do không bị mất gen
D sai vì thay thế một cặp nuclêôtit là dạng đột biến gen chứ không phải đột biến NST
Câu 12: Đáp án B
Thể một là dạng đột biến mà ở 1 cặp NST bất kì có 3 chiếc, các cặp còn lại có 2 chiếc bình
thường
A là dạng tam bội
B là dạng thể ba
C là dạng thể một
D là dạng lưỡng bội bình thường
Câu 13: Đáp án D
Câu 14: Đáp án A
Câu 15: Đáp án A
Do A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro, G liên kết với X bằng 3 liên kết hidro.
Đột biến thêm một cặp A - T hoặc thay thế 2 cặp A - T bằng hai cặp G - X thì sẽ làm tăng 2
liên kết hidro
Nhưng đột biến làm chiều dài gen không đổi → Số Nu không đổi nên chỉ có thể là dạng đột
biến thay thế 2 cặp A -T bằng 2 cặp G - X.
Câu 16: Đáp án D
Câu 17: Đáp án D
AA giảm phân cho giao tử A
BB giảm phân cho giao tử B
dd giảm phân cho giao tử d
ee giảm phân cho giao tử e
→ cơ thể có kiểu gen AABBddee giảm phân bình thường sẽ cho giao tử ABde
Câu 18: Đáp án C
Một phân tử ADN mẹ nhân đôi liên tiếp 5 lần, số phân tử ADN con tạo thành là: 25 = 32
phân tử
Câu 19: Đáp án D
2n = 20
Thể đơn bội: n = 10
Thể tam bội: 2n = 30
Trang 8 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

Thể tứ bội: 4n = 40
Câu 20: Đáp án C
Trình tự nuclêôtit của mARN là 5' - AUG XXX GAA AUU AGG - 3'.
Theo nguyên tắc bổ sung ta có:
Trình tự nuclêôtit của mạch mã gốc quy định tổng hợp phân tử mARN này là: 3' TAX GGG
XTT TAA TXX - 5'.
Câu 21: Đáp án C
Câu 22: Đáp án B
Chú ý: Trình tự Nu của mARN về cơ bản giống với trình tự Nu của mạch bổ sung của gen,
chỉ khác ở mARN là U còn ở mạch bổ sung là T
Mạch bổ sung của một gen có trình tự nuclêôtit : 5' - ATT GAG XXX TTT XGX - 3'.
→ Trình tự nuclêôtit của mARN được phiên mã từ gen nói trên:: 5' - AUU GAG XXX UUU
XGX - 3'.
Câu 23: Đáp án D
Câu 24: Đáp án A
Quá trình phiên mã diễn ra theo nguyên tắc bổ sung, trong đó: A môi trường liên kết với T
mạch gốc, U môi trường liên kết với A mạch gốc, G môi trường liên kết với X mạch gốc, X
môi trường liên kết với G mạch gốc
→ Timin không phải là nguyên liệu của quá trình phiên mã
Câu 25: Đáp án C
Bộ ba mở đầu trên mARN là: 5'AUG3' → tARN khớp bổ sung với nó có trình tự: 3'UAX5'
Câu 26: Đáp án B
Xét gen D:
Số Nu của gen D là 5100.2 : 3,4 = 3000 Nu
Theo đề bài ta có: %A - %G = 10%; %A + %G = 50% → %A = %T = 30%; %G = %X =
20%
Số Nu từng loại của gen D là: A(D) = T(D) = 30%.3000 = 900 Nu; G = X = 3000.20% = 600
Nu
Xét gen d: Số Nu của gen d là: 3000 Nu
Gen d có A : G = 7/3 mà A + G = 1500 → A(d) = T (d) = 1050 Nu; G(d) = X(d) = 450 Nu
Có A hợp tử = 2850 = xA(D) + yA(d) = 2.900 + 1050
→ Hợp tử trên là DDd
Trang 9 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 27: Đáp án B
Nguyên tắc nhân đôi ADN (3 nguyên tắc)
- Nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T, G liên kết với X
- Nguyên tắc bán bảo tồn: Phân tử ADN con đước tạo ra có một mạch của ADN ban đầu, một
mạch mới.
- Nguyên tắc nửa gián đoạn: Enzym ADN-polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’3’, cấu trúc của phân tử ADN là đối song song vì vậy:
Đối với mạch mã gốc 3’ - 5’ thì ADN - polimeraza tổng hợp mạch bổ sung liên tục theo chiều
5’-3’.
Đối với mạch bổ sung 5’ - 3’, tổng hợp ngắt quãng với các đoạn ngắn Okazaki theo chiều 5’ 3’ (ngược với chiều phát triển của chạc tái bản). Sau đó các đoạn ngắn này được nối lại nhờ
ADN- ligaza để cho ra mạch ra chậm.
Câu 28: Đáp án B
P : AaBBDD x AaBbdd = (Aa x Aa)(BB x Bb) (DD x dd)
Aa x Aa → 3/4A- : 1/4aa
BB x Bb → 100%BDD x dd → 100%DTheo lí thuyết, phép lai P : AaBBDD x AaBbdd cho đời con có kiểu hình trội về cả 3 tính
trạng là: A-B-D- = . 1 . 1 = 75% → Đáp án B
Câu 29: Đáp án A
P: (bố) AaBBDd x (mẹ) AaBbdd = (Aa x Aa)(BB x Bb)(Dd x dd)
Đời con có kiểu hình mẹ là: A-B-dd =

3 1 3
.1. 
4 2 8

3 5
→ Tỉ lệ đời con có kiểu hình giống mẹ là: 1  
8 8

Câu 30: Đáp án A
Trong 64 bộ ba, có 3 bộ ba không mã hoa axit amin, đây là những bộ ba mang tín hiệu kết
thúc quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit: 5'UAA3'; 5'UAG3'; 5'UGA3'.
Câu 31: Đáp án A
Gen là 1 đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một sản phầm xác định (1 chuỗi
pôlipeptit hay một phân tử ARN)

Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Ví dụ: Gen hemôglôbin anpha (Hb α) là gen mã hóa chuỗi pôlipeptit α góp phần tạo nên
prôtêin Hb trong tế bào hồng cầu; gen tARN mã hóa phân tử tARN …
Câu 32: Đáp án A
Đối tượng thí nghiệm của Menđen khi nghiên cứu các quy luật di truyền là: Đậu Hà Lan.
Đậu Hà Lan có những đặc điểm ưu thế sau: Vòng đời ngắn, có nhiều cặp tính trạng tương
phản, tự thụ phấn nghiêm ngặt.
Câu 33: Đáp án C
Đa bội lẻ là bội số của n (bội số ấy là một số lẻ)
Câu 34: Đáp án C
Dòng thuần là quần thể chứa tất cả các cặp gen đồng hợp, không có cặp gen dị hợp trong kiểu
gen.
Trong các đáp án trên, chỉ có C là dòng thuần.
Câu 35: Đáp án C
Dịch mã là quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit dựa trên trình tự các nuclotit trên phân tử
mARN. Nhờ có quá trình dịch mã mà các thông tin di truyền trong các phân tử axit nucleotit
được biểu hiện thành các tính trạng biểu hiện ở bên ngoài kiểu hình.
→ Sản phẩm của quá trình dịch mã là protein.
Câu 36: Đáp án B
Giả thuyết siêu trội được sử dụng để giải thích hiện tượng ưu thế lai là: Ở trạng thái dị hợp tử
về nhiều cặp gen khác nhau, do hiệu quả bổ trợ giữa 2 alen khác nhau về chức phận tạo con
lai có kiểu hình vượt trội về nhiều mặt so với bố, mẹ.
→ Cơ thể càng có nhiều cặp gen dị hợp thì càng cho ưu thế lai cao.
Trong các đáp án trên, B chứa nhiều cặp gen dị hợp nhất → B cho ưu thế lai cao nhất.
Câu 37: Đáp án C
Phương pháp dung hợp tế bào trần có thể tạo ra các cây lai khác loài mang đặc điểm của cả 2
loài nhưng không cần phải trải qua sinh sản hữu tính, tránh hiện tượng bất thụ của con lai.
Các phương pháp còn lại chỉ tạo ra con lai mang đặc điểm của một loài.
Câu 38: Đáp án D
F 1 x F 1 → F2: hoa tím, quả dài, thân cao aabbD- = 12%
Mà F 1: Dd x Dd → F2: 3/4 cap : 1/4 thấp
aabbD- = 12% → aabb = 12%.4 : 3 = 16%
aabb = 16% = 40%ab . 40%ab
Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
→ Hoán vị gen xảy ra với tần số 20%, F 1: AB/ab Dd
Ta có: A-bb = aaB- = 25% - 16% = 9%
A-B- = 50% + 16% = 66%
Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình mang đúng 2 tính trạng trội ở F2 chiếm tỉ lệ: A-B-dd + AbbD- + aaB-D- = 66%. + 9%. + 9%. = 30%
Câu 39: Đáp án A
2n = 8 → n = 4
Đột biến có thể tạo tối đa số thể một là: C14  4
Câu 40: Đáp án A
Mã di truyền không chứa nucleotit loại A tức là chỉ chứa các Nu: U, G, X
→ Có 23  27 mã di truyền không chứa Nu loại A

Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x