Tải bản đầy đủ

19 THPT nguyễn viết xuân vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Đề KSCL THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - Lần 1 - Năm 2018
Câu 1 (Nhận biết): Dạng đột biến nào được ứng dụng để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen
không mong muốn ở một số giống cây trồng?
A. Đột biến gen.

B. Mất đoạn nhỏ.

C. Chuyển đoạn nhỏ. D. Đột biến lệch bội.

Câu 2 (Nhận biết): Thế nào là dòng thuần chủng về 1 cặp tính trạng?
A. Các cá thể trong dòng đồng loạt giống nhau.
B. Các cá thể trong dòng có kiểu gen đồng hợp qui định tính trạng đó.
C. Các cá thể trong dòng ở thể dị hợp.
D. Con cháu mang tính trạng ổn định giống bố mẹ.
Câu 3 (Nhận biết): Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp
prôtêin.
A. ADN

B. tARN


C. Ribôxôm

D. mARN

Câu 4 (Thông hiểu): Với hai cặp gen không alen A, a và B, b cùng nằm trên một cặp NST.
Trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu gen dị hợp về c hai cặp gen tr n
A. 4

B. 1

C. 2

D. 6

Câu 5 (Nhận biết): Trường hợp nào sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết?
A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng xét tới cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể.
B. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
C. Tất c các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể ph i luôn di truyền cùng nhau.
D. Các tính trạng khi phân ly làm thành một nhóm tính trạng liên kết.
Câu 6 (Thông hiểu): Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBBDd x AaBbdd với các gen trội
là trội hoàn toàn. Số tổ hợp giao tử ở thế hệ sau là bao nhiêu?
A. 4.

B. 32.

C. 8.

D. 16.

Câu 7 (Nhận biết): Khi lá cây bị vàng, đưa vào gốc hoặc phun l n lá ion nào sau đây lá cây
sẽ xanh lại?
A. Na+

B. Mg2+

C. Fe3+

D. Ca2+


Câu 8 (Nhận biết): Phương pháp tạo dòng thuần chủng của Menđen là :
A. Cho các cây gioa phấn trở lại với cây bố mẹ.
B. Cho các cây giao phấn nhiều lần với nhau.
C. Cho cây tự thụ phấn liên tiếp qua 5-7 thế hệ.
D. Sử dụng phương pháp nhân giống bằng giâm,chiết, ghép.
Câu 9 (Nhận biết): Bộ ba làm nhiệm vụ kết thúc quá trình gi i mã là:
Trang 1 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

A. UAA, UAG, UAX B. UAA, UAG, UGA C. UUU, AUU, UGG D. AUG, UAA, GUA
Câu 10 (Nhận biết): Điều kiện cơ b n đ m b o cho sự di truyền độc lập các cặp tính trạng là
A. gen trội ph i lấn át hoàn toàn gen lặn

B. các gen không có hoà lẫn vào nhau

C. số lượng cá thể nghiên cứu ph i lớn

D. mỗi gen ph i nằm trên mỗi NST khác nhau

Câu 11 (Nhận biết): Dung dịch cônsixin có tác dụng gây đột biến là:
A. đột biến thay thế cặp G-X thành cặp A-T.
B. đột biến mất cặp nuclêôtit.
C. đột biến thay thế cặp A-T thành cặp G-X.
D. ngăn c n sự hình thành thoi vô sắc dẫn đến đột biến số lượng NST.
Câu 12 (Nhận biết): Đặc điểm nào của mã di truyền thể hiện tính thống nhất trong sinh giới?
A. Tính thoái hoá

B. Tính phổ biến

C. Tính đặc hiệu

D. Tính di truyền

Câu 13 (Thông hiểu): Tại sao trong quá trình tái b n ADN cần ph i có đoạn ARN mồi?
A. Để tạo ra đầu 3’-OH để cho enzim tổng hợp ADN bám vào
B. Vì lúc đầu chỉ có enzim ARN-polimeraza, chưa có ADN-polimeraza
C. Để tạo ra đầu 5’-OH cho enzim tổng hợp ADN gắn vào
D. Cần tao ra đoạn mồi để khởi động quá trình tái b n
Câu 14 (Nhận biết): Theo mô hình operon Lac, vì sao prôtêin ức chế bị mất tác dụng?
A. Vì gen cấu trúc làm gen điều hoà bị bất hoạt.
B. Vì lactôzơ làm mất cấu hình không gian của nó.
C. Vì prôtêin ức chế bị phân hủy khi có lactôzơ.
D. Vì gen cấu trúc làm mất cấu hình không gian của nó.
Câu 15 (Nhận biết): Để tiến hành chiết rút diệp lục và carôtenôít người ta dùng:
A. Cồn 90 → 96o

B. Nước cất

C. H2SO4

D. NaCl

Câu 16 (Nhận biết): Mã di truyền tr n mARN được đọc theo :
A. Một chiều từ 3’ đến 5’.
B. Hai chiều tùy theo vị trí của enzim.
C. Một chiều từ 5’ đến 3’.
D. Ngược chiều di chuyển của riboxom trên mARN.
Câu 17 (Nhận biết): Giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên C6H12C6 ở cây mía là:
A. Pha tối.

B. Chu trình CanVin

C. Quang phân li nước D. Pha sáng

Câu 18 (Nhận biết): Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua thành phần
cấu tạo nào của rễ ?
Trang 2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

A. Miền lông hút

B. Rễ chính

C. Miền sinh trưởng

D. Đỉnh sinh trưởng

Câu 19 (Nhận biết): Giao tử không bình thường (n+1) kết hợp với giao tử bình thường (n) sẽ
tạo ra:
A. Thể 1 nhiễm

B. Thể khuyết nhiễm

C. Thể tam bội

D. thể tam nhiễm

Câu 20 (Thông hiểu): Câu nào sau đây sai?
A. Ở ruồi giấm đực có kiểu gen AB/ab gi m phân luôn chỉ cho 2 loại giao tử.
B. Ở ruồi giấm có 4 nhóm liên kết.
C. Ở ruồi giấm cái có kiểu gen AB/ab gi m phân luôn chỉ cho 2 loại giao tử.
D. Ở ruồi giấm hoán vị gen chỉ x y ra ở giới cái.
Câu 21 (Nhận biết): Cây hấp thụ nitơ ở dạng:
A. NH4-, NO+3

B. NH+4, NO-3

C. N2+, NO-3

D. N2+, NH3+

Câu 22 (Nhận biết): Loại đột biến gen nào x y ra không làm thay đổi số liên kết hidro của
gen :
A. Mất 1 cặp nucleotit.

B. Thêm 1 cặp nucleotit.

C. Thay thế 1 cặp A – T bằng cặp T – A.

D. Thay thế 1 cặp A – T bằng cặp G – X.

Câu 23 (Thông hiểu): Xét hai cặp gen trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định màu
sắc hoa. Gi gen A quy định tổng hợp enzim A tác động làm cơ chất 1 (sắc tố trắng) thành cơ
chất 2 (sắc tố trắng); gen B quy định tổng hợp enzim B tác động làm cơ chất 2 thành s n
phẩm P (sắc tố đỏ); các alen lặn tương ứng (a, b) đều không có kh năng này. Cơ thể có kiểu
gen nào dưới đây cho kiểu hình hoa trắng?
A. AaBb

B. AABb

C. AaBB

D. aaBB

Câu 24 (Thông hiểu): Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen
b: hoa trắng nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2
cặp gen tự thụ phấn được F1. Chọn ngẫu nhiên 2 cây thân cao, hoa đỏ ở F1 cho giao phấn với
nhau. Nếu không có đột biến và chọn lọc, tính theo lí thuyết thì xác suất xuất hiện đậu thân
thấp, hoa trắng ở F2 là
A. 1/81.

B. 1/64.

C. 1/16.

D. 1/256.

Câu 25 (Nhận biết): Vai trò quá trình thoát hơi nước của cây là:
A. Tăng lượng nước cho cây
B. Làm gi m lượng khoáng trong cây
C. Cân bằng khoáng cho cây
D. Giúp cây vận chuyển nước, các chất từ rễ lên thân và lá
Trang 3 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 26 (Nhận biết): Biến đổi nào sau đây không ph i của thường biến?
A. Xù lông khi gặp trời lạnh.
B. Tắc kè đổi màu theo nền môi trường.
C. Thể bạch tạng ở cây lúa.
D. Hồng cầu tăng khi di chuyển lên vùng cao.
Câu 27 (Nhận biết): Gen điều hòa opêron hoạt động khi môi trường
A. có chất c m ứng.

B. không có chất ức chế.

C. không có chất c m ứng.

D. có hoặc không có chất c m ứng.

Câu 28 (Nhận biết): Đặc điểm của gen lặn trên NST X không có alen trên Y là:
A. Gen lặn không được biểu hiện ra kiểu hình.
B. Gen lặn chỉ được biểu hiện ra kiểu hình ở giới dị giao tử.
C. Chỉ biểu hiện ra kiểu hình ở thể đồng hợp lặn.
D. Ở thể dị giao tử chỉ cần 1 gen lặn cũng biểu hiện ra kiểu hình.
Câu 29 (Nhận biết): Sự hút khoáng thụ đông của tế bào phụ thuộc vào:
A. Hoạt động thẩm thấu

B. Chênh lệch nồng độ ion

C. Cung cấp năng lượng

D. Hoạt động trao đổi chất

Câu 30 (Thông hiểu): Một mARN nhân tạo có tỉ lệ các loại Nucleotit A:U:G:X = 4:3:2:1. Tỉ
lệ bộ ba có 3 loại Nucleotit A, U, G là
A. 2,4%

B. 7,2%

C. 21,6%

D. 14,4%

Câu 31 (Thông hiểu): Vì sao thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3?
A. Tận dụng được nồng độ CO2

B. Không có hô hấp sáng

C. Tận dụng được ánh sáng cao

D. Nhu cầu nước thấp

Câu 32 (Thông hiểu): Bước sóng ánh sáng có hiệu qu cao nhất đối với quá trình quang hợp
là:
A. Đỏ

B. Xanh lục

C. Da cam

D. Vàng

Câu 33 (Nhận biết): Động lực của dịch mạch gỗ từ rễ đến lá
A. Lực liên kết giữa các phần tử nước với nhau và với thành tế bào mạch gỗ.
B. Lực đẩy ( áp suất rễ)
C. Do sự phối hợp của 3 lực: Lực đẩy, lực hút và lực liên kết.
D. Lực hút do thoát hơi nước ở lá
Câu 34 (Nhận biết): Trong các dạng đột biến dưới đây dạng dột biến nào gây hậu qu
nghiêm trọng nhất?
Trang 4 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
A. Mất cặp nuclêôtit ở bộ ba mở đầu trong gen.
B. Thay thể cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác.
C. Mất cặp nuclêôtit ở bộ ba cuối cùng trong gen.
D. Thêm 1 cặp nuclêotit ở đoạn giữa của gen.
Câu 35 (Thông hiểu): Ở sinh vật nhân sơ một gen có chiều dài 7140A0. Phân tử protêin tổng
hợp từ gen này chứa số a ít amin là:
A. 698

B. 688

C. 798

D. 699

Câu 36 (Thông hiểu): Bộ ba nào sau đây của gen có thể bị biến đổi thành bộ ba vô nghĩa
(không mã hoá axit amin nào c ) bằng cách chỉ thay đổi ở 1 nucleotit?
A. XXX

B. XXG

C. AXX

D. XGG

Câu 37 (Nhận biết): Nguy n tắc bổ sung được thể hiện trong cấu trúc của:
( ) ADN dạng oắn k p
( ) ADN dạng oắn đơn
(3) Cấu trúc tARN
( ) Trong cấu trúc của protein
A. 2,3

B. 1,2

C. 1,4

D. 1,3

Câu 38 (Thông hiểu): Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài. Cho F1 tự thụ
phấn được F2. Trong số lúa hạt dài F2, tính theo lí thuyết thì số cây hạt dài khi tự thụ phấn cho
F3 toàn lúa hạt dài chiếm tỉ lệ
A. 1/3.

B. 1/4.

C. 2/3.

D. 3/4.

Câu 39 (Thông hiểu): Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng qu dẹt và qu dài với nhau được
F1 đều có qu dẹt. Cho F1 lai với bí qu tròn được F2: 152 bí qu tròn: 114 bí qu dẹt: 38 bí
qu dài. Hình dạng qu bí chịu sự chi phối của hiện tượng di truyền
A. phân li độc lập.

B. liên kết hoàn toàn.

C. tương tác bổ sung.

D. trội không hoàn toàn.

Câu 40 (Nhận biết): Hai nhà khoa học nào đã phát hiện ra cơ chế điều hoà opêron?
A. Lamac và Đacuyn.

B. Hacđi và Vanbec.

C. Jacôp và Mônô.

D. Menđen và Morgan.
Đáp án

1-B

2-B

3-A

4-C

5-A

6-D

7-B

8-C

9-B

10-D

11-D

12-B

13-A

14-D

15-A

16-C

17-B

18-A

19-D

20-C

Trang 5 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

21-B

22-C

23-D

24-A

25-D

26-C

27-D

28-D

29-B

30-D

31-B

32-A

33-C

34-A

35-A

36-C

37-D

38-A

39-C

40-C

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án B
Trong các dạng đột biến NST, mất đoạn nhỏ nh hưởng ít đến số lượng gen của cơ thể →
Được dùng để loại khỏi NST những gen không mong muốn ở 1 số giống cây trồng.
Câu 2: Đáp án B
Dòng thuần chủng về 1 cặp tính trạng là dòng có các kiểu gen đồng hợp
Câu 3: Đáp án A
Câu 4: Đáp án C
Với 2 cặp gen A, a và B, b trên cùng 1 cặp NST. Trong quần thể sẽ có 2 kiểu gen dị hợp về 2
cặp gen trên là

AB
Ab

ab
aB

Câu 5: Đáp án A
Câu 6: Đáp án D
Kiểu gen AaBBDd cho 22  4 loại giao tử
Kiểu gen AaBbdd cho 22  4 loại giao tử
Số tổ hợp giao tử ở thế hệ sau là: 4.4 = 16 tổ hợp
Câu 7: Đáp án B
Lá cây bị vàng do thiếu diệp lục, mà Mg là thành phần cấu tạo của diệp lục→ Khi lá cây bị
vàng, đưa vào gốc hoặc phun lên lá ion Mg2+ thì lá cây sẽ xanh lại.
Câu 8: Đáp án C
Phương pháp tạo dòng thuần chủng của Menđen là :
Cho các cây đậu Hà Lan tự thụ phấn liên tiếp qua 5-7 thế hệ.
Câu 9: Đáp án B
Trong 64 bộ ba tạo bởi 4 loại Nu: A, U, G, X, có 3 bộ ba không mã hóa axit amin là: UAA,
UAG, UGA
Câu 10: Đáp án D
Câu 11: Đáp án D
Cơ chế tác động của con si xin là ức chế sự hình thành các vi ống, từ đó ngăn c n hình thành
nên thoi phân bào (thoi vô sắc) → Gây đột biến số lượng NST
Trang 6 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 12: Đáp án B
Trong các đặc điểm của mã di truyền, tính phổ biến thể hiện tính thống nhất trong sinh giới.
Tính phổ biến thể hiện: Tất c các loài sinh vật đều sử dụng chung một bộ mã di truyền
Câu 13: Đáp án A
Trong quá trình nhân đôi của adn cần có arn mồi là vì enzim arn polimeraza chỉ có hoạt tính
polime khi có mạch khuôn mẫu(3’->5’) và

đoạn polinu có đầu 3’-oh tự do để gắn đầu 5’

của nu vào.
Cơ chế thay thế đoạn arn mồi bằng đoạn adn vì đoạn mồi là

đoạn arn nên sau khi tổng hợp

ong đoạn okazaki thì nó được cắt bỏ và tổng hợp các nu mới để thay thế. Quá trình cắt bỏ
đoạn mồi và tổng hợp các nu mới được thực hiện bởi adn polimeraza. Các enzim này cắt bỏ
đoạn mồi và gắn các nu mới vào đầu 3’-oh của đoạn okazaki trước.
Câu 14: Đáp án D
Khi môi trường có lactose, lactose đóng vai trò như chất c m ứng, bám vào protein ức chế,
làm thay đổi cấu hình không gian của protein ức chế → protein ức chế không bám vào vùng
vận hàng → Quá trình phi n mã

y ra

Câu 15: Đáp án A
Cồn là một dung môi được sử dụng rộng rãi và có thể hòa tan được nhiều chất. Diệp lục và
carotenoit là những chất hữu cơ, chúng k m tan trong nước ( đa số các chất hữu cơ đều kém
tan trong nước, đây là

tính chất quan trọng của chất hữu cơ) và do đó ph i dùng cồn thì mới

có thể chiết rút được.
Câu 16: Đáp án C
Mã di truyền tr n mARN được đọc một chiều từ 5' → 3' theo từng bộ ba không gối lên nhau,
đây là tính li n tục của mã di truyền
Câu 17: Đáp án B
Câu 18: Đáp án A
Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua miền lông hút.
Trên biêu bì rễ có nhiều lông hút. Chiều dài mỗi lông hút kho ng 0,5mm. Lông hút là tế bào
biểu bì kéo dài có chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan Người ta đã đếm được trên
một milimét vuông miền hút rẻ cây ngô có tr n dưới 600 lông hút làm tăng kh năng hấp thụ
nước và muối khoáng của rễ.
Câu 19: Đáp án D
Trang 7 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Giao tử n + 1 kết hợp với n tạo đời con có bộ NST: n +

→ Đây là dạng thể tam nhiễm

Câu 20: Đáp án C
C sai vì ở ruồi giấm cái có kiểu gen có thể cho 4 loại giao tử trong trường hợp có hoán vị gen
Câu 21: Đáp án B
Cây chỉ hấp thụ được nito dưới dạng muối amoni (NH4+) hoặc muối nitrat (NO3-)
Câu 22: Đáp án C
Câu 23: Đáp án D
Câu 24: Đáp án A
Câu 25: Đáp án D
Câu 26: Đáp án C
Thể bạch tạng ở cây lúa là do đột biến gen gây nên, không ph i hiện tượng thường biến
Câu 27: Đáp án D
Câu 28: Đáp án D
Câu 29: Đáp án B
Câu 30: Đáp án D
Tỷ lệ bộ ba chứa 3 loại Nu: A, U, G là:

4 3 2
. . .3!  14, 4%
10 10 10

Câu 31: Đáp án B
Thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3 vì ở thực vật C4 không có hô hấp sáng.
Hô hấp sáng là quá trình hô hấp diễn ra ở ngoài sáng (O2 gấp kho ng 10 lần CO2) đồng thời
với quang hợp thường thể hiện ở nhóm TV C3.
- Cơ chế của hô hấp sáng:
+ Tại Lục lạp: Rib-1,5-điP → glicolat ( Cacbon)
+ Tại pero i om: Glicolat → a it amin glixin
+ Tại ti thể: gli in → a it amin

rin + NH3 + CO2

- Hô hấp sáng làm gi m năng suất cây trồng vì gây lãng phí s n phẩm của quang hợp (do
Rib-1,5-điP và APG bị ôxi hóa tạo thành glicolat và gilcolat được chuyển đến ti thể rồi bị
phân gi i thành CO2)
Câu 32: Đáp án A
- Trong phổ ánh sáng sinh học (380-800 nm), bước sóng càng ngắn thì mức năng lượng của
ánh sáng đó càng lớn, ta sẽ có:
Trang 8 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
+

Ánh

sáng

đỏbức

sóng

dài

hơnSố

lượng

tia

nhiều

hơn

Hiệu qu cưa quang hợp phụ thuộc vào số tia sáng chứ không phụ thuộc mức năng lượng (
Một phần có thể gi i thích là do khi tia sáng chiếu tới lá một phần bị bức xạ trở lại và một
phần nhỏ là có ích....)
- Thứ 2 là trong phổ hấp thụ của các sắc tố quang hợp( đặc biệt là clorophil) sẽ hấp thụ tốt
hơn với mức năng lượng của ánh sánh màu đỏ ( gi i thích theo thuyết lượng tử: chỉ khi nhận
được một mức năng lượng vừa ngưỡng thì phân tử sắc tố mới có kh năng hấp thụ)
Câu 33: Đáp án C
Động lực đẩy của dòng mạch gỗ:
+ Lực đẩy (áp suất rễ)
+ Lực hút do thoát hơi nước ở lá: Do hơi nước thoát vào không khí, tế bào khí khổng bị mất
nước và hút nước từ các tế bào nhu mô bên cạnh. Đến lượt mình, các tế bào nhu mô lá lại hút
nước từ mạch gỗ ở lá. Cứ như vậy xuất hiện một lực hút từ lá đến tận rễ.
+ Lực liên kết giwuax các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ: Nhờ có lực liên kết
này đ m b o dòng mạch gỗ liên tục trong cây.
Câu 34: Đáp án A
Câu 35: Đáp án A
Câu 36: Đáp án C
Câu 37: Đáp án D
Nguy n tắc bổ sung được thể hiện trong cấu trúc của:
ADN: Các Nu trên 2 mạch đơn của gen liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung: A-T, G-X
+ tARN: Nguyên tắc bổ sung: A-U, G-X
Câu 38: Đáp án A
P: AA x aa
F 1: 100%Aa
F2: 1AA : 2Aa : 1aa
Trong số lúa hạt dài: 1/3AA : 2/3Aa
tính theo lí thuyết thì số cây hạt dài khi tự thụ phấn cho F3 toàn lúa hạt dài có kiểu gen AA
chiếm tỉ lệ 1/3
Câu 39: Đáp án C

Trang 9 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng qu dẹt với qu dài → qu dẹt. cho qu dẹt lai với bí tròn
được 152 bí tròn: 114 bí dẹt: 38 bí dài → tỷ lệ 4:3:1. 8 tổ hợp giao tử → ph p lai li n quan
đến 2 cặp gen, một bên dị hợp 2 cặp cho 4 giao tử, 1 bên dị hợp 1 cặp cho 2 loại giao tử.
Hai cặp gen mà chỉ quy định 1 tính trạng → kiểu tương tác bổ sung.
Câu 40: Đáp án C
Hai nhà khoa học Jacôp và Mônô đã phát hiện ra cơ chế điều hoà opêron Lac ở vi khuẩn
E.coli
Lamac và Đacuyn phát hiện ra các học thuyết tiến hóa
Menđen và Moocgan phát hiện ra các quy luật di truyền phân li, phân li độc lập, liên kết gen,
hoán vị gen
Hacđi-Vanbec: phát hiện ra quần thể cân bằng

Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x