Tải bản đầy đủ

Đề 27 sinh học thầy thịnh nam(bộ đề số 1)

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 27
Câu 1: Khi nói về chu trình sinh địa hóa, phát biểu nào sau đây không chính xác ?
A. Vi sinh vật cố định nitơ sống cộng sinh trong rễ cây họ đậu hoạt động trong điều kiện kị
khí
B. Vi khuẩn phản nitrat hóa chuyển đạm amon trong đất thành nito không khí làm đất bị mất
đạm
C. Trong chu trình nitơ thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng muối amon và muối nitrat.
D. Các dạng muối nito mà thực vật hấp thụ chủ yếu được tổng hợp từ nito không khí bằng con
đường sinh học.
Câu 2: Mức độ có lợi hay có hại của gen đột biến phụ thuộc vào
A. tần số phát sinh đột biến.

B. môi trường sống và tổ hợp gen.

C. số lượng cá thể trong quần thể.

D. tỉ lệ đực, cái trong quần thể.

Câu 3: Dịch tế bào lông hút của rễ ưu trương hơn so với dung dịch đất do

A. Nồng độ chất tan trong dung dịch đất cao hơn nồng độ chất tan trong lông hút.
B. Quá trình thoát hơi nước ở lá và nồng độ chất tan trong lông hút thấp.
C. Nồng độ chất tan trong lông hút cao hơn nồng độ chất tan trong dung dịch đất.
D. Quá trình thoát hơi nước ở lá và nồng độ chất tan trong lông hút cao.
Câu 4: Cho các phương pháp tạo giống:
(1) Nuôi cấy hạt phấn.

(2) Dung hợp tế bào trần.

(3) Lai xa và đa bội hóa.

(4) Kĩ thuật chuyển gen.

(5) Nhân bản vô tính ở động vật.
Số phương pháp có thể tạo ra con lai mang đặc điểm của hai loài khác nhau là
A. 2.

B. 5.

C. 4.

D. 3.

Câu 5: Một cơ thể chứa các cặp gen dị hợp giảm phân bình thường thấy xuất hiện loại giao tử
AE BD = 17,5%. Hãy cho biết loại giao tử nào sau đây còn có thể được tạo ra từ quá trình trên,
nếu xảy ra hoán vị chỉ ở cặp gen Aa?
A. Giao tử AE Bd = 17,5%.

B. Giao tử ae BD = 7,5%.

C. Giao tử Ae BD = 7,5%.

D. Giao tử aE bd = 17,5%.

Câu 6: Cho các nhân tố sau:
(1) Chọn lọc tự nhiên.

(2) Giao phối ngẫu nhiên. (3) Giao phối không ngẫu nhiên.

(4) Các yếu tố ngẫu nhiên. (5) Đột biến.(6) Di – nhập gen.

Các nhân tố có thể vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần
thể là


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

A. (1), (2), (5), (6).

B. (1), (3), (5), (6).

C. (1), (3), (4), (5).

D. (1), (4), (5), (6).

Câu 7: Thành phần hữu sinh của một hệ sinh thái bao gồm
A. sinh vật sản xuất, sinh vật ăn thực vật, sinh vật phân giải.
B. sinh vật sản xuất, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải.
C. sinh vật ăn thực vật, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải.
D. sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải.
Câu 8: Trong cơ chế điều hoà hoạt động của ôpêron Lac ở vi khuẩn E.coli, vùng khởi động là:
A. những trình tự nuclêôtit mang thông tin mã hoá cho phân tử prôtêin ức chế.
B. nơi mà chất cảm ứng có thể liên kết để khởi động phiên mã.
C. những trình tự nuclêôtit đặc biệt, tại đó prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự
phiên mã.
D. nơi mà ARN polimeraza bám vào và khởi động phiên mã.
Câu 9: Giải phẫu mặt cắt ngang thân sinh trưởng thứ cấp theo thứ tự từ ngoài vào trong thân là:
A. Bần => Tầng sinh bần => Mạch rây sơ cấp => Mạch rây thứ cấp => Tầng sinh mạch =>
Gỗ thứ cấp => Gỗ sơ cấp => Tuỷ.
B. Bần => Tầng sinh bần => Mạch rây sơ cấp => Mạch rây thứ cấp => Tầng sinh mạch =>
Gỗ sơ cấp => Gỗ thứ cấp => Tuỷ.
C. Bần => Tầng sinh bần => Mạch rây thứ cấp => Mạch rây sơ cấp => Tầng sinh mạch =>
Gỗ thứ cấp => Gỗ sơ cấp => Tuỷ.
D. Tầng sinh bần => Bần => Mạch rây sơ cấp => Mạch rây thứ cấp => Tầng sinh mạch =>
Gỗ thứ cấp => Gỗ sơ cấp => Tuỷ.
Câu 10: Những động vật nào sau đây có thụ tinh ngoài?
A. Cá kiêm, ếch đồng.

B. ếch đồng, chim bồ câu.

C. cá chép, ếch đồng.

D. cá chép, chim bồ câu.

Câu 11: Mô tả nào sau đây là không đúng với hiện tượng di truyền liên kết với giới tính:
A. Một số NST giới tính do các gen nằm trên các NST thường chi phối sự di truyền của chúng
được gọi là di truyền liên kết với giới tính.
B. Nhiều gen liên kết với giới tính được xác minh là nằm trên NST giới tính X.
C. Hiện tượng di truyền liên kết với giới tính là hiện tượng di truyền của các tính trạng
thường mà các gen đã xác định chúng nằm trên NST giới tính.
D. Trên NST Y ở đa số các loài hầu như không mang gen.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 12: Cho cấu trúc di truyền quần thể như sau: 0,4AABb : 0,4AaBb : 0,2aabb. Người ta tiến
hành cho quần thể trên là quần thể tự thụ phấn bắt buộc qua 3 thế hệ. Tỷ lệ cơ thể mang hai cặp
gen đồng hợp trội là:
A. 161/1600.

B. 112/640.

C. 49/256.

D. 161/640.

Câu 13: Phát biểu không đúng về sự phát sinh sự sống trên Trái Đất là:
A. Một số bằng chứng khoa học cho rằng vật chất di truyền đầu tiên có lẽ là ARN mà không
phải là ADN vì ARN có thể tự nhân đôi và tự xúc tác.
B. Chọn lọc tự nhiên chỉ tác động ở giai đoạn tiến hóa tiền sinh học tạo nên các tế bào sơ khai
và sau đó hình thành tế bào sống đầu tiên.
C. Sự xuất hiện sự sống gắn liền với sự xuất hiện phức hợp đại phân tử prôtêin và axit nuclêic
có khả năng tự nhân đôi và dịch mã.
D. Nhiều bằng chứng thực nghiệm thu được đã ủng hộ quan điểm cho rằng các chất hữu cơ
đầu tiên trên Trái Đất được hình thành bằng con đường tổng hợp hoá học.
Câu 14: Ở một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng có
kiểu gen đồng hợp lặn (P), thu được F1 gồm toàn cây hoa đỏ. Tiếp tục cho cây hoa đỏ F1 giao
phấn trở lại với cây hoa trắng (P), thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 cây hoa trắng
: 1 cây hoa đỏ. Cho biết không có đột biến xảy ra, sự hình thành màu sắc hoa không phụ thuộc
vào điều kiện môi trường. Có thể kết luận màu sắc hoa của loài trên do
A. một gen có 2 alen quy định, alen trội là trội không hoàn toàn.
B. hai gen không alen tương tác với nhau theo kiểu bổ sung quy định.
C. một gen có 2 alen quy định, alen trội là trội hoàn toàn.
D. hai gen không alen tương tác với nhau theo kiểu cộng gộp quy định.
Câu 15: Cho các hiện tượng sau
1. Cây luôn vươn về phía có ánh sáng
2. Rễ cây luôn mọc hướng đất và mọc vươn đến nguồn nước, nguồn phân
3. Cây hoa trinh nữ xếp lá khi mặt trời lặn, xòe lá khi mặt trời mọc
4. Rễ cây mọc tránh chất gây độc
5. Cây gọng vó uốn cong khi con mồi chạm vào
Hiện tượng nào thuộc tính ứng động?
A. I, IV

B. III, IV

C. I, II, IV

D. III, V

Câu 16: Phát biểu nào dưới đây không đúng về vai trò của đột biến đối với tiến hóa?
A. Đột biến đa bội đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa vì nó góp phần hình thành
loài mới.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
B. Đột biến nhiễm sắc thể thường gây chết cho thể đột biến, do đó không có ý nghĩa đối với
quá trình tiến hóa.
C. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa của sinh vật.
D. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể góp phần hình thành loài mới.
Câu 17: Trên một cây cổ thụ, nhiều loài chim sống, có loài làm tổ và sống trên tán lá trên cao, có
loài làm tổ ở tầng lá thấp và có loài làm tổ và kiếm ăn trong hốc cây. Trong sinh thái học, hiện
tượng trên được gọi bằng khái niệm nào?
A. Giới hạn chịu đựng.

B. Khoảng chống chịu.

C. Giới hạn sinh thái.

D. Ổ sinh thái.

Câu 18: Ở một loài động vật, kiểu gen aaB- quy định lông màu, các kiểu gen A-B-, A-bb, aabb
quy định lông trắng. Kiểu gen D-E- quy định lông xoăn, các kiểu gen D-ee, ddE-, ddee quy định
long thẳng. Thực hiện phép lai (P):

AD bE ad Be
, thu được F1. Cho F1 lai phân tích thu được

AD bE ad Be

Fa. Trong trường hợp xảy ra hoán vị gen ở cả hai nhóm liên kết với tần số như nhau thì những
con lông màu ở Fa chiếm tỷ lệ
A. 1/4.

B. 1/12.

C. 1/6.

D. 1/8.

Câu 19: Khi nói về sự phát sinh loài người, điều nào sau đây chưa chính xác?
A. Có sự tiến hóa văn hóa trong xã hội loài người.
B. Vượn người ngày nay là tổ tiên của loài người.
C. Loài người xuất hiện vào đầu kỉ đệ tứ ở đại tân sinh.
D. Chọn lọc tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn tiến hóa từ vượn người thành
người.
Câu 20: Khi nói về nhóm tuổi, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Khi nguồn sống giảm, số cá thể thuộc nhóm tuổi trung bình có xu hướng giảm mạnh.
B. Việc nghiên cứu nhóm tuổi cho phép ta đánh giá tiềm năng của quần thể sinh vật.
C. Dựa vào tuổi sinh lí để xây dựng tháp tuổi.
D. Cấu trúc tuổi của quần thể chỉ phụ thuộc vào đặc điểm của loài sinh vật.
Câu 21: Trong quá trình giảm phân của ba tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb DE/de đều xảy ra
hoán vị thì trường hợp nào sau đây không xảy ra?
A. 8 loại với tỉ lệ 3:3:3:3:1:1:1:1.

B. 4 loại với tỉ lệ 1:1: 1: 1.

C. 8 loại với tỉ lệ: 2:2:2:2:1:1:1:1.

D. 12 loại với tỉ lệ bằng nhau.

Câu 22: Động vật lưỡng tính nào sau đây không tự thụ tinh được mà thụ tinh chỉ xảy ra giữa tinh
trùng và trứng của 2 cá thể khác nhau?


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

A. Bọt biển.

B. Giun đất.

C. Ong

D. Giun dẹp

Câu 23: Khi nói về tâm động của nhiễm sắc thể, những phát biểu nào sau đây đúng?
(1) Tâm động là trình tự nuclêotit đặc biệt, mỗi NST có duy nhất một trình tự nuclêotit này
(2) Tâm động là vị trí liên kết của NST với thoi phân bào, giúp NST có thể di chuyển về các cực
của tế bào trong quá trình phân bào.
(3) Tâm động bao giờ cũng nằm ở đầu tận cùng của nhiễm sắc thể.
(4) Tâm động là những điểm mà tại đó ADN bắt đầu tự nhân đôi.
(5) Tùy theo vị trí của tâm động mà hình thái của nhiễm sắc thể có thể khác nhau.
A. (3), (4), (5)

B. (1), (2), (5)

C. (1), (3), (4)

D. (2), (3), (4)

Câu 24: Loài côn trùng A là loài duy nhất có khả năng thụ phấn cho loài thực vật B. Côn trùng
A bay đến hoa của cây B mang theo nhiều hạt phấn và tiến hành thụ phấn cho hoa. Nhưng trong
quá trình này, côn trùng A đồng thời đẻ trứng vào bầu nhụy của một số hoa loài B. Ở những hoa
này, khi côn trùng nở gây chết noãn trong các bầu nhụy. Nếu noãn bị hỏng, quả cũng bị hỏng và
dẫn đến ấu trùng của côn trùng A cũng bị chết. Đây là một ví dụ về mối quan hệ?
A. Hội sinh.

B. Ký sinh.

C. Cạnh tranh.

D. Ức chế cảm nhiễm.

Câu 25: Ở một loài giao phối, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định
thân thấp; gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; hai cặp gen
này nằm trên 2 cặp NST khác nhau. Ở một quần thể đang cân bằng về di truyền có tần số A là
0,8; a là 0,2 và tần số B là 0,9; b là 0,1. Trong quần thể này, cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ
chiếm tỉ lệ
A. 84,32%

B. 95,04%

C. 37,24%

D. 75,56%

Câu 26: Cho các thành tựu sau:
(1) Tạo chủng vi khuẩn E.Coli sản xuất insulin người.
(2) Tạo giống dưa hấu tam bội không có hạt, có hàm luợng đường cao.
(3) Tạo giống bông và giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh Petunia.
(4) Tạo giống dâu tằm có năng suất cao hơn dạng lưỡng bội bình thường.
(5) Tạo giống lúa "gạo vàng" có khả năng tổng hợp p-caroten (tiền vitamin A) trong hạt.
(6) Tạo giống cây trổng lưỡng bội có kiểu gen đổng hợp vể tất cả các gen.
(7) Tạo giống cừu sản sinh protein huyết thanh của người trong sữa.
(8) Tạo giống pomato từ khoai tây và cà chua.
Các thành tựu trên được ứng dụng trong công nghệ gen là?
A. 1, 2, 4, 5, 8.

B. 2, 4, 6, 8.

Câu 27: Xét các phát biểu sau đây:

C. 3, 4, 5, 7, 8.

D. 1, 3, 5, 7.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

(1) Một mã di truyền có thể mã hóa cho một hoặc một số loại axit amin.
(2) Đơn phân cấu trúc của ARN gồm bốn loại nuclêôtit là A, T, G, X.
(3) Ở sinh vật nhân thực, axit amin mở đầu cho chuỗi pôlipeptit là mêtiônin.
(4) Phân tử tARN và rARN là những phân tử có cấu trúc mạch kép.
(5) Ở trong tế bào, trong các loại ARN thì mARN có hàm lượng cao nhất.
(6) Ở trong cùng một tế bào, ADN là loại axit nucleic có kích thước lớn nhất.
Phát biểu nào đúng :
A. 3.

B. 2.

C. 5.

D. 4.

Câu 28: Xét một bệnh di truyền đơn gen ở người do alen lặn gây nên. Một người phụ nữ bình
thường có cậu (em trai của mẹ) mắc bệnh lấy người chồng bình thường nhưng có mẹ chồng và
chị chồng mắc bệnh. Những người khác trong gia đình không ai bị bệnh này, nhưng bố đẻ của cô
ta đến từ một quần thể khác đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen gây bệnh là 1/10 .
Cặp vợ chồng trên sinh được con gái đầu lòng. Biết rằng không xảy ra đột biến mới ở tất cả
những người trong các gia đình. Dựa vào các thông tin trên hãy cho biết trong các dự đoán sau,
có bao nhiêu dự đoán đúng?
(1) Xác suất để người con gái của vợ chồng trên mang alen gây bệnh là 16/29
(2) Xác suất sinh con thứ hai của vợ chồng trên là trai không bị bệnh là 29/64
(3) Có thể biết chính xác kiểu gen của 6 người trong các gia đình trên
(4) Xác suất để bố đẻ của người vợ mang alen gây bệnh là 2/11
A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Câu 29: Auxin chủ yếu sinh ra ở:
A. Thân, lá.

B. Đỉnh của thân và cành.

C. Phôi hạt, chóp rễ.

D. Tế bào đang phân chia ở rễ, hạt, quả.

Câu 30: Ba tế bào sinh dục có kiểu gen AAaa thực hiện quá trình giảm phân hình thành giao tử.
Biết không xảy ra đột biến mới. Theo lí thuyết, trong các tỉ lệ giao tử dưới đây, có bao nhiêu tỉ lệ
giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của ba tế bào trên?
(1) 100% Aa.

(2) 1 AA: 2 aa: 1 Aa. (3) 50% AA: 50% aa.

(4) 4 Aa: 1 AA: 1 aa.

(5) 50% Aa: 50% aa.

(6) 1 AA: 1 aa: 1 Aa.

B. 3.

C. 4.

A. 2.

D. 5.

Câu 31: Cho các ví dụ về các loại cơ quan ở các loài sau :
(1) Cánh của chim và cánh của các loài côn trùng
(2) Chi trước của người, cá voi, mèo...đều có xương cánh, xương cẳng, xương cổ, xương bàn và
xương ngón


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
(3) Xương cùng, ruột thừa và răng không của người
(4) Gai xương rồng và tua cuốn của đậu Hà Lan
(5) Chân chuột chũi và chân dế dũi
Có bao nhiêu ví dụ thuộc bằng chứng về cơ quan tương đồng?
A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 5.

Câu 32: Quá trình hấp thu bị động ion khoáng có đặc điểm
I. Các ion khoáng đi từ môi trường đất có nồng độ cao sang tế bào rễ có nồng độ thấp.
II. Nhờ có năng lượng và enzim, các ion cần thiết bị động đi ngược chiều nồng độ, vào tế bào rễ.
III. Không cần tiêu tốn năng lượng.
IV. Các ion cần thiết đi ngược chiều nồng độ nhờ có chất hoạt tải.
Số phương án đúng là
A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1.

Câu 33: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen;
alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ
trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Thực hiện phép lai P: AB/ab XDXd × AB/ab
XDY thu được F1. Trong tổng số các ruồi ở F1, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ là
52,5%. Biết rằng không xảy ra đột biến, có bao nhiêu kết luận sau đây là đúng?
(1) Khoảng cách giữa 2 gen A và B là 20cM.
(2) Ở F1, ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 1,25%.
(3) Ở đời F1 có 28 kiểu gen về 3 cặp gen trên.
(4) Ở đời F1, kiểu hình ruồi cái thân đen, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 2,5%.
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 34: Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về đặc điểm của điều hoà hoạt động gen ở tế bào
nhân thực?
(1) Cơ chế điều hoà phức tạp hơn ở sinh vật nhân sơ.
(2) Phần ADN không mã hoá thì đóng vai trò điều hoà hoặc hoạt động rất yếu.
(3) Có nhiều mức điều hoà, qua nhiều giai đoạn: từ NST tháo xoắn đến biến đổi sau dịch mã.
(4) Điều hoà dịch mã là điều hoà lượng mARN được tạo ra.
(5) Điều hoà sau dịch mã là quá trình làm biến đổi prôtêin để có thể thực hiện được chức năng
nhất định. Những prôtêin không cần thiết, dư thừa sẽ được phân giải tạo axit amin dự trữ hoặc
làm ổn định độ pH của huyết tương.
A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Câu 35: Diễn thế nguyên sinh có bao nhiêu đặc điểm trong số các đặc điểm sau đây?


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
(1) Bắt đầu từ một môi trường chưa có sinh vật.
(2) Được biến đổi tuần tự qua các quần xã trung gian.
(3) Quá trình diễn thế gắn liền với sự phá hại môi trường.
(4) Kết quả cuối cùng sẽ tạo ra quần xã đỉnh cực.
A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 36: Ở một loài thực vật, khi lai giữa P đều thuần chủng khác nhau về 3 cặp gen tương phản
thì thu được F1 đều xuất hiện cây có hạt nâu, quả ngọt. Biết rằng tính trạng vị quả do cặp gen Dd
quy định. Đem tự thụ F1 nhận được F2 có tỉ lệ:
229 cây hạt nâu, quả chua
912 cây hạt nâu, quả ngọt
76 cây hạt đen, quả chua.
Có bao nhiêu kết luận đúng trong số những kết luận sau:
(1) Tính trạng màu sắc hạt di truyền theo quy luật tương tác gen.
(2) Có hiện tượng hoán vị gen với tần số 40%.
(3) F1 có kiểu gen Aa

Bd
Ad
hoặc Bb
.
bD
aD

(4) P có 3 trường hợp về kiểu gen.
A. 3.

B. 4.

C. 1.

D. 2.

Câu 37: Cho các phát biểu sau:
I. Thực vật C4 có hai dạng lục lạp: Lục lạp của tế bào mô giậu và lục lạp của tế bào bao bó mạch.
II. Ở thực vật CAM, quá trình cacboxi hóa sơ cấp xảy ra vào ban đêm. Còn quá trình tổng hợp
đường lại xảy ra vào ban ngày.
III. Trong các con đường cố định CO2, hiệu quả quang hợp ở các nhóm thực vật được xếp theo
thứ tự C3 > C4 > CAM.
IV. Nhóm thực vật C3 và C4, pha tối diễn ra khác nhau ở chất nhận CO2 đầu tiên và sản phẩm cố
định CO2 đầu tiên.
Số phát biểu có nội dung đúng là
A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Câu 38: Có một bệnh nhân bị đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Khi sử dụng phương pháp tế bào
học để xác định số lượng nhiễm sắc thể có trong mỗi tế bào sinh dưỡng thì thấy khi tế bào đang
ở kì giữa, trong mỗi tế bào có 47 nhiễm sâc thể đang ở dạng kép. Khả năng bệnh nhân này thuộc
loại thể đột biến nào sau đây?
(1) Hội chứng Đao.

(2) Hội chứng Claiphentơ.

(3) Bệnh Tơcnơ.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

(4) Hội chứng Siêu nữ.

(5) Bệnh ung thư máu.

Có bao nhiêu câu trả lời đúng?
A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 2.

Câu 39: Ở một loài động vật, xét phép lai ♂AABBDD x ♀aaBbdd. Trong quá trình giảm phân
của cơ thể cái, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li trong giảm
phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; Cơ thể đực giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, đời
con có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về các gen trên?
A. 3

B. 5

C. 4

D. 6

Câu 40: Cho các phát biểu sau:
I. Thực vật không cần nguyên tố Pb.
II. Quá trình hấp thu nước và chất khoáng không liên quan đến quá trình hô hấp của rễ.
III. Cây không sử dụng được N2 trong không khí vì lượng N2 trong khí quyển có tỉ lệ quá thấp.
IV. Để bổ sung nguồn nito cho cây, con người thường bón supe lân, apatit.
V. Thực vật hấp thụ nito dưới dạng NH4+ và NO3-.
Số phát biểu có nội dung đúng là
A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.

Đáp án
1-B

2-B

3-D

4-D

5-C

6-D

7-D

8-D

9-A

10-C

11-A

12-D

13-B

14-B

15-D

16-B

17-D

18-A

19-B

20-B

21-A

22-B

23-B

24-D

25-B

26-D

27-B

28-C

29-B

30-C

31-A

32-A

33-D

34-B

35-D

36-C

37-C

38-B

39-C

40-A

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án B
Vi khuẩn phản nitrat hóa chuyển đạm nitrat trong đất thành nito không khí làm đất bị mất đạm.
Câu 2: Đáp án B
Mức độ có lợi hay có hại của gen đột biến phụ thuộc vào môi trường sống và tổ hợp gen. (SGK)
Câu 3: Đáp án D
Dịch của tế bào rễ là ưu trương so với dung dịch đất là do 2 nguyên nhân:
+ Quá trình thoát hơi nước ở lá đóng vai trò như cái bơm hút
+ Nồng độ các chất tan cao do được sinh ra trong quá trình chuyển hoá vật chất


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 4: Đáp án D
Các phương pháp có thể tạo ra con lai mang đặc điểm của hai loài khác nhau là: Lai xa và đa
bội hóa, dung hợp tế bào trần và kỹ thuật chuyển gen (chuyển gen từ loài này sang loài khác
thì con lai mang vật chất di truyền của cả 2 loài).
Phương pháp nuôi cấy hạt phấn tạo ra cơ thể mới đồng hợp tử về tất cả các cặp gen.
Phương pháp nhân bản vô tính tạo ra con lai có kiểu gen giống hệt với kiểu gen của con vật
cho nhân
Câu 5: Đáp án C
Do cơ thể trên có kiểu gen dị hợp tất cả các cặp gen, cặp B, D không xảy ra hoán vị gen nên
kiểu gen về 2 gen này là:

BD
.
bd

Tỉ lệ giao tử BD là 0,5 ⇒ Tỉ lệ AE = 17,5% × 2 = 35% > 25% ⇒ Đây là giao tử liên kết.
Vậy kiểu gen của cơ thể trên là:

AE BD
, tần số hoán vị gen giữa A và a là 30%.
ae bd

Do gen B, D không xảy ra hoán vị nên không thể sinh ra loại giao tử Bd hay bD.
Tỉ lệ giao tử Ae = aE = 15% ⇒ Tỉ lệ giao tử Ae BD = 15% × 0,5 = 7,5%.
Câu 6: Đáp án D
Các nhân tố có thể vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của
quần thể là: (1), (4), (5), (6).
Giao phối ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen, cũng không làm thay đổi thành phần
kiểu gen của quần thể.
Giao phối không ngẫu nhiên chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen chứ không làm thay đổi
tần số alen của quần thể.
Câu 7: Đáp án D
Thành phần hữu sinh của một hệ sinh thái bao gồm sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh
vật phân giải.
Câu 8: Đáp án D
Trong cơ chế điều hoà hoạt động của ôpêron Lac ở vi khuẩn E.coli, vùng khởi động là nơi mà
ARN polimeraza bám vào và khởi động phiên mã.
Câu 9: Đáp án A
Câu 10: Đáp án C
Câu 11: Đáp án A


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Một số NST giới tính do các gen nằm trên các NST thường chi phối sự di truyền của chúng
được gọi là di truyền liên kết với giới tính. → Sai do gen nằm trên NST thường thì sẽ không
phải di truyền liên kết với giới tính.
Câu 12: Đáp án D
Ta thấy chỉ có những cá thể có kiểu gen AABb và AaBb tự thụ mới cho ra kiểu gen AABB.
Với kiểu gen AABb tự thụ luôn cho AA còn Bb ta có sau 3 thế hệ tự thụ, tỉ lệ Bb là: 1 : 23 =
12,5%
⇒ Tỉ lệ BB là: (1 - 12,5%) : 2 = 43,75%.
Tương tự kiểu gen AaBb sau 3 thế hệ tự thụ tỉ lệ AA và BB cũng đều bằng 43,75%. Vậy kiểu
gen AaBb tự thụ sau 3 thế hệ thì tỉ lệ kiểu gen AABB sinh ra là: 43,75%2=

49
.
256

Vậy quần thể trên sau 3 thế hệ tự thụ thì tỉ lệ AABB sinh ra là: 0,4375 × 0,4 +

49
× 0,4 =
256

161
.
640

Câu 13: Đáp án B
Câu 14: Đáp án B
Cây trắng ở P là cây đồng hợp lặn nên chỉ cho duy nhất 1 loại giao tử.
Đời con cho số tổ hợp = 4 = 4 x 1 → cây F1 có kiểu gen AaBb
Vậy tính trạng do 2 gen tương tác bổ sung quy định.
Câu 15: Đáp án D
I, II, IV thuộc hướng động
III, V thuộc ứng động
Câu 16: Đáp án B
Đột biến NST có vai trò quan trọng đối với tiến hóa. Ví dụ như đột biến lặp đoạn NST dẫn
đến lặp gen tạo điều kiện cho đột biến gen, tạo nên các gen mới trong quá trình tiến hóa,...
Câu 17: Đáp án D
Câu 18: Đáp án A
F1. AD/ad Be/bE
Cho F1 lai phân tích, ta có: AD/ad Be/bE x ad/ad be/be
Gọi tần số hóa vị gen là f.
- AD/ad x ad/ad → aa = 1/2
- Be/bE x be/be → B- = 1/2
vậy lông màu (aaB-) = 1/4


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Câu 19: Đáp án B
Nội dung sai là: Vượn người ngày nay là tổ tiên của loài người. Vượn người không phải là tổ
tiên của loài người mà nó phát triển thành một nhánh mới từ tổ tiên của loài người.
Câu 20: Đáp án B
Nội dung đúng là: Việc nghiên cứu nhóm tuổi cho phép ta đánh giá tiềm năng của quần thể
sinh vật.
Dựa vào tuổi sinh thái để xây dựng tháp tuổi.
Cấu trúc tuổi của quần thể không chỉ phụ thuộc vào đặc điểm của loài sinh vật mà còn phụ
thuộc vào điều kiện sống của môi trường.
Khi nguồn sống giảm, số cá thể non và già bị chét nhiều hơn các cá thể thuộc nhóm tuổi trung
bình.
Câu 21: Đáp án A
Câu 22: Đáp án B
Câu 23: Đáp án B
Nội dung 1, 2, 5 đúng.
Nội dung 3 sai. Tâm động không phải chỉ nằm ở đầu mút NST, tâm động có thể nằm ở nhiều
vị trí khác nhau trên NST, dựa vào vị trí khác nhau của tâm động mà người ta chia NST thành
nhiều loại khác nhau.
Nội dung 4 sai. ADN tự nhân đôi ở vùng khởi đầu nhân đôi chứ không phải ở tâm động.
Câu 24: Đáp án D
Mối quan hệ giữa loài A và B là mối quan hệ ức chế cảm nhiễm, loài A trong quá trình thực
hiện các chức năng sống của nó (cụ thể ở đây là sinh sản) đã vô tình làm hại đến loài B.
Câu 25: Đáp án B
Hướng dẫn :
Cây có KH cao, đỏ (A_B_) = (1 – 0,22) . (1 – 0,12) = 0,9504.
Câu 26: Đáp án D
Các ứng dụng của công nghệ gen là: 1, 3, 5, 7.
Các ứng dụng của phương pháp gây đột biến là: 2, 4.
Các ứng dụng của công nghệ tế bào thực vật là: 6, 8.
Câu 27: Đáp án B
Nội dung 1 sai. Một mã di truyền chỉ mã hóa cho tối đa 1 loại axit amin.
Nội dung 2 sai. Đơn phân cấu trúc của ARN gồm bốn loại nuclêôtit là A, U, G, X.
Nội dung 3 đúng.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Nội dung 4 sai. Phân tử tARN và rARN là những phân tử có cấu trúc mạch đơn.
Nội dung 5 sai. Ở trong tế bào, trong các loại ARN thì rARN có hàm lượng cao nhất.
Nội dung 6 đúng.
Vậy có 2 nội dung đúng.
Câu 28: Đáp án C
Mẹ chồng bị bệnh nhưng chồng không bị bệnh nên bệnh do gen lặn nằm trên NST thường.
Quy ước: A - bình thường; a - bị bệnh.
Mẹ chồng bị bệnh có kiểu gen là aa, người chồng bình thường luôn nhận alen a từ mẹ nên có
kiểu gen là Aa.
Cậu của người vợ mắc bệnh aa, ông bà ngoại bình thường nên có kiểu gen là Aa. Mẹ vợ bình
thường có kiểu gen là:
Tỉ lệ giao tử:

1
2
AA :
Aa.
3
3

2
1
A : a.
3
3

Bố của người vợ đến từ quần thể có tần số alen a = 0,1; A = 0,9 và ở trạng thái cân bằng di
truyền. Quần thể đó có cấu trúc di truyền là: 0,92AA + 2 × 0,1 × 0,9Aa + 0,12aa = 1 ⇔
0,81AA + 0,18Aa + 0,01aa = 1.
Bố của người vợ không bị bệnh nên có kiểu gen là: 0,81AA : 0,18Aa =
dung 4 đúng. Tỉ lệ giao tử:

10
1
A:
a.
11
11

Người vợ không bị bệnh, xác suất người vợ có kiểu gen AA là:
Người vợ có kiểu gen là:

10 2 
1 1 5
 : 1     .
11 3  11 3  8

5
3
13
3
AA : Aa. Tỉ lệ giao tử:
A:
a.
8
8
16
16

Xác suất để con của vợ chồng trên mang alen gây bệnh là: 1 

13 1 19
 
16 2 32

Xác suất để người con gái của vợ chồng trên mang alen gây bệnh là:
Xác suất sinh con thứ hai của vợ chồng trên không bị bệnh là: 1 

19 1 19
. Nội dung 1 sai.
 
32 2 64

3 1 29
 
16 2 32

Xác suất sinh con thứ hai của vợ chồng trên là trai không bị bệnh là:
2 đúng.

9
2
AA :
Aa. Nội
11
11

29 1 29
 
. Nội dung
32 2 64


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
Nội dung 3 đúng. Có 6 người có thể biết chính xác kiểu gen là: Mẹ và chị chồng có kiểu gen
aa, chồng có kiểu gen Aa, cậu của người vợ có kiểu gen aa. Ông bà ngoại của người vợ có
kiểu gen Aa.
Câu 29: Đáp án B
Auxin:


Nơi sản sinh: Đỉnh của thân và cành.Tác động:

+ Ở mức độ tế bào: Kích thích quá trình nguyên phân và sinh trưởng kéo dài của TB.
+ Ở mức độ cơ thể: Tham gia vào quá trình hướng động, ứng động, kích thích nảy mầm của
hạt, chồi; kích thích ra rễ phụ, .v.v.


Ứng dụng: Kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỉ lệ thụ quả (cà chua), tạo
quả không hạt, nuôi cấy mô ở tế bào thực vật, diệt cỏ.

Câu 30: Đáp án C
Tế bào AAaa giảm phân có thể xảy ra các trường hợp sau:
TH1: 100%Aa
TH2: 50%AA : 50%aa.
Nếu cả 3 tế bào đều giảm phân theo TH1 thì tạo ra 100% Aa. Nội dung 1 đúng.
Nếu cả 3 tế bào đều giảm phân theo TH2 thì tạo ra 50%AA : 50%aa. Nội dung 3 đúng.
Nếu 2 tế bào giảm phân theo TH1, tế bào còn lại giảm phân theo TH2 thì tạo ra: 8Aa : 2AA :
2aa = 4Aa : 1AA : 1aa. Nội dung 4 đúng.
Nếu 2 tế bào giảm phân theo TH2, tế bào còn lại giảm phân theo TH1 thì tạo ra 4AA : 4aa :
4Aa = 1 AA : 1aa : 1Aa. Nội dung 6 đúng.
Vậy có 4 nội dung đúng.
Câu 31: Đáp án A
Các ví dụ về cơ quan tương đồng là: 2, 4.
Gai xương rồng và tua cuốn ở đậu Hà Lan đều là biến dạng của lá.
Xương cùng, ruột thừa và răng không của người là cơ quan thoái hóa.
Câu 32: Đáp án A
- Các ion khoáng xâm nhập vào tế bào rễ cây theo 2 cơ chế:
+ Cơ chế thụ động: một số ion khoáng đi từ đất vào tế bào lông hút theo cơ chế thụ động (đi
từ nơi có nồng độ cao sang nơi có nồng độ thấp)


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
+ Cơ chế chủ động: một số ion khoáng mà cây có nhu cầu cao (ion kali) di chuyển ngược
chiều gradien nồng độ, xâm nhập vào rễ theo cơ chế chủ động, đòi hỏi phải tiêu tốn năng
lượng.
→ Các đặc điểm I, III đúng
II - Sai. Vì đây là đặc điểm của cơ chế hấp thụ chủ động
IV - Sai. Vì đây là đặc điểm của cơ chế hấp thụ chủ động.
Câu 33: Đáp án D
Ở ruồi giấm hoán vị gen chỉ xảy ra ở con cái.
Tỉ lệ ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ A_B_D_ = 52,5%
⇒ Tỉ lệ ruồi thân xám, cánh dài: A_B_ = 52,5% :

3
= 0,7. ⇒ Tỉ lệ (aabb) = 0,7 - 0,5 = 0,2 =
4

0,5ab × 0,4ab.
Tần số hoán vị gen ở ruồi giấm cái là 0,2. Nội dung 1 đúng.
Ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiểm tỉ lệ: A_bbXDY = (0,25 - 0,2) ×

1
= 1,25%. Nội
4

dung 2 đúng.
Nội dung 3 đúng. Số kiểu gen ở đời F1 là: (2 × 4 - 1) × 4 = 28.
Ruồi cái thân đen, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ là: aaB_XDX- = (0,25 - 0,2) ×

1
= 2,5%. Nội
2

dung 4 đúng.
Vậy cả 4 nội dung trên đều đúng.
Câu 34: Đáp án B
Nội dung 1, 2, 3, 5 đúng.
Nội dung 4 sai. Điều hòa dịch mã là điều hòa lượng protein được tổng hợp.
Câu 35: Đáp án D
Các nội dung đúng là: 1, 2, 4.
Câu 36: Đáp án C
Khi lai giữa P đều thuần chủng khác nhau về 3 cặp gen tương phản thì F1 dị hợp tất cả các
cặp gen.
Xêt riêng từng cặp tính trạng ta có:
Hạt nâu : hạt đen = 15 : 1 ⇒ Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác cộng gộp.
Quả ngọt : quả chua = 3 : 1 ⇒ Quả ngọt trội hoàn toàn so với quả chua.
Quy ước: aabb: hạt đen, các kiểu gen còn lại cho kiểu hình hạt nâu.


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

Tỉ lệ phân li kiểu hình chung của 2 tính trạng là: 12 : 3 : 1 < (15 : 1) × (3 : 1), không xuất hiện
kiểu hình hạt đen, quả ngọt nên có liên kết gen hoàn toàn xảy ra.
Một trong 2 gen quy định tính trạng màu hạt liên kết hoàn toàn với gen quy định vị quả.
Giả sử gen A và D cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng.
Không tạo ra kiểu hình aabbD_ ⇒ Không tạo ra giao tử aD Kiểu gen của F1 là:

AD
Bb.
ad

Tương tự nếu B và D cùng nằm trên một cặp NST tương đồng thì ta có kiểu gen F1là:
Aa

BD
.
bd

Vậy nội dung 1 đúng, nội dung 2, 3, 4 đều sai.
Câu 37: Đáp án C
I - Đúng. Thực vật C4 có 2 dạng lục lạp: Lục lạp của tế bào mô giậu và lục lạp của tế bào bao
bó mạch nên quá trình quang hợp diễn ra ở 2 tế bào:
+ Tại tế bào mô giậu diễn ra giai đoạn cố dịnh CO2 đầu tiên
+ Tại tế bào bao bó mạch diến ra giai đoạn cố định CO2 lần 2
II - Đúng. - Vào ban đêm, nhiệt độ môi trường xuống thấp, tế bào khí khổng mở ra, CO2
khuếch tán qua lá vào
+ Chất nhận CO2 đầu tiên là PEP và sản phẩm ổn định đầu tiên là AOA
+ AOA chuyển hóa thành AM vận chuyển vào các tế bào dự trữ
- Ban ngày, khi tế bào khí khổng đóng lại:
+ AM bị phân hủy giải phóng CO2 cung cấp cho chu trình Canvin và axit piruvic tái sinh
chất nhận ban đầu PEP
III - Sai. Trong các con đường cố định CO2, hiệu quả quang hợp ở các nhóm thực vật được
xếp theo thứ tự C4 > C3 > CAM
IV - Đúng. Ở thực vật C3: + Chất nhận CO2 đầu tiên và duy nhất là hợp chất 5C ( Ribulozo1,5- điphotphat (RiDP)
+ Sản phẩm đầu tiên ổn định của chu trình là hợp chất 3C ( Axit photphoglyxeric APG)
- Ở thực vật C4: + Chất nhận CO2 đầu tiên là 1 hợp chất 3C (phosphoenl piruvic - PEP)
+ Sản phẩm ổn định đầu tiên là hợp chất 4C ( axit oxaloaxetic -AOA), sau đó AOA chuyển
hóa thành 1 hợp chất 4C khác là axit malic (AM) trước khi chuyển vào tế bào bao bó mạch
Câu 38: Đáp án B
ý đúng là 1, 2, 4.
Câu 39: Đáp án C


Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365
Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/

- Cặp AA x aa: 1 kiểu gen
- Cặp BB x Bb:
+ BB cho giao tử: B
+ Bb có một số tế bào không phân li trong GP1 tạo: Bb, O, B, b.
Vậy tạo tối đa: 4 loại kiểu gen.
- DD x dd: 1 loại kiểu gen
Vậy đáp án: 1. 4. 1 = 4
Câu 40: Đáp án A
I – Đúng. Vì thực vật không cần nguyên tố Pb do chì gây độc cho cây.
II – Sai. Vì quá trình hấp thụ nước và chất khoáng liên quan chặt chẽ đến quá trình hô hấp
của rễ vì quá trình hô hấp của rễ tạo ra ATP cung cấp cho hút nước và khoáng một cách chủ
động.
III – Sai. Cây không sử dụng được N2 trong không khí vì phân tử N2 có liên kết ba là liên kết
xích ma, liên kết pi rất bền vững, cần phải hội tụ đủ một số điều kiện mới bẻ gãy chúng được.
IV – Sai. Vì để bổ sung nguồn nito cho đất con người có thể bón phân hữu cơ, trồng cây họ
đậu, bón phân ure… Supe lân, apatit không cung cấp N cho cây.
V – Đúng. Vì thực vật chỉ hấp thụ Nito ở dạng NO3- và NH4+.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×