Tải bản đầy đủ

qui luat va nguyen tac day hoc

Qui luật và nguyên tắc
dạy học đại học


Qui luật dạy học
Qui định của XH đ/v QTDHĐH

Cơ bản

Thống nhất BC giữa DẠY – HỌC
Thống nhất BC giữa
DẠY HỌC – phát triển trí tuệ SV
Thống nhất BC giữa DẠY HỌC –
PP, PT VÀ HTTC DẠY HỌC


Sự thống nhất biện chứng giữa
DẠY – HỌC
• Phản ánh mlh giữa 2 thành tố trung tâm
của QTDH
• Chi phối, bao trùm các QL khác

• Các QL khác chỉ phát huy tác dụng tích
cực dưới ảnh hưởng của QL này


DẠY – HỌC

THẦY
Chủ thể tác động SP

TRÒ
khách thể/ chủ thể
(GV)
(tài liệu)

Chủ đạo
Tổ chức – điều khiển

Chủ động
Tự tổ chức – tự điều khiển


NGUYÊN TẮC DẠY HỌC ĐẠI HỌC
• Những luận điểm cơ bản có tính qui luật
chỉ đạo toàn bộ tiến trình dạy và học nhằm
thực hiện tốt mục đích, nhiệm vu DHĐH


NT1
Khoa học - Giáo dục - Nghề nghiệp
• Trang bị hệ thống tri thức cơ bản, cơ sở,
chuyên ngành; Nội dung hiện đại, chân
chính khoa học, chính xác… đáp ứng yêu
cầu thực tiễn NN
• Trang bị PPNC, tự học, thói quen suy nghĩ
và làm việc khoa học
• Chú trọng giáo dục phẩm chất và năng lực
nghề nghiệp


NT2


Lí luận gắn liền thực tiễn NN
• Trang bị lí luận về NN đồng thời tổ chức
vận dụng vào hoạt động thực tiễn  hoàn
thiện lí luận và vốn sống thực tiễn về NN
• Cân đối lí thuyết và thực hành, thực
nghiệm, hoạt động thực tế, thực tập…
 SV không bỡ ngỡ khi vào nghề, có thể
tham gia và đóng góp tích cực vào thực
tiễn nghề nghiệp


NT3
Cụ thể và trừu tượng
• Chương trình ĐH = hệ thống TT trừu tượng, khái quát
• SV có khả năng nhận thức cao  tiếp nhận tri thức
trừu tượng bằng vốn kinh nghiệm cụ thể
Coi trọng đúng mức việc bồi dưỡng lí thuyết trừu
tượng, khái quát và sử dụng hợp lý, KHÔNG LẠM
DỤNG phương tiện trực quan
Sử dụng vốn sống của SV, những minh chứng, minh
hoạ cụ thể, làm sáng tỏ lí thuyết trừu tượng


NT4
Vững tri thức và mềm dẻo tư duy
• Lựa chọn, trang bị tri thức cơ bản cần lưu
giữ, vận dụng lâu dài
• Luyện tập vận dụng một cách hệ thống
những tri thức cơ bản vào tình huống học
tập và thực tiễn phong phú của NN
• Củng cố, ôn tập tích cực và luôn mở rộng,
đào sâu tri thức nhằm gia tăng, đổi mới
vốn hiểu biết NN của SV


NT5
Vừa sức chung – Vừa sức riêng
• DH phù hợp với trình độ chung đồng thời
giúp mỗi SV phát triển tối đa khả năng bản
thân
 Phân hoá, cá biệt hoá hoạt động của SV
bằng những PP tổ chức, điều khiển hoạt
động học tập của SV một cách uyển
chuyển và đa dạng.. ( đào tạo theo tín chỉ)


NT6
GV chủ đạo – SV chủ động, tích cực
• GV tổ chức, điều khiển, lãnh đạo HĐNT của SV
• SV tiến hành nhận thức học tập có tính NC
(khẳng định/ phủ định; phê phán, đánh giá, bổ
sung, phát triển, đào sâu, hoàn thiện…)
Kích thích

GV chủ đạo

SV chủ động

Phát huy


NT7
Cá nhân- Tập thể
• Chuẩn bị cho SV ý thức và KN làm việc
nhóm  yêu cầu của xã hội về năng lực
và phẩm chất của trí thức tương lai
• Tổ chức các hoạt động học tập nhóm
song song với học tập cá nhân
• Đánh giá công bằng, hợp lý thành quả học
tập của cá nhân và tập thểTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×