Tải bản đầy đủ

Giáo án thống kê lớp 10

PHIẾU BÀI TẬP
BT2: Theo Nghị quyết số 11/2007/NQ-CP ngày 13 tháng 2 năm 2007 của Thủ tướng
chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Hậu Giang cơ cấu đất đai
của tỉnh năm 2010 như sau:

Loại đất
Tỉ lệ %
Đất nông
80
nghiệp
Đất lâm
15
nghiệp
Đất chưa sử
5
dụng
Tổng
100%
Hãy vẽ biểu đồ biểu thị cơ cấu đất đai của tỉnh Hậu Giang. Qua đó có nhận
xét đánh giá gì về cơ cấu đất đai?
BT3: Một nhân viên kế toán nhận được yêu cầu của Lãnh đạo lập bảng báo

cáo kết quả chi hoạt động 3 tháng của quý 1. Nhân viên kế toán căn cứ chứng
từ lập được bảng số liệu sau:
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3

Mức chi
(Triệu đồng)
20
10
12

Hãy vẽ biểu đồ biểu hiện kết quả chi hoạt động của đơn vị. Qua đó có đánh
giá gì về tình hình chi hoạt động của đơn vị.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×