Tải bản đầy đủ

Cân Bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song


KT Bµi cò
ND Bµi Häc BT ¸p Dông ???

KT Bµi cò
ND Bµi Häc BT ¸p Dông ???
C©u hái 1. ®K c©n b»ng cña vËt r¾n d­íi t¸c
dông cña hai lùc?
Vật rắn trong hình vẽ có CB không vì sao?
G

KT Bµi cò
ND Bµi Häc BT ¸p Dông ???
C©u hái 2. Mặt
chân đế là gì?
Tại sao tháp bị
nghiêng mà
vẫn không đổ?

KT Bµi cò
ND Bµi Häc BT ¸p Dông ???

C©u hái 3. Nêu các dạng cân bằng?
Hãy chỉ ra dạng cân bằng cho từng hình
dưới?

KT Bµi cò
ND Bµi Häc BT ¸p Dông ???
1. QUY TẮC HỢP LỰC ĐỒNG QUY
2. CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA BA LỰC
KHÔNG SONG SONG
3. BÀI TẬP ÁP DỤNG
4. CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×