Tải bản đầy đủ

Can bang cua vat ran duoi tac dung cua 2 luc khong song song. trong tam

Nh¾c l¹i kiÕn thøc cò
Nh¾c l¹i kiÕn thøc cò


Câu 1 : Em hãy cho biết thế nào là hai lực
trực đối ?
Câu 2 : Em hãy cho biết thế nào là hai lực
cân bằng ?
Câu 3 : Em hãy cho biết điều kiện cân bằng
của một chất điểm là gì ?


F

1
và F
2
: Cùng giá
, cùng độ lớn, ngược chiều.
1/
1/
KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÂN BẰNG.
KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÂN BẰNG.
a.Thí nghiệm:
a.Thí nghiệm:


ur
1
F
uur
2
F
b.Quan sát, nhận xét
Nªu mèi t­¬ng quan cđa hai lùc trong thÝ nghiƯm?

Muốn cho một vật rắn chòu tác dụng của
hai lực ở trạng thái cân bằng thì hai lực
phải ………
r r r
1 2
F +F =0
2 / ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN
2 / ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN
DƯỚI TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC.
DƯỚI TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC.
Trùc ®èi

ur
1
F
uur
2
F
TÝnh chÊt:
Tác dụng của một lực lên một vật rắn
………………………… khi điểm đặt của lực đó dời
chỗ trên ………… của nó.
Kh«ng thay ®ỉi
Gi¸

3 / TRỌNG TÂM CỦA VẬT RẮN.
3 / TRỌNG TÂM CỦA VẬT RẮN.
Trọng lực của một vật rắn có giá là
đường thẳng đứng có điểm đặt ở một
điểm xác đònh gắn với vật, điểm ấy gọi là
trọng tâm của vật.

a. Dây treo trùng với đường thẳng
đứng đi qua trọng tâm G của vật.
b. Độ lớn của lực căng T bằng độ lớn
của trọng lực P (trọng lượng) của
vật.
4/ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TREO Ở ĐẦU DÂY.
4/ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TREO Ở ĐẦU DÂY.
ur
T
ur
P
Quan sát thí nghiệm và cho biết
-
Tương quan giữa hướng của dây treo với
giá của trọng lực
-
Tương quan giữa các lực có trong hình vẽ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×