Tải bản đầy đủ

các bài toán hóa học

Dạng 2. Bài toán CO
2
(hoặc SO
2
) tác dụng với dung dịch kiềm
II. Thí dụ minh hoạ (tt)
Thí dụ 6: Hấp thụ hết 3,36 lít khí SO
2
(đktc) vào dung dịch NaOH thu được
dung dịch X chứa 2 muối. Thêm Br
2
dư vào dung dịch X, phản ứng xong thu
được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch
Ba(OH)
2
, khối lượng kết tủa thu được sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là:
A. 34,95 g. B. 32,55 g. C. 69,90 g. D. 17,475 g.
Dạng 2. Bài toán CO
2
(hoặc SO
2

) tác dụng với dung dịch kiềm
II. Thí dụ minh hoạ (tt)
Thí dụ 6 (tt)
Hướng dẫn giải
Ta thấy khi cho Br
2
dư vào dung dịch 2 muối của S
+4
(Na
2
SO
3
và NaHSO
3
)
thì toàn bộ S
+4
sẽ bị oxi hóa lên
( )
+6 2
4
S SO do ó :

®
2
2 4
4
SO BaSO
SO
n n 0,15 m 0,15.233 34,95
áp án A.

= = ⇒ = =
→ §
Dạng 2. Bài toán CO
2
(hoặc SO
2
) tác dụng với dung dịch kiềm
II. Thí dụ minh hoạ (tt)


Thí dụ 7: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí CO
2
và SO
2
vào
500ml dung dịch NaOH có nồng độ a mol/l, thu được dung dịch X có khả
năng hấp thụ tối đa 2,24 lít CO
2
(đktc). Giá trị của a là:
A. 0,4. B. 0,6. C. 0,5. D. 0,8.

Dạng 2. Bài toán CO
2
(hoặc SO
2
) tác dụng với dung dịch kiềm
II. Thí dụ minh hoạ (tt)
Thí dụ 7 (tt)
Hướng dẫn giải

2
2 2 2 YO ( d ng)
2 3
2 3
Kí hi u CO và SO là YO n 0,25 mol
Ch t tan sinh ra khi h p th t i a YO ch là NaHYO .
YO NaOH NaHYO
0,25
a 0,5
0,5
0,25 0,25
áp án C.
⇒ =
+ →

⇒ = =
®· ï
Ö
Ê Ê ô è ® Ø
§
Dạng 2. Bài toán CO
2
(hoặc SO
2
) tác dụng với dung dịch kiềm
II. Thí dụ minh hoạ (tt)
Thí dụ 8: Dẫn 5,6 lít khí CO
2
(đktc) vào bình chứa 200ml dung dịch NaOH
nồng độ a mol/lít ; dung dịch thu được có khả năng tác dụng tối đa với
100ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của a là:
A. 1,75. B. 2,00. C. 1,50. D. 2,50.
Dạng 2. Bài toán CO
2
(hoặc SO
2
) tác dụng với dung dịch kiềm
II. Thí dụ minh hoạ (tt)
Thí dụ 8 (tt)
Hướng dẫn giải
OH ( d ng)
2
3
2
2 3
n 0,2a 0,1
Ch t tan sinh ra khi tác d ng t i a ki m là mu i CO . Do ó :
2OH CO CO
0,2a 0,1 0,5 a 0,20
0,5 0,25
áp án B.


− −
= +

+ →
⇒ + = ⇒ =
®· ï
Ê ô è ® Ò è ®
§
Dạng 2. Bài toán CO
2
(hoặc SO
2
) tác dụng với dung dịch kiềm
II. Thí dụ minh hoạ (tt)
Thí dụ 9: Nhiệt phân 3,0 gam MgCO
3
một thời gian được khí X và hỗn hợp
rắn Y. Hấp thụ hoàn toàn X vào 100ml dung dịch NaOH x mol/lít thu được
dung dịch Z. Dung dịch Z phản ứng với BaCl
2
dư tạo ra 3,94 gam kết tủa.
Để trung hòa hoàn toàn dung dịch Z cần 50ml dung dịch KOH 0,2M. Giá trị
của x và hiệu suất nhiệt phân MgCO
3
lần lượt là:
A. 0,75 và 50%. B 0,5 và 84%. C.5 và 66,67%. D 0,75 và 90%.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×