Tải bản đầy đủ

BAI 2: THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU

Trng THPT Phan ỡnh Phựng H Ni
Trng THPT Phan ỡnh Phựng H Ni
Bài 2. Thông tin và dữ liệu
Bài 2. Thông tin và dữ liệu
Những hiểu biết có được về một sự vật,
sự kiện được gọi là thông tin về sự vật,
sự kiện đó.
Em biết được gì
khi quan sát các
hình ảnh bên?
1. Thông tin
1. Thông tin
Nhiều sao thì nắng
Vắng sao thì mưa
Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội
Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội
2. C¸c d¹ng th«ng tin
2. C¸c d¹ng th«ng tin
Hai lo¹i:

* Sè: Sè nguyªn, sè thùc, …

LÞch vµ ®ång hå
Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội
Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội
* Phi sè: V¨n b¶n, h×nh ¶nh, ©m thanh, …
- D¹ng v¨n b¶n: Tê b¸o, cuèn s¸ch, tÊm bia …
Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội
Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội
- D¹ng h×nh ¶nh: Bøc tranh vÏ, ¶nh chôp, b¶n ®å,
biÓn b¸o …
Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội
Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội
- D¹ng ©m thanh: TiÕng nãi con ng­êi, tiÕng sãng
biÓn, tiÕng ®µn, tiÕng chim hãt …
Trng THPT Phan ỡnh Phựng H Ni
Trng THPT Phan ỡnh Phựng H Ni
3. Mã hoá thông tin trong máy tính
3. Mã hoá thông tin trong máy tính


1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1
1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1
1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0
1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
Các dạng thông
tin trên được
chuyển vào máy
tính như thế nào?


Để máy tính xử lí được,
thông tin cần phải được
biến đổi thành dãy bit (biểu
diễn bằng các số 0, 1).
Cách biến đổi như thế được
gọi là mã hoá thông tin.
Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội
Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội


Trong tin häc, d÷ liÖu lµ th«ng tin ®· ®­îc
®­a vµo m¸y tÝnh.
01101001
Th«ng tin gèc
Th«ng tin m· ho¸
VÝ dô:
Trng THPT Phan ỡnh Phựng H Ni
Trng THPT Phan ỡnh Phựng H Ni
4. Biểu diễn thông tin trong máy tính
4. Biểu diễn thông tin trong máy tính
a. Thông tin loại số:
Con người thư
ờng dùng hệ
đếm nào ?
Hệ thập phân: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Hệ nhị phân: 0, 1.
Hệ cơ số mười sáu (hexa):
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.
Trong tin học
thường dùng
hệ đếm nào?
* Hệ đếm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×