Tải bản đầy đủ

lam quen với soạn thảo văn bản

B µi 15.
B µi 1 5.
Lµm quen víi Microsoft word
Lµm quen víi Microsoft word
1.
1.
Khëi ®éng Word
Khëi ®éng Word
Sö dông mét trong c¸c c¸ch sau:
Sö dông mét trong c¸c c¸ch sau:


1
2
Nh¸y ®óp vµo biÓu t­îng
Nh¸y ®óp vµo biÓu t­îng


Start
StartPrograms
Programs


Microsoft Word
Microsoft Word


trªn mµn h×nh nÒn.
trªn mµn h×nh nÒn.
2. Màn hình làm việc của Word
2. Màn hình làm việc của Word
Thanh
tiêu đề
Thanh
bảng chọn
Thanh
công cụ
chuẩn
Con trỏ soạn thảo
Thanh
công cụ
định dạng
Nút thu nhỏ,
mở rộng, đóng
cửa sổ
Thanh
cuén däc
Th­íc
ngang
Th­íc
däc
Thanh cuén
ngang
Thanh c«ng
cô vÏ
Thanh
tr¹ng th¸i
3. Soạn thảo văn bản đơn giản
3. Soạn thảo văn bản đơn giản
a. Các thao tác với tệp văn bản
Mở tệp mới
Mở tệp mới
: Chọn
: Chọn
F
F
ile
ile
N
N
ew
ew
(Ctrl+N)
(Ctrl+N)
Mở tệp sẵn có
Mở tệp sẵn có
: Chọn
: Chọn
F
F
ile
ile
O
O
pen
pen
(Ctrl+O)
(Ctrl+O)
Lưu tệp đang mở
Lưu tệp đang mở
: Chọn
: Chọn
F
F
ile
ile
S
S
ave
ave
(Ctrl+S)
(Ctrl+S)Thư mục lư
u giữ tệp
Gõ tên tệp
vào đây
Lưu tệp
văn bản
C¸c c¸ch thùc hiÖn mét lÖnh trong Word
C¸c c¸ch thùc hiÖn mét lÖnh trong Word
1
Chän lÖnh trong b¶ng chän
Chän lÖnh trong b¶ng chän


2
Chän nót lÖnh trªn thanh c«ng cô
Chän nót lÖnh trªn thanh c«ng cô


3
NhÊn tæ hîp phÝm t¾t. VÝ dô: Ctrl + N.
NhÊn tæ hîp phÝm t¾t. VÝ dô: Ctrl + N.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×