Tải bản đầy đủ

Hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa

HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA


A. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
Giúp cho học viên nắm vững và nhận thức sâu sắc về sứ mệnh, trách
nhiệm lịch sử của giai cấp công nhân. Tính tất yếu của cách mạng xã hội
chủ nghĩa, các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa cộng sản.
Học viên kết hợp nghiên cứu tài liệu với nghe giảng và ghi chép những nội
dung trọng tâm, tích cực tham gia thảo luận.
Liên hệ bản thnaa về trách nhiệm của mình trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.
2


B. NỘI DUNG
PHẦN
I

PHẦN
II


PHẦN
III

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA
CỘNG SẢN

3


PHẦN
I

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

1. Giai cấp công nhân
2. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
3. Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân
4. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân

4


PHẦN
II

CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Tính tất yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa
2. Động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa
3. Nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa

5CÁC
GIAI
ĐOẠN
PHÁT
TRIỂN
CỦA
CHỦ
NGHĨA
PHẦN
CỘNG SẢN
III

1. Thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội
2. Chủ nghĩa xã hội
3. Chủ nghĩa cộng sản

6


PHẦN
I

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

1. Giai cấp công nhân

• Khái niệm giai cấp công nhân:
• Về phương thức lao động, phương thức sản xuất: giai cấp công nhân là người lao
động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp
ngày càng hiện đại và xã hội hóa cao.
• Về vị trí trong quan hệ sản xuất: giai cấp công nhân là giai cấp của những người lao
động không sở hữu tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội; phải bán sức lao động cho
nhà tư sản và bị nhà tư bản bóc lột về giá trị thặng dư
Lắp ráp ô tô

Dây chuyền sản xuất bình ga

7


PHẦN
I

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

1. Giai cấp công nhân

8


PHẦN
I

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

1. Giai cấp công nhân
Từ nửa sau thế kỷ XX, với sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học, công
nghệ của chủ nghĩa tư bản, giai cấp công nhân hiện đại đã có một số sự thay
đổi nhất định so với trước đây.

Công nhân ngày nay
9


PHẦN
I

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

2. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là lãnh đạo nhân dân
lao động bị áp bức, bóc lột trong cuộc đấu tranh để từng bước
xóa bỏ chủ nghĩa tư bản và xây dựng thành công chủ nghĩa xã
hội.
10


PHẦN
I

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN
Để hoàn thành được sứ mệnh lịch sử của mình:

GCCN
phải tập hợp
các tầng
lớp NDLĐ

Đấu tranh cách mạng xóa
bỏ xã hội cũ

XD xã hội mới về kinh tế,
Chính trị văn hóa, tư tưởng

Đó là một quá trình lịch sử hết sức lâu dài và khó khăn

11


PHẦN
I

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

3. Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân
a) Đặc điểm chính trị-xã hội của giai cấp công nhân
 Thứ nhất, giai cấp công nhân là giai cấp tiên phong cách mạng.
 Thứ hai, GCCN có tinh thần cách mạng triệt để nhất.
 Thứ ba, giai cấp
Trong
của
sản,chức kỷ luật
côngTuyên
nhânngôn
là giai
cấpĐảng
có ý Cộng
thức tổ
đã chỉ
rõ: hình thành và phát
cao. Ý thức tổC.Mác
chức và
kỷ Ph.Ăngghen
luật của GCCN
được
triển trong quá“Trong
trình lao
và giai
đấu cấp
tranh
g/cđang đối
tấtđộng
cả các
hiện
 Thứ tư, giai cấp
lậpcông
với giai
sảnchất
thì chỉ
cótế.
giai cấp vô
nhâncấp
cótư
bản
quốc
12
sản là giai cấp thật sự cách mạng…


PHẦN
I

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

3. Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của
giai cấp công nhân
b) Địa vị kinh tế – xã hội của giai cấp công nhân trong xã hội tư
bản chủ nghĩa
LỰC LƯỢNG
TƯ LIỆU
SẢN XUẤT

SẢN XUẤT

NGƯỜI
LAO ĐỘNG

13


PHẦN
I

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

3. Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của
giai cấp công nhân
b) Địa vị kinh tế – xã hội của giai cấp công nhân trong xã hội tư
bản chủ nghĩa
“Lực lượng sản xuất hàng đầu của toàn nhân loại là công nhân,
là người lao động”.
Giai cấp công nhân vừa là chủ thể trực tiếp nhất, vừa là sản
phẩm căn bản nhất của nền sản xuất đại công nghiệp.
14


PHẦN
I

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

4. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân

Sứ mệnh lịch
sử của GCCN

Nội dung SMLS của GCCN có tính khách
quan: do địa vị kinh tế- xã hội của GCCN
quy định
Thực hiện SMLS: phải thông qua nhân tố
chủ quan của GCCN

Trong những nhân tố chủ quan. Đảng cộng sản giữ vai trò quyết định
15

( Phải là một Đảng trung thành với lợi ích của GCCN, của dân tộc, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức)


PHẦN
I

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

4. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân
a) Tính tất yếu và quy luật hình thành, phát triển chính Đảng của
giai cấp công nhân
Ngay từ khi chủ nghĩa tư bản ra đời, giai cấp công nhân chống
lại giai cấp tư sản. Khi chưa có lý luận khoa học và CM soi
đường, phong trào công nhân có thể phát triển về số lượng, mở
rộng về quy mô, nhưng đều bị thất bại.
Khởi nghĩa của CN dệt Lion năm 1831
"Live free working, or die fighting…”

Quần chúng vũ trang chiếm ngục Bastille trong cuộc cách mạng tư sản 16
Pháp năm 1789


PHẦN
I

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

4. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh
lịch sử của giai cấp công nhân
• Khi giai cấp công nhân tiếp thu lý luận khoa học và cách mạng,
phong trào đấu tranh mang tính chất chính trị, đạt đến trình độ
tự giác dẫn tới cần có tổ chức lãnh đạo, đó là Đảng Cộng sản
• Nhờ có Đảng tuyên truyền giáo dục, GCCN nhận thức được vai
trò, vị trí của mình, hiểu được con đường, biện pháp đấu tranh
cách mạng nhằm lật đổ CNTB để giải phóng giai cấp và toàn xã
hội

17


PHẦN
I

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

4. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch
sử của giai cấp công nhân
b) Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản và GCCN
• Đảng Cộng sản là tổ chức chính trị cao nhất của giai cấp công nhân,
đại biểu cho lợi ích và trí tuệ của giai cấp công nhân và toàn thể
nhân dân lao động.
• “Những người cộng sản không phải là một Đảng riêng biệt, đối lập
với các Đảng công nhân khác. Họ tuyệt nhiên không có một lợi ích
nào tách khỏi lợi ích của toàn thể giai cấp vô sản”
(Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản )

18


PHẦN
I

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

• Với một Đảng Cộng sản chân chính thì sự lãnh đạo của Đảng cũng
chính là sự lãnh đạo của giai cấp công nhân. Giai cấp công nhân
thực hiện vai trò lãnh đạo của mình thông qua Đảng Cộng sản.
• Tuy nhiên, không thể đồng nhất Đảng Cộng sản với giai cấp công
nhân. Đảng là một tổ chức chính trị chỉ tập trung những công nhân
tiên tiến, có giác ngộ lý tưởng cách mạng, được trang bị lý luận
cách mạng, do vậy Đảng trở thành đội tiên phong chiến đấu, lãnh
tụ chính trị và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân.
19


PHẦN
II

CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Tính tất yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa
Cách mạng XHCN làlà cuộc CM nhằm thay thế chế độ
Cách mạng
TBCN bằng chế độ XHCN
gì?
XHCN

GCCN lãnh đạo, cùng NDLĐ xây
dựng xã hội công bằng, dân chủ.
văn minh
20


PHẦN
II

CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Tính tất yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa
- Giải phóng lực lượng sản xuất khỏi sự kìm hãm của quan hệ sản xuất lỗi
thời.
- Sự phù hợp với tính chất xã hội ngày càng cao của lực lượng sản xuất chỉ
có thể là sự thay thế quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa bằng quan hệ sản
xuất xã hội chủ nghĩa thông qua cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.
21


PHẦN
II

CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Tính tất yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa

Thất nghiệp

Công nhân General Motors ở châu Âu biểu tình trước
nguy cơ mất việc

22


PHẦN
II

CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Tính tất yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa
• Cuộc CMXHCN không tự diễn ra mà nó chỉ diễn ra khi GCCN nhận
thức được SMLS của mình, tập hợp quần chúng NDLĐ đứng lên xóa
bỏ chế độ TBCN khi có thời cơ cách mạng

Cách mạng Tháng Mười Nga - năm 1917

23


PHẦN
II

CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

2. Động lực của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.
- Cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng tất cả những người lao động do
những người lao động thực hiện dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân
thông qua Đảng của nó.
- Cách mạng xã hội chủ nghĩa đáp ứng nguyện vọng nhu cầu của giai cấp nông
dân mong muốn được giải phóng, Sự đoạn tuyệt với xã hội cũ để vươn tới cuộc
sống tốt đẹp hơn trong xã hội mới
24


PHẦN
II

CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

2. Động lực của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.
- Động lực tổng hợp của cách mạng xã hội chủ nghĩa không chỉ là một
“tổng số” của các động lực như V.I.Lênin đã chỉ rõ.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×