Tải bản đầy đủ

(Thầy nđ tuấn)c4 CHU DE 2 VAN DE 1

CHƯƠNG IV: BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH
CHỦ ĐỀ 02. ĐẠI CƯƠNG VỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH
VẤN ĐỀ 01. TÌM ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH CỦA BẤT PHƯƠNG TRÌNH
I.
Câu 1.

NHẬN BIẾT

2
5

Điều kiện của bất phương trình x  1 2x  1 là:
�x �1


1
x �

2.
A. �


Câu 2.

Câu 3.

Câu 5.

Câu 6.
Câu 7.
Câu 8.

C. x �1 .

Điều kiện của bất phương trình
A. x ��.
B. x �1 .

là:
C. x �1 .

D. x �1 và x �1 .

1
1
 1
x  1 là:
Điều kiện của bất phương trình x
�x �0

B. �x �1 .

x

Điều kiện của bất phương trình
�x �0

A. �x �3 .
B. x �3 .

C. x �1 .


C. x �3 .

D. Với mọi x .

là:
x �0


x �1 .
C. �

D. x �0 .

x 3
3 2 x
 
x x  1 x x  1

Điều kiện của bất phương trình
�x �0

A. �x �1 .
B. x �1 .

x

Điều kiện của bất phương trình
A. x �2 .
B. x �4 .

1
0
x 4
là:
2

C. x ��2 .

Điều kiện của bất phương trình x  3  1 x là:
A. x �3 .
B. x �3 .
C. x �3 .
Điều kiện của bất phương trình 2x  1  1 x là:
1
1
x �
x�
2.
2.
A.
B.
C. x �1 .
Điều kiện của bất phương trình
A. x  2 .
B. x �2 .

D. x �0 .

1
1
�2 
x 3
x  3 là:

3 x2 
Câu 9.

1
x�
2.
D.

1
1

x  1  x  1 2

�x �0

A. �x �1 .
Câu 4.

�x �1

� 1
�x �
B. � 2 .

x
2  x là:

C. x �2 .

2
Câu 10. Điều kiện của bất phương trình x  1� x  3 là:

D. x ��4 .
D. x  3 .

D.

x �

1
2.

D. x  2 .


B. x �3 .

A. x �3 .

C. x  3 .
2

Câu 11. Điều kiện của bất phương trình
A. x �1 .
B. x �1 .

x

x1

D. x �3 .

9
x  1 là:

D. x  1 .

C. x �1 .
2 x  3 �x  2 là:

Câu 12. Tập xác định của bất phương trình
3
�3D�
 ;  ��
D  � ;  ��
2
�2


�.
A.
.
B.

�3

D  � ;  ��
�2
�.
C.

D.

D   2;  �

.

1
1

2
2
x 3
Câu 13. Tập xác định của bất phương trình (x  1)
là
A.

D  �\  1;3

.

B.

D  �\  3

.

C.

D  �\  1

.

D. D  �.

.

D. D  �.

x  3x  1
1
2
x

1
Câu 14. Tập xác định của bất phương trình
là
2

A.

D  �\  1;1

.

B.

D  �\  1

.

C.

5x  4 �6

Câu 15. Tập xác định của bất phương trình
�4 �
D  �\ � �
D   2;  �
�5 .
A.
B.
.
II.
THÔNG HIỂU

D  �\  1

là
C.

D  �\  6

.

x 1
 x 1
Câu 16. Điều kiện xác định của bất phương trình x  2
là:
�x �1

A. x �2 .
B. x �1.
C. �x �2 .
1
 x3
2
Câu 17. Điều kiện xác định của bất phương trình x  1
là:
A.

�x �3

�x �1

.

B.

�x �3

�x ��1

�x  3

�x ��1

.
C.
.
1
 1 x
2
Câu 18. Tập xác định của bất phương trình x  1
là:
D   1;  �
D   �;1
D   �;1
A.
.
B.
.
C.
.

1
2x
� 2
Câu 19. Tập xác định của bất phương trình x  4 x  4x  3 là:
D  �\  2;1; 2;3
D  �\  �2
D  �\  1;3

D. D  �.

�x  1

D. �x �2 .

D. x �3 .

D.

D   �;1 \  1

2

A.

.

B.

.

C.

Câu 20. Điều kiện của bất phương trình x  5 x � x  2  3 là:
A. 2 �x �5 .
B. x �2 .
C. x �5 .

. D. D  �.

2

2 x  1 3 x  1 

Câu 21. Điều kiện của bất phương trình
�x �1

A. x �1 .
B. �x �1 .

D. 2  x  5 .

2x
x  1 là:

C. x �1 .

�x �0

D. �x �1 .

.


2 3  x  x2 

Câu 22. Điều kiện của bất phương trình
A. x �3 .
B. x �1 .

1
x  1 là:
C. x �3 và x �1 .

2 1 x  3x 

Câu 23. Điều kiện của bất phương trình
�x �1

A. x �1 .
B. �x �4 .

1
x  4 là:
�x �1

C. �x �4 .

x 4 

Câu 24. Tập xác định của bất phương trình
D   4;  � \  0
D  �\  0
A.
. B.
.

D. x �4 .

3
0
x
là:
C.

D   4;  �

1 x
�0
2  3x
là:

Câu 25. Tập xác định của bất phương trình
2


�2

D  � ;  ��
D  � ;  ��
3

�.
�3
�.
A.
B.
III.

D. x �1 .

.

D.

� 2�
D�
�;
� 3�
�.
C.

D   4;0 

.

� 2�
D�
�; �
� 3�
D.
.

VẬN DỤNG THẤP

Câu 26. Điều kiện của bất phương trình x  1  1  x  2 là
A. x  1.
B. x �1 .
C. x �1 .
3
x 1 
 1 x
x 1
Câu 27. Điều kiện của bất phương trình
là
A. x  1.
B. x �1 .
C. x �1 .

x  2
Câu 28. Điều kiện của bất phương trình

D. Không có x nào thỏa.

D. Không có x nào thỏa.

1
4  3x

x  1 là:
x 2

A. x  2 và x �1.

B. x  2 và

x

4
3.

4
x�
3.
C. x  2, x �1 và

D. x �2 và x �1.
1
3  2x
x

x
2x  4
Câu 29. Điều kiện xác định của bất phương trình
là:
B. x  2, x �0 và

A. x  2 và x �0
3
x
2
C. x  2 và

D. Không phải các phương án trên.

3(4x  9)
2

Câu 30. Điều kiện của bất phương trình
A. x  1 hoặc x  1.
C. x  1.

3
x�
2

3x2  3

�2x  3
là:
x


1.
B.
D. x  1 .


Câu 31. Điều kiện của bất phương trình
A. x �1 và x �3 .
C. 1  x �0 và x �3 .

1 x 

Câu 32. Tập xác định của bất phương trình
D   1;  � \  2;3; 4
A.
.
D   1;  � \  2;3; 4
C.
.

x
0
x3
là:
B. x �1 và x �3 .
D. 1  x �0 và x  3  0 .

x 1
1
1


x  1 (x  2)(x  3) x  4 là:
B.
D.

D   1;  �

.
D  �\  2;3; 4

.

2  x  4x  3
�2
x
là:

Câu 33. Tập xác định của bất phương trình
D   �; 2 \  0
D   �; 2
A.
.
B.
.
Câu 34. Tập xác định của bất phương trình
D   �;0 � 2;  �
A.
.
D   2;  �
C.
.

C.

D   �; 2  \  0

.

D.

D  �\  0

.

x
 1�0
x 2
là:
B.
D.

D   �;0 � 2;  �
D  �\  2

.

.

4
x2
Câu 35. Tập xác định của bất phương trình 2  x
là:
A. D  (�; 2) .
B. D  (�; 2] .
C. D  (2; �) .

D.

D   2; �

.

4
x2
Câu 36. Tập xác định của bất phương trình 2  x
là:
A. D  (�; 2) .
B. D  (�; 2] .
C. D  (2; �) .

D.

D   2; �

.

IV.

VẬN DỤNG CAO

2
Câu 37. Điều kiện của bất phương trình  x  4 x  4  3 �x là
A. x  2.
B. x ��.
C. x �1 .

x 1
2
x
x  1 là:
Câu 38. Tập xác định của bất phương trình 2  x
D  (�; 2) \  1
D  �\  1; 2
D   1; 2 
A.
.
B.
.
C.
.
1
x

2
2  x x 1
Câu 39. Tập xác định của bất phương trình
là:
D  (�; 2) \  1
D  (�; 2]\  1
D  (2; �) \  1
A.
.
B.
.
C.
.
Câu 40. Tìm điều kiện của tham số m để hàm số
17
1
m
m
4 .
4.
A.
B.

y

D. Không có x nào thỏa.

D.

D   1; 2  \  1

D.

D  �\  1; 2

x  2x  5
x  3 x  2  m có tập xác định D  �
17
1
m
m
4 .
4.
C.
D.
2

2

.

.


2
Câu 41. Tập xác định của hàm số y  x  x  4 x  5 là:
D   5;1
A.
.
B.
D   �; 5 � 1; �
C.
.
D.
1
y  x3
x2  2x  3
Câu 42. Tập xác định của hàm số
D   1; �
D   3;1
A.
.
B.
.
C.

Câu 43. Tập xác định của hàm số
A. �.

f  x 
B.

Câu 44. Tập xác định của hàm số

.
D   �; 5  � 1; �

là:
D   3; �

.

D.

.

D   �; 3

 2 5 x   15 7 5 x  25 10 5 là:
2

 �;1 .

y

D   5;1

x2  x  1
2x  1  x  2

C.

 5;1 .


5; 5�
�.

D. �

là:


5; 5�

5;1
�.
C. 
.
D. �
x2  x  1
y 2
x  x  m có tập xác định D  �
Câu 45. Tìm điều kiện của tham số m để hàm số
1
1
17
1
m
m
m
m
4.
4.
4 .
4.
A.
B.
C.
D.
A. �.

B.

 �;1 .

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×