Tải bản đầy đủ

Chuyên đề NGUYÊN hàm TÍCH PHÂN ỨNG DỤNG đặng việt đông file word

Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Tích Phân-Giải

tích 12
m

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Trang 1


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Tích Phân-Giải

tích 12

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Trang 2Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Tích Phân-Giải

tích 12

MỤC LỤC
ÁP DỤNG BẲNG NGUYÊN HÀM VÀ PHÂN TÍCH............................................................................4
A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT.................................................................................................................4
B – BÀI TẬP.............................................................................................................................................5
C – ĐÁP ÁN............................................................................................................................................22
PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN VÀ VI PHÂN...........................................................................................23
A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT...............................................................................................................23
B – BÀI TẬP...........................................................................................................................................23
C – ĐÁP ÁN............................................................................................................................................32
PHƯƠNG PHÁP TỪNG PHẦN.............................................................................................................33
A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT...............................................................................................................33
B – BÀI TẬP...........................................................................................................................................33
C – ĐÁP ÁN............................................................................................................................................35
TÍCH PHÂN............................................................................................................................................36
A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT...............................................................................................................36
PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG BẢNG NGUYÊN HÀM VÀ MTCT...............................................37
PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN VÀ MTCT........................................................................................41
PHƯƠNG PHÁP TỪNG PHẦN VÀ MTCT..................................................................................45
C – ĐÁP ÁN............................................................................................................................................46
TÍCH PHÂN TỔNG HỢP HẠN CHẾ MTCT........................................................................................47
ĐÁP ÁN..................................................................................................................................................60
ỨNG DỤNG TÍNH DIỆN TÍCH............................................................................................................62
A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT...............................................................................................................62
B – BÀI TẬP...........................................................................................................................................62
C – ĐÁP ÁN............................................................................................................................................75
B – BÀI TẬP...........................................................................................................................................77

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Trang 3Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Tích Phân-Giải

tích 12

ÁP DỤNG BẲNG NGUYÊN HÀM VÀ PHÂN TÍCH

A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT
1. Khái niệm nguyên hàm
• Cho hàm số f xác định trên K. Hàm số F được gọi là nguyên hàm của f trên K nếu:
F'(x) = f (x) , ∀x ∈ K
• Nếu F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên K thì họ nguyên hàm của f(x) trên K là:
∫ f (x)dx = F(x) + C , C ∈ R.
• Mọi hàm số f(x) liên tục trên K đều có nguyên hàm trên K.
2. Tính chất
• ∫ f '(x)dx = f (x) + C

∫ [ f (x) ± g(x)]dx = ∫ f (x)dx ± ∫ g(x)dx
• ∫ kf (x)dx = k ∫ f (x)dx (k ≠ 0)


3. Nguyên hàm của một số hàm số thường gặp

∫ k.dx = k.x + C

1)

1

x n +1
2) ∫ x dx =
+C
n +1
1
4) ∫ dx = ln x + C
x
1
1
dx = ln ax + b + C
6) ∫
(ax + b)
a
n

1
+C
x

3)

∫x

5)

∫ (ax + b)

7)

∫ sin x.dx = − cos x + C

8)

∫ cos x.dx = sin x + C

9)

∫ sin(ax + b)dx = − a cos(ax + b) + C

10)

∫ cos(ax + b)dx = a sin(ax + b) + C

11)

∫ cos

1

n

dx = −

1
+C;
a(n − 1)(ax + b) n −1
1

1

1

∫ sin

dx = −

2

2

x

2

x

1

dx = ∫ (1 +tg 2 x).dx = tgx + C

12)

dx = ∫ ( 1 + cot g 2 x ) dx = − cot gx + C

1

1

13)

∫ cos (ax + b) dx = a tg(ax + b) + C

14)

∫ sin

15)

∫ e dx = e

16)

∫e

17)
19)
21)
23)
25)

2

x

x

+C

1 (ax + b)
(ax + b)
∫ e dx = a e + C
ax
x
a
dx
=
+C

ln a
1
1 x −1
∫ x 2 − 1 dx = 2 ln x + 1 + C
1
1
x −a
∫ x 2 − a 2 dx = 2a ln x + a + C
1
x
∫ a 2 − x 2 dx = arcsin a + C

18)
20)
22)
24)
26)

2

−x

1
1
dx = − cot g(ax + b) + C
(ax + b)
a

dx = −e − x + C

1 (ax + b) n +1
n
(ax
+
b)
.dx
=
.
+ C (n ≠ 1)

a
n +1
1
∫ x 2 + 1 dx = arctgx + C
1
1
x
∫ x 2 + a 2 dx = a arctg a + C
1
∫ 1 − x 2 dx = arcsin x + C
1
2
∫ x 2 ± 1 dx = ln x + x ± 1 + C

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Trang 4


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Tích Phân-Giải

tích 1227)1

dx = ln x + x 2 ± a 2 + C

28)

x ±a
x 2
a2
x
2
2
2
a − x dx =
a − x + arcsin + C
2
2
a
2
x
a
29) ∫ x 2 ± a 2 dx =
x 2 ± a 2 ± ln x + x 2 ± a 2 + C
2
2
2

2

B – BÀI TẬP

3
Câu 1: Nguyên hàm của 2x ( 1 + 3x ) là:
2
3
A. x ( x + x ) + C

2
2
B. x ( 1 + 3x ) + C

Câu 2: Nguyên hàm của
A. −

x4 + x2 + 3
+C
3x

1
1
− x 2 − là:
2
x
3
3
x 1 x
B. − + − + C
3 x 3

6x 3 
2
D. x 1 +
÷+ C
5 


3
C. 2x ( x + x ) + C

C.

−x 4 + x 2 + 3
+C
3x

D. −

1 x3
− +C
x 3

Câu 3: Nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 3 x là:

33 x2
+C
4

3x 3 x
+C
4
1
Câu 4: Nguyên hàm của hàm số f ( x ) =
là:
x x
2
2
+C
+C
A. F ( x ) =
B. F ( x ) = −
x
x

A. F ( x ) =

B. F ( x ) =

C. F ( x ) =

4x
+C
33 x

C. F ( x ) =

x
+C
2

D. F ( x ) =

4x
3

3 x2

D. F ( x ) = −

+C

x
+C
2

5
3 
Câu 5: ∫  + x ÷dx bằng:
x

2 5
2 5
2 5
2 5
x +C
x + C C. −5ln x −
x + C D. 5ln x +
x +C
A. 5ln x −
B. −5ln x +
5
5
5
5
dx
Câu 6: ∫
bằng:
2 − 3x
1
3
1
1
+C
+C
A.
2
B. −
2
C. ln 2 − 3x + C
D. − ln 3x − 2 + C
( 2 − 3x )
( 2 − 3x )
3
3

Câu 7: Nguyên hàm của hàm số f ( x ) =
A. F ( x ) =
C. F ( x ) =

2 ( x − 1)

+C

B. F ( x ) =

2−3 x
+C
x

D. F ( x ) =

x

Câu 8: Tìm nguyên hàm:
A.

x x+ x
là:
x2

53 5
x + 4 ln x + C
3

∫(

3

2

(

) +C

x +1
x

2

1+ 2 x
+C
x

4
x 2 + )dx
x

B. −

33 5
x + 4 ln x + C
5

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Trang 5


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Tích Phân-Giải

tích 12
C.

33 5
x − 4 ln x + C
5

Câu 9: Tìm nguyên hàm:

D.

∫ (x

2

+

33 5
x + 4 ln x + C
5

3
− 2 x )dx
x

x3
4 3
+ 3ln x +
x +C
3
3
x3
4 3
C.
− 3ln x −
x +C
3
3
A.

5 1 3
+
x )dx
x2 2
5 1 5
5 1 5
x +C
x +C
A. − +
B. −
x 5
x 5
2
3
Câu 11: Tìm nguyên hàm: ∫ (x − + x )dx
x
1 4
2 3
x +C
A. x + 2 ln x −
4
3
1 4
2 3
x +C
C. x + 2 ln x +
4
3
dx
Câu 12: Tính ∫
, kết quả là:
1− x
C
A.
B. −2 1 − x + C
1− x

x3
4 3
+ 3ln X −
x
3
3
x3
4 3
D.
+ 3ln x −
x +C
3
3
B.

Câu 10: Tìm nguyên hàm: ∫ (

C. −

5 4 5
+
x +C
x 5

D.

5 1 5
+
x +C
x 5

1 4
2 3
x − 2 ln x −
x +C
4
3
1 4
2 3
x +C
D. x − 2 ln x +
4
3

B.

2
+C
1− x

C.

D. C 1 − x

2

 x2 +1 
Câu 13: Nguyên hàm F(x) của hàm số f (x) = 
÷ là hàm số nào trong các hàm số sau?
 x 
x3 1
x3 1
A. F(x) = − + 2x + C
B. F(x) = + + 2x + C
3 x
3 x
3
3
x
 x3

+x
 +x÷
C. F(x) = 3 2 + C
D. F(x) =  3 2 ÷ + C
x
 x ÷

÷
2
 2 
x(2 + x)
Câu 14: Hàm số nào dưới đây không là nguyên hàm của hàm số f (x) =
(x + 1) 2

x2 − x −1
x2 + x −1
B.
x +1
x +1
Câu 15: Kết quả nào sai trong các kết quả sao?
2 x +1 − 5x −1
1
2
A. ∫
dx =
+ x
+C
x
x
10
5.2 .ln 2 5 .ln 5
x2
1 x +1
dx = ln
−x+C
C. ∫
2
1− x
2 x −1
A.

C.

B.

x2 + x +1
x +1D.

x2
x +1

x 4 + x −4 + 2
1
dx = ln x − 4 + C
3
x
4x

2
D. ∫ tan xdx = tan x − x + C

x 2 + 2x + 3
Câu 16: ∫
dx bằng:
x +1

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Trang 6


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Tích Phân-Giải

tích 12
x2
+ x + 2 ln x + 1 + C
2
x2
C.
+ x + 2 ln x − 1 + C
2
A.

Câu 17: ∫

B.

D. x + 2 ln x + 1 + C

x2 − x + 3
dx bằng:
x +1
x2
B.
− 2x + 5ln x + 1 + C
2

A. x + 5 ln x + 1 + C
C.

x2
+ x + ln x + 1 + C
2

x2
− 2x − 5ln x − 1 + C
2

D. 2x + 5 ln x + 1 + C

20x 2 − 30x + 7
3
2
; F ( x ) = ( ax + bx + c ) 2x − 3 với x > . Để hàm số
2
2x − 3
F ( x ) là một nguyên hàm của hàm số f (x) thì giá trị của a, b, c là:
A. a = 4; b = 2;c = 1
B. a = 4; b = −2;c = −1 C. a = 4; b = −2;c = 1 . D. a = 4; b = 2; c = −1
1
2
Câu 19: Nguyên hàm của hàm số f ( x ) = x – 3x +      là
x
3
2
x 3x
x 3 3x 2
A. F(x) =
B. F(x) =

− ln x + C

+ ln x + C
3
2
3
2
x 3 3x 2
x 3 3x 2
C. F(x) =
D. F(x) =

+ ln x + C
+
+ ln x + C
3
2
3
2
2x
Câu 20: Cho f ( x ) = 2
. Khi đó:
x +1
2
2
A. ∫ f ( x ) dx = 2 ln ( 1 + x ) + C
B. ∫ f ( x ) dx = 3ln ( 1 + x ) + C
Câu 18: Cho các hàm số: f (x) =

2
C. ∫ f ( x ) dx = 4 ln ( 1 + x ) + C

2
D. ∫ f ( x ) dx = ln ( 1 + x ) + C

1
x 3 + 3x 2 + 3x − 1
biết F(1) =
2
3
x + 2x + 1
2
2
13
2
2
−6

A. F(x) = x + x +
B. F(x) = x + x +
x +1
x +1 6
2
2
x
2
13
x
2
C. F(x) =
D. F(x) =
+x+

+x+
−6
2
x +1 6
2
x +1
1

Câu 22: Nguyên hàm của hàm số y = 3x − 1 trên  ; +∞ ÷ là:
3


Câu 21: Tìm một nguyên hàm F(x) của hàm số f (x) =

2
2
3
3
3 2
B.
C.
D.
( 3x − 1) + C
( 3x − 1) + C
x −x+C
9
9
2
Câu 23: Tìm hàm số F(x) biết rằng F’(x) = 4x3 – 3x2 + 2 và F(-1) = 3
A. F(x) = x4 – x3 - 2x -3
B. F(x) = x4 – x3 - 2x + 3
C. F(x) = x4 – x3 + 2x + 3
D. F(x) = x4 + x3 + 2x + 3

A.

Câu 24: Một nguyên hàm của f (x) =

(

)

A. x ln x + x + 1 − x + C
2

(

x ln x + x 2 + 1
x +1

)

3 2
x −x +C
2

là:

2

(

)

2
B. ln x + x + 1 − x + C

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Trang 7


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Tích Phân-Giải

tích 12
C. x ln x 2 + 1 − x + C

D.

Câu 25: Nguyên hàm của hàm số y =
A.

2x 3 3
− +C
3
x

3
B. −3x

(

)

x 2 + 1 ln x + x 2 + 1 − x + C

2x 4 + 3
là:
x2

3
+C
x

C.

2x 3 3
+ +C
3
x

D.

x3 3
− +C
3 x

Câu 26: Cho ∫ f (x)dx = F(x) + C. Khi đó với a ≠ 0, ta có ∫ f (a x + b)dx bằng:
1
1
F(a x + b) + C
A.
B. F(a x + b) + C
C. F(a x + b) + C
D. F(a x + b) + C
2a
a
−1
Câu 27: Họ nguyên hàm F(x) của hàm số f (x) =
là:
(x − 2) 2
−1
1
−1
F(x) =
+C
+C
F(x) =
+C
A. F(x) =
C.
D.
B. Đáp số khác
(x − 2)3
x−2
x−2
Câu 28: Họ nguyên hàm F(x) của hàm số f (x) =

x2 − x +1

x −1

x2
+ ln | x − 1| +C
2
1
+C
C. F(x) = x +
x −1

B. F(x) = x 2 + ln | x − 1| +C

A. F(x) =

D. Đáp số khác

2
3
Câu 29: Nguyên hàm F ( x ) của hàm số f ( x ) = 2x + x − 4 thỏa mãn điều kiện F ( 0 ) = 0 là

B. 2x 3 − 4x 4

A. 4

C.

2 3 x4
x + − 4x
3
4

D. x 3 − x 4 + 2x

3
Câu 30: Nguyên hàm của hàm số f ( x ) = x trên ¡ là

A.

x4
+x+C
4

Câu 31: Tính

B. 3x 2 + C

C. 3x 2 + x + C

D.

x4
+C
4

D.

x3
1
− 2 +C
3 2x

x5 + 1
∫ x3 dx ta được kết quả nào sau đây?

A. Một kết quả khác

B.

x3 x2
+ +C
3
2

x6
+x
6
+C
C.
x4
4

Câu 32: Một nguyên hàm F(x) của f (x) = 3x 2 + 1 thỏa F(1) = 0 là:
A. x 3 − 1
B. x 3 + x − 2
C. x 3 − 4
Câu 33: Hàm số f ( x ) có nguyên hàm trên K nếu
A. f ( x ) xác định trên K

C. f ( x ) có giá trị nhỏ nhất trên K

D. 2x 3 − 2

B. f ( x ) có giá trị lớn nhất trên K
D. f ( x ) liên tục trên K

Câu 34: Tìm họ nguyên hàm của hàm số f (x) = x + 3 x + 4 x ?
2 32 3 43 4 54
x + x + x +C
3
4
5
2
4
2 3 4 3 5 54
C. F(x) = x + x + x + C
3
3
4
A. F(x) =

2 23 3 43 4 54
x + x + x +C
3
4
5
1
3
2 2 1 3 4 54
D. F(x) = x + x + x + C
3
3
5
B. F(x) =

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Trang 8


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Tích Phân-Giải

tích 12
Câu 35: Cho hàm số f (x) = x 3 − x 2 + 2x − 1 . Gọi F(x) là một nguyên hàm của f(x), biết rằng F(1) = 4
thì
x4 x3
49
x4 x3
A. F(x) =
B. F(x) =
− + x2 − x +
− + x2 − x +1
4 3
12
4 3
4
3
x
x
x4 x3
C. F(x) =
D. F(x) =
− + x2 − x + 2
− + x2 − x
4
3
4 3
Câu 36: Họ nguyên hàm của hàm số y = (2x + 1)5 là:
1
1
1
6
6
(2x + 1)6 + C
A.
B. (2x + 1) + C
C. (2x + 1) + C .
D. 10(2x + 1) 4 + C
12
6
2
1
Câu 37: Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) biết f (x) =
x+9 − x
2
3
A.
( x + 9) − x3 + C
B. Đáp án khác
27
2
2
3
+C
C.
D.
( x + 9) + x3 + C
3
3
3( ( x + 9 ) − x )
27

(

)

(

)

Câu 38: Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Nếu F(x) là một nguyên hàm của f (x) trên ( a; b ) và C là hằng số thì ∫ f (x)dx = F(x) + C .
B. Mọi hàm số liên tục trên [ a; b ] đều có nguyên hàm trên [ a; b ] .

C. F(x) là một nguyên hàm của f (x) trên [ a; b ] ⇔ F′(x) = f (x), ∀x ∈ [ a; b ] .
D.

( ∫ f (x)dx ) ′ = f (x)

2
Câu 39: Tìm một nguyên hàm F ( x ) của hàm số f ( x ) = 2 − x biết F ( 2 ) =

7
3

19
x3 1
x3
x3
3
B. F ( x ) = 2x − x +
C. F ( x ) = 2x − + 1
D. F ( x ) = 2x − + 3
+
3
3 3
3
3
Câu 40: Cho hai hàm số f (x), g(x) là hàm số liên tục,có F(x), G(x) lần lượt là nguyên hàm của
f (x), g(x) . Xét các mệnh đề sau:
(I): F(x) + G(x) là một nguyên hàm của f (x) + g(x)
(II): k.F ( x ) là một nguyên hàm của kf ( x ) ( k ∈ R )
(III): F(x).G(x) là một nguyên hàm của f (x).g(x)

A. F ( x ) = 2x −

Mệnh đề nào là mệnh đề đúng ?
A. I
B. I và II

C. I,II,III
2
:
(x + 1)2
−2
C.
x +1

D. II

Câu 41: Hàm nào không phải nguyên hàm của hàm số y =
−x + 1
2x
B.
x +1
x +1
Câu 42: Tìm công thức sai:

A.

x
x
A. ∫ e dx = e + C

C. ∫ cos xdx = sin x + C
Câu 43: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

D.

x −1
x +1

ax
+ C ( 0 < a ≠ 1)
ln a
D. ∫ sin xdx = cos x + C
B. ∫ a x dx =

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Trang 9


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Tích Phân-Giải

tích 12
(I) : ∫ sin 2 x dx =
(II) : ∫

sin 3 x
+C
3

4x + 2
dx = 2 ln ( x 2 + x + 3 ) + C
x + x +3
2

(III) : ∫ 3x ( 2 x + 3− x ) dx =
A. (III)

6x
+x +C
ln 6
B. (I)

C. Cả 3 đều sai.
D. (II)
1
Câu 44: Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số y =
và F(2) = 1 thì F(3) bằng
x −1
1
3
A.
B. ln
C. ln 2
D. ln 2 + 1
2
2
Câu 45: Công thức nguyên hàm nào sau đây không đúng?
dx
x α+1
= ln x + C
A. ∫
B. ∫ x α dx =
+ C ( α ≠ −1)
x
α +1
dx
ax
x
= tan x + C
C. ∫ a dx =
D. ∫
+ C ( 0 < a ≠ 1)
cos x
ln a
Câu 46: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A.

F ( x ) = 1 + tan x

là một nguyên hàm của hàm số

f ( x ) = 1 + tan 2 x

B. Nêu F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) thì mọi nguyên hàm của f(x) đều có dạng

F( x) + C

(C là hằng số)
u '( x )
dx = lg u ( x ) + C

C. u ( x )

F ( x ) = 5 − cos x
f ( x ) = sin x
D.
là một nguyên hàm của
Câu 47: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai:
1 x
x4 x2
2x
A. ∫ ( x 3 − x ) dx =
B. ∫ e dx = e + C
− +C
2
4
2
2
dx
4
= ln
C. ∫ sin xdx = cos x + C
D. ∫ 2
x +x
3
1
Câu 48: Trong các khẳng định sau, khăng định nào sai?
A. ∫ ( f1 ( x ) + f 2 ( x ) ) dx = ∫ f1 ( x ) dx + ∫ f 2 ( x ) dx

đều là nguyên hàm cùa hàm số f ( x ) thì F ( x ) − G ( x ) = C là hằng số
B. Nếu F ( x ) và G ( x )
C. F ( x ) = x là một nguyên hàm của f ( x ) = 2 x

F ( x ) = x2

f ( x ) = 2x
D.
là một nguyên hàm của
Câu 49: Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?
A. F ( x ) = 7 + sin 2 x

f ( x ) = sin 2x
là một nguyên hàm của hàm số
B. Nếu F ( x ) và G ( x ) đều là nguyên hàm của hàm số f(x) thì ∫ ( F ( x ) − G ( x ) ) dx có dạng
h ( x ) = Cx + D (C,D là các hằng số, C ≠ 0 )
http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Trang 10


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Tích Phân-Giải

tích 12
C.

u '( x )

∫ u ( x)

D. Nếu

= u ( x) + C

∫ f ( t ) dt = F ( t ) + C thì ∫ f ( u ( x ) ) dt = F ( u ( x ) ) + C

Câu 50: Cho hàm số f (x) =

5 + 2x 4
. Khi đó:
x2

2x 3 5
− +C
3
x
3
2x
5
C. ∫ f (x)dx =
+ +C
3
x

3
B. ∫ f (x)dx = 2x −

A. ∫ f (x)dx =

D. ∫ f (x)dx =

5
+C
x

2x 3
+ 5lnx 2 + C
.
3

Câu 51: Cho hàm số f ( x ) = x ( x 2 + 1) . Biết F(x) là một nguyên hàm của f(x); đồ thị hàm số y = F ( x ) đi
4

qua điểm M ( 1;6 ) . Nguyên hàm F(x) là.
A. F ( x )

(x
=

C. F ( x )

(x
=

2

+ 1)

4

4
2

+ 1)

5

5

2

5
2
+
5

B. F ( x )

(x
=

D. F ( x )

(x
=

2

+ 1)

5

5
2

+ 1)

42
5

+

2
5

4

x3 −1
biết F(1) = 0
x2
x2 1 3
x2 1 1
B. F(x) =
C. F(x) =
+ +
− −
2 x 2
2 x 2

Câu 52: Tìm 1 nguyên hàm F(x) của f (x) =
A. F(x) =

x2 1 1
− +
2 x 2

D. F(x) =

Câu 53: Một nguyên hàm của hàm số f (x) = 1 − 2x là:
3
3
1
A. (2x − 1) 1 − 2x
B. (2x − 1) 1 − 2x
C. − (1 − 2x) 1 − 2x
4
2
3

D.

x2 1 3
+ −
2 x 2

3
(1 − 2x) 1 − 2x
4

1

Câu 54: Cho f (x) là hàm số lẻ và liên tục trên ¡ . Khi đó giá trị tích phân

∫ f (x)dx

là:

−1

A. 2

B. 0

C. 1

D. -2

Câu 55: Cho hàm số y = f ( x ) thỏa mãn y ' = x .y và f(-1)=1 thì f(2) bằng bao nhiêu:
A. e3
B. e2
C. 2e
D. e + 1
1
Câu 56: Biết F(x) là nguyên hàm của hàm số
và F(2)=1. Khi đó F(3) bằng bao nhiêu:
x −1
1
3
A. ln 2 + 1
B.
C. ln
D. ln 2
2
2
1
Câu 57: Nguyên hàm của hàm số
2 là
( 2x − 1)
2

A.

1
+C
2 − 4x

B.

−1

( 2x − 1)

3

+C

C.

1
+C
4x − 2

D.

−1
+C
2x − 1

Câu 58: Nguyên hàm F(x) của hàm số f (x) = 4x 3 − 3x 2 + 2x − 2 thỏa mãn F(1) = 9 là:
A. F(x) = x 4 − x 3 + x 2 − 2
B. F(x) = x 4 − x 3 + x 2 + 10
C. F(x) = x 4 − x 3 + x 2 − 2x
D. F(x) = x 4 − x 3 + x 2 − 2x + 10
Câu 59: Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?
http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Trang 11


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Tích Phân-Giải

tích 12
A. ∫ 0dx = C ( C là hằng số)
α
C. ∫ x dx =

B.

1 α+1
x + C ( C là hằng số)
α +1

Câu 60: Một nguyên hàm của f ( x ) =

1

∫ x dx = ln x + C ( C là hằng số)

D. ∫ dx = x + C ( C là hằng số)

x 2 − 2x + 3

x +1

x2
x2
A.
+ 3x − 6 ln x + 1 B.
− 3x-6 ln x + 1
2
2
2
Câu 61: Cho ∫ f (x)dx = x − x + C

x2
C.
− 3x+6 ln x + 1
2

x2
D.
+ 3x+6 ln x + 1
2

2
Vậy ∫ f (x )dx = ?

A.

x5 x3
− +C
5 3

B. x 4 − x 2 + C

C.

2 3
x −x+C
3

2
Câu 62: Hãy xác định hàm số f(x) từ đẳng thức: x + xy + C = ∫ f (y)dy
A. 2x
B. x
C. 2x + 1

u
v
Câu 63: Hãy xác định hàm số f từ đẳng thức sau: e + e + C = ∫ f (v)dv

C. −e v
4 1
Câu 64: Hãy xác định hàm số f từ đẳng thức sau: 3 − 2 + C = ∫ f (y)dy
x y
1
3
2
A. − 3
B. + 3
C. + 3
y
y
y
A. e v

B. e u

Câu 65: Hãy xác định hàm số f từ đẳng thức: sin u.cos v + C = ∫ f (u)du
A. 2cosucosv
B. -cosucosv
C. cosu + cosv

D. Không được tính

D. Không tính được
D. −e u

D. Một kết quả khác.

D. cosucosv

x 3 + 3x 2 + 3x − 7
với F(0) = 8 là:
(x + 1) 2
x2
8
x2
8
x2
8
A.
B.
C.
D. Một kết quả khác
+x+
+x−
−x+
2
x +1
2
x +1
2
x +1
π
Câu 67: Tìm nguyên hàm của: y = sin x.sin 7x với F  ÷ = 0 là:
2
sin 6x sin 8x
sin 6x sin 8x
sin 6x sin 8x
 sin 6x sin 8x 
+
+
+

A.
B. −
C.
D. − 
16 
12
16
12
16
12
16
 12
2x − 3
2
Câu 68: Cho hai hàm số F(x) = ln(x + 2mx + 4) vaø f (x) = 2
. Định m để F(x) là một
x − 3x + 4
nguyên hàm của f(x)
3
3
2
2
A.
B. −
C.
D. −
2
2
3
3
1
dx bằng:
Câu 69: ∫ 2
sin x.cos 2 x
A. 2 tan 2x + C
B. -4 cot 2x + C
C. 4 cot 2x + C
D. 2 cot 2x + C
Câu 66: Tìm nguyên hàm của hàm số f (x) =

Câu 70: ∫ ( sin 2x − cos2x ) dx bằng:
2

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Trang 12


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Tích Phân-Giải

tích 12
A.

( sin 2x − cos2x )
3

2

3

+C

1
C. x − sin 2x + C
2
2 2x
dx bằng:
Câu 71: ∫ cos
3
3
1
4 2x
4 2x
+C
+C
A. cos
B. cos
2
3
2
3

1
 1

B.  − cos2x + sin 2x ÷ + C
2
 2

1
D. x + cos4x + C
4

x 3
4x
x 4
4x
+ sin
+C
+C
D. − cos
2 8
3
2 3
3
1
Câu 72: Cho F ( x ) là một nguyên hàm của hàm số y = −
và F ( 0 ) = 1 . Khi đó, ta có F ( x ) là:
cos 2 x
A. − tan x
B. − tan x + 1
C. tan x + 1
D. tan x − 1

C.

Câu 73: Hàm số F(x) = ln sin x − 3cos x là một nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau
đây:
cos x + 3sin x
A. f (x) =
B. f (x) = cos x + 3sin x
sin x − 3cos x
− cos x − 3sin x
sin x − 3cos x
C. f (x) =
D. f (x) =
sin x − 3cos x
cos x + 3sin x
2
Câu 74: Tìm nguyên hàm: ∫ (1 + sin x) dx
2
1
A. x + 2 cos x − sin 2x + C ;
3
4
2
1
C. x − 2 cos 2x − sin 2x + C ;
3
4

Câu 75: Cho f (x) =
A. m = −

4
3

3
1
x − 2 cos x + sin 2x + C ;
2
4
3
1
D. x − 2 cos x − sin 2x + C ;
2
4

B.

4m
π π
+ sin 2 x . Tìm m để nguyên hàm F(x) của f(x) thỏa mãn F(0) = 1 và F  ÷ =
π
4 8
3
3
3
B. m =
C. m = −
D. m =
4
4
4

4
Câu 76: Cho hàm f ( x ) = sin 2x . Khi đó:

1
1

A. ∫ f ( x ) dx =  3x + sin 4x + sin 8x ÷+ C
8
8

1
1

C. ∫ f ( x ) dx =  3x + cos 4x + sin 8x ÷+ C
8
8


1
1

B. ∫ f ( x ) dx =  3x − cos 4x + sin 8x ÷+ C
8
8

1
1

D. ∫ f ( x ) dx =  3x − sin 4x + sin 8x ÷+ C
8
8


Câu 77: Một nguyên hàm của hàm số y = sin 3x
1
1
A. − cos3x
B. −3cos3x
C. 3cos3x
D. cos3x
3
3
1
Câu 78: Cho hàm y =
. Nếu F ( x ) là nguyên hàm của hàm số và đồ thị hàm số y = F ( x ) đi qua
sin 2 x
π 
điểm M  ; 0 ÷ thì F ( x ) là:
6 
3
3
A.
C. − 3 + cot x
− cot x

+ cot x
B.
D. 3 − cot x
3
3
Câu 79: Nguyên hàm của hàm số f (x) = tan 3 x là:
A. Đáp án khác

B. tan 2 x + 1

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Trang 13


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Tích Phân-Giải

tích 12
C.

tan 4 x
+C
4

D.

1
tan 2 x + ln cos x + C
2

Câu 80: Họ nguyên hàm F(x) của hàm số f (x) = sin 2 x là
1
A. F(x) = (2x − sin 2x) + C
B. Cả (A), (B) và (C) đều đúng
4
1
1
sin 2x
)+C
C. F(x) = (x − sinx.cosx) + C
D. F(x) = (x −
2
2
2
Câu 81: Cặp hàm số nào sau đây có tính chất: Có một hàm số là nguyên hàm của hàm số còn lại?
1
A. sin 2x và cos 2 x
B. tan x 2 và
C. e x và e − x
D. sin 2 x và sin 2 x
cos 2 x 2
2
Câu 82: Gọi F1(x) là nguyên hàm của hàm số f1 (x) = sin x thỏa mãn F1(0) =0 và F2(x) là nguyên hàm
2
của hàm số f 2 (x) = cos x thỏa mãn F2(0)=0.
Khi đó phương trình F1(x) = F2(x) có nghiệm là:


2
3
4
Câu 83: Nguyên hàm F ( x ) của hàm số f ( x ) = sin ( 2x ) thỏa mãn điều kiện F ( 0 ) = là
8
3
1
1
3
3
1
1
A. x − sin 2x + sin 4x +
B. x − sin 4x + sin 8x
8
8
64
8
8
8
64
3
1
1
3
C. ( x + 1) − sin 4x + sin 8x
D. x − sin 4x + sin 6 x +
8
8
64
8
4
Câu 84: Một nguyên hàm của hàm số f (x) =
là:
cos 2 x
4x
4
3
A.
B. 4 tan x
C. 4 + tan x
D. 4x + tan x
2
sin x
3

A. x = k2π

B. x = kπ

C. x =

π
+ kπ
2

2
Câu 85: Biểu thức nào sau đây bằng với ∫ sin 3xdx ?
1
1
1
1
1
1
A. (x + sin 6x) + C B. (x − sin 6x) + C C. (x + sin 3x) + C
2
6
2
6
2
3

D. x =

D.

1
1
(x − sin 3x) + C
2
3

π 14
Câu 86: Cho hàm số F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) = cos3x và F ( ) = thì
2
3
1
13
A. F ( x ) = sin 3 x +
3
3
B.

1
C. F ( x ) = sin 3 x + 5
3
1
13
D. F ( x ) = − sin 3 x +
3
3
Câu 87: Một nguyên hàm của f (x) = cos 3x cos 2x bằng
1
1
1
1
1
1
A. sin x + sin 5x
B. sin x + sin 5x
C. cos x + cos 5c
2
2
2
10
2
10

D.

1
sin 3x sin 2x
6

3
Câu 88: Tính ∫ cos xdx ta được kết quả là:

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Trang 14


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Tích Phân-Giải

tích 12
1
3sin x
sin 3x −
+C
12
4
1  sin 3x

+ 3sin x ÷+ C
D. 
4 3


cos 4 x
+C
x
cos 4 x.sin x
C.
+C
4
A.

B.

Câu 89: Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) biết f (x) = tan 2 x
A.

tan 3 x
+C
3

B. Đáp án khác

Câu 90: Hàm số nào là nguyên hàm của f(x) =

C. Tanx-1+C
1
:
1 + sin x

sin x − x cos x
+C
cos x

D.

sin 4 x
+C
4

2

 x π
A. F(x) = 1 + cot  + ÷
2 4

B. F(x) =

C. F(x) = ln(1 + sinx)

D. F(x) = 2tanD.

1 + tan

x
2

x
2

Câu 91: Họ nguyên hàm của f(x) = sin 3 x
1
cos3 x
cos3 x
+c
A. cos x −
B. − cos x +
+C
+ C C. − cos x +
cos x
3
3
2 x
Câu 92: Cho hàm số f ( x ) = 2sin
Khi đó ∫ f (x)dx bằng ?
2
A. x + sin x + C
B. x − sin x + C
C. x + cos x + C
Câu 93: Nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 2sin x + cos x là:
A. 2 cos x − s inx + C
B. 2cos x + s inx + C
C. −2 cos x − s inx + C
2
Câu 94: Họ nguyên hàm của sin x là:
1
sin 2x 
1
x sin 2x
+C
A. ( x + 2 cos 2x ) + C B.  x −
C. −
÷
2
2 
2
2
4

D. x − cos x + C
D. −2 cos x + s inx + C
D.

1
( x − 2 cos 2x ) + C
2

Câu 95: Họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = sin 2x là
1
A. F ( x ) = − cos 2x + C
B. F ( x ) = cos 2x + C
2
1
C. F ( x ) = cos 2x + C
D. F ( x ) = − cos 2x + C
2
Câu 96: Một nguyên hàm của hàm số: y = cos5x. cosx là:
A. F(x) = cos6x
B. F(x) = sin6x
1  sin 6x sin 4x 
11
1

+
C. − 
D.  sin 6x + sin 4x ÷
÷
2 6
4 
26
4

Câu 97: Tính ∫ cos 5x.cos 3xdx
1
1
A. sin 8x + sin 2x + C
8
2
1
1
sin 8x + sin 2x
C.
16
4

1
1
sin 8x + sin 2x
2
2
−1
1
sin 8x − sin 2x
D.
16
4

B.

2
Câu 98: Họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = cos x là:
x cos 2x
x cos 2x
x sin 2x
+C
+C
+C
A. +
B. −
C. +
2
4
2
4
2
4

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

D.

x sin 2x

+C
2
4

Trang 15


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Tích Phân-Giải

tích 12
Câu 99: Tính: ∫

dx
1 + cos x

x
x
1
x
1
x
+C
B. tan + C
C. tan + C
D. tan + C
2
2
2
2
4
2
Câu 100: Cho f ′(x) = 3 − 5sin x và f (0) = 7 . Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?
 π  3π
A. f (x) = 3x + 5cos x + 2
B. f  ÷ =
2 2
C. f ( π ) = 3π
D. f ( x ) = 3x − 5cos x

A. 2 tan

Câu 101: ∫ ( cos4x.cos x − sin 4x.sin x ) dx bằng:
1
A. sin 5x + C
5
1
1
C. sin 4x + cos4x + C
4
4
Câu 102: ∫ cos8x.sin xdx bằng:
1
A. sin 8x.cosx + C
8
1
1
cos7x − cos9x + C
C.
14
18

1
sin 3x + C
3
1
D. ( sin 4x − cos4x ) + C
4

B.

1
B. − sin 8x.cosx + C
8
1
1
cos9x − cos7x + C
D.
18
14

Câu 103: ∫ sin 2xdx bằng:
1
1
1 3
1
1
1
1
A. x + sin 4x + C
B. sin 2x + C
C. x − sin 4x + C
D. x − sin 4x + C
2
8
3
2
8
2
4
Câu 104: Nguyên hàm F(x) của hàm số f (x) = x + sin x thỏa mãn F(0) = 19 là:
2

x2
2
2
x
C. F(x) = cosx + + 20
2
A. F(x) = −cosx +

x2
+2
2
x2
D. F(x) = −cosx + + 20
2
B. F(x) = −cosx +

Câu 105: Tìm nguyên hàm của hàm số f ( x ) thỏa mãn điều kiện:
π
f ( x ) = 2x − 3cos x, F  ÷ = 3
2
π2
2
A. F(x) = x − 3sin x + 6 +
4
2
π
C. F(x) = x 2 − 3sin x +
4

Câu 106: Nguyên hàm F(x) của hàm số f (x) = 2x +
π2
A. F(x) = −cotx + x −
4
2

C. F(x) = −cotx + x 2

π2
B. F(x) = x − 3sin x −
4
2

D. F(x) = x 2 − 3sin x + 6 −

π2
4

1
π
thỏa mãn F( ) = −1 là:
2
sin x
4
π2
2
B. F(x) = cotx − x +
16
π2
D. F(x) = −cotx + x 2 −
16

Câu 107: Cho hàm số f ( x ) = cos 3x.cos x . Nguyên hàm của hàm số f ( x ) bằng 0 khi x = 0 là hàm số
nào trong các hàm số sau ?
http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Trang 16


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Tích Phân-Giải

tích 12
A. 3sin 3x + sin x

B.

sin 4x sin 2x
+
8
4

C.

sin 4x sin 2x
+
2
4

2
Câu 108: Họ nguyên hàm F ( x ) của hàm số f ( x ) = cot x là:
A. cot x − x + C
B. − cot x − x + C
C. cot x + x + C

Câu 109: Tính nguyên hàm I = ∫
a2 − b

D.

cos 4x cos 2x
+
8
4

D. tan x + x + C

dx
x π 
được kết quả I = ln tan  + 2 ÷ + C với a; b; c ∈ ¢ . Giá trị của
cosx
a b 

là:

A. 8

B. 4

C. 0 D. 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1−3x
Câu 110: Nguyên hàm của hàm số f ( x ) = e
là:

3e
e1−3x
C. F ( x ) = − 3x + C
+C
1−3x
e
e
3
1
Câu 111: Nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 2−5x là:
e
5
5
e 2−5x
A. F ( x ) = 2−5x + C
B. F ( x ) = − 2−5x + C
C. F ( x ) = −
+C
e
e
5

A. F ( x ) =

3

+C

B. F ( x ) =

x
x
Câu 112: ∫ ( 3 + 4 ) dx bằng:

3x
4x
A.
+
+C
ln 3 ln 4

(

)

3x
4x
B.
+
+C
ln 4 ln 3

D. F ( x ) = −

D. F ( x ) =

e
+C
3e3x

e5x
+C
5e2

4x
3x
C.
+
+C
ln 3 ln 4

3x
4x
D.

+C
ln 3 ln 4

2x
2 3
C.
+
x +C
3.ln 2 3

2x
D. 3.
+ x3 + C
ln 2

x
Câu 113: ∫ 3.2 + x dx bằng:
x

2
2 3
A.
+
x +C
ln 2 3

2x 2 3
B. 3.
+
x +C
ln 2 3

3x 2x
Câu 114: Nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 2 .3 là:

72
+C
ln 72
ln 72
+C
D. F ( x ) =
72

23x 32x
A. F ( x ) =
.
+C
3ln 2 2 ln 3
23x.32x
C. F ( x ) =
+C
ln 6
Câu 115: Nguyên hàm của hàm số f ( x ) =
x

4
 ÷
A. F ( x ) = 3  3  + C
3
ln
4

B. F ( x ) =

3x +1
là:
4x
x

x

3
 ÷
B. F ( x ) =  4  + C
3
ln
4

C. F ( x ) =

22x.3x.7 x
B.
+C
ln 4.ln 3.ln 7

C. 84 x + C

x
+C
2

3
 ÷
D. F ( x ) = 3  4  + C
3
ln
4

2x x x
Câu 116: ∫ 2 .3 .7 dx là

84 x
A.
+C
ln 84

D. 84 x ln 84 + C

Câu 117: Hàm số F(x) = e x + e − x + x là nguyên hàm của hàm số

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Trang 17


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Tích Phân-Giải

tích 12
1 2
x
−x
B. f (x) = e − e + x
2
1 2
x
−x
D. f (x) = e + e + x
2

A. f (x) = e − x + e x + 1
C. f (x) = e x − e − x + 1
Câu 118: Nguyên hàm của hàm số f ( x ) =
x
−x
A. ln e + e + C

B.

1
+C
e − e− x

ex − e− x
e− x + ex
x
−x
C. ln e − e + C

x

D.

1
+C
e + e− x
x

1

Câu 119: Một nguyên hàm của f ( x ) = ( 2x − 1) e x là
1

B. ( x 2 − 1) e x

1

A. x.e x

1

1

C. x 2 e x

D. e x

Câu 120: Xác định a,b,c để hàm số F(x) = (ax 2 + bx + c)e − x là một nguyên hàm của hàm số
f (x) = (x 2 − 3x + 2)e − x
A. a = 1, b = 1, c = −1
B. a = −1, b = 1, c = 1
C. a = −1, b = 1, c = −1 D. a = 1, b = 1, c = 1
2 x +1 − 5x −1
Câu 121: Cho hàm số f (x) =
. Khi đó:
10 x
2
1
2
1
+
+C.
− x
+C
A. ∫ f (x).dx = − x
B. ∫ f (x).dx = x
x
5 .ln 5 5.2 .ln 2
5 ln 5 5.2 .ln 2
5x
5.2 x
5x
5.2 x
C. ∫ f (x).dx =
D. ∫ f (x).dx = −

+C
+
+C
2 ln 5 ln 2
2 ln 5 ln 2
x
2
Câu 122: Nếu ∫ f (x) dx = e − sin x + C thì f (x) bằng:

A. e x + 2sin x

B. e x + sin 2x

C. e x + cos 2 x

D. e x − 2sin x

x
2
Câu 123: Nếu ∫ f (x)dx = e + sin x + C thì f (x) là hàm nào ?

A. e x + cos 2 x

B. e x − sin 2x

C. e x + cos 2x

D. e x + 2sin x

1

Câu 124: Một nguyên hàm của f (x) = (2x − 1).e x là:
1

A. F(x) = x.e x

1

1

B. F(x) = e x

C. F(x) = x 2 .e x

1

D. F(x) = ( x 2 − 1) .e x

Câu 125: Nếu F ( x ) là một nguyên hàm của f (x) = e x (1 − e − x ) và F(0) = 3 thì F(x) là ?
A. e x − x
B. e x − x + 2
C. e x − x + C
D. e x − x + 1
Câu 126: Một nguyên hàm của f (x) =
1 2x
x
A. F(x) = e + e + x
2
1 2x
x
C. F(x) = e + e
2

e3x + 1
là:
ex + 1

Câu 127: Nguyên hàm của hàm số f ( x )
x
A. F ( x ) = 2e + tanx    

x
C. F ( x ) = 2e + tanx + C     

1 2x x
B. F(x) = e − e
2
1 2x x
D. F(x) = e − e + 1
2

e− x
= e (2 +
) là:
cos 2 x
x
B. F ( x ) = 2e - tanx + C     
x

D. Đáp án khác

3x 2
Câu 128: Tìm nguyên hàm: ∫ (2 + e ) dx

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Trang 18


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Tích Phân-Giải

tích 12
4 3x 1 6x
A. 3x + e + e + C
3
6
4 3x 1 6x
C. 4x + e − e + C
3
6
x ln 2
dx , kết quả sai là:
Câu 129: Tính ∫ 2
x

(

A. 2 2

x

)

−1 + C

B. 2

x

4 3x 5 6x
B. 4x + e + e + C
3
6
4 3x 1 6x
D. 4x + e + e + C
3
6

C. 2

+C

x +1

(

D. 2 2

+C

x

)

+1 + C

2

Câu 130: Hàm số F(x) = e x là nguyên hàm của hàm số
2

A. f (x) = 2xe
Câu 131: ∫ 2

x +1

x2

B. f (x) = e

2x

ex
C. f (x) =
2x

D. f (x) = x 2e x − 1

2 x +1
C.
+C
ln 2

D. 2 x +1.ln 2 + C

2

dx bằng

2 x +1
A.
ln 2

B. 2

x +1

+C

1− 2x 3x
Câu 132: Nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 3 .2 là:
x

8
 ÷
A. F ( x ) =  9  + C
8
ln
9

x

9
 ÷
B. F ( x ) = 3  8  + C
8
ln
9

x

8
 ÷
C. F ( x ) = 3  9  + C
8
ln
9

x

8
 ÷
D. F ( x ) = 3  9  + C
9
ln
8

3x x
Câu 133: Nguyên hàm của hàm số f ( x ) = e .3 là:

( 3.e ) + C
A. F ( x ) =
ln ( 3.e )
3 x

e3x
+C
B. F ( x ) = 3.
ln ( 3.e3 )

3

C. F ( x ) =

( 3.e )

x

ln ( 3.e3 )

+C

D. F ( x )

( 3.e )
=

3 x

ln 3

+C

2

1

Câu 134: ∫  3x − x ÷ dx bằng:
3 

2

 3x ln 3 
− x ÷ +C
A. 
 ln 3 3 
9x
1
C.

− 2x + C
x
2 ln 3 2.9 ln 3

3

1  3x
1 
− x
B. 
÷ +C
3  ln 3 3 ln 3 

D.

1  x 1
9 + x
2 ln 3 
9


÷− 2x + C


x
Câu 135: Gọi ∫ 2008 dx = F ( x ) + C , với C là hằng số. Khi đó hàm số F ( x ) bằng

A. 2008x ln 2008

B. 2008x +1

Câu 136: Họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) =
1
8x
A. F ( x ) =
ln
+C
ln12 1 + 8x
1
8x
C. F ( x ) =
ln
+C
ln 8 1 + 8x

C. 2008x

D.

2008x
ln 2008

1

1 + 8x

1
8x
B. F ( x ) = ln
+C
12 1 + 8x
8x
D. F ( x ) = ln
+C
1 + 8x

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Trang 19


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Tích Phân-Giải

tích 12
Câu 137: Nguyên hàm của hàm số f (x) = e x (1 − 3e −2x ) bằng:
A. F(x) = e x − 3e − x + C
B. F(x) = e x − 3e −3x + C
C. F(x) = e x + 3e −2x + C
D. F(x) = e x + 3e − x + C
Câu 138: Hàm số F(x) = e x + tan x + C là nguyên hàm của hàm số f(x) nào
1
x
A. f (x) = e − 2
B. Đáp án khác
sin x
e− x 
1
x
x
C. f (x) = e + 2
D. f (x) = e 1 +
÷
2
sin x
 cos x 
cosxesinx  ;  ∀x < 0

Câu 139: Cho f ( x ) =  1
. Nhận xét nào sau đây đúng?
    ;  ∀x ≥ 0

 1+ x
cosx
e
     ;  ∀x < 0

A. F ( x ) = 
là một nguyên hàm của f ( x )

2 1 + x − 1 ;  ∀x ≥ 0
sinx

     ;  ∀x < 0
e
B. F ( x ) = 
là một nguyên hàm của f ( x )

2 1 + x  ;  ∀x ≥ 0
cosx

;  ∀x < 0
e
C. F ( x ) = 
là một nguyên hàm của f ( x )

2 1 + x   ;  ∀x ≥ 0
sinx

     ;  ∀x < 0
e
D. F ( x ) = 
là một nguyên hàm của f ( x )

2 1 + x − 1 ;  ∀x ≥ 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
dx bằng:
Câu 140: ∫
2x + 5
3
3
A. 2 ln 2x + 5 + C
B. ln 2x + 5 + C
C. 3ln 2x + 5 + C
D. ln 2x − 5 + C
2
2
1
dx bằng:
Câu 141: ∫
2
( 5x − 3)

A. −

1
+C
5 ( 5x − 3)

B.

1
+C
5 ( 5x − 3 )

3x − 1
dx bằng:
x+2
A. 3x + 7 ln x + 2 + C
B. 3x − ln x + 2 + C

C. −

1
+C
( 5x − 3)

D. −

1
+C
5 ( 5x + 3)

Câu 142: ∫

Câu 143: ∫

1

( x + 1) ( x + 2 )

C. 3x + ln x + 2 + C

D. 3x − 7 ln x + 2 + C

dx bằng:

C. ln x + 1 + C

x +1
+C
x+2
D. ln x + 2 + C

x +1
dx bằng:
x − 3x + 2
A. 3ln x − 2 − 2 ln x − 1 + C

B. 3ln x − 2 + 2 ln x − 1 + C

A. ln x + 1 + ln x + 2 + C

Câu 144: ∫

B. ln

2

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Trang 20


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Tích Phân-Giải

tích 12
C. 2 ln x − 2 − 3ln x − 1 + C

D. 2ln x − 2 + 3ln x − 1 + C

1
dx bằng:
x − 4x − 5
x −5
x −5
+C
+C
A. ln
B. 6 ln
x +1
x +1

Câu 145: ∫

2

Câu 146: Tìm nguyên hàm:
A.

1
x
ln
+C
3 x −3

Câu 147: ∫

1 x −5
ln
+C
6 x +1

1 x −5
+C
D. − ln
6 x +1

C.

1
x
ln
+C
3 x+3

D.

1 x−3
ln
+C
3
x

1
+C
x −3

D.

1
+C
3− x

1

∫ x(x − 3)dx .
B.

1 x +3
ln
+C
3
x

1
dx bằng:
x + 6x + 9
2

1
+C
x −3
1
Câu 148: Cho hàm f ( x ) = 2
. Khi đó:
x − 3x + 2
x +1
+C
A. ∫ f ( x ) dx = ln
x+2
x+2
+C
C. ∫ f ( x ) dx = ln
x +1

A. −

C.

1
+C
x+3

C. −

B.

x −1
+C
x−2
x−2
+C
D. ∫ f ( x ) dx = ln
x −1

B. ∫ f ( x ) dx = ln

1

x − 4x + 3
1
x −3
1
x −1
| +C
| +C
A. F(x) = ln |
B. F(x) = ln |
2
x −1
2
x −3
x −3
| +C
C. F(x) = ln | x 2 − 4x + 3 | +C
D. F(x) = ln |
x −1
1
Câu 150: Gọi F(x) là nguyên hàm của hàm số f (x) = 2
thỏa mãn F(3/2) =0. Khi đó F(3)
x − 3x + 2
bằng:
A. 2ln2
B. ln2
C. -2ln2
D. –ln2
2x + 3
Câu 151: Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) biết f (x) = 2
x + 4x + 3
2
x + 3x
2
+C
2
A. − 2
B. (2x + 3) ln x + 4x + 3 + C
x
+
4x
+
3
(
)

Câu 149: Họ nguyên hàm F(x) của hàm số f (x) =

C.

x 2 + 3x
+C
x 2 + 4x + 3

Câu 152: Tính
A.

∫x

2

dx
+ 2x − 3

−1 x − 1
ln
+C
4
x +3

B.

−1 x + 3
ln
+C
4
x −1

Câu 153: Họ nguyên hàm của f(x) =

2

D.

1
( ln x + 1 + 3ln x + 3 ) + C
2

C.

1 x +3
ln
+C
4 x −1

D.

1 x −1
ln
+C
4 x +3

1
là:
x(x + 1)

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Trang 21


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Tích Phân-Giải

tích 12
x +1
+C
x
1
x
+C
C. F(x) = ln
2 x +1

A. F(x) = ln

B. F(x) = ln

D. F(x) = ln x(x + 1) + C
x −3
, F(0) = 0 thì hằng số C bằng
x + 2x − 3
2
3
C. ln 3
D. − ln 3
3
2

Câu 154: Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm f (x) =
2
A. − ln 3
3

B.

3
ln 3
2

Câu 155: Nguyên hàm của hàm số: y =

∫a

2

2

dx
là:
− x2

1
a+x
1 x−a
1 x+a
ln
+C
C. ln
+C
D. ln
+C
2a a − x
a x +a
a x −a
dx
Câu 156: Nguyên hàm của hàm số: y = ∫ 2 2 là:
x −a
1
x −a
1
x+a
1 x−a
1 x+a
ln
ln
A.
+C
B.
+C
C. ln
+C
D. ln
+C
2a x + a
2a x − a
a x +a
a x −a
1
Câu 157: Để tìm họ nguyên hàm của hàm số: f (x) = 2
. Một học sinh trình bày như sau:
x − 6x + 5
1
1
1 1
1 
=
= 

(I) f (x) = 2
÷
x − 6x + 5 (x − 1)(x − 5) 4  x − 5 x − 1 
1
1
,
(II) Nguyên hàm của các hàm số
theo thứ tự là: ln x − 5 , ln x − 1
x − 5 x −1
1
1 x −1
+C
(III) Họ nguyên hàm của hàm số f(x) là: (ln x − 5 − ln x − 1 + C =
4
4 x −5
A.

1
a−x
ln
+C
2a a + x

x
+C
x +1

B.

Nếu sai, thì sai ở phần nào?
A. I
B. I, II

C. II, III

D. III

C – ĐÁP ÁN
1D, 2A, 3B, 4B, 5B, 6D, 7A, 8D, 9D, 10A, 11D, 12B, 13A, 14B, 15A, 16A, 17B, 18C, 19C, 20D,
21C, 22B, 23C, 24D, 25A, 26C, 27A, 28A, 29C, 30D, 31D, 32B, 33D, 34A, 35A, 36A, 37D, 38A,
39C, 40B, 41A, 42D, 43B, 44D, 45A, 46C, 47C, 48C, 49C, 50A, 51B, 52D, 53C, 54B, 55A, 56A,
57A, 58D, 59C, 60C, 61C, 62B, 63A, 64C, 65D, 66A, 67C, 68B, 69B, 70D, 71C, 72B, 73A, 74D,
75D, 76D, 77A, 78D, 79D, 80D, 81D, 82D, 83C, 84B, 85B, 86C, 87B, 88D, 89D, 90B, 91B, 92B,
93D, 94C, 95A, 96D, 97C, 98C, 99B, 100A, 101A, 102C, 103C, 104D, 105D, 106D, 107B, 108B,
109D, 110D, 111D, 112A, 113B, 114B, 115D, 116A, 117C, 118A, 119C, 120B, 121A, 122B, 123B,
124C, 125B, 126C, 127C, 128D, 129B, 130A, 131C, 132C, 133A, 134C, 135D, 136C, 137D, 138D,
139D, 140B, 141A, 142D, 143B, 144A, 145C, 146D, 147A, 148D, 149A, 150D, 151D, 152D, 153B,
154D, 155B, 156A, 157D.

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Trang 22


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Tích Phân-Giải

tích 12

PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN VÀ VI PHÂN

A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT
+ Phương pháp
+ Phương pháp biến đổi đưa về bảng công thức cơ bản
+ Cách giải:
'
+Phương pháp đổi biến số: Công thức đổi biến số ∫ f [ u(x) ] .u (x)dx = F[u(x)] + C
( F(u) là một nguyên hàm của f(u) ).
Cốt lõi của phương pháp là dùng 1 biến phụ u đặt và chuyển đổi biểu thức f(x)dx ban đầu về
toàn bộ biểu thức g(u)du đơn giản và dễ tìm nguyên hàm hơn.Cần nhận dạng được các mối liên quan
giữa biểu thức và đạo hàm với nó ví dụ như:
1
t anx ¬ 

;s inx ¬ 
→ cos x;....
cos 2 x

- Ở phương pháp này người ta chia ra các dạng như sau :
+ Dạng 1:Hàm số cần tính tích phân có hoặc biến đổi được biểu thức và đạo hàm của biểu thức đó:f (u(x)).u , (x).dx

+ Dạng 2: Nếu hàm số cần lấy tích phân có dạng :
f(x) chứa biểu thức
f(x) chứa biểu thức
f(x) chứa biểu thức

a 2 − x 2 . Đặt x = |a|sint (-

Π
Π
≤t≤ )
2
2

Π
Π
2
2
|a|
Π 
( t ∈ [ 0; Π ] \   )
x 2 − a 2 . Đặt x =
cos t
2
2
2
a 2 + x 2 hoặc a + x . Đặt x = |a|tgt ( −

B – BÀI TẬP
Câu 1:

3cos x

∫ 2 + sin x dx

bằng:

A. 3ln ( 2 + sin x ) + C

B. −3ln 2 + sin x + C

ex − e− x
Câu 2: ∫ x − x dx bằng:
e +e
x
−x
x
−x
A. ln e − e + C
B. − ln e − e + C

C.

3sin x

( 2 + sin x )

2

+C

x
−x
C. − ln e + e + C

D. −

3sin x
+C
ln ( 2 + sin x )

x
−x
D. ln e + e + C

3sin x − 2 cos x
dx bằng:
3cos x + 2sin x
A. ln 3cos x + 2sin x + C

B. − ln 3cos x + 2sin x + C

C. ln 3sin x − 2 cos x + C

D. − ln 3sin x − 2 cos x + C

Câu 3: ∫

Câu 4: Nguyên hàm của

sin x + cos x
là:
sin x − cos x

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Trang 23


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Tích Phân-Giải

tích 12
A. ln sin x + cos x + C

B.

1
+C
ln sin x − cos x

4x − 1
dx bằng:
4x − 2x + 5
1
+C
A.
2
4x − 2x + 5

Câu 5: ∫

C. ln sin x − cos x + C

D.

1
+C
sin x + cos x

D.

tan 2 x
+C
2

D.

−1
+C
4sin 4 x

2

B. −

2
C. − ln 4x − 2x + 5 + C

Câu 6: ∫ ( x − 1) e

x 2 − 2x + 3

D.

1
+C
4x − 2x + 5
2

1
ln 4x 2 − 2x + 5 + C
2

dx bằng:

 x2
 x 2 − 2x +3
+C
A.  − x ÷e
 2

1 x 2 − 2x
+C
C. e
2
cot x
Câu 7: ∫ 2 dx bằng:
sin x
cot 2 x
cot 2 x
A. −
B.
+C
+C
2
2
sin x
dx bằng:
Câu 8: ∫
cos5 x
−1
1
+C
+C
A.
B.
4
4cos x
4cos 4 x

1

B. ( x − 1) e 3
D.

+C

1 x 2 − 2x +3
e
+C
2

C. −

C.

x 3 − x 2 +3x

tan 2 x
+C
2

1
+C
4sin 4 x

5
Câu 9: ∫ sin x.cosxdx bằng:

sin 6 x
sin 6 x
A.
B. −
+C
+C
6
6
ln x
dx bằng:
Câu 10: ∫
x 1 + ln x
11

A.  1 + ln x − 1 + ln x ÷+ C
23

1

(1 + ln x)3 − 1 + ln x ÷+ C
C. 2 
3

1
dx bằng:
Câu 11: ∫
x.ln 5 x
4
ln 4 x
A. −
B. − 4 + C
+C
ln x
4
Câu 12: ∫
A.

3
2

Câu 13: ∫
A.

cos6 x
C. −
+C
6

cos 6 x
D.
+C
6

1

B.  1 + ln x − 1 + ln x ÷+ C
3

1

D. 2  1 + ln x + 1 + ln x ÷+ C
3


C.

1
+C
4 ln 4 x

C.

2
3

D. −

1
+C
4 ln 4 x

ln x
dx bằng:
x

( ln x )

3

+C

x
2x 2 + 3

B. 2

( ln x )

3

+C

( ln x )

3

+C

D. 3

( ln x )

3

+C

dx bằng:

1
3x 2 + 2 + C
2

B.

1
2x 2 + 3 + C
2

C.

2x 2 + 3 + C

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

D. 2 2x 2 + 3 + C
Trang 24


Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

Phần Tích Phân-Giải

tích 12
Câu 14: ∫ x.e
A.

x 2 +1

dx bằng:

1 x 2 +1
e +C
2

B. e x

2

+1

+C

C. 2e x

2

+1

D. x 2 .e x

+C

e 2x
dx bằng:
ex + 1
x
x
A. (e + 1).ln e + 1 + C

x
x
B. e .ln e + 1 + C

x
x
C. e + 1 − ln e + 1 + C

x
D. ln e + 1 + C

2

+1

+C

Câu 15: ∫

1
x
Câu 16: e dx bằng:
∫ x2
1

A. e x + C
Câu 17: ∫

x

( x + 1)

2

1

+C

C. −e x + C

x
B. ln e + 1 + C

C.

ex
+C
ex + x

D.

B. ln x + 1 + C

C.

1
+C
x +1

D. ln x + 1 +

D.

ex
dx bằng:
ex + 1

A. e x + x + C
Câu 18: ∫

1

B. −e x + C

e

1
x

1
+C
ln e x + 1

dx bằng:

A. ln x + 1 + x + 1 + C

Câu 19: Họ nguyên hàm ∫ x ( x + 1) dx là:

1
+C
x +1

3

A.

( x + 1)

5

( x + 1)

4

+C

B.

x 5 3x 4
x2
+
+ x3 − + C
5
4
2

D.

5

+

4

( x + 1)

5

5( x + 1)

4

4

+C

x 5 3x 4
x2
+
− x3 + + C
5
4
2
Câu 20: Hàm số f (x) = x x + 1 có một nguyên hàm là F(x) . Nếu F(0) = 2 thì giá trị của F(3) là
116
146
886
A.
B. Một đáp số khác
C.
D.
15
15
105
x
dx là:
Câu 21: Kết quả của ∫
1− x2
−1
1
1
2
+C
+C
A. 1 − x 2 + C
B.
C.
D. − ln(1 − x ) + C
2
2
2
1− x
1− x
C.

Câu 22: Kết quả nào sai trong các kết quả sao?
A.

dx
1
x
∫ 1 + cos x = 2 tan 2 + C

C.

∫ x ln x.ln(ln x) = ln(ln(ln x)) + C

dx

Câu 23: Tìm họ nguyên hàm: F(x) = ∫
A. F(x) = 2 2 ln x + 1 + C

B.

dx

1
∫ x x 2 + 1 = 2 ln

D.

∫ 3 − 2x

xdx

2

x 2 + 1 −1
x2 +1 +1

+C

1
= − ln 3 − 2x 2 + C
4

dx
x 2 ln x + 1
B. F(x) = 2 ln x + 1 + C

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x