Tải bản đầy đủ

3 drained undrained behavior

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHAM KỸ THUẬT TPHCM

BÀI GIẢNG

ỨNG XỬ THOÁT NƯỚC VÀ KHÔNG
THOÁT NƯỚC CỦA ĐẤT

GV: LÊ PHƯƠNG


TỔNG QUAN VỀ SỨC CHỐNG CẮT CỦA ĐẤT.

2


TỔNG QUAN VỀ SỨC CHỐNG CẮT CỦA ĐẤT.

3


TỔNG QUAN VỀ SỨC CHỐNG CẮT CỦA ĐẤT.


T

T

F

s   tg  c


Mặt trượt
S


TỔNG QUAN VỀ SỨC CHỐNG CẮT CỦA ĐẤT.


Ma sát giữa


TỔNG QUAN VỀ SỨC CHỐNG CẮT CỦA ĐẤT.

Nước tự do
(trong lỗ rỗng)

Nước trong
hạt khoáng vật

Hạt
khoáng
vật

Nước liên kết yếu
Nước liên kết mạnh
Nước hút bám

Nước màng mỏng


TỔNG QUAN VỀ SỨC CHỐNG CẮT CỦA ĐẤT.


+ Sức chống cắt của đất có phải là hằng số?
 Đất bùn nhão?
 Đất bùn phơi khô?
 + Sức chống cắt của đất phụ thuộc vào giai đoạn khảo
sát. Thường thí nghiệm chia thành 3 sơ đồ chính:
 UU - Unconsolidation Undrained
 CU - Consolidation Undrained
 CD - Consolidation Drained
 Phương pháp xác định
 Thí nghiệm cắt trực tiếp.
 Thí nghiệm nén 3 trục
 Các thí nghiệm cắt tại hiện trường: CPT,VST…TỔNG QUAN VỀ SỨC CHỐNG CẮT CỦA ĐẤT.
Sức chống cắt của đất

H  T f  W  tan( ' )

 Ở trạng thái căn bằng giới hạn
Hay

 ' f   'n  f  tan( ' )

 Đất dính

 f '   ' n  f  tan(  ' )  c '
8


TỔNG QUAN VỀ SỨC CHỐNG CẮT CỦA ĐẤT.

 '   ' f  tan( ' )  c'

9


TỔNG QUAN VỀ SỨC CHỐNG CẮT CỦA ĐẤT.
Góc lệch

10


TỔNG QUAN VỀ SỨC CHỐNG CẮT CỦA ĐẤT.
 Đất dính

 z 
  tan  
 x 
1

 ' f   'n  f  tan( ' )  c'

p

11


PP XÁC ĐỊNH SỨC CHỐNG CẮT CỦA ĐẤT.
Thí nghiệm cắt trực tiếp

12


SƠ ĐỒ THÍ NGHIỆM CẮT TRỰC TIẾP


Thí nghiệm cắt trực tiếp còn gọi là thí nghiệm cắt phẳng
xác định dựa trên ngun lý cân bằng trượt giữa 2 thớ đất
chịu lực cắt theo mặt phẳng cho trước.
Hộp cắt

Vòng ứng biến

Thớt di động

Chuyển vò kế
Mẫu đất

Thớt cố đònh


SƠ ĐỒ THÍ NGHIỆM CẮT TRỰC TIẾP


N
T

3

N
' 
A
T

A2
1
c

’1

’2

’3

p

Các máy cắt trực tiếp thường cắt đất trong điều kiện khô
ng thoát nước (UU), đối với bùn sét có thể sử dụng sơ đồ t
hoát nước (CD).


THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM


1. Máy cắt


PP XÁC ĐỊNH SỨC CHỐNG CẮT CỦA ĐẤT.
- Xác định giá trị c và  bằng phương pháp bình phương cực tiểu

tan  

n

c

n

n

n

i 1

i 1

i 1
2

n   i  i    i   i
 n

n  i    i 
i 1
 i 1 
n

n

  
i 1

i

i 1

n

2

2
i

n  i
i 1

n

  i
i 1

2

n

 
i 1   i 
 i 1 
n

i

i

2

- Xác định giá trị c và  bằng hàm LINEST trong Excel
16


ỨNG XỬ CỦA ĐẤT KHI CHỊU CẮT

17


ỨNG XỬ CỦA ĐẤT KHI CHỊU CẮT

18


ỨNG XỬ CỦA ĐẤT KHI CHỊU CẮT

19


ỨNG XỬ CỦA ĐẤT KHI CHỊU CẮT
 Đất rời

20


ỨNG XỬ CỦA ĐẤT KHI CHỊU CẮT



z
x

 ' p   'cv  p
21


ỨNG XỬ CỦA ĐẤT KHI CHỊU CẮT

22


ỨNG XỬ CỦA ĐẤT KHI CHỊU CẮT
 Đất dính

 '   ' f  tan( ' )  c'

   f  tan( )  cu
23


ỨNG XỬ CỦA ĐẤT KHI CHỊU CẮT
Đường bao đúng Culomb

24


THÍ NGHIỆM NÉN BA TRỤC

 UU
CU
CD

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×