Tải bản đầy đủ

Đề đề xuất kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 12 2016 2017 THPT lấp vò 1 đồng tháp file word có đáp án

SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1

TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 1

NĂM HỌC 2016-2017

Tổ: Toán

MÔN: TOÁN-12

ĐỀ ĐỀ XUẤT
Thời gian: 90 phút ( không kể thời gian phát đề)
2x  3
Câu 1: Cho hàm số y 
.Tập xác định của hàm số là:
x 1
A. D  �|  1

B. D  �\  1


C. D  �/  1

D. D  �

Câu 2: Cho hàm số y  x 3  3x 2  2 . Chọn câu SAI:
A. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  �;0  ;  2; �
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  0; 2 
C. A và B đều đúng
D. Hàm số đồng biến trên �
Câu 3:Cho hàm số y  x 4  2x 2  3 . Chọn câu SAI:
A. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng  �; 1 ;  0;1
B. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  1;0  ;  1; �
C. Hàm số đồng biến trên và nghịch biến trên  1;0 
D. Hàm số nghịch biến trên  �;0  và đồng biến trên  0; �
Câu 4: Cho hàm số y 

x 3
. Khi đó hàm số :
x 1

A. Đồng biến trên �
B. Đồng biến trên  �; 1 � 1; �
C. Đồng biến trên mỗi khoảng  �; 1 ;  1; �
D. Đồng biến trên D  �\  1
Câu 5: Số cực trị của hàm số y   x 3  6x 2  9x là:
A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 6: Hàm số y  2x 4  4x 3 có:
A. Hai cực tiểu và một cực đại

B. Một cực tiểu và hai cực đại

C. một cực đại, không có cực tiểuD. hai cực tiểu

Câu 7: Số cực trị của hàm số y  x 4  x 2  1 là :

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 8: Hàm số y  2x 4  4x 3 đạt:
A. cực đại tại x  0 và đạt cực tiểu tại x 

3
2

B. đạt cực tiểu tại x 

3
2

C. đạt cực đại tại x 

3
và đạt cực tiểu tại x  0
2

D. đạt cực đại tại x  0
Câu 9: Cho hàm số y  x 3  3x  1 . Gọi y1 ; y 2 lần lượt là giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số
này, khi đó y1  y 2 bằng
A. 2

B. 4

C. 0

D. 1

1 3
2
Câu 10: Với giá trị nào của tham số m thì hàm số y  x  mx   2m  1 x  2017 có hai cực
3
trị và hai điểm cực trị của đồ thị của hàm số này nằm về cùng một phía đối với trục tung Oy.
A. m 

1
và m �1
2

B. m 

1
2

Câu 11: Gọi (C) là đồ thị hàm số y 

C. m �1

D. x ��

x 3
. Khi đó phương trình của tiệm cận đứng và tiệm cận
x 1

ngang của đồ thị (C) lần lượt là:
A. x  1; y  1

B. x  1; y  1

Câu 12: Gọi (C) là đồ thị hàm số y 

C. x  1; y  1

D. x  1; y  1

x3
. Chọn mệnh đề đúng:
x 1

A. Do lim

x3
x3
 � và lim
 � nên phương trình tiệm cận đứng của đồ thị (C) là x  1
x �1 x  1
x 1

B. Do lim

x3
x3
 � và lim
 �nên phương trình tiệm cận đứng của đồ thị (C) là x  1
x �1 x  1
x 1

C. Do lim

x3
x3
 � và lim
 � nên phương trình tiệm cận đứng của đồ thị (C) là x  1
x �1 x  1
x 1

D. Do lim

x3
x3
 � và lim
 � nên phương trình tiệm cận đứng của đồ thị (C) là x  1
x �1 x  1
x 1

x �1

x �1

x �1

x �1

Câu 13: Gọi (C) là đồ thị hàm số y 
A. 0

B. 1

2x  1
. Khi đó số đường tiệm cận của (C) là :
x  3x  2
2

C. 2

D. 3

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


2x  1

Câu 14: Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y 
A. y  1

B. y  0

4x 2  2x  1

C. y  1; y  1

là:

D. y  1

Câu 15: Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào:
x

�

1

0

1

�
y'
y

-

0

+

0
3

�

-

0

+

�
4
A. y   x 4  2x 2  1

4

B. y  x 4  2x 2  1

C. y   x 4  2x 2  3

D. y   x 4  2x 2  3

Câu 16: Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào:
x

�

1

3

�
y'
y

-

0

�

+

0
0

-

�
4
A. y   x 3  6x 2  9x

B. y   x 3  6x 2  9x  4

C. y  x 3  6x 2  9x

D. y  x 3  6x 2  9x  4

Câu 17: Đồ thị sau đây là của hàm số nào:

A. y   x 3  3x 2  1

B. y   x 3  3x 2

C. y  x 3  3x 2  2

D. y  x 3  3x 2  1

Câu 18: Phương trình x 3  3x 2  1  m  0 có ba nghiệm phân biệt khi và chỉ khi:

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


A. 3  m  1

B. 1  m  3

Câu 19: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y 
A. y  2x  1

D. m  0

C. m  1

B. y  2x  7

x 1
tại điểm M  2;3 là:
x 1

C. y  2x  7

D. y  2x

Câu 20: Đường thẳng  d  : y  x  5 cắt đồ thị (C) của hàm số y 

x 1
tại hai điểm A và B .
x 1

Khi đó độ dài đoạn AB là:
A. 0

B. 2

C. 2

Câu 21: :Phương trình nào là tiếp tuyến của đồ thị hàm số y 
A. y  3x  10

B. y  3x  10

D.

3

x2
x 1

1
C. y   x  10
3

1
D. y  x  10
3

Câu 22: Giá trị lớn nhất của hàm số y   x 3  3x 2 trên đoạn  2;1 là
A. 2

B. 54

Câu 23: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y 
A.

5
3

B. 5

C. 0

D. 20

x 1
trên đoạn  2; 4 là:
x 1
C. 4

D.1

Câu 24: Gọi M và N lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f  x   5  4x
trên đoạn  1;1 . Khi đó M  N là :
A. 4

B. 5

C. 6

D. 3

Câu 25: Giá lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f  x   x  1 

4
trên đoạn  2;3 lần lượt
x 1

là:
A. 5 và 4

B. 4 và 3

C. 3 và 2

D. Kết quả khác.

Câu 26: Cho các số thực dương a, b với a �1 . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?
1
A. log a 2  ab   log a b
2

B. log a 2  ab   2  2 log a b

1
C. log a 2  ab   log a b
4

D. log a 2  ab  

1 1
 log a b
2 2

2
Câu 27: Tập xác định D của hàm số y  log  3x  6x  9 

A. D   �; 1 � 3; �

B.  �; 1 � 3; �

C. D   1;3

D. D  1;3

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Câu 28: Tính đạo hàm của hàm số y  17 x
A. y 

17 x
ln17

B. y  x.17 x 1

C. y  17 x

D. y  17 x.ln17

Câu 29: Nếu 32x  9  10.3x thì giá trị x 2  1 bằng:
A. 1 hoặc 5

B. 1

C. 5

D. 10

Câu 30: Cho các số thực dương a, b. Với giả thiết log 2 a  log 2 b �6 thì giá trị nhỏ nhất của

 a  b

là:

A. 16

B. 6

C. 2 6

D. 8 2

x
Câu 31: Phương trình log 4  3.2  1  x  1 có hai nghiệm x1 , x 2 . Tổng hai nghiệm x1  x 2 là

A. 2

C. 6  4 2

B. 4D. log 2 6  4 2Câu 32: Cho phương trình 4 x  m.2 x 1  2m  0 có hai nghiệm x1 , x 2 thỏa x1  x 2  3 thì m
bằng.
A.

3
2

Câu 33: Phương trình log

B. 3

2C. 6x  m  log 1  2x  
2

D. 4
1

log x 1 2 4
 * . Chọn mệnh đề đúng:

A. Phương trình (*) có hai nghiệm với mọi m
B. Phương trình (*) có nghiệm duy nhất với mọi m.
C. Phương trình (*) có nghiệm khi và chỉ khi m  1 .
D. Tất cả các câu trên đều sai.
x 1
Câu 34: Bất phương trình 2  log 3  x  3   12 có bao nhiêu nghiệm nguyên?

A. 3

B. 4

C. 5

D. Nhiều hơn 5

Câu 35: Một người gởi 25 triệu đồng vào ngân hàng A theo thuể thức lãi kép kì hạn 1 năm với
lãi suất 6,4% một năm. Giả sử lãi suất không thay đổi, hỏi sau bao nhiêu năm người đó thu được
tổng số tiền (cả vốn lẩn lãi) là 40 triệu đồng.
A. 9

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 36: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a 5 . SA vuông góc với
đáy. SA  2a 2 . Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD
A.

10 2 3
a
3

B.

2 3
a
3

C. 5a 3 2

D.

2 10 3
a
3

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Câu 37: Cho khối chóp tam giác tam giác ABC có SA   ABC  , tam giác ABC vuông tại B,
AB  a, AC  a 3 . Tính thể tích khối chóp S.ABC biết rằng SB  a 5
2 3
a
3

A.

B.

6 3
a
a

C.

6 3
a
6

D.

15 3
a
3

Câu 38: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Hai mặt bên  SAB  và

 SAC 
A.

cùng vuông góc với đáy (ABC), biết SC  a 3 . Hãy tính thể tích V khối chóp S.ABC

2 6 3
a
9

B.

6 3
a
12

C.

3 3
a
4

D.

3 3
a
2

Câu 39: Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Tính thể tích V của khối tứ diện ABCD
2 3
a
12

A. V 

B. V 

3 3
a
12

C. V 

6 3
a
12

1 3
D. V  a
3

Câu 40: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với
mặt phẳng đáy, biết SA  3a và AB  4a . Gọi d là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC).
Giá trị d là
A. d 

12
a
15

B. d 

12
a
5

6
C. d  a
5

1
D. d  a
3

Câu 41: Hãy tính thể tích V của khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ biết AC  a 3
A. V  a 3

B. V 

3 6a 3
4

C. V  3 3a 3

D. V 

a3
3

Câu 42: Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a . Hình chiếu vuông góc của A'
trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm của cạnh AB, góc giữa đường thẳng AC' và mặt đáy bằng
600 . Tính theo a thể tích của khối lăng trụ ABC.A’B’C’
A.

3 3 3
a
24

B.

3 3 3
a
16

C.

3 3 3
a
4

D.

3 3 3
a
8

Câu 43: Cho hình cầu (S) bán kính R nội tiếp trong hình nón có góc ở đỉnh 600 . Gọi V, V1 lần
lượt là thể tích của hình nón, hình cầu. Gọi tỉ số k 
A. k 

1
2

B. k 

1
3

V1
có giá trị bằng bao nhiêu?
V

C. k 

1
4

D. k 

4
9

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Câu 44: 4 Cho lăng trụ ABC.A’B’C’, AB = 2a, AC = a, AA ' 

a 10
, BAC  1200 . Hình chiếu
2

vuông góc của C’ lên mp(ABC) là trung điểm của cạnh BC. Tính thể tích khối lăng trụ
ABC.A’B’C’
A. 3 3a 3

B.

3 3
a
4

C.

3 3 3
a
4

D.

3 3 3
a
8

Câu 45: Cho hình lập phương ABCD có cạnh bằng a. Một hình nón có đỉnh là tâm của hình
vuông ABCD và có đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông A’B’C’D’. Diện tích xung quanh của
hình nón đó là:
A.

a 2 3
3

B.

a 2 2
2

C.

a 2 3
2

D.

a 2 6
2

Câu 46: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, biết AB = 2a; AD = a~. Hình
chiếu của S lên đáy là trung điểm H của cạnh AB; góc tạo bởi SC và đáy là 450 . Thể tích của
khối chóp S.ABCD là:
A.

2a 3 2
3

B.

a3
3

C.

2a 3
3

D.

a3 3
2

Câu 47: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AC  a , biết SA vuông
góc với mặt phẳng (ABC), đường thẳng SC tạo với mặt phẳng (ABC) một góc 600 . Bán kính
của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC bằng
A. a 2

B. a

C. a 3

D. 2a 3

Câu 48: Cho tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là 13, 14, 15. Một mặt cầu tâm O, bán kính R = 5
tiếp xúc với 3 cạnh của tam giác ABC. Tính khoảng cách từ tâm mặt cầu đến mặt phẳng chứa
tam giác .
A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 49: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi, hai đường chéo
AC  2a 3, BD  2a cắt nhau tại O, hai mặt phẳng SAC và SBD cùng vuông góc với mặt
phẳng ABCD. Biết khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng SAB bằng

a 3
. Tính thể tích V của
4

khối chóp S.ABCD
a3 3
A. V 
6

a3 3
B. V 
3

a3 3
C. V 
12

a3 2
D. V 
6

Câu 49: Nếu ba kích thước của một khối chữ nhật đều tăng lên 4 lần thì thể tích của nó tăng lên:

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


A. 4 lần

B. 16 lần

C. 64 lần

D. 192 lần

Đáp án
1-B
11-B
21-B
31-D
41-A

2-D
12-B
22-D
32-C
42-D

3-D
13-D
23-A
33-B
43-D

4-C
14-C
24-A
34-C
44-B

5-C
15-D
25-A
35-B
45-C

6-B
16-A
26-D
36-A
46-C

7-A
17-A
27-B
37-A
47-B

8-B
18-A
28-D
38-B
48-A

9-A
19-C
29-C
39-A
49-B

10-A
20-B
30-D
40-B
50-C

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhấtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×