Tải bản đầy đủ

Bài tập trắc nghiệm chuyên đề mũ và logarit PHƯƠNG TRÌNH, BPT mũ file word có lời giải chi tiết

PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
x
1. Phương trình mũ cơ bản a  b  a  0, a �1Phương trình có một nghiệm duy nhất khi b  0Phương trình vô nghiệm khi b �0

2. Biến đổi, quy về cùng cơ số
0  a �1

a f  x  a g  x  � a  1 hoặc �
�f  x   g  x 

3. Đặt ẩn Phụ
f�

a g x �

� 0


t  a g x  0

 0  a �1 � �
�f  t   0

Ta thường gặP các dạng:


m.a 2 f  x   n.a f  x    0f  x
m.a f  x   n.b f  x   ?  0 , trong đó a.b  1 . Đặt t  a , t  0 , suy ra bm.a

2 f  x

 n.  a.b 

f  x

 .b

2 f  x

f  x1
.


t

f  x

�a �
 0 . Chia hai vế cho b 2 f  x  và đặt � �  t  0
�b �

4. logarit hóa0  a �1, b  0

f  x
b� �
Phương trình a
�f  x   log a bPhương trình a

f  x

 b g  x  � log a a f  x   log a b g  x  � f  x   g  x  .log a b
Hoặc log b a

f  x

 log b b g  x  � f  x  .log b a  g  x 
1

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


5. Giải bằng phương pháp đồ thị
x
o Giải phương trình: a  f  x   0  a �1

(*)

x
o Xem phương trình (*) là phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị y  a  0  a �1 và

y  f  x  . Khi đó ta thực hiện hai bước:

 0  a �1

và y  f  x x
Bước 1: vẽ đồ thị các hàm số y  aBước 2: kết luận nghiệm của phương trình đã cho là số giao điểm của hai đồ thị.

6. Sử dụng tính đơn điệu của hàm số
o

Tính chất 1: Nếu hàm số y  f  x  luôn đồng biến (hoặc luôn nghịch biến) thì số nghiệm của
phương

trình

f  x  k

trên  a, b 

không

nhiều

hơn

mộtf  u   f  v  � u  v, u , v � a, b 
o Tính chất 2: Nếu hàm số y  f  x  liên tục và luôn đồng biến (hoặc luôn nghịch biến); hàm số

y  g  x  liên tục và luôn nghịch biến (hoặc luôn đồng biến) trên D thì số nghiệm trên D của
hương trình f  x   g  x  không nhiều hơn một.
o Tính chất 3: Nếu hàm số y  f  x  luôn đồng biến (hoặc luôn nghịch biến) trên D thì bất
phương trình f  u   f  v  � u  v  hoac u  v  , u , v �D
7. Sử dụng đánh giá
o Giải phương trình f  x   g  x 
�f ( x) �m
o Nếu ta đánh giá được �
�g ( x) �m


�f ( x )  m
�f  x  �m
thì f ( x)  g ( x ) � �

�g ( x )  m
�g  x  �m

8. Bất phương trình mũ


Khi giải phương trình mũ, ta cần chú ý đến tính đơn điệu của hàm số mũ.

� a 1


�f ( x )  g ( x)

f (x)
g ( x) �
a
a
0  a 1

http://dethithpt.com
chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất
)
�f ( x)  g–( xWebsite2a f ( x ) �a g ( x )
�f (x)
a
 a g ( x)
Tương tự với bất phương trình dạng: �

a f ( x ) �a g ( x )


a M  a N � (a  1)( M  N )  0Trong trường hợp cơ số a có chứa ẩn số thì:Ta cũng thường sử dụng các phương pháp giải tương tự như đối với phương trình mũ:
+ Đưa về cùng cơ số
+đặt ẩn phụ
�y  f ( x)đong bien trênD  thì : y  f ( x) f (u )  f (v)  u  v
+ sử dụng tính đơn điệu: �
y  f ( x) nghichbien trênthìf
  (u )  f (v)  u  v


B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
NHẬN BIẾT – THÔNG HIỂU
Câu 1: cho phương trình 3x

2

 4 x 5

A. 28

 9 tổng lập phương các nghiệm thực của phương trình là:
B. 27

C. 26

D. 25

Hướng dẫn giải
x
Ta có: 3

2

 4 x 5

 9 � 3x

2

 4 x 5

�x  1
 32 � x 2  4 x  5  2 � x 2  4 x  3  0 � �
x3


Suy ra 13  33  28 . chọn đáp án A.
Câu 2: Cho phương trình 3x

2

3 x 8

 92 x 1 . Khi đó tập nghiệm của phương trình là:

A. S   2;5

�5  61 5  61 �
;
B. S  �

2
� 2


�5  61 5  61 �
;
C. S  �

2 �
� 2

D. S   2; 5
Hướng dẫn giải

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

3


3x

2

3 x 8

� 3x

2

 92 x 1

3 x 8

x5

 34 x  2 � x 2  3 x  8  4 x  2 � x 2  7  10  0 � �
x2


Vậy S   2;5
x

�1 �
Câu 3: Phương trình 31 x  2  � � có bao nhiêu nghiệm âm?
�9 �
A. 1

B. 3

C. 2

D. 0

Hướng dẫn giải
x

x

2x

3
�1 �
�1 �
�1 �
 2  � �� 3. � � 2  � �
x
3
�9 �
�3 �
�3 �

Phương trình tương đương với

x
t 1

2
2
�1 �
Đặt t  � �, t  0 . Phương trình trở thành 3t  2  t � t  3t  2  0 � �
t2

�3 �

x�1 �
Với t  1 , ta được � � 1 � x  0
�3 ��1 �
Với t  2 , ta được � � 2 � x  log 1 2   log 3 2  0
�3 �
2

x

Vậy phương trình có một nghiệm âm.
2 x 2

x
�1 �
2
9
 9. � �  4  0 là:
Câu 4: Số nghiệm của phương trình
�3�

A. 2

B. 4

C. 1

D. 0

Hướng dẫn giải
x 1

�1 �
Phương trình tương đương với 3  9. � �  4  0
�3 �
x

x

1
�1 �
� 3  3. � � 4  0 � 3x  3. x  4  0 � 32 x  4.3x  3  0
3
�3 �
x

4

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


t 1
t 1 2


2
t  4t  3  0 � �
Đặt t  3x , t  0 . Phương trình trở thành t  4t  3  0 � �
t 3
t 3


Với t=1, ta được 3x  1 � x  0
Với t=3, ta được 3x  3 � x  1
Vậy phương trình có nghiệm x  0, x  1 .
28

Câu 5: cho phương trình : 2 3 x  4  16 x2 1 . Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Tích các nghiệm của phương trình là một số âm.
B. Tổng các nghiệm của phương trình là một số nguyên.
C. Nghiệm của phương trình là các số vô tỉ.
D. Phương trình vô nghiệm.
Hướng dẫn giải

2

28
x4
3

 16

x 2 1

1 x 1
� x ‫�ڳ‬
�x  3
28

2
2

x  4  4( x  1) � ��7 x  3  3 x  3 � �
7

3
x
��
2
7 x  3  3 x  3
3

��

�7 �
 ;3�
Nghiệm của phương trình là: S  �
�3
7
Vì  .3  7  0 . Chọn đáp án A.
3

Câu 6: phương trình 28 x .58  x  0, 01.  105 
2

2

A. 5

1 x

có tổng các nghiệm là;

B. 7

C. -7

D. -5

Hướng dẫn giải

 2.5

8  x 2 109.1055 x

2

� 108 x  1025 x � 8  x 2  2  5 x � x  1; x  6

ta có: -1+6=5. Chọn đáp án A.
Câu 7: phương trình 9 x  5.3x  6  0 có nghiệm là:
5

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


A. x  1, x  log 3 2

B. x  1, x  log 3 2

C. x  1, x  log 2 3 D. x  1, x   log 3 2

Hướng dẫn giải
Đặt t  3x (t  0) ,khi đó phương trình đã cho tương đương với
x  log 3 2

t 2  5t  6  0 � �
� x 1
Câu 8: Phương trình 4.4 x  9.2 x1  8  0 . Gọi x1 , x2 là hai nghiệm của phương trình trên. Khi đó, tích
x1 x2 bằng:
A. -2

B. 2

C. -1

D. 1

Hướng dẫn giải
Đặt t  2 x (t  0) , khi đó phương trình đã cho tương đương với
t4

�x  2

4t  18t  8 �
� �1
1

x2  1
t

� 2
2

Vậy x1.x2  1.2  2 . Chọn đáp án A.
Câu 9: cho phương trình 4 x  41 x  3 . Khẳng định nào sau đây sai?
A. phương trình vô nghiệm
B. Phương trình có một nghiệm
C. Nghiệm của phương trình là luôn lớn hơn 0.
D. Phương trình đã cho tương đương với phương trình 42 x  3.4 x  4  0
Hướng dẫn giải
Đặt t  4 x (t  0) , khi đó phương trình đã cho tương đương với
�t4
t 2  3t  4  0 � �
� x 1
t  1( L)

Chọn đáp án A.
6

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Câu 10.

Cho phương trình 9 x

2

 x 1

 10.3x

2

 x 2

 1  0 . Tổng tất cả các nghiệm của phương trình

là:
A. -2

B. 2

C. 1

D. 0

Hướng dẫn giải
Đặt t  3x

2

 x 1

(t  0) , khi đó phương trình đã cho tương đương với

x  2

2


t 3
3x  x 1  3
�x  1

3t 2  10t  3  0 � �
1 � �x2  x1 1 � �

�x  0
t
3
3

� 3
x  1

Vậy tổng tất cả các nghiệm của phương trình bằng -2.
Câu 11.

Nghiệm của phương trình 2 x  2 x 1  3x  3x 1 là:
A. x  log 3
2

3
4

B. x  1

C. x  0

D. x  log 4
3

2
3

Hướng dẫn giải
x

3
�3 � 3
2 x  2 x 1  3x  3x 1 � 3.2 x  4.3x � � � � x  log 3
�2 � 4
2 4
Câu 12:

Nghiệm của phương trình 22 x  3.22 x 2  32  0 là:
A. x � 2;3

B. x � 4;8

C. x � 2;8

D. x � 3; 4

Hướng dẫn giải

x2
2x  8

22 x  3.22 x  2  32  0 � 22 x  12.2 x  32  0 � �x
�� �
x3
2 4


Câu 13:

Nghiệm của phương trình 6.4 x  13.6 x  6.9 x  0 là:
A. x � 1; 1

2 3�
B. x ��
�; �
�3 2

C. x � 1;0

D. x � 0;1

Hướng dẫn giải
7

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


2x

x

�3 �
�3 �
6.4 x  13.6 x  6.9 x  0 � 6 � �  13 � � 6  0
�2 �
�2 �
x

�3 � 3

� �
�x  1
�2 � 2
�3 x 2
x  1
� �
�2 � 3

Câu 14:

Nghiệm của phương trình 12.3x  3.15 x  5 x1  20 là:
A. x  log 3 5  1

B. x  log 3 5

C. x  log 3 5  1

D. x  log 3 5  1

Hướng dẫn giải
12.3x  3.15x  5x 1  20 � 3.3x (5x  4)  5(5 x  4)  0 � (5x  4)(3x 1  5)  0
� 3x 1  5 � x  log 3 5  1
Câu 15:

Phương trình 9 x  5.3x  6  0 có tổng các nghiệm là:
A. log 3 6

B. log 3

2
3

C. log 3

3
2

D.  log 3 6

Hướng dẫn giải
9 x  5.3x  6  0

(1)

(1) � (32 ) x  5.3x  6  0 � (3x ) 2  5.3x  6  0 (1’)
t  2( N )

2
Đặt t  3x  0 . Khi đó: (1') � t  5t  6  0 � �
t  2( N )

x
Với t  2  3  2 � x  log 3 2

x
Với t  3  3  3 � x  log 3 3  1

Suy ra 1  log 3 2  log 3 2  log 3 2  log 3 6
Câu 16:

Cho phương trình 21 2 x  15.2 x  8  0 ,khẳng định nào sau đây đúng?
A. Có một nghiệm

B. Vô nghiệm

C. Có hai nghiệm dương.

D. Có hai nghiệm âm.
Hướng dẫn giải

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

8


21 2 x  15.2 x  8  0

(2)

(2) � 2.22 x  15.2 x  8  0 � 2.(2 x ) 2  15.2 x  8  0 (2’)
� 1
t  (N )
Đặt t  2  0 . Khi đó: (2 ') � 2t  15t  8  0 � � 2

t  8( L)

2

x

Với t 
Câu 17:

1
1
1
 2 x  � x  log 2 � x  1
2
2
2

Phương trình 5 x  251 x  6 có tích các nghiệm là:

1  21 �
A. log 5 �
� 2 �

1  21 �
B. log 5 �
� 2 �
C.

5


1  21 �
D. 5log 5 �
� 2 �
Hướng dẫn giải
5 x  251 x  6 (1)
(1) � 5 x  251 x  6  0 � 5 x 

25
25
 6  0 � 5x  x 2  6  0(6 ')
2 x
(5 )
(5 )

Đặt t  5 x  0 , khi đó:

� t  5( N )

25
1  21
2
2
(6 ') � t   6  0 � t  6t  25  0 � (t  5)(t  t  5)  0 � �
t
(N )

t
2

1  21

t
( L)


2
Với t  5  5 x  5 � x  1
Với t 


1  21
1  21
1  21 �
 5 x 
� x  log 5 �2
2
� 2 �1  21 �
1  21 �
Suy ra: 1.log 5 �
� 2 �
� log 5 �
� 2 �

Câu 18:Phương trình 7  4 3

   2  3
x

x

 6 có nghiệm là:

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

9


A. x  log  2 3  2B. x  log 2 3

C. x  log 2 2  3D. x  1

Hướng dẫn giải

x

Đặt t  2  3 (t  0) , khi đó phương trình đã cho tương đương với
�t2
t2  t  6  0 � �
� x  log 2 3 2
 
t  3( L)

x

Câu 19:

�1 �
Tập nghiệm của bất phương trình � � 32 là:
�2 �
A. x � �; 5 

B. x � �;5 

C. x � 5; �

D. x � 5; �

Hướng dẫn giải
x

5

x

�1 �
�1 � �1 �
� � 32 � � � � � � x  5
�2 �
�2 � �2 �
Câu 20:

Cho hàm số f ( x)  22 x.3sin

2

x

. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. f ( x)  1 � x ln 4  sin 2 x ln 3  0

B. f ( x )  1 � 2 x  2sin x log 2 3  0

2
C. f ( x)  1 � x log 3 2  sin x  0

2
D. f ( x)  1 � 2  x log 2 3  0

Hướng dẫn giảif ( x )  1 � ln 22 x.3sin

2

x

  ln1 � x ln 4  sin x ln 3  0
2

Chọn đáp án A.
Câu 21:

tập nghiệm của bất phương trình 2 x  2 x 1 �3x  3x 1
A. x �[2; �)

B. x �(2; �)

C. x �(�; 2)

D. x �(2; �)

Hướng dẫn giải
x 1

2 �+۳۳
2 

+
3
x

x

3

x 1

3.2

x

4 x
.3
3

x

�3 � 9
��
�2 � 4

x 2

10

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


x

Câu 22:

2x

�1 �
Tập nghiệm của bất phương trình � � 3 x1 là;
�9 �
� x  2
A. �
1  x  0


B. x  2

C. 1  x  0

D. 1 �x  0

Hướng dẫn giải
Điều kiện: x �1
2x

pt � 32 x  3 x 1 � 2 x Câu 23:

2x
2x
�1


 2x  0 � 2x �
 1 � 0
x 1
x 1
�x  1 �

� x  2
� x  2
2 x( x  2)
0� �
. kết hợp với điều kiện => �
1  x  0
1  x  0
x 1Tập nghiệm của bất phương trình 16 x  4 x  6 �0 là;
A. x �log 4 3

B. x  log 4 3

C. x �1

D. x �3

Hướng dẫn giải
Đặt t  4 x (t  0) ,khi đó bất phương trình đã cho tương đương với
t2 �
t �6����
2 t 3� 0 t
Câu 24:

3

x log 4 3

3x
Tập nghiệm của bất phương trình x
 3 là:
3 2
� x 1
A. �
x  log 3 2


B. x  log 3 2

C. x  1

D. log 3 2  x  1

Hướng dẫn giải

3x  3
� x 1
3x
3x  3

3


0

��
�x
x
x
x  log 3 2
3 2
3 2
3 2Câu 25:

Tập nghiệm của bất phương trình 11
A. 6 �x �3

B. x  6

x 6

�11x là:
C. x  3

D. �

Hướng dẫn giải
11

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


11

Câu 26:

x 6

�� x  0
�6 �x  0
��
x

6

0


�11x � x  6 �x � �
��
� x �0 � 6 �x  3

� x �0


2 �x �3
2
x

6

xTập nghiệm của bất phương trình
A. 1  x �1

1
1
� x1
là;
3  5 3 1
x

B. x �1

C. x  1

D.1  x  2

Hướng dẫn giải
Đặt t  3x (t  0) , khi đó bất phương trình đã cho tương đương với
� 3t  1  0
1
1
1

��
�  t �1. .
3t  1 �t  5
t  5 3t  1
3

x 2  x 1

Câu 27:

5�
Cho bất phương trình �
��
�7 �

2 x 1

�5 �
��
�7 �

, tập nghiệm của bất phương trình có dạng

s   a, b  . giá trị của biểu thức A  b  a nhận giá trị nào sau đây?
A.1

B. -1

C. 2

D. -2

Hướng dẫn giải
x 2  x 1

�5 �
��
�7 �

2 x 1

�5 �
 � � � x 2  x  1  2 x  1 � x 2  3x  2  0 � 1  x  2
�7 �

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S   1; 2  . Chọn đáp án A.
Câu 28:

Tập nghiệm của bất phương trình 4 x  3.2 x  2  0 là:
A. x � �;0  � 1; �

B. x � �;1 � 2; �

C. x � 0;1

D. x � 1; 2 
Hướng dẫn giải


2x  2
�x  1
4  3.2  2  0 � � x
��
x0

�2  1
x

x

12

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Câu 29:

Tập nghiệm của bất phương trình 32.2 x1 �72 là:
A. x �[2; �)

B. x �(2; �)

C. x �(�; 2)

D. x �(�; 2)

Hướng dẫn giải
32.2 x 1 �۳۳
72
Câu 30:

2.6 x

72

x

2
x

tập nghiệm của bất phương trình 3x 1  22 x1  12 2  0
A. x � 0; �

B. x � 1; �

C. x � �;0 

D. x � �;1

Hướng dẫn giải
x
2

1
2

x
2

x

x
2

x

2
2
16 �

�4 �
3x 1  22 x 1  12  0 � 3.9  2.16  12  0 � 3.3. � � � �  0
�9 � �3 �
x

2
�4 �
� � � 1 � x  0
�3 �

Câu 31:

2.3x  2 x  2
Tập nghiệm của bất phương trình
�1 là
3x  2 x


0;log 3 3�
A. x ��

2 �

C. x � 1;3

B. x � 1;30;log 3 3�
D. x ��

2 �

Hướng dẫn giải
x

2.3x  2 x  2
3x  2 x

�3 �
2. � � 4
2
�1 � �
�1 �
x
�3 �
� � 1
�2 �

x

�3 �
2. � � 4
�2 �  1 �0
x
�3 �
� � 1
�2 �

x

�3 �
� � 3
2�
ۣ
 �

��
� 0
x
�3 �
� � 1
�2 �

x

�3 �
1 �� 3
�2 �

0

x log 3 3
2

1

Câu 32:

3

x
2 �
�2 �
Tập nghiệm của bất phương trình �
� � �� � là:
�5� �5�

� 1�
0;
A. �
� 3�


� 1�
0; �
B. �
� 3�

� 1�
�; �
C. �
� 3�

� 1�
D. ��; �� 0; �
� 3�

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

13


Hướng dẫn giải
2
1
1  3x
 1 nên bất phương trình tương đương với �۳�
3 �
5
x
x0

0

x

1
3

� 1�
0;
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là �
� 3�

Tập nghiệm của bất phương trình 2 x  4.5x  4  10 x là:

Câu 33:

x0

A. �
x2


B. x  0

C. x  2

D. 0  x  2

Hướng dẫn giải
2 x  4.5x  4  10 x � 2 x  10 x  4.5 x  4  0 � 2 x (1  5 x )  4(1  5 x )  0 � (1  5 x )(2 x  4)  0�5 x  1
1  5x  0


�x
�x
2 40
2 4
x2

��
��
��
� x � �;0  � 2; �
x
x
x0


1

5

0
5

1�x
�x


2

4

0
2 4
Câu 34:

Tập nghiệm của bất phương trình 2

 21

x

B.  �;0 

A. 1 �x �1

x

 1 là:

C.  1;9 

D. (0;1]

Hướng dẫn giải
2

x

 21

(1) � 2

x

x

(1). Điều kiện: x �0

12
2

x

� t �1

��<

(2) ���<
� 2
t


1

� t

1

(2). Đặt t  2

� t �1
�2
t t 2  0


x

0
. Do x �۳

1 t

2

t 1

1 2

x

2

0

x 1

 6 x 5

 42 x

VẬN DỤNG
Câu 35:

Tìm tất cả các nghiệm của phương trình 4 x
A. x � 5; 1;1; 2

B. x � 5; 1;1;3

2

3 x  2

 4x

2

2

3 x  7

C. x � 5; 1;1; 2

1

D. x � 5; 1;1; 2
14

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Hướng dẫn giải
4x

2

3 x  2

� 4x

2

 4x

3 x  2

2

 6 x 5

1 4

 42 x
2

x  6 x 5

2

3 x  7

 1 � 4x

   1 4

2

x  6 x 5

2

3 x  2

 4x

2

 6 x 5

 0�4

2

 4x

x 3 x  2

2

3 x  2



.4 x

2

 1 1  4x

 6 x 5

2

6 x 5

1

 0


4 x 3 x  2  1  0
x  1 �x  5

x 2  3x  2  0 �
�� 2
� �2
��
x  6 x  5  0 � x  1 �x  2

1  4 x  6 x 5  0


2

Câu 36:

Phương trìnhA. 1

3 2

 
x

3 2

 
x

10

B. 2x

có tất cả bao nhiêu nghiệm thực/

C. 3

D. 4

Hướng dẫn giải3 2

 
x

3 2

 
x

10x

x

x

�3 2� �3 2�
��

� 10 �
� �

� 1

� � 10 �

x

x

�3 2� �3 2�
Xét hàm số f ( x )  �

� 10 �
� �� � 10 �
Ta có: f (2)  1
Hàm số f ( x ) nghịch biến trên � do các cơ số

3 2
3 2
 1;
1
10
10

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất là x  2
Câu 37:

phương trình 32 x  2 x (3x  1)  4.3x  5  0 có tất cả bao nhiêu nghiệm không âm?
A. 1

B. 2

C. 0

D.3

Hướng dẫn giải
32 x  2 x  3x  1  4.3x  5  0 �  32 x  1  2 x  3x  1  (4.3x  4)  0

�  3x  1  3x  1   2 x  4   3x  1  0 �  3x  2 x  5  (3x  1)  0 � 3x  2 x  5  0

Xét hàm số f ( x)  3x  2 x  5 ,t a có: f  1  0
f '( x )  3x ln 3  2  0, x �� . Do đó hàm số f ( x) đồng biến trên �
Vậy nghiệm duy nhất của phương trình là x  1

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

15


Câu 38:

Phương trình 2 x 3  3x

2

có hai nghiệm x1 , x2 trong đó x1  x2 , hãy chọn phát biểu

5 x  6

đúng
A. 3 x1  2 x2  log 3 8

B. 2 x1  3 x2  log3 8

C. 2 x1  3 x2  log 3 54

D. 3 x1  2 x2  log3 54
Hướng dẫn giải

Logarit

hóa

(3) � log 2 2 x 3  log 2 3x

2

hai

vế

của

phương

trình

(theosố

2)

ta

được:

5 x  6

�  x  3 log 2 2   x 2  5 x  6  log 2 3 �  x  3    x  2   x  3  log 2 3  0


� x3
x3
x3


�  x  3 �
1   x  2  log 2 3�
��
��
1

� 0 � �
x2 
1   x  2  log 2 3
x  2  log 2 3  1 �log 2 3
� x3
x3

� x3
��
��
��
x  log 3 2  2
x  log 3 2  log 3 9
x  log 3 18Câu 39:cho phương trình 7  4 3

   2  3
x

x

 6 .Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. phương trình có một nghiệm vô tỉ.

B. Phương trình có một nghiệm hửu tỉ

C.Phương trình có hai nghiệm trái dấu

D. Tích của hai nghiệm bằng -6

Hướng dẫn giải

 7  4 3   2  3
x

x

x6

2
(8) � �2  3 � 2  3Đặt t  2  3x

(8)x

2x
 6  0 �2  3 � 2  3x

 6  0(8')

0

�t  2( N )
2
Khi đó: (8') � t  t  6  0 � �
Với t  2 � 2  3
t  3( L)


x

 2 � x  log 2 3 2
 

Chọn đáp án A.
16

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Câu 40:

Phương trình 333 x  333 x  34  x  34  x  103 có tổng các nghiệm là
A.0

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn giải
333 x  333 x  34 x  34 x  103
(7) � 27.33 x 

Đặt t  3x 

(7)

27
81
�3 x 1
 81.3x  x  103 � 27. �
3  3x
3x
3
3
3�x 1
3  x
� 81. �

� 3

� 3
� 10 (7 ')


1 Cosi
1
�2 3x. x  2
x
3
3
3

1
1
1
1
�x 1 � 3 x
 t  �
3  x � 3  3.32 x. x  3.3x. 2 x  3 x � 33 x  3 x  t 3  3t
3
3
3
3
� 3 �
3

Khi đó: (7 ') � 27(t 3  3t )  81t  103 � t 3 

Với t 

103
10
� t   2( N )
27
3

10
1 10
 3x  x  (7 '')
3
3
3

�y  3( N )
1 10
2
Đặt y  3  0 .Khi đó: (7 '') � y   � 3 y  10 y  3  0 � � 1

y 3
y  (N )
� 3
x

Với y  3  3x  3 � x  1
Với y 
Câu 41:

1
1
 3x  � x  1
3
3
2

2

Phương trình 9sin x  9cos x  6 có họ nghiệm là?
A. x 

 k

, ( k ��)
4 2

B. x 

 k

, ( k ��)
2 2

C. x 

 k

, ( k ��)
6 2

D. x 

 k

, ( k ��)
3 2

Hướng dẫn giải
2

2

2

9

2

9sin x  9cos x  6 � 91cos x  9cos x  6 �

9

cos 2 x

2

 9cos x  6  0 (*)

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

17


2

Đặt t  9cos x , (1 �t �9) .Khi đó: (8) �

9
 t  6  0 � t 2  6t  9  0 � t  3
t

Với
2

2

t  3 � 9cos x  3 � 32 cos x  31 � 2cos 2 x  1  0 � cos 2 x  0 � x 

Câu 42:Với giá trị nào của tham số m thì phương trình 2  3
A. m  2

Câu 43:

 k

, (k ��)
4 2

B. m  2

   2  3
x

C. m  2

Với giá trị nào của tham số m thì phương trình

x

 m vô nghiệm?

D. m �2

 2  3   2  3
x

x

 m có hai

nghiệm phân biệt
A. m  2

B. m  2

C. m  2

D. m �2

Hướng dẫn giải

Nhận xét: 2  3 2  3  1 � 2  3Đặt t  2  3x 2  3x

  2  3
x

x

1

1
 , t �(0; �)
t

1
1
(1) � t   m � f  t   t   m(1'), t � 0; � .
t
t
Xét hàm số f (t )  t 

1
xác định và liên tục trên (0; �)
t

1 t 2 1
Ta có: f '(t )  1  2  2 . Cho f '(t )  0 � t  �1
t
t
Bảng biến thiên:

18

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Dựa vào bảng biến thiên:
+ nếu m  2 thì phương trình (1’) vô nghiệm =>pt (1) vô nghiệm.
Câu 8 chọn dáp án A
+nếu m  2 thì phương trình (1’) có đúng một nghiệm t  1  pt (1) có đúng mộtnghiệm t  2  3x

1� x  0

+nếu m  2 thì phương trình  1'  có hai nghiệm phân biệt =>pt (1) có hai nghiệm phân
biệt.
Câu 9 chọn đáp án A.
Câu 44:

Gọi x1 , x2 là hai nghiệm của phương trình 2 x2  4  22( x2 1)  22 x

2

2 2x

2

3

 1 . Khi đó,

tổng hai nghiệm bằng?
A. 0

B. 2

C. -2

D. 1

Hướng dẫn giải
2x

2

4

 22( x

2

1)

 22 x2  2

  2x

2

3

 1 � 8.3x

2

1

 22( x

2

1)

 4.22( x

2

1)

 4.2 x

2

1

1
19

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


2

Đặt t  2 x 1 (t �2). , phương trình trên tương đương với
8t  t 2  4t 2  4t  1 � t 2  6t  1  0 � t  3  10 (vì t �2 ).từ đó suy ra

3  10
�x1  log 2
2
2
2 x 1  2  10 � �

3  10

x2   log 2

2

Vậy tổng hai nghiệm bằng 0.
Câu 45:

x
x
Với giá trị nào tham số m thì phương trình  m  1 16  2  2m  3 4  6m  5  0 có

hai nghiệm trái dấu?
B.không tồn tại m C. 1  m 

A. 4  m  1

3
2

D. 1  m  

5
6

Hướng dẫn giải
Đặt 4 x  t  0 . Phương trình đã cho trở thành

1m4 14 t42 424 24m4234 t 4 64m4 45 40(*)
43
f  t

yêu cầu bài toán � (*) có hai nghiệm t1 , t2 thỏa mãn 0  t1  1  t2

m  1 �0

m  1 �0


� �  m  1 f  1  0 � �
 m  1  3m  12   0 � 4  m  1


 m  1  6m  5  0 � m  1  6m  5   0

Câu 46:

Cho bất phương trình

1
5

x 1

1

. Tìm tập nghiệm của bất phương trình.
 1 5  5x

A. S  (1;0] �(1; �)

B. S  (1;0] �(1; �)

C. S  (�; 0]

D. S  ( �;0)
Hướng dẫn giải

1

1
�۳ x
x 1
5 1 5  5

6  1  5x 

 5.5

x

 1  5  5 x 

0(1)
20

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


6(1  t )
(5t  1)(5  t )

Đặt t  5 x ,BPT  1 ۳

Lập bảng xét dấu f  t  

0 .Đặt f  t  

6(1  t )
(5t  1)(5  t )

6(1  t )
, ta được nghiệm:
(5t  1)(5  t )

� 5  5x
�5  t
� 1 x

��
��
1
1
x
�  t �1 �  5 �1 �
1  x �0

5

5
Vậy tập nghiệm của BPT là S  (1;0] �(1; �) .
Câu 47:

Bất phương trình 25 x

2

 2 x 1

 9 x

2

 2 x 1

�34.15 x

2

có tập nghiệm là:

2x

A. S  ( �;1  3] � 0; 2 �[1  3; �)

B. S   0; �

C. S   2; �

D. s  1  3;0

Hướng dẫn giải

25 x

Câu 48:

2

 2 x 1

2

x


���
9 x  2 x 1
 34.15

2


�5 �2  x 2  2 x 1

2 x

��
�3 �

1

 x
34 �5 �

.� �
15 �3 �

2 2 x 1

�0 �x �2

x 1 3


x �1  3


Với giá trị nào của tham số m thì phương trình 4 x  m.2 x 1  2m  0 có hai nghiệm

x1 , x2 x1 , x2 thỏa mãn x1  x2  3 ?
A. m  4

B. m  2

C. m  1

D. m  3

Hướng dẫn giải
Ta có: 4 x  m.2 x 1  2m  0 � (2 x ) 2  2m.2 x  2m  0

(*)

Phương trình (*) là phương trình bậc hai ẩn 2 x có:  '(m) 2  2m  m 2  2m
m �2

2
Phương trình (*) có nghiệm � m  2m �0 � m  m  2  �0 � �
m �0

Áp dụng định lý Vi-ét ta có: 2 x1.2 x2  2m � 2 x1  x2  2m
3
Do đó x1  x2  3 � 2  2m � m  4

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

21


Thử lại ta được m  4 thỏa mãn. Chọn đáp án A.
Câu 49:

2

2

Với giá trị nào của tham số m thì bất phương trình 2 sin x  3cos x �m.3sin
A. m �4

B. m �4

C. m �1

2

x

có nghiệm?

D. m �1

Hướng dẫn giải
Chia hai vế bất phương trình cho 3sin
sin 2 x

2

x

 0 , ta được:

sin 2 x

�2 �
�1 �
� �  3. � �
�3 �
�9 �

�m
sin 2 x

sin 2 x

2�
�1 �
Xét hàm số y  �
� �  3. � �
�3 �
�9 �

là hàm số nghịch biến.

Ta có: 0 �sin 2 x �1 nên 1 �y �4
Vậy bất phương trình có nghiệm khi m �4 . Chọn đáp án A.
Câu 50:

x
x
Cho bất phương trình: 9   m  1 .3  m  0(1) .Tìm tất cả các giá trị của tham số m để

bất phương trình (1) nghiệm đúng x  1
A. m � 3
2

B. m   3
2

C. m  3  2 2

D. m �3  2 2

Hướng dẫn giải
Đặt t  3x
Vì x  1  t  3 bất phương trình đã cho thành: t 2  (m  1)t  m  0 nghiệm đúng
t �3


t2  t
  m nghiệm đúng t  3
t 1

2
Xét hàm số g  t   t  2  t  1 , t  3, g '(t )  1 
trên [3; �) và g (3) 

3
3
m
.yêu cầu bài toán tương đương �۳
2
2

3

 t  1
m

2

 0, t  3. Hàm số đồng biến
3
2
22

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhấtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x