Tải bản đầy đủ

Câu hỏi trắc nghiệm môn toán 12 chương 5 hình học không gian mặt nón file word có lời giải chi tiết doc

MẶT NÓN

 Dạng 77. Tính độ dài đường sinh, đường cao
và bán kính đáy hình nón

Câu 1. Cho khối cầu  S tâm I , bán kính R không đổi. Một khối nón chiều cao
h và bán kính đáy thay đổi , nội tiếp khối cầu. Tính chiều cao h theo R sao
cho thể tích của khối nón là lớn nhất.

A. h 

4R
.
3

B. h  R .

C. h 

R 3
.

3

D. h  R 2 .

Lời giải tham khảo
Xét I OA vuông tại O , ta có
IA 2  OI 2  OA 2 � R2  (h  R)2  r 2
� r 2  R2  (h  R)2  h(2R  h) .

Thể tích của khối nón được tính theo công
thức
V

1 2
1
 r h   h2(2R  h), h�(0; 2R)
3
3
1
3

Xét hàm f (h)   h2(2R  h), h �(0; 2R)
Từ bảng biến thiên của f (h) ta có được kết
quả max V 

32 R3
4R
.
khi h 
31
3

Câu 2. Một khối nón có diện tích đáy 25cm2 và thể tích bằng

125
cm2 . Tính độ
3

dài đường sinh l của hình nón đã cho.
1http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


A. 2 5cm.

B. 5 2cm.

C.

5cm.

D.

2cm.

Lời giải tham khảo
Sđáy   R2  25

� R  5, V 

1 2
125
R h
� h  5,  l  h2  R2  5 2  cm
3
3

� = 450.
Câu 3. Trong không gian, cho tam giác ABC vuông tại A , AB  a, ABC
Tính độ dài đường sinh l của hình nón nhận được khi quay tam giác ABC
xung quanh trục AB.
A. l  a 2 .

B. l  2a.

C. l  a 3 .

D. l  2a 2 .

Lời giải tham khảo

B

Ta có l  BC
ABC vuông cân tại A , l  a 2

A
C

2

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất
BÀI TẬP TỰ LUYỆNCâu 4. Trong không gian, cho tam giác ABC vuông cân tại A , AB  AC  2a. Tính
độ dài đường sinh l của hình nón nhận được khi quay tam giác ABC xung quanh
trục AC .
A. l  a 2 .

B. l  2a 2 .

C. l  2a .

D. l  a 5 .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................

Câu 5. Trong không gian cho tam giác ABC vuông tại A với AC  3a, BC  5a. Tính
độ dài đường sinh l của hình nón nhận được khi quay tam giác ABC quanh trục
AC .
A. l  9a.

B. l  a.

C. l  a 7 .

D. l  5a.

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................

3

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhấtCâu 6. Trong không gian, cho tam giác ABC vuông tại A , AB  a và góc ABC
 600 . Tính độ dài đường sinh l của hình nón nhận được khi quay tam giác ABC
quanh trục AB.
A. l  3a.

B. l  2a .

C. l  a 3 .

D. l  a 2 .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................

Câu 7. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A , hình chiếu
vuông góc của đỉnh S trên đáy là trung điểm O của cạnh BC . Biết rằng
AB  a, AC  a 3 , đường thẳng SA tạo với đáy một góc 60o . Một hình nón có đỉnh
là S , đường tròn đáy ngoại tiếp tam giác ABC . Tính độ dài đường sinh l của hình
nón đã cho.
A. l 

2a 3
.
3

B. l  a 3 .

C. l  a.

D. l  2a .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 8. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có chiều cao bằng a. Một khối nón tròn
xoay có đỉnh là S , đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và có thể tích
V

2 3
 a . Tính bán kính r của đường tròn đáy.
3
A. r  a 2 .

B. r  2a.

C. r  a 3 .

D. r  3a.

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

4


. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 9. Tính độ dài đường cao h của hình nón biết bán kính đường tròn đáy bằng
a, độ dài đường sinh bằng a 2 .
A. h  a 2 .

B. h  a 3 .
2

C. h  a 3 .

D. h  a.

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................

 Dạng 78. Diện tích xung quanh của hình nón


 300 , AB  a. Tính diện
Câu 10. Cho tam giác ABO vuông tại O có góc BAO
tích xung quanh Sxq của hình nón khi quay tam giác ABO quanh trục AO .
2
A. Sxq   a .

B. Sxq 

 a2
.
2

C. Sxq 

 a2
.
4

2
D. Sxq  2 a .

Lời giải tham khảo
OB  AB.s in300 

a
 a2
. Sxq 
.
2
2

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

5


Câu 11. Cho khối nón có thể tích

100
. Biết rằng tỉ số giữa đường cao và
81

5
. Tính diện tích xung quanh Sxq của hình nón
3

đường sinh của khối nón bằng
đã cho.
A. Sxq 

10
.
9

B. S xq 

10 5
.
3

C. Sxq 

10 5
.
9

D. Sxq 

10
.
3

Lời giải tham khảo
Theo giả thiết,

h
5
l 5

� h
l
3
3

Do đó, l 2  h2  r 2 � r  l 2 

� l  5�r 

5l 2 2l
1
100
 �  r 2h 
� l3  5 5
9
3
3
81

2 5
10
.
� Sxq   rl 
3
3

ABCD
Câu 12. Trong không gian, cho hình thang cân

AB / /CD , AB  a,CD  2a, AD  a . Gọi M , N lần lượt là trung điểm của AB,CD . Gọi
K là khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang ABCD quanh trục MN .
Tính diện tích xung quanh Sxq của khối K .
A. Sxq 

 a2
.
2

B. Sxq 

3 a2
.
2

2
C. Sxq  3 a .

2
D. Sxq   a .

Lời giải tham khảo
Gọi S là giao điểm của AD và BC .
Nếu quay tam giác SCD quanh trục SN , các đoạn thẳng
SC , SB lần lượt tạo ra mặt mặt xung quanh của hinhg
nón  H 1  và  H 2  .
Với hình nón  H 1  :l1  SC  2a, r1  NC  a, h1  SN  a 3 .
Với hình nón  H 2  :l2  SB  a, r2  MB 

a
a 3
.
, h2  SM 
2
2

 a2 3 a2
Diện tích xung quanh của khối K là Sxq  S H   S H    l1r1   l2r2  2 a2 

1
2
2
2
6

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Câu 13. Cho khối cầu tâm I , bán kính R . Gọi S là điểm cố định thõa mãn
IS  2R. Từ S kẻ tiếp tuyến SM với khối cầu (với M là tiếp điểm). Tập hợp các
đoạn thẳng SM khi M thay đổi là mặt xung quanh của hình nón đỉnh S . Tính
diện tích xung quanh của hình nón đó, biết rằng tập hợp tất cả điểm M là
đường tròn có chu vi là 2 3 .
A. Sxq  6 .

B. Sxq 

9
.
2

C. Sxq  3 .

D. Sxq  12 .

Lời giải tham khảo
Do tập hợp các điểm M là đường tròn tâm H , chu vi
2 3 � 2 MH  2 3 � r  MH  3.
Xét ISM vuông tại M , ta có :
SM 2  IS2  IM 2  3R2 � l  SM  R 3.
Hơn nữa,

1
1
1
4� R  2 � l  2 3.
2
2
2
MH
MI
MS
3R2

Diện tích xung quanh của hình nón là Sxq   rl  6 .BÀI TẬP TỰ LUYỆNCâu 14. Một hình tứ diện đều cạnh bằng a có một đỉnh trùng với đỉnh của hình
nón, ba đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy của hình nón. Tính diện tích xung
quanh Sxq của hình nón đã cho.
A.

Sxq 

3 2.
a
2

B.

Sxq 

2 2.
a
3

C.

Sxq 

3 2.
a
3

D.

Sxq  3 a2

.

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................
7

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................

8

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


B C D có cạnh bằng a. Một hình nón có
Câu 15. Cho hình lập phương ABCD.A ����
đỉnh là tâm của hình vuông ABCD và có đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông

A ����
B C D . Tính diện tích xung quanh Sxq của hình nón đã cho.
A. Sxq 

 a2 3 .
3

B. Sxq 

 a2 2 .
2

C. Sxq 

 a2 3 .
2

D. Sxq 

 a2 6 .
2

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................

Câu 16. Tính diện tích xung quanh Sxq của hình nón được sinh ra bởi đoạn thẳng
AC ’ của hình lập phương ABCD.A �
B���
C D có cạnh b khi quay xung quanh trục AA ’ .
A. Sxq   b2 .

B. Sxq   b2 2 .

C. Sxq   b2 3 .

D. Sxq   b2 6 .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................

Câu 17. Tính diện tích xung quanh Sxq của hình nón biết thiết diện qua trục của
nó là một tam gíác vuông cân có cạnh góc vuông bằng a.
A. Sxq 

 a2 2 .
2

B. Sxq   a2 2 .

. ..........................................................

C. Sxq 

 a2 2 .
4

D. Sxq 

 a2 2 .
3

........................................................

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

9


. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................

 Dạng 79. Diện tích toàn phần của hình nón

Câu 18. Hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều cạnh 2a , diện
tích toàn phần là S1 và mặt cầu có đường kính bằng chiều cao hình nón, có
diện tích S2 . Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A. S1  S2 .

B. S2  2S1 .

C. S1  2S2 .

D. Cả A , B, C đều

sai.
Lời giải tham khảo
Bán kính đáy của hình nón là A. Đường sinh của hình nón là 2a , nên Ta có
S1  3 a2
2

�a 3 �
a 3
Mặt cầu có bán kính là
nên S2  4 � �  3 a2
�2 �
2
� �
Do vậy S1  S2 .
Câu 19. Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD có AB  a và AD  2a. Gọi
M , N lần lượt là trung điểm của AD và BC . Quay hình chữ nhật đó xung
quanh trục MN , ta được một hình trụ. Tính diện tích toàn phần Stp của hình trụ
đã cho.
2
A. Stp  2 a .

2
B. Stp  4 a .

2
C. Stp  6 a .

Lời giải tham khảo
Diện tích đáy Sn   a2

2
D. Stp   a .

M

A
D

2
Diện tích xung quanh Sxq  2 a

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

10


C

B
N

2
Diện tích toàn phần Stp  4 a

Câu 20. Cho tam giác ABC vuông tại A có BC  2a ; khi quay tam giác ABC
quanh cạnh góc vuông AB thì đường gấp khúc ABC tạo thành một hình nón
tròn xoay có diện tích toàn phần Stp bằng bao nhiêu?
B. Stp 

A. Stp  2π a2 .
C. Stp 

2 + 1π a2 .

2 + 2π a2 .

D. Stp  2 2πa2 .
Lời giải tham khảo

r  AB  a;Stp   rl   r 2  2 a2   a2 

2  1  a2 .

Câu 21. Cho hình tròn tâm S, bán kính R  2. Cắt đi

1
hình tròn rồi dán lại để
4

tạo ra mặt xung quanh của một hình nón N . Tính diện tích toàn phần Stp của
hình nón N .
A. Stp  3 .

B. Stp  3  2 3  .

C. Stp 

21
.
4

D. Stp  3  4 3  .

Lời giải tham khảo
Xét hình nón N có độ dài đường sinh là l  R  2 .
Do mặt xung quanh của hình nón là

3
hình tròn ban đầu nên ta có hệ thức :
4

3
3R 3
2 R  2 r � r 


4
4 2
Suy ra Stp   r  l  r   3 � 3 � 21
2  �
.
2�
� 2� 4

BÀI TẬP TỰ LUYỆN


11

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Câu 22. Một khối nón có thể tích bằng 96 (cm3 ) , tỉ số giữa đương cao và đường
sinh là 4: 5. Tính diện tích toàn phần Stp của hình nón đã cho.
2
2
A. Stp  90 (cm ) . B. Stp  96 (cm ) .

2
2
C. Stp  84 (cm ) . D. Stp  98 (cm ) .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

Câu 23. Mặt nón tròn xoay có đỉnh S . Gọi I

là tâm của đường tròn đáy. Biết

đường sinh bằng a 2 , góc giữa đường sinh và mặt phẳng đáy bằng 600 . Tính diện
tích toàn phần Stp của hình nón đã cho.
2
A. Stp   a .

2
B. Stp  3 a .

C. Stp 

 a2
.
2

D. Stp 

3 a2
.
2

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................
12

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Câu 24. Trong không gian, cho hình thang cân ABCD có AB / /CD , AB  a, CD  2a,
AD  a . Gọi M , N lần lượt là trung điểm của AB , CD . Gọi K là khối tròn xoay
được tạo ra khi quay hình thang ABCD quanh trục MN . Tính diện tích toàn phần
Stp của K .
A. Stp 

9 a2
.
4

B. Stp 

17 a2
.
4

C. Stp 

7 a2
.
4

D. Stp 

11 a2
.
4

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................

Câu 25. Cho khối nón có độ dài đường sinh l , chiều cao h và bán kính đáy r .
Tính diện tích toàn phần Stp của hình nón đã cho.
A. Stp   rl  2 r .

B. Stp   rh  2 r .

2
C. Stp   r  2 r .

2
D. Stp   rl   r .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................

13

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


 Dạng 80. Diện tích thiết diện của hình nón

Câu 26. Cho hình nón tròn xoay có đường cao h  4 , có bán kính đáy r  3 . Mặt
phẳng  P  đi qua đỉnh của hình nón nhưng không qua trục của hình nón và cắt
hình nón theo giao tuyến là một tam giác cân có độ dài cạnh đáy bằng 2. Tính
diện tích S của thiết diện được tạo ra.
A. S  91 .

B. S  2 3 .

C. S  19 .

D. S  2 6 .

Lời giải tham khảo
Gọi M là trung điểm của cạnh đáy AB của tam giác cân SAB .
Suy ra OM  r 2 

AB2
1
 2 2 � SM  2 6 � SSAB  SM .AB  2 6.
4
2

Câu 27. Một hình nón có đường sinh bằng a và góc ở đỉnh bằng 900 . Cắt hình
nón bằng một mặt phẳng    đi qua đỉnh sao cho góc giữa    và đáy của
hình nón bằng 600 . Tính diện tích S của thiết diện được tạo ra.
A. S 

a2 2
.
3

B. S 

a2 2
.
3

C. S 

3a2
.
2

D. S 

2a2
.
3

Lời giải tham khảo
� = 600
SMO
SM 

a 2
SO
=
2 a 6

sin SMO
3
sin 600

OM 

1
a 6
SM 
2
6

A C  2AM  2 OA 2  OM 2 

2a 3
3

1
a2 2
.
S  SM .AC 
2
3

14

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


 Dạng 81. Diện tích xung quanh của hình nón
và thể tích khối nón

Câu 28. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, cạnh bên
hợp mặt phẳng đáy góc 600 . Tính diện tích xung quanh Sxq và thể tích V của
khối nón tròn xoay đỉnh S, đáy là đường tròn ngoại tiếp ABC.
A. Sxq   a2 , V 
C. Sxq 

 3
a.
3

2 2

a , V  a3 .
3
9

B. Sxq 

 2

a , V  a3 .
3
6

D. Sxq  2 a2 , V 

 3
a.
12

Lời giải tham khảo
Gọi G là trọng tâm ABC , suy ra G là tâm đường tròn đáy của hình nón
�  60
 SA , ABC     SA ,GA   SAG

0

và gọi M là trung điểm BC

Bán kính đường tròn đáy của hình nón là
R  GA 

2
2a 3 a 3
MA 

3
3 2
3

a 3
Chiều cao của hình nón là h  SG  AG. tan 600 
. 3  a.
3
Đường sinh của hình nón là l  SA  h2  R2  a2 

Do đó Sxq   Rl  

a2 2a 3

3
3

a 3 2a 3 2a2
1
1 a2
 a3 .

, V   R2h   a 
3
3
3
3
3 3
9

Câu 29. Cho hình nón  N  có thiết diện qua trục là tam giác đều cạnh bằng
2a . Tính thể tích V và diện tích xung quanh Sxq của khối nón

 N .

A. V 

 a3 3
,Sxq  4 a2 .
3

B. V 

 a3 3
,Sxq  2 a2 .
3

C. V 

 a3 3
,Sxq  4 a2 .
12

D. V 

 a3 3
,Sxq  2 a2 .
12
15

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Lời giải tham khảo
Gọi S là đỉnh và SMN là thiết diện qua trục của hình nón  N 
Chiều cao của hình nón  N  là h  SH  a 3 với H là trung
điểm MN
Đường sinh của hình nón  N  là l  SM  2a
Bán kính đường tròn đáy của hình nón  N  là R  MH  a
1
1
 a3 3
Do đó V   R2h   a2a 3 
,
3
3
3
Sxq   Rl   a2a  2 a2
�  300 và cạnh
Câu 30. Trong không gian cho tam giác IOM số đo góc IOM
IM  a. Khi quay tam giác IOM quanh cạnh góc vuông OI , thì đường gấp khúc
IOM tạo thành một hình nón tròn xoay. Tính diện tích xung quanh Sxq và thể

tích V của khối nón đã cho.
A. S  2 a2 ; V 

 a3 3 .
3

B. S  3 a2 ; V 

 a3 3 .
3

C. S  2 a2 ; V 

 a3 3 .
2

D. S  2 a2 ; V 

 a2 3 .
3

Lời giải tham khảo

 a3 3 .
Ta có: OM  2a, OI  a 3 ,......A. Sxq  2 a2 ; V 
3

16

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất
BÀI TẬP TỰ LUYỆNCâu 31. Cho hình nón  N  có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân có
cạnh huyền bằng 2a . Tính diện tích xung quanh Sxq và thể tích V của hình nón

 N .
A. Sxq   a2 2, V 

4 a3
.
3

 a3
C. Sxq   a 2, V 
.
3
2

B. Sxq  2 a2 , V 

 a3
.
3

4 a3
D. Sxq  2 a , V 
.
3
2

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................

Câu 32. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên hợp
mặt phẳng đáy góc 450 . Tính diện tích xung quanh Sxq và thể tích V của hình nón
tròn xoay đỉnh S , đáy là đường tròn nội tiếp hình vuông ABCD .
A. Sxq  2 a2 , V 

C. Sxq 

 3
a.
24

 2
 6 3.
a ,V 
a
4
24

B. Sxq   a2 , V 
D. Sxq 

 3 3.
a
24

 2
 2 3.
a ,V 
a
2
24

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................
17

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................

18

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Câu 33. Cho hình tứ diện đều S.ABC cạnh a. Tính diện tích xung quanh Sxq và thể
tích V của hình nón tròn xoay đỉnh S , đáy là đường tròn nội tiếp ABC .
A. Sxq 

 2 2
 3.
a ,V 
a
6
108

B. Sxq 

 3 2
 2 3.
a ,V 
a
6
108

C. Sxq 

2 2
 3 3.
a ,V 
a
3
108

D. Sxq 

 2
 6 3.
a ,V 
a
4
108

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................

19

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


 Dạng 82. Thể tích khối nón

Câu 34. Tính thể tích V của khối nón tròn xoay biết khoảng cách từ tâm của
đáy đến đường sinh bằng
A.

V

 3.
3

B.

3 và thiết diện qua trục là một tam giác đều.
V

 3.
3

C.

V

 3.
3

D.

V

 3.
3

Lời giải tham khảo
Bán kính hình nón: R 

V

3
 2 , chiều cao hình nón: h  R.tan600  2 3
0
sin60

 R2h 8 3

3
3 .

� = 300, IM  a.
Câu 35. Trong không gian cho tam giác OIM vuông tại I , IOM
Khi quay tam giác OIM quanh cạnh OI thì tạo thành một hình nón tròn xoay.
Tính thể tích V của khối nón tròn xoay được tạo thành.
A. V 

 a3
3

.

B. V   a3 3 .

C. V 

2 a3
3

D. V  2 a3 3 .

.

Lời giải tham khảo
h  OI  a 3, V 

1 2
 a3
 R h
.
3
3

Câu 36. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a quay xung quanh cạnh AC
của nó. Tính thể tích V của khối tròn xoay tạo thành.
A. V 

a3
4

.

B. V 

9 a3
18

.

C. V 

27 a3
4

.

D. V 

27 a3
8

.

Lời giải tham khảo
Khi quay tam giác đều ABC quanh cạnh AC , khối tròn xoay tạo thành là hai khối
nón tròn xoay có trục là AC , đường tròn đáy có bán kính bằng chiều cao hạ từ B.
2

a 3
a
1
1 �a 3 � a a3
BO 
, OA  ; V  2. . r 2h  2.  � �.  .

2
2
3
3 �
�2 � 2 4
20

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhấtCâu 37. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, góc SAB
 600. Tính thể tích V của hình nón đỉnh S đáy là đường tròn ngoại tiếp ABCD .
A. V 

 a3 3 .
12

B. V 

 a3 2 .
12

C. V 

 a3 2 .
6

D. V 

 a3 3 .
6

Lời giải tham khảo
Tam giác SAB đều � SA  a; 
2a2 a 2
SO  SA  AO  a 

;
4
2
a 2
1 a 22 a 2
a3 2
R  AO 
� V  (
).

2
3
2
2
12
2

2

2

Câu 38. Hình nón có thiết diện qua trục là tam giác đều cạnh a. Tính thể tích
V của hình nón đã cho.
A. V 

a3 3
.
24

B. V 

a3 2
.
24

C. V 

a3 3
.
12

D. V 

a3 2
.
12

Lời giải tham khảo
l  a; R 

a
a 3
1
 a3 3 .
;h 
� V   R2h 
2
2
3
24

Câu 39. Tính thể tích V của khối nón có đường sinh bằng 10 và bán kính đáy
bằng 6.
A. V  360 .

C. V  288 .

B. V  96 .

D. V  60 .

Lời giải tham khảo
l  10, R  6, h  l 2  R2  8 � V 1 2
 R h  96 .
3

BÀI TẬP TỰ LUYỆNCâu 40. Cho khối nón có chiều cao bằng 8 và độ dài đường sinh bằng 10. Tính
thể tích V của khối nón đã cho.

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

21


A. V  96 .

B. V  140 .

C. V  128 .

D. V  124 .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................

Câu 41. Cho khối nón có chiều cao bằng 6 và bán kính đường tròn đáy bằng 8 .
Tính thể tích V của khối nón đã cho.
A. V  160 .

B. V  144 .

C. V  128 .

D. V  120 .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................

Câu 42. Cho khối nón có bán kính đáy là 3a, đường sinh là 5a. Tính thể tích V
của khối nón đã cho.
A. V  12 a3 .

B. V  15 a3 .

C. V  45 a3 .

D. V  16 a3 .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

22


. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 43. Khối chóp tứ giác đều  H  có thể tích là V . Tính thể tích V N  khối nón

 N

nội tiếp hình chóp  H  .

V
A. V N  
.
4

V
B. V N  
.
2

V
C. V N  
.
12

V
D. V N  
.
6

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................

Câu 44. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB  a, AC  2a. Khi quay tam giác
ABC quanh cạnh AC thu được hình nón tròn xoay. Tính thể tích V của khối nón
đã cho.
A. V 

2 a3
.
3

B. V  2 a3.

C. V 

 a3 5
.
3

D. V 

 a3
.
2

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................

B���
C D có cạnh là a. Tính thể tích V của
Câu 45. Cho hình lập phương ABCD.A �
khối nón có đỉnh là tâm O của hình vuông ABCD và đáy là hình tròn nội tiếp hình
BCD .
vuông A ����
23

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


A. V 

 a2
.
3

B. V 

 a3
.
3

C. V 

 a3
.
12

D. V 

 a2
.
12

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................

Câu 46. Một hình nón có diện tích xung quanh bằng 20 (cm2 ) và diện tích toàn
phần bằng 36 (cm2 ) . Tính thể tích V của khối nón đã cho.
A. V  12 (cm3 ) .

B. V  6 (cm3 ) .

C. V  16 (cm3 ) . D. V  56 (cm3 ) .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................

Câu 47. Trong không gian, cho hình thang cân ABCD có AB//CD , AB  a, CD  2a,
AD  a

. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của AB,CD . Gọi K là khối tròn xoay được

tạo ra khi quay hình thang ABCD quanh trục MN . Tính thể tích V của khối K .
A. V 

5 a3 3
.
8

B. V 

5 a3 3
.
16

C. V 

7 a3
.
12

D. V 

7a3 3
.
24

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................
24

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................

Câu 48. Một khối nón có chiều cao bằng 4 và bán kính đường tròn đáy bẳng 6 .
Tính thể tích V của khối nón đã cho.
A. V  48 .

B. V  144 .

C. V  12 .

D. V  24 .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................

25

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×