Tải bản đầy đủ

Câu hỏi trắc nghiệm môn toán 12 chương 5 hình học không gian KHOẢNG CÁCH góc file word có lời giải chi tiết

BÀI TOÁN VỀ KHOẢNG CÁCH & GÓC

 Dạng 61. Tính khoảng cách - góc

Câu 1. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B,  AB  BC  a.
Biết thể tích của khối chóp là

a3
. Tính khoảng cách h từ điểm A đến mặt
6

phẳng  SBC   .
A. h  a 2 .

B. h  a 3 .
2

C. h  a 3 .

D. h  a 2 .
2


Lời giải tham khảo
V

1 3
a � SA  a. Kẻ AH vuông góc SB. Khi đó khoảng cách từ A đến  SBC    là
6

AH . Áp dụng

1
1
1
a 2
.


� AH 
2
2
2
2
AH
SA
AB

Câu 2. Cho hình chóp S.ABC có mặt bên SAC là tam giác cân tại S và nằm
trong mặt phẳng vuông góc với đáy, đáy là tam giác ABC vuông cân tại B,
AB  a 2 . Biết góc tạo bởi SC và  ABC  bằng 450 . Tính khoảng cách d từ SB
đến SC .
A. d 

a 3
.
2

B. d  a 2 .

C. d 


a 2
.
2

D. d 

a 5
.
2

Lời giải tham khảo

�  450 � SH  a.
SCH
Gọi H là trung điểm của AC. Tính được AC  2HC  2a; BH 1
AC  a
2�  450 � SH  a
CM được SH   ABC  � SC ,  ABC   SCH
 Tam giác SHB vuông cân tại H � SB  a 2

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

1


Trong  SHB : Dựng HI  SB tại I  1

CM được AC   SHB � AC  HI tại H  2
1
a 2
Từ  1 và  2 � d SB, AC   HI  SB 
.
2
2
Câu 3. Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông tại A , AB  AC  a, I là
trung điểm của SC , hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng  ABC  là trung

 SAB tạo với đáy
I đến mặt phẳng  SAB theo a.

điểm H của BC , mặt phẳng
cách d từ điểm
A. d 

a 3
.
4

B. d 

a 3
.
2

1 góc bằng 60o . Tính khoảng

C. d  a 3 .

D. d 

a
.
4

Lời giải tham khảo

� = 600. Kẻ HK vuông góc với SM
Gọi M là trung điểm của AB. Ta có SMH

d I ;  SAB  d H ;SAB  HK 

a 3
.
4

Câu 4. Khối chóp S.ABC có SA vuông góc với
vuông tại B. Biết

 ABC  ,

đáy ABC là tam giác

BC  a và SB  2a và thể tích khối chóp là a3 . Tính khoảng

cách h từ A đến  SBC  .
A. h  2a.

B. h  3a.

C. h 

3a
.
2

D. h 

a 3
.
4

Lời giải tham khảoS

Đặt d A ,  SBC   h
Diện tích SBC : SSBC  a2
Ta có

1 2
.a .h  a3
3

Suy ra h  3a.
Câu 5. Cho hình chóp S.ABC có SA ,SB,SC đôi một vuông góc nhau và
SA  SB  SC  a. Tính khoảng cách h từ S đến mặtAphẳng  ABC   .

C

B

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

2


A. h 

a
2

a

B. h 

.

3

.

C. h 

a
.
2

D. h 

a
.
3

Lời giải tham khảo
a
1
1
1
1
3

 2
 2 . Suy ra h 
.
2
2
2
h
SA
SB SC
a
3
Câu 6. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B biết
BC  a 3 , BA  a. Hình chiếu vuông góc H của đỉnh S trên mặt phẳng đáy là
a3 6
trung điểm của cạnh AC và biết thể tích khối chóp S.ABC bằng
. Tính
6
khoảng cách d từ C đến mặt phẳng  SAB .
A. d 

2a 66
.
11

B. d 

a 30
.
10

C. d 

a 66
.
11

D. d 

a 30
.
5

Lời giải tham khảo
1 �1
� a3 6
a3 6 6
. 3 �
� x
.
a 2
Đặt SH  x . Suy ra V  x.� aa
3 �2
6 a2 3
� 6

Ta có d C ,  SAB  2d H, SAB  2HK


1
1
4
a 66
 2  2 � HK 
2
11
HK
2a 3a

d C ,  SAB 

2a 66
.
11

Câu 7. Cho tứ diện ABCD có AB  a, AC  a 2 , AD  a 3 , các tam giác ABC ,
ACD , ABD là các tam giác vuông tại đỉnh A . Tính khoảng cách d từ điểm A
đến mặt phẳng  BCD  .
A. d 

a 6
.
3

B. d 

a 30
.
5

C. d 

a 3
.
2

D. d 

a 66
.
11

Lời giải tham khảo

Gọi H là trực tâm tam giác BCD. Khi đó, AH   BCD  � d A ,  BCD   AH .
3

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Ngoài phương pháp tính thể tích khối tứ diện, ta có thể sử dụng công thức:
1
1
1
1
a 66� AH 
.
2
2
2
2
11
AH
AB
AC
AD
Câu 8. Cho tứ diện ABCD có AB  CD  2a. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của
BC và AD , biết EF  a 3 . Tính (�
AB,CD) .

A. 600 .

B. 450 .

C. 300 .

D. 900 .

Lời giải tham khảo

(�

) (�

Gọi M là trung điểm BD , AB,CD = MF , ME

)

Áp dụng định lý cosin trong tam giác EMF tính được:

� =cosEMF

1
� = 1200 � (�
� EMF
AB ,CD ) = 600 .
2

Câu 9. Cho hình chóp đều S.ABC . Người ta tăng cạnh đáy lên gấp 2 lần. Để thể
tích giữ nguyên thì tan của góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy phải giảm đi bao
nhiêu lần?
A. 8 lần.

B. 2 lần.

C. 3 lần.

D. 4 lần.

Lời giải tham khảo
Gọi S là đỉnh hìnhchóp, O làtrọng tâm tam giác ABC;  là góc tạo bởi cạnh bên
1 3
a tan 
và mp ABC  . Chứng minh được thể tích của khối chóp là V 
12
Khi cạnh bên tăng lên 2 lần thì thể tích là V 
nguyên thì tan  ' 
8 lần.

1
(2a)3 tan  ' . Để thể tích giữ
12

tan 
, tức là tan góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy phải giảm đi
8

4

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất
BÀI TẬP TỰ LUYỆNCâu 10. Cho hình lập phương ABCD.A ' B'C ' D ' có cạnh bằng a. Tính khoảng cách
d từ A ' B và B' D .
A. d  a 6 .

B. d 

a 6
.
6

C. d 

a 6
.
2

D. d 

a 6
.
3

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

Câu 11. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A ' B'C ' có đáy ABC là tam giác đều cạnh a.
Góc giữa CA ' và mặt ( AA ' B' B) bằng 30�
. Gọi d AI ', AC  là khoảng cách giữa A ' I
và AC , tính d AI ', AC  theo a với I là trung điểm AB.
A. d 

a 210
.
70

B. d 

a 210
.
35

C. d 

2a 210
.
35

D. d 

3a 210
.
35

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

Câu 12. Cho lăng trụ

ABCD.A1B1C1D1

có đáy

ABCD

là hình chữ nhật.

AB  a, AD  a 3. Hình chiếu vuông góc của điểm A1 trên mặt phẳng  ABCD  trùng
5

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


với giao điểm AC và BD . Góc giữa hai mặt phẳng  ADD1A1  và  ABCD  bằng 600.
Tính khoảng cách d từ điểm B1 đến mặt phẳng  A1BD  theo a.
A. d 

a 3
.
2

B. d 

a 3
.
3

C. d 

a 3
.
4

D. d 

a 3
.
6

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

� = 1200. Đường thẳng
Câu 13. Cho lăng trụ đứng ABCA ’B’C ’ có AC  a, BC  2a, ACB
A ’C tạo với mặt phẳng

 ABB’A ’

góc 300. Gọi M là trung điểm của BB’. Tính
khoảng cách d giữa hai đường thẳng AM và CC ’ theo a.
A. d 

a 3
.
21

B. d 

a 7
.
3

C. d 

a 3
.
7

D. d  a

3
.
7

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

a 17
Câu 14. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SD 
hình
2
chiếu vuông góc H của S lên mặt  ABCD  là trung điểm của đoạn AB. Gọi K là
trung điểm của AD . Tính khoảng cách d giữa hai đường SD và HK theo a.
A. d 

3a
.
5

B. d 

a 3
.
7

C. d 

a 21
.
5

D. d 

3a
.
5
6

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 15. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB  a, cạnh bên
SA vuông góc với đáy và SA  a 3 . Tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt
phẳng (SBC) .
A. d 

a 3
.
2

B. d  a 2 .

C. d  a 3 .

D. d  a.

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 16. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và tam giác SAB là
tam giác cân tại đỉnh S . Góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng đáy bằng 450 ,
góc giữa mặt phẳng  SAB và mặt phẳng đáy bằng 600 . Tính thể tích V của khối
chóp S.ABCD , biết rằng khoảng cách giữa hai đường thẳng CD và SA bằng a 6 .
A. V 

8a3 3
.
3

B. V 

4a3 3
.
3

C. V 

2a3 3
.
3

D. V 

a3 3
.
3

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
7

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 17. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB  a, BC  2a,
cạnh bên SA vuông góc với đáy và SA  a 3 . Tính khoảng cách d từ A đến mặt
phẳng  SBD  .
A. d 

a 5
.
2

B. d 

a 15
17

C. d 

.

2a 3
19

.

D. d  a 3 .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

� = 600 và SA
Câu 18. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, D
vuông góc với

 ABCD  .

Biết thể tích của khối chóp S.ABCD bằng

a3
.
2

Tính

khoảng cách d từ A đến mặt phẳng  SBC  .
A. d 

3a
5

.

B. d  a

3
.
5

C. d 

2a
5

.

D. d  a

2
.
3

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

Câu 19. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Hình chiếu
vuông góc của S lên mặt phẳng

 ABCD 

là điểm H thuộc cạnh AB sao cho
8

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


HB  2HA. Cạnh SC tạo với mặt phẳng đáy

 ABCD 

một góc bằng 600 . Tính

khoảng cách d từ trung điểm K của HC đến mặt phẳng  SCD  .
A.

d

a 13 .
2

B.

d

a 13 .
4

C.

d  a 13

.

D.

d

a 13 .
8

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 20. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, mặt phẳng

 SAB

vuông góc với mặt phẳng  ABCD  và tam giác SAB đều. Tính khoảng cách

d từ điểm A đến mặt phẳng (SCD).

A. d 

a 21
.
7

B. d 

a 21
.
14

C. d 

a 3
.
7

D. d 

a 7
.
7

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 21. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, biết cạnh
AC  a 2,SA vuông góc với đáy ,thể tích khối chóp bằng

2a3
. Tính khoảng cách d
3

từ A đến mặt phẳng  SBD  .
A. d 

2a
.
3

B. d 

a
.
3

. ..........................................................

C. d 

4a
.
3

D. d 

3a
.
2

........................................................

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

9


. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

Câu 22. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có độ dài cạnh bên là 2a , diện tích
mặt đáy là 4a2 . Tính khoảng cách d từ điểm A đến  SBC  .
A. d 

2a 6
.
3

B. d 

a 3
.
3

C. d 

a 6
.
3

D. d 

2a 2
.
3

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................

Câu 23. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, hình chiếu
vuông góc của S trên mặt phẳng

 ABCD 

là điểm H thuộc cạnh AB sao cho

HB  2HA , cạnh bên SC tạo với mặt phẳng đáy

 ABCD 

một góc bằng 600 . Tính

khoảng cách h từ trung điểm K của đoạn thẳng HC đến mặt phẳng  SCD  .
A. h 

a 13
.
2

B. h 

a 13
.
4

C. h 

a 13
.
13

D. h 

a 130
.
26

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

10


. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

…………………….……………………….…………………

ĐÁP ÁN BÀI TOÁN VỀ KHOẢNG CÁCH & GÓC

1D

2C

3A

4B

5B

6A

7D

8A

9A

10B

11B

12A

13D

14D

15A

16A

17C

18B

19D

20A

21A

22A

23D

11

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhấtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×