Tải bản đầy đủ

Câu hỏi trắc nghiệm môn toán 12 chương 4 số phức TÍNH TOÁN với số PHỨC file word có lời giải chi tiết doc

TÍNH TOÁN VỚI SỐ PHỨC

 Dạng 52. Tìm phần thực, phần ảo của số phức

Câu 1. Cho số phức z = 2i − 1. Tìm phần thực a và phần ảo b của z .
A. a = 2, b = −1.

B. a = 2, b = 1.

C. a = −1, b = 2.

D. a = −1, b = −2.

Câu 2. Cho số phức z = 2 − 3i . Tìm phần thực a và phần ảo b của z .
A. a = 2, b = −3.

B. a = 2, b = 3.

C. a = −3, b = 2.

D. a = −3, b = −2.


Câu 3. Cho số phức z = −11+ 7i. Tìm phần thực a và phần ảo b của z .
A. a = −11; b = 7.

B. a = −11; b = −7.

C. a = 7; b = 11.

D. a = 7; b = −11.

Câu 4. Cho số phức z = 4i . Tìm phần thực a và phần ảo b của z .
A. a = 0; b = 4.

B. a = 0; b = −4.

C. a = 4; b = 0.

D. a = −4; b = 0.

Câu 5. Số phức nào dưới đây là số thực?
A. z =

(

) (

3 + 2i −

)

3 − 2i .

C. z = ( 1+ 2i ) + ( −1+ 2i ) .

B. z = ( 3 + 2i ) + ( 3 − 2i ) .
D. z = ( 5 + 2i ) −

(

)5 − 2i .

 Dạng 53. Tìm số phức liên hợp

Câu 6. Cho số phức z = 1+ i 3. Tìm số phức z.
A. z = 1− i 3 .

B. z = − 3 − i .

C. z = −1+ i 3.

D. z = 3 + i.
1

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Lời giải tham khảo
• z = a + bi ⇒ z = a − bi vậy z = 1− i 3.
Câu 7. Cho số phức z = 1+ 2i . Tìm số phức z.
A. z = −1+ 2i.

B. z = −1− 2i.

C. z = 2 + i.

D. z = 1− 2i.

Lời giải tham khảo
• z = a + bi ⇒ z = a − bi vậy z = 1− 2i.

Câu 8. Cho số phức z = −2 − 5i. Tìm phần thực a và phần ảo b của số phức z .
A. a = −2, b = 5.

B. a = −2, b = −5.

C. a = −5, b = 2.

D. a = −5, b = −2.

Lời giải tham khảo
• z = a + bi ⇒ z = a − bi vậy z = −2 + 5i . ⇒ Phần thực bằng a = −2 và phần ảo bằng
b = 5.
Câu 9. Cho số phức z = 3 + 4i. Tìm phần thực a và phần ảo b của số phức z .
A. a = 3, b = 4.

B. a = 3, b = −4.

C. a = 4, b = 3.

D. a = 4, b = −3.

Lời giải tham khảo
• z = a + bi ⇒ z = a − bi vậy z = 3 − 4i. ⇒ Phần thực bằng a = 3 và phần ảo bằng b = −4.
Câu 10. Cho số phức z = 4 − 3i. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z.
A. a = 3, b = 4.

B. a = 3, b = −4.

C. a = 4, b = 3.

D. a = 4, b = −3.

Lời giải tham khảo
• z = a + bi ⇔ z = a − bi vậy z = 4 + 3i. ⇒ Phần thực bằng a = 4 và phần ảo bằng b = 3 .BÀI TẬP TỰ LUYỆN2

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Câu 11. Cho số phức z = −4 + 5i. Tìm phần thực, phần ảo của số phức z .
A. Phần thực bằng 4 và phần ảo bằng 5i.
B. Phần thực bằng 4 và phần ảo bằng 5.
C. Phần thực bằng −4 và phần ảo bằng −5.
D. Phần thực bằng −4 và phần ảo bằng −5i.
Câu 12. Cho số phức z = 6 + 7i. Tìm số phức z.
A. z = 6 + 7i.

B. z = 6 − 7i.

C. z = −6 + 7i.

D. z = −6 − 7i.

Câu 13. Cho số phức z thỏa ( 1+ i ) z = 4 − 2i. Tìm phần thực, phần ảo của số phức
z.
A. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 3i.
B. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 3.
C. Phần thực bằng −1 và phần ảo bằng −3i.
D. Phần thực bằng −1 và phần ảo bằng 3.
Câu 14. Cho số phức z = i. Tìm số phức z.
A. z = −i.

B. z = −1.

C. z = 1− i.

D. z = 1.

Câu 15. Cho số phức z = 2 − 3i. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z .
A. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng 3.
B. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng −3.
C. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng 3i.
D. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng −3i.
Câu 16. Cho số phức z = 1− 3i . Tìm số phức z.
A. z = 1+ 3i.

B. z = −1− 3i.

C. z = −1+ 3i.

D. z = 1− 3i.

Câu 17. Cho số phức z = 1− 5i. Tìm phần thực, phần ảo của số phức z.
A. Phần thực bằng −1 và phần ảo bằng −5i.
B. Phần thực bằng −1 và phần ảo bằng −5.
C. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 5.
D. Phần thực bằng 1 và phần ảo bằng −5i.

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

3


4

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


 Dạng 54. Phép cộng số phức

Câu 18. Cho hai số phức z1 = 3 − 2i ; z2 = 1+ 3i. Tìm số phức z = z1 + z2 .
A. 4 + i.

B. 9 − i.

C. −1− 9i.

D. 4 − 5i.

Lời giải tham khảo

( 3 − 2i ) + ( 1+ 3i ) = ( 3 + 1) + ( −2 + 3) i = 4 + i.
Câu 19. Cho số phức z = a + bi và w =

(

)

1
z + z . Mệnh đề sau đây là đúng?
2

A. w là một số thực

B. w = 2.

C. w là một số thuần ảo.

D. w = i.
Lời giải tham khảo

z = a + bi ⇒

(

)

1
z + z = a.
2

Câu 20. Cho số phức z = 1− 2i . Tìm phần ảo b của số phức w = 2z + z .
A. b = −2.

B. b = 2.

C. b = 4.

D. b = −4.

Lời giải tham khảo
w = 3 − 2i ⇒ b = −2.

Câu 21. Cho hai số phức z1 = 2 − 3i , z2 = 1+ i. Tìm số phức z = z1 + z2 .
A. z = 3 + 3i .

B. z = 3 + 2i .

C. z = 2 − 2i .

D. z = 3 − 2i .

Lời giải tham khảo
Ta có z = z1 + z2 = ( 2 − 3i ) + ( 1+ i ) = ( 2 + 1) + ( −3 + 1) i = 3 − 2i.
Câu 22. Cho hai số phức z = a + bi và z ' = a'+ b' i. Tìm điều kiện giữa a, b, a', b' để
z + z ' là một số thuần ảo.
 a + a' = 0
.
A. 
b
+
b
'
=
0


 a + a' = 0
.
B. 
b, b' bÊt k×

 a + a' = 0
.
C. 
b
=
b
'


 a + a' = 0
.
D. 
b
+
b
'

0


Lời giải tham khảo

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

5


a + a' = 0
z + z ' = ( a + a') + ( b + b') i là số thuần ảo ⇔ 
.
b + b' ≠ 0
Câu 23. Tìm số phức z thỏa mãn 3z + 2 + 3i = 5 + 4i.
A. z = −1+ 3i.

B. z = −3 + 2i.

1
i.
3

C. z = 2 −

D. z = 1+

1
i.
3

Lời giải tham khảo
Ta có 3z + 2 + 3i = 5 + 4i ⇔ 3z = ( 5 − 2) + ( 4 − 3) i ⇔ z = 1+

1
i.
3

Câu 24. Cho số phức z = 2 + 4i. Tìm phần thực, phần ảo của số phức w = z − i.
A. Phần thực bằng −2 và phần ảo bằng −3i.
ảo bằng −3.

B. Phần thực bằng −2 và phần

C. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng 3i. D. Phần thực bằng 2 và phần ảo
bằng 3.
Lời giải tham khảo
w = z − i = 2 + 3i có phần thực bằng 2 và phần ảo bằng 3.

Câu 25. Cho hai số phức z1 = 7 + 5i; z2 = 3 − i. Tìm số phức z = z1 − z2 .
A. 4 + 4i.

B. 10 + 4i.

C. 4 − 4i.

D. 4 + 6i.

Lời giải tham khảo

( 7 + 5i ) − ( 3 − i ) = 4 + 6i.BÀI TẬP TỰ LUYỆNCâu 26. Cho hai số phức z1 = 2 − i , z2 = 5 + 7i. Tìm số phức z = z1 − z2 .
A. z = −3 + 7i.

B. z = −3 − 8i.

C. z = 7 + 6i.

D. z = −3 + i.

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................
6

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 27. Cho số phức z = 3( 3 − 4i ) − 4( 3i − 1) . Tìm số phức z.
A. z = 24 − 13i.

B. z = 3( 3 − 4i ) + 4( 3i − 1) .

C. z = 5 − 24i.

D. z = 13 − 24i.

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 28. Cho hai số phức z1 = 1− 2i ; z2 = 2 + 3i. Tìm số phức w = z1 − 2z2 .
A. w = −3 + i.

B. w = −3 − 8i.

C. w = −5 + i.

D. w = −3 + 8i.

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 29. Cho hai số phức z1 = 2 − 3i ; z2 = −1+ i. Tìm phần ảo của số phức w = 2z1 − z2
.
A. −7.

B. 5.

C. 7.

D. −5.

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 30. Cho hai số phức z1 = 2 − i , z2 = 5 + 7i. Tìm số phức z = 2z1 − z2 .
A. z = 9 + 7i.

B. z = −3 − 3i.

C. z = 9 + 3i.

D. z = 7 + 6i.

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................
7

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 31. Cho hai số phức z1 = 1− 3i , z2 = 2 + i. Tìm số phức z = 2z1 − z2 .
A. z = 7i.

B. z = 5i .

C. z = −4 − 7i .

D. z = −7i .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 32. Cho z + ( 5 − i ) ( 2i − 1) = 4 − 3i. Tìm số phức z − 2z .
A. 7 − 14i.

B. −7 − 42i.

C. −7.

D. −7 + 14i.

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 33. Cho hai số phức z1 = 2 + 3i , z2 = 3 + 4i. Tìm số phức z = 5z1 − 3z2 .
A. z = 1+ i.

B. z = 3i.

C. z = 1+ 2i.

D. z = 1+ 3i.

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 34. Cho hai số phức z1 = 3 + 4i , z2 = 2 − 3i . Tìm số phức z = z1 − z2 .
A. z = 3 + i.

B. z = 2 − i.

C. z = 1+ 7i.

D. z = 5 + 7i.

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 35. Cho số phức z = −3 + 5i. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z − i .
8

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


A. Phần thực bằng −3 và phần ảo bằng 5.
bằng 4i.

B. Phần thực bằng −3 và phần ảo

C. Phần thực bằng 3 và phần ảo bằng 4. D. Phần thực bằng −3 và phần ảo bằng
4.
. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

9

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


 Dạng 55. Phép nhân số phức

Câu 36. Cho hai số phức z = i . Tìm số phức w = z5 .
A. w = i .

B. w = −1.

C. w = 1.

D. w = −i .

Lời giải tham khảo
Ta có w = z5 = i 5 = i 4.i = i
Câu 37. Cho hai số phức z1 = i ; z2 = 1+ 2i . Tìm số phức z = z1.z2 .
A. z = 1.

B. z = 2.

C. z = −1.

D. z = −2 .

Lời giải tham khảo
Ta có z = z1.z2 = i ( 1+ 2i ) = −2 + i .
Câu 38. Cho hai số phức z1 = 1− i ; z2 = 1+ i . Tìm phần ảo b của số phức z = z1.z2 .
A. b = −2 .

B. b = 2 .

C. b = 0 .

D. b = 1.

Lời giải tham khảo
2
2
Ta có z = ( 1− i ) ( 1+ i ) = 1 − i = 2 . Vậy phần ảo của số phức z là 0.

Câu 39. Cho hai số phức z1 = 1+ i ; z2 = 1− i . Tìm phần ảo b của số phức
z = z12 − z22 .
A. b = −4 .

B. b = 4 .

C. b = 0 .

D. b = 1.

Lời giải tham khảo
Ta có z = (1+ i )2 − (1− i )2 = (1+ i + 1− i )(1+ i − 1+ i) = 4i .
Câu 40. Cho hai số phức z1 = 1+ i ; z2 = 4 − i . Tìm số phức z = z12.z2 .
A. z = 2 + 8i .

B. z = 2 − 8i.

C. z = 5 + 3i.

D. z = 3 + 3i.

Lời giải tham khảo
Ta có z = (1+ i)2(4 − i ) = 2i(4 − i ) = 2 + 8i .
10

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất
BÀI TẬP TỰ LUYỆNCâu 41. Cho hai số phức z1 = 2 − 3i ; z2 = 3 + i . Tìm số phức z = z1.z2 .
A. z = 9 − 7i .

B. z = 9 + 7i .

C. z = −9 + 7i .

D. z = −9 − 7i .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 42. Cho hai số phức z1 = 2 − i ; z2 = 1+ 2i . Tìm số phức z = z1.z2 .
A. z = 4 + 3i .

B. z = 5i .

C. z = 3 + 4i .

D. z = 2 − 2i .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 43. Cho hai số phức z1 = 2i − 5; z2 = 1− 3i . Tìm số phức z = z1.z2 .
A. z = −4 − i .

B. z = 1+ 17i .

C. z = −11+ 17i .

D. z = 1− 13i .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 44. Cho hai số phức z1 = 2 + 5i và z2 = 3 − 4i . Tìm số phức z = z1.z2 .
A. z = 6 + 20i .

B. z = 26 + 7i .

C. z = 6 − 20i .

D. z = 26 − 7i .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

11


Câu 45. Cho ba số phức z1 = 1− 3i ; z2 = 2 + i ; z3 = 3 − 4i . Tìm số phức z = z1 z2 + z2 z3 .
A. z = 1+ 4i .

B. z = 1− 4i .

C. z = −15 − 4i .

D. z = 15 + 4i .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 46. Cho hai số phức z1 = 1+ 3i ; z2 = 3 + i . Tìm số phức z = z1.z2 .
A. z = i .

B. z = 4i .

C. z = 2 3 + 4i .

D. z = 3 + 1+ i( 3 − 1) .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 47. Cho số phức z thỏa mãn z =
A. b = − 2 .

(

2+ i

) ( 1− 2i ) . Tìm phần ảo b của z.
2

C. b = 5 .

B. b = 2 .

D. b = 3 2 .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 48. Cho số phức z thỏa mãn z =
A. a = 2 .

B. a = −1.

(

)(

)

2 + i 1− 2i . Tìm phần thực a của z.
C. a = 2 2 .

D. a = 1.

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
12

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


 Dạng 56. Phép chia số phức

Câu 49. Cho số phức z = a + bi ≠ 0. Tìm phần thực của số phức z−1 .
A. a + b.

B. a − b.

C.

a
.
a + b2
2

D.

−b
.
a + b2
2

Lời giải tham khảo
z−1 =

1
1
a − bi
a
b
a
=
= 2 2= 2 2− 2
i nên phần thực của z−1 là 2 2
2
z a + bi a + b a + b a + b
a +b

1
Câu 50. Tìm phần thực a của số phức .
i
A. a = 1.

B. a = −1.

C. a = 0 .

D. a = −i .

Lời giải tham khảo
1
= −i .
i
Câu 51. Tìm số phức z =
A. z = 3i .

3
.
i

B. z = i .

C. z = −i .

D. z = −3i .

Lời giải tham khảo
Ta có z =

3 3( −i )
=
= −3i
i
−i 2

Câu 52. Tìm số phức z =
A.

z=

16 13 .

i
17 17

3 − 4i
.
4− i

B.

z=

16 11 .
− i
15 15

C.

z=

9 4 .
− i
5 5

D.

z=

9 23 .

i
25 25

Lời giải tham khảo
Ta có z =

3 − 4i (3 − 4i )(4 + i ) 12 + 3i − 16i − 4i 2 16 13
=
=
=
− i
4− i
17
17
17 17

Câu 53. Tìm số phức liên hợp của số phức z =

1+ i
.
2− i

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

13


A. z =

1 3
+ i.
5 5

1 3
− i.
5 5

B. z =

C. z = −

1 3
− i.
5 5

D. z = −

1 3
+ i.
5 5

Lời giải tham khảo
1+ i ( 1+ i ) ( 2 + i )
1+ 3i 1 3
1 3
=
= 2 2 = + i⇒ z = − i.
2− i ( 2− i) ( 2+ i) 2 − i
5 5
5 5
Câu 54. Tìm số phức z =
A. z =

6 3
+ i.
5 5

3
.
2+ i

B. z =

3 6
+ i.
5 5

C. z =

6 3
− i.
5 5

D. z =

3 6
− i.
5 5

Lời giải tham khảo
Ta có z =3( 2 − i )
3
6 − 3i 6 3
=
=
= − i.
2+ i ( 2+ i ) ( 2− i) 4− i2 5 5

BÀI TẬP TỰ LUYỆNCâu 55. Cho hai số phức z1 = 1− 2i ; z2 = 1+ i . Tìm số phức z =

A. z = −

1 3
− i.
2 2

B. z = −

1
23
2

i.

C. z =

1 3
+ i.
2 2

z1
.
z2
D. z = −

3 1
− i.
2 2

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 56. Cho số phức z = 2 − 3i . Tính z−1 .
A. z−1 =

2
3
2
3
+
i . B. z−1 =

i.
5
5
5
5

. ..........................................................

C. z−1 =

3
i.
5

D. z−1 = 2 + 3i .

........................................................

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

14


. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 57. Tìm số phức z =
A. z =

1 5
+ i.
13 13

3 − 2i 1+ i
+
.
1+ i 3 − 2i

B. z =

15 55
+
i.
26 26

C. z =

15 65

i.
26 26

D. z =

15 55

i.
26 26

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 58. Tìm số phức z =
A. z =

21 61
+
i.
26 26

3 + 2i 1− i
+
.
1− i 3 + 2i

B. z =

23 63
+
i.
26 26

C. z =

15 55
+
i.
26 26

D. z =

2 6
+ i.
13 13

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 59. Cho số phức z =

( 2 + i ) ( 1− 2i ) + ( 2 − i ) ( 1+ 2i ) .
2− i

2+ i

Mệnh đề nào dưới đây là

đúng?
A. z.z =

22
.
5

B. z là số thuần ảo.

C. z ∈ R .

D.

z + z = 22 .
. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 60. Cho số phức z = 4 − 3i +

5 + 4i
. Tìm số phức .
3 + 6i
15

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


A. z = 20 − 8i .

B. z = 20 + 8i .

C. z =

73 17
+
i.
15 5

D. z =

73 17
− i.
15 5

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 61. Tim phần thực a của số phức z =

A. a =

4
.
5

4
B. a = − .
5

3+ i
( 1− 2i ) ( 1+ i ) .
C. a =

3
.
5

3
D. a = − .
5

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

 Dạng 57. Môđun của số phức

Câu 62. Cho số phức z = 2 − 3i . Tính z .
A. z = 2 .

B. z = −3.

C. z = 13 .

D. z = 13.

Lời giải tham khảo
z = a2 + b2 = 22 + (−3)2 = 13
Câu 63. Cho số phức z = 5– 3i. Tính z .
A. z = 34 .

B. z = 2 .

C. z = 34 .

D. z = 4 .

Lời giải tham khảo
z = 52 + (−3)2 = 34
16

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Câu 64. Cho số phức z = 1+ 2i . Tính z .
A. z = 1.

C. z = 2 .

B. z = 5 .

D. z = 3 .

Lời giải tham khảo
Ta có 1+ 2i = 1+ 22
Câu 65. Cho số phức z = −3 + 2i . Tính P = z + 1− i .
A. P = 4 .

B. P = 1.

C. P = 5 .

D. P = 2 2 .

Lời giải tham khảo
z + 1− i = −2 − i ⇒ z + 1− i = 5

Câu 66. Cho hai số phức z1 = 3 − 2i ; z2 = −2 + i. Tính P = z1 + z2 .
A. P = 5 .

B. P = 2 .

C. P = 13 .

D. P = 2 .

Lời giải tham khảo
z1 + z2 = 1− i = 2
Câu 67. Cho hai số phức z1 = 1+ 3i và z2 = 2 − i. Tính P = z1 + z2 .
A. P = 5 .

B. P = 5.

C. P = 10 .

D. P = 13 .

Lời giải tham khảo
z1 + z2 = 3 + 2i ⇒ z1 + z2 = 13
Câu 68. Cho hai số phức z1 = −3i và z2 = 3 − 5i. Tính P = z1 − z2 .
A. P = 73 .

B. P = 13 .

C. P = 3.

D. P = 5.

Lời giải tham khảo
z1 – z2 = −3 + 2i , do đó: z1 − z2 = 13 .
Câu 69. Cho hai số phức Tính P = z1 − z2 .
17

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


A. P = 5.

B. P = 6.

C. P = 7 .

D. P = 8.

Lời giải tham khảo

Câu 70. Cho hai số phức z1 = 1− i và z2 = 4 + 5i . Tính P = z1 − z2 là
A. P = 2 5 .

B. P = 3 5 .

C. P = 3 3 .

D. P = 5 3 .

Lời giải tham khảo
z1 − z2 = −3 − 6i ⇒ z1 − z2 = 3 5.
Câu 71. Cho hai số phức z1 = 4 + 5i   và z2 = −1+ 2i. Tính P = z1 − z2 .
A. P = 41.

B. P = 5.

C. P = 3 2.

D. P = 34.

Lời giải tham khảo
z1 − z2 = 5 + 3i ⇒ z1 − z2 = 52 + 32 = 34 .
Câu 72. Cho hai số phức z1 = 1− 2i và z2 = 3 + i . Tính P = z1 − 2z2 .
A. P = 26 .

B. P = 41 .

C. P = 29 .

D. P = 33 .

Lời giải tham khảo
z1 − 2z2 = −5 − 4i ⇒ z1 − 2z2 =

( −5)

2

+ ( −4) = 41
2

Câu 73. Cho hai số phức z1 = 3 + i , z2 = 2 − i . Tính P = z1 + z1z2 .
A. P = 10 .

B. P = 50 .

C. P = 5.

D. P = 85.

Lời giải tham khảo
z1z2 = 7 − i , z1 + z1.z2 = 10 .

18

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất
BÀI TẬP TỰ LUYỆN(1− 3i)3
Câu 74. Cho số phức z thỏa mãn z =
. Tìm P = z + iz .
1− i
A. P = 8 2 .

B. P = 8 3 .

C. P = 4 2 .

D. P = 4 3 .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 75. Cho hai số phức z1 = 1+ 3i , z2 = a + bi . Tính z2 , biết z1 + z2 = 3 + 4i .
A. z2 = 3 .

B. z2 = 4 .

C. z2 = 5 .

D. z2 = 5 .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 76. Cho số phức z = ( 2 + i ) ( 1– i ) + 1+ 2i. Tính z .
A. z = 2 2 .

B. z = 4 2 .

C. z = 17 .

D. z = 5 .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 77. . Cho số phức z = 1+ 4i + ( 1− i ) . Tính z .
3

A. z = 4 .

B. z = 29 .

. ..........................................................

C. z = 1.

D. z = 5 .

........................................................

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

19


. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 78. Cho số phức z = ( 1+ 2i )
A. z = 5 2 .

2

( 1− i ) . Tính

B. z = 50 .

z.

C. z = 2 2 .
3

D. z = 10 .
3

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

20

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Câu 79. Cho số phức z = 5 + 2i − ( 1+ i ) . Tính z .
3

A. z = 7 .

B. z = 3 .

C. z = 5 .

D. z = 2 .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 80. Cho hai số phức z1 = 4 − 8i và z2 = −2 − i . Tính môđun của số phức
z = 2z1.z2 .
A. z = 4 5 .

B. z = 5 .

C. z = 20 .

D. z = 40 .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 81. Cho hai số phức z1 = 1− i và z2 = −3 + 5i . Tính môđun của số phức
w = z1.z2 + z2 .
A. w = 130 .

B. w = 130 .

C. w = 112 .

D. w = 112 .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 82. Cho số phức z thỏa mãn

( 1+ 2i ) z + (1− 2)i = 1+ 3i.

Tính mô đun của số

phức z .
A. z = 11 .

B. z = 85 .

C. z = 11.

D. z = 85 .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

21


Câu 83. Tính môđun của số phức z thỏa mãn phương trình
(2z − 1)(1+ i ) + (z + 1)(1− i) = 2 − 2i .
A. z =

2
.
3

B. z =

3
.
2

C. z =

1
.
2

D. z =

1
.
3

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 84. Cho số phức z =

A. z =

4
.
5

(1+ i )4(2 − i )
. Tính z .
(1+ 2i )3

B. z =

3
.
5

C. z =

6
.
5

D. z =

7
.
5

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

5(z + i )
Câu 85. Cho số phức z thỏa mãn
= 2 − i . Tính môđun của số phức
z+1
w = 1+ z + z2 .
A. w = 4.

B. w = 9.

C. w = 13.

D. w = 13.

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 86. Tìm môdun của số phức liên hợp của z =
A. z = 2.

B. z = 2 2.

( 1+ i ) ( 2 − i ) .

C. z = 1.

1+ 2i

D. z = 5 2.

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................
22

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 87. Tìm môđun của số phức z , biết z =

A. z = 5 .

B. z =

2
.
5

(2 − 3i)2 + (1+ i )2
.
(1− 2i)2

C. z =

11
.
5

D. z = 5 .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 88. Tìm số phức z có môđun nhỏ nhất sao cho z = z − 3 + 4i .
A. z = −

3
− 2i .
2

B. z = −

3
+ 2i .
2

C. z =

3
+ 2i.
2

D. z =

3
− 2i .
2

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 89. Tìm số phức z có môđun nhỏ nhất z thỏa mãn z − 2 − 4i = z − 2i .
A. z = −1+ i .

B. z = −2 + 2i .

C. z = 2 + 2i .

D. z = 3 + 2i .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

3
Câu 90. Tìm số phức z có môđun nhỏ nhất z thỏa mãn z − 2 + 3i = .
2
23

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


A. z =

26 − 3 13 78 − 9 13
+
i.
13
26

B. z =

26 − 2 13 78 − 3 13
+
i.
13
26

C. z =

26 − 13 78 − 13
+
i.
13
26

D. z =

26 + 13 78 + 13
+
i.
13
26

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 91. Cho số phức z thỏa mãn: z + i + 1 = z − 2i . Tìm giá trị Pmin nhỏ nhất của
P= z.
1
A. Pmin = − .
2

B. Pmin = 2 .

C. Pmin =

2
.
2

D. Pmin =

1
.
2

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

 Dạng 58. Tìm số phức thỏa điều kiện cho
trước

Câu 92. Tìm số phức z = ( 1+ 2i ) + ( 3 − i ) .
3

A. z = −3 + 8i .

B. z = −3 − 8i .

2

C. z = 3 − 8i .

D. z = 3 + 8i .

Lời giải tham khảo
z = ( 1+ 2i ) + ( 3 − i ) = 1+ 6i + 3.4i 2 + 8i 3 + 9 − 6i + i 2
3

2

= 1+ 6i − 12 − 8i + 9 − 6i − 1 = −3 − 8i.

24

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Câu 93. Tìm phần thực a của số phức z thỏa mãn ( 1+ i )

2

( 2 − i ) z = 8 + i + ( 1+ 2i ) z

.
A. a = 2 .

B. a = −3.

C. a = −2 .

D. a = 3 .

Lời giải tham khảo
Ta có: ( 1+ i )

2

( 2 − i ) z = 8 + i + ( 1+ 2i ) z ⇔ ( 2 + 4i ) z − ( 1+ 2i ) z = 8 + i

⇔ ( 1+ 2i ) z = 8 + i ⇔ z =

8 + i ( 8 + i ) ( 1− 2i )
=
= 2 − 3i
1+ 2i
5

Vậy phần thực của z bằng 2.
Câu 94. Tìm số phức z thỏa mãn iz + 2z = −1− 8i .
A. z = 7 + 7i.

B. z = 5– 2i .

C. z = 2 + 5i .

D. z = 1− 2i .

Lời giải tham khảo
Gọi z = a + bi khi đó z = a − bi
 2a − b = −1 a = 2
⇔
Ta có: iz + 2z = −1− 8i ⇔ 
 a − 2b = −8 b = 5
Vậy z = 2 + 5i.
Câu 95. Tìm số phức z thỏa mãn z − (2 + 3i )z = 1− 9i .
A. z = −3 − i .

B. z = −2 − i .

C. z = 2 − i .

D. z = 2 + i .

Lời giải tham khảo
Gọi z = a + bi ( a, b∈ R)
−a − 3b = 1
a = 2
⇔
z − (2 + 3i )z = 1− 9i ⇔ a + bi − 2a + 2bi − 3ai − 3b = 1− 9i ⇔ 
−3a + 3b = −9 b = −1
Vậy z = 2– i.
Câu 96. Tìm phần ảo bcủa số phức z thỏa mãn z + 2z = ( 2 − i )
A. b = 13.

B. b = −13.

C. b = −9 .

2

( 1− i ) .

D. b = 9 .

Lời giải tham khảo
Đặt z = x + yi ; x, y ∈ R

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×