Tải bản đầy đủ

Câu hỏi trắc nghiệm môn toán 12 chương 4 số phức tập hợp điểm file word có lời giải chi tiết doc

TẬP HỢP ĐIỂM – BIỂU DIỄN SỐ PHỨC

 Dạng 59. Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức

Câu 1. Cho số phức z  i(i  1)(i  2) . Tìm điểm biểu diễn của số phức z trên mặt
phẳng tọa độ.
A. M  1;3 .

B. M  1; 3 .

C. M  1; 3 .

D. M  1;3 .

Lời giải tham khảo

z  i(i  1)(i  2)  i (i 2  i  2)  1  3i
.
� M (1; 3)
Câu 2. Cho số phức z  2i  1. Tìm điểm biểu diễn của số phức z trên mặt
phẳng tọa độ.

A. M (1;2) .

B. M (1; 2) .

C. M (2;1) .

D. M (2; 1) .

Lời giải tham khảo
Số phức liên hợp của z là z  1 2i nên z có phần thực là 1, phần ảo là 2.
Vậy điểm biểu diễn là M (1;2).
Câu 3. Cho số phức z  3  i . Tìm điểm biểu diễn của số phức

1
trên mặt
z

phẳng tọa độ.
�1 3 �
A. M � ;  �.
�4 4 �

� 3 1�
B. M � ; �.
� 4 4�

� 1 3�
 ; �.
C. M �
� 2 2�

�3 1 �
D. M � ;  �.
�2 2 �

Lời giải tham khảo
Ta có : z  1 3i �

1
1


1 3i
1 3i 1 3 
i
z 1 3i (1 3i)(1 3i)
4
4 4

�1 3 �
� M � ;  �.
�4 4 �

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

1


Câu 4. Cho số phức z thoả mãn

 1 i  z  4  2i  0.

Tìm điểm biểu diễn của số

phức z trên mặt phẳng tọa độ.
A. M  –3;–1 .

B. M  –3;1 .

C. M  3;–1 .

D. M  3;1 .

Lời giải tham khảo
Cho số phức z thoả mãn

 1– i  z  4– 2i  0. Điểm biểu diễn của

z có toạ độ là

 1– i  z  4– 2i  0 �  1– i  z  –4  2i � z  41 i2i � z  –3– i.
Câu 5. Cho số phức z thỏa mãn  1 i  z  5  i . Hỏi điểm biểu diễn của z là
điểm nào trong các điểm M , N , P , Q ở hình bên?
A. Điểm N .

B. Điểm M .

D. Điểm Q .

C. Điểm P .

Lời giải tham khảo

Ta có:  1 i  z  5  i � z 

5 i
 3  2i � M  3;2 .
1 i

Câu 6. Cho số phức z thỏa mãn (1 4i )z  5i  2z . Tìm điểm biểu diễn của số
phức z trên mặt phẳng tọa độ.
�4 3 �
A. M � ; �.
�5 5 �

�4 3 �
B. M � ; �.
�5 5 �

�3 4 �
C. M � ; �.
�5 5 �

�3 4 �
D. M � ; �.
�5 5 �

Lời giải tham khảo
(1 4i)z  5i  2z � (1 4i)z  2z  5i � (1 4i  2)z  5i � (3  4i )z  5i
� z

5i  3  4i 
5i
15i  20 3i  4 4 3
�4 3 �
 i �� ; �
.
3  4i  3  4i   3  4i 
25
5
5 5
�5 5 �

Câu 7. Cho số phức z thỏa mãn  1 2i  z  3  i . Hỏi điểm biểu diễn của z là
điểm nào trong các điểm I , J , K , H ở hình bên?
A. Điểm K .

B. Điểm H .

C. Điểm I .

D. Điểm J .
2

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Lời giải tham khảo

 1 2i  z  3  i � z  132ii  51  75 i .
�1 7 �
Điểm biểu diễn là J � ; �.
�5 5 �
Câu 8. Cho số phức z thỏa mãn (4  i )z  3  4i . Tìm điểm biểu diễn của số
phức z trên mặt phẳng tọa độ.
A. M �16 ;  11�.
�15 15 �B. M �16 ;  13 �.
�17 17 �C. M �9 ;  4 �.
�5 5 �D. M �9 ;  23 �.
�25 25 �Lời giải tham khảo
Ta có (4  i )z  3  4i � z 

3  4i 16 13
�16 13 �


i � M � ; �
4  i 17 17
�17 17 �

Câu 9. Cho số phức z thỏa mãn  1 2i  z  8  i. Hỏi điểm biểu diễn của z là
điểm nào
trong các điểm M , N , P , Q ở hình dưới đây?

A. Điểm P.

B. Điểm Q.

C. Điểm M.

D. Điểm N.

Lời giải tham khảo

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

3


Ta có :  1 2i  z  8  i � z 

8  i  8  i   1 2i 

 2  3i
2i  1
5

Vậy z được biểu diễn bởi điểm  2 ; 3 , suy ra Q  2 ; 3 .  
Câu 10. Cho số phức z thỏa mãn  1 i  z  14  2i . Tìm điểm biểu diễn của số
phức z trên mặt phẳng tọa độ.
A. M  6;8 .

B. M  8;6 .

C. M  8;6 .

D. M  6; 8 .

Lời giải tham khảo
14  2i  14  2i   1 i 
Từ giả thiết  1 i  z  14  2i suy ra z 

 6  8i
1 i
2
Gọi M  x; y là điểm biểu diễn của z  6  8i trong mp tọa độ Oxy suy ra M  6; 8 .
Câu 11. Cho số phức z thỏa mãn (1 i )z  (1 2i )2 . Tìm điểm biểu diễn của số
phức z trên mặt phẳng tọa độ.
7 1�
A. M �
 ; �.

� 2 2�

B. M �7 ;  1 �.
�2 2 �C. M �7 ; 1 �.
�2 2 �
� �

7 1�
D. M �
 ;  �.

� 2 2�

Lời giải tham khảo
z 

7 1
 i
2 2

Câu 12. Gọi A là điểm biểu diễn của số phức z  3  2i và B là điểm biểu diễn
của số phức z '  2  3i . Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A. Hai điểm A và B đối xứng nhau qua đường thẳng y  x .
B. Hai điểm A và B đối xứng nhau qua gốc tọa độ O .
C. Hai điểm A và B đối xứng nhau qua trục tung.
D. Hai điểm A và B đối xứng nhau qua trục hoành.
Lời giải tham khảo
Ta có z  3  2i � A(3;2); z '  2  3i � B(2;3) . Gọi I là trung điểm của AB
uuur uu
r
uuur
�5 5 � �
. d0
�ABu
Lúc đó : AB   1;1 ; I � ; �� �
�2 3 � �I �d
Với  d : y  x và I là trung điểm của AB � A và B đối xứng nhau qua  d .

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

4


Câu 13. Gọi A là điểm biểu diễn của số phức z  1  2i và B là điểm biểu diễn
của số phức z '  1 2i. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A. Hai điểm A và B đối xứng nhau qua trục hoành.
B. Hai điểm A và B đối xứng nhau qua trục tung.
C. Hai điểm A và B đối xứng nhau qua gốc tọa độ O .
D. Hai điểm A và B đối xứng nhau qua đường thẳng y  x .
Lời giải tham khảo
Vì A  1; 2 ; B  1; 2 . Hai điểm A và B đối xứng nhau qua trục tung.
Câu 14. Gọi A là điểm biểu diễn của số phức z  2  5i và B là điểm biểu diễn
của số phức z '  2  5i. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A. Hai điểm A và Bđối xứng với nhau qua trục hoành.
B. Hai điểm A và Bđối xứng với nhau qua trục tung.
C. Hai điểm A và Bđối xứng với nhau qua gốc tọa độ O .
D. Hai điểm A và Bđối xứng với nhau qua đường thẳng y  x .
Lời giải tham khảo
�xB   xA
Ta có: �
nên hai điểm A và B đối xứng với nhau qua trục tung.
�yB  yA
Câu 15. Gọi A là điểm biểu diễn số phức z , B là điểm biểu diễn số phức z .
Mệnh đề nào dưới đây là sai?
A. A và B đối xứng nhau qua trục hoành.
B. A và B trùng gốc tọa độ khi z  0.
C. A và B đối xứng qua gốc tọa độ.
D. Đường thẳng AB đi qua gốc tọa độ.
Lời giải tham khảo
Giả sử A(a; b) là điểm biểu diễn số phức z thì B  a; b là điểm biểu diễn số
phức  z � A và B đối xứng nhau qua gốc tọa độ.
Câu 16. Cho các số phức z1 

4i
2  6i
; z2   1 i   1 2i  ; z3 
. Gọi A , B,C
i 1
3 i

lần

lượt là điểm biểu diễn của các số phức z1 , z2 , z3 . Mệnh đề nào dưới đây là

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

5


đúng?
A. Ba điểm A , B,C thẳng hàng.

B. Tam giác ABC là tam giác vuông.

C. Tam giác ABC là tam giác cân.

D. Tam giác ABC là tam giác vuông

cân.
Lời giải tham khảo
Vì z1 

4i
 2  2i � A  2; 2 ,
i 1

z2   1 i   1 2i   3  i � B  3;1
z3 

2  6i
 2i � C  0;2
3 i

Ta có: AB  10; AC= 20; BC= 10 nên AC2 =AB2 +BC2 suy ra tam giác ABC vuông tại
B.

Câu 17. Trong mặt phẳng phức, gọi A , B,C lần lượt là các điểm biểu diễn của
các số phức
z1   1 i   2  i  ; z2  1 3i ; z3  1 3i. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A. Tam giác ABC cân.

B. Tam giác ABC đều.

C. Tam giác ABC vuông.

D. Tam giác ABC vuông cân.
Lời giải tham khảo

z1  3– i ; z2  1 3i ; z3  1– 3i. Khi đó A  3; 1 ; B  1;3 ; C  1; 3 . Biểu diễn trên mp
ta có: tam giác ABC vuông cân tại A . (Chứng minh bằng tích vô hướng 2 vectơ
hoặc độ dài các cạnh)

6

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Câu 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, gọi M là điểm biểu diễn cho số phức
1 i
z  3  4i ; M ' là điểm biểu diễn cho số phức z�

z . Tính diện tích tam giác
2
OMM ’ .
A. SOMM ' 

25
.
4

25
.
2

B. SOMM ' 

C. SOMM ' 

15
.
4

D. SOMM ' 

15
.
2

Lời giải tham khảo
/
Theo giả thiết, ta có M  3; 4 và z 

1 i
�1 1 �
7 1
z  �  i�
3  4i    i suy ra

2
2 2
�2 2 �

�7 1 �
M ' � ;  �.
�2 2 �
uuuuu
r �7 1 � uuuuur �1 7 � uuuuu
r uuuuur
Ta có OM '  � ;  �, MM '  � ; �� OM '.MM '  0 và OM ’  MM ’ nên tam giác
�2 2 �
�2 2 �
OMM ’ vuông cân tại M ’ . Diện tích tam giác OMM ’ là
2

SOMM '

2
2�

1
1 � �1 � �7 �� 25
 .OM '.MM '  . � � � � 
.
2
2 � �2 � �2 �� 2Câu 19. Phương trình x2  2x  b  0 có hai nghiệm phức được biểu diễn trên
mặt phẳng phức bởi hai điểm A , B . Tính giá trị b để tam giác OAB đều.
A. b 

4
.
3

C. b 

B. b  3 .

1
.
3

D. b  4 .

Lời giải tham khảo
Tính   1 b.
Vì pt có 2 nghiệm phức nên b  1.

x  1 i 1 b
Khi đó pt có nghiệm �

x  1 i 1 b
 

Các điểm biểu diễn là A 1;  1 b , B 1; 1 b
Tam giác OAB đều nên OA  OB  AB � b 4
.
3

7

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Câu 20. Tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức z trên mặt phẳng tọa độ
thỏa
A. Đường tròn bán kính r  3 .
B. Hình tròn bán kính r  3 không kể đường tròn bán kính r  3 .
C. Đường tròn bán kính r  9.
D. Hình tròn bán kính r  9.
Lời giải tham khảo
a2  (b  2)2  9 .BÀI TẬP TỰ LUYỆNCâu 21. Tìm tập hợp các điểm M biểu diễn số phức z có phần thực dương thỏa
mãn z �2 .
A. Đường tròn  O;2 .
B. Hình tròn  O;2 .
C. Nửa hình tròn  O;2 nằm bên trái trục tung.
D. Nửa hình tròn  O;2 nằm bên phải trục tung.
. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 22. Tìm tập hợp các điểm M biểu diễn số phức z thỏa mãn: 1  z  3.
A. Phần hình phẳng nằm hoàn toàn phía ngoài hình tròn  O;1 và phía trong
hình tròn  O;3 .
8

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


B. Hình tròn  O;3 (bỏ gốc tọa độ O ).
C. Hình tròn  O;1 (bỏ gốc tọa độ O ).
D. Đường tròn  O;1 .
. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

y

Câu 23. Cho số phức z  a  bi ; a, b�R . Tìm điều
kiện của a và b để điểm biểu diễn của z như hình
bên.
A. a  b  4. 

B. 2a  2b  4.    

C. a2  b2  4.

D. a2  b2  4.

x
-2

O

2

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 24. Cho số phức z  a  bi ; a, b�R . Tìm điều kiện của a và b để điểm biểu diễn
của z nằm trong dải  2; 2 như hình bên.
y

�a 2
A. �
.
b �2


x
-2

O

B. 2  a  2 và b�R .

2

�a 2
C. �
.
b �2


D. a, b� 2; 2 .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................
9

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 25. Cho số phức z  a  ai với a�R ,. Phương trình nào trong các phương trình
đường thẳng sau chứa các điểm biểu diễn các số phức z ?
A. y  2x .

B. y   x .

C. y  x  1.

D. y  x .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 26. Điểm M trên hình vẽ là điểm biểu diễn của số phức nào sau đây?
A.  1 i  z  3– i .
C.  1 i  z  3  i .

B.  1 i  z  3– i .
D.  1 i  z  3  i .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 27. Cho số phức z  a  bi ; a, b�R . Tìm điều kiện của a và b để điểm biểu diễn
của z như hình bên.
y

-2

�a 2
A. �
.
b �2


�a 2
B. �
.
b �2


O

2

x

C. 2  a  2 và b�R.

D. a, b� 2; 2 .

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

10


. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 28. Cho số phức z  a  bi ; a, b�R . Tìm điều kiện của a và b để điểm biểu diễn
của z như hình bên.
y

3
x
O

�a 3
A. �
.
b �3


-3

C. a, b� 3; 3 .

�a 3
B. �
.
b �-3

D. a�R và 3  b  3.

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 29. Tìm tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn số phức z thỏa
mãn điều kiện z2 là số ảo.
A. Trục ảo.
B. Trục thực.
C. Hai đường phân giác y  x và y   x của các góc tọa độ.
D. Đường phân giác góc phần tư thứ nhất.
. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 30. Tìm tập hợp các điểm trong mặt phẳng biểu diễn cho số phức z thoả
mãn điều kiện z2 là một số thực dương.
A. Trục hoành (trừ gốc tọa độ O ).

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

11


B. Truc tung (trừ gốc toạ độ O ).
C. Đường thẳng y  x (trừ gốc toạ độ O ).
D. Đường thẳng y   x (trừ gốc toạ độ O ).
. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 31. Cho số phức z  1 2i . Điểm biểu diễn của số phức z là điểm nào trong
hình sau?

A. Điểm A .

B. Điểm B .

C. Điểm C .

D. Điểm D .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 32. Cho các số phức z thỏa mãn z  1  2 . Biết rằng tập hợp các điểm biểu
diễn các số phức w  (1 i 3)z  2 là một đường tròn. Tính bán kính r của đường
tròn đó.
A. r  4.

B. r  8.

C. r  2.

D. r  16.

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
12

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

Câu 33. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thõa mãn z  4  3i  2 là
một đường tròn. Tìm tâm I và tính bán kính R của đường tròn đó.
A. I  4;3 , R  2.

B. I  4; 3 , R  4 .

C. I  4;3 , R  4 . D. I  4; 3 , R  2 .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

Câu 34. Trên mặt phẳng tọa độ, tìm tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z
thỏa mãn điều kiện z  (3  4i )  2 .
A. Đường tròn tâm I  3;4 bán kính R  2 .
B. Đường tròn tâm I  3;4 bán kính R  2 .
C. Đường tròn tâm I  3; 4 bán kính R  2 .
D. Đường tròn tâm I  3; 4 bán kính R  2 .
. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

Câu 35. Cho số phức z thỏa mãn z  1  2. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn
các số phức w  2z  i là một đường tròn. Tìm bán kính r của đường tròn đó.
A. r  2 .

B. r  1.

C. r  2 .

D. r  4 .
13

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

Câu 36. Cho số phức z thỏa z  1 i  2 . Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường thẳng.
B. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường Parabol.
C. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn có bán kính bằng 2.
D. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn có bán kính bằng 4.
. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

Câu 37. Tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa
mãn | z  z  5| 6 là đường thẳng có phương trình nào trong các phương trình sau?
A. x 

1
.
2

1
B. x  � .
2

C. y 

1
.
2

1
D. y  � .
2

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

Câu 38. Tập hợp các điểm biểu diễn của số phức z thoả mãn điều kiện z  i  3
là đường thẳng có phương trình nào trong các phương trình sau?

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

14


A. x2  (y  1)2  9 .

B. x2  (y  1)2  9.

C. (x  1)2  y  9 .

D. x2  (y  1)2  3.

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

Câu 39. Tìm tập hợp các điểm trong mặt phẳng biểu diễn số phức z thõa mãn
điều kiện z  1 2i  4 .
A. Một đường thẳng.

B. Một đường tròn.

C. Một hình chữ nhật.

D. Một hình vuông.

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

2
2
Câu 40. Tìm tập hợp các điểm M biểu diễn số phức z , thỏa mãn : z  (z)  4 .

A. Đường cong y 

1
.
x

B. Đường cong y 

1
.
x

C. Đường cong y 

1
1
và đường cong y 
.
x
x

D. Đường cong y 

1
1
hoặc đường cong y 
.
x
x
15

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

Câu 41. Tìm tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z
thỏa  1 i  z  2i  2 .
A.  x  1   y  1  1.

B.  x  1   y  1  1.

C.  x  1   y  1  1.

D.  x  1   y  1  1.

2

2

2

2

2

2

2

2

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

Câu 42. Cho số phức z thỏa mãn 2 z  2  3i  2i  1 2z . Tìm tập hợp điểm biểu
diễn cho số phức z .
A. Đường thẳng 12x  32y  47  0 .

B. Đường thẳng 12x  32y  47  0.

C. Đường thẳng 12x  32y  47  0.

D. Đường thẳng 12x  32y  47  0.

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................
16

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Câu 43. Trên mặt phẳng tọa độ, tìm tập hợp tất cả các điểm M trong biễu diễn
các số phức thỏa z  z  3  4i .
A. 2x  3  0 .

B. Đường thẳng 6x  8y  25  0 .

C. Đường thẳng 6x  8y  25  0 .

D. Đường thẳng y  2  0 .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

Câu 44. Trong mp tọa độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa
mãn: z  i   1 i  z .
A.Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z là đường tròn tâm I  2,–1 , bán kính
R  2.
B. Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z là đường tròn tâm I  0,1 , bán kính
R  3.
C. Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z là đường tròn tâm I  0,–1 , bán kính
R  3.
D. Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z là đường tròn tâm I  0,–1 , bán kính
R  2.
. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

Câu 45. Cho số phức z thỏa 2  z  1 z . Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

17


A. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường thẳng.
B. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường Parabol.
C. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn.
D. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là một đường Elip.
. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

Câu 46. Trên mặt phẳng tọa độ, tìm tập hợp các điểm M biểu diễn số phức z thỏa
mãn

z
 3.
z i
�9 �
3
A. Đường tròn tâm I � ;0�bán kính R  .
8
�8 �
� 9�
9
0; �bán kính R 
B. Đường tròn tâm I �
.
64
� 8�
� 9�
3
0; �bán kính R  .
C. Đường tròn tâm I �
8
� 8�
� 9�
3
0;  �bán kính R  .
D. Đường tròn tâm I �
8
� 8�

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

 

2

Câu 47. Tìm tập hợp các điểm M biểu diễm số phức z thỏa mãn: z2  z .
18

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


A. Trục Ox và trục Oy .

B. Trục Ox .

C. Trục Oy .

D. Không có điểm M .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

Câu 48. Trong mặt phẳng phức Oxy , cho số phức z thỏa lần lượt một trong bốn
điều kiện  I  : z  z  2 ;  II  : z.z  5 ;  III  : z  2i  4 ,  IV  : i  z  4i   3 . Hỏi điều kiện
nào để số phức z có tập hợp biểu diễn là đường thẳng?
A.  I  .

B.  I  ,  II  .

C.  I  ,  IV  .

D.  II  ,  III  ,  IV  .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

Câu 49. Trên mặt phẳng tọa độ, tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa
z i
 1.
z i

mãn

A. Điểm O  0;0 .

B. Đường tròn tâm I  0;1 , bán kính

R  1.

C. Trục Oy.

D. Trục Ox .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................
19

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

Câu 50. Cho số phức z thỏa mãn

z  3  4i  2 và w  2z  1 i . Trong mặt phẳng

phức, tập hợp điểm biểu diễn số phức w là một đường tròn. Tính tâm I và bán
kính R của đường tròn đó.
A. I  3; 4 , R  2 .

B. I  4; 5 , R  4 .

C. I  5; 7 , R  4.

D. I  7; 9 , R  4 .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

Câu 51. Cho số phức z  3  bi;  b�R  . Phương trình nào dưới đây biểu là phương
trình đường thẳng biểu diễn các số phức z trong mặt phẳng phức.
A. x  3 .

B. y  3.

C. x  b.

D. y  b .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

Câu 52. Các điểm biểu diễn của số thuần ảo nằm ở đâu trên mặt phẳng tọa độ?
20

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


A. Ox .

B. Oy .

C. O .

D. Ox và Oy .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

Câu 53. Cho số phức z  2  3i . Tìm điểm biểu diễn của số phức z .
A. M  2;3 .

B. M  2; 3 .

C. M  2; 3 .

D. M  2; 3 .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

Câu 54. Gọi M là điểm biểu diễn số phức z trong mặt phẳng phức. Số z được
biểu diễn bởi điểm nào trong các điểm sau?
A. Đối xứng với M qua O .

B. Đối xứng với M qua Oy .

C. Đối xứng với M qua Ox .

D. Không xác định được.

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

21

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


. ..........................................................

........................................................

ĐÁP ÁN TẬP HỢP ĐIỂM – BIỂU DIỄN SỐ PHỨC
1B

2A

3A

4A

5B

6A

7D

8B

9B

10D

11D

12A

13B

14B

15A

16B

17D

18B

19A

20B

21D

22A

23D

24B

25D

26C

27C

28D

29C

30A

31A

32A

33A

34D

35D

36C

37B

38B

39B

40C

41C

42B

43C

44D

45A

46C

47A

48A

49D

50D

51A

52B

53C

54A

22

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhấtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x