Tải bản đầy đủ

Câu hỏi trắc nghiệm môn toán 12 chương 2 hàm số mũ và logarit phương trình logarit file word có lời giải chi tiết

Nguyễn Quốc Thái

Word toán

PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT

 Dạng 36. Phương trình logarit

Câu 1. Tìm nghiệm của phương trình log2 ( 3x − 2) = 3 .
A. x =

11
.
3

B. x =

10
.
3


C. x = 3 .

D. x = 2 .

Lời giải tham khảo
log2 ( 3x − 2) = 3 ⇔ 3x − 2 = 8 ⇔ x =

10
.
3

Câu 2. Tìm nghiệm của phương trình log3 ( x − 1) = 3.
A. x = 29 .

B. x = 28 .

C. x = 82 .

D. x = 81.

Lời giải tham khảo
log3 ( x − 1) = 3 ⇔ x − 1 = 33 ⇔ x = 28 .
Câu 3. Tìm tập nghiệm S của phương trình log4 ( 2x − 8) = 2 .
A. S = { ∅} .

B. S = { 4} .

C. S = { 12} .

D. S = { 4;12} .

Lời giải tham khảo
Điều kiện: 2x − 8 > 0 ⇔ x > 4
log4 ( 2x − 8) = 2 ⇔ 2x − 8 = 42 ⇔ 2x = 24 ⇔ x = 12 (thỏa điều kiện).BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Ghi nguồn tải về khi in
1


Nguyễn Quốc Thái

Word toán

Câu 4. Tìm nghiệm của phương trình log
B. x =

A. x = 5 .

13
.
3

2

( 3x − 11) = 4 .
C. x =

17
.
3

D. x =

20
.
3

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................

Câu 5. Tìm tập nghiệm S của phương trình log

{

}

A. S = − 5; 5 .

B. S = { −5;5} .

( 5x

2

2

)

− 21 = 4 .

C. S = { − log2 5;log2 5} .

D. S = { ∅} .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 6. Tìm nghiệm của phương trình log 3 x = 2 .
A. x = 1.

B. x = 9 .

C. x = 2 .

D. x = 3 .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 7. Tìm nghiệm của phương trình log 3 (2x − 1) = 2 .
A. Vô nghiệm.

B. x = 1.

C. x = 2 .

D. x = 3 .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

Ghi nguồn tải về khi in

2


Nguyễn Quốc Thái

Word toán

. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................

Câu 8. Tìm nghiệm của phương trình logx 243 = 5 .
A. x = 2 .

B. x = 3 .

C. x = 4 .

D. x = 5 .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

Câu 9. Hỏi, x = log3 2 là nghiệm của phương trình nào trong các phương trình
sau ?

(

)

(

)

(

)

x
x+ 2
A. log3 3 + 1 + log3 3 + 9 = 3.

(

)

x
x+ 2
C. log3 3 + 1 .log3 3 + 9 = 3.

B. 3.3x+ 2 − 3x + 1 = 0.

(

)

(

)

x
x
D. log3 3 + 3 .log3 3 + 9 = 3.

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................

Câu 10. Tìm nghiệm của phương trình log2 ( x + 3) + log2 ( x − 1) = log2 5.
A. x = −4 .

B. x = 2 .

C. x = 4 .

D. x = −4; x = 2 .

Lời giải tham khảo
x + 3 > 0
⇒ x > 1.
+) Đk: 
x − 1 > 0
+) log2(x + 3) + log2(x − 1) = log2 5
⇔ log2(x + 3)(x − 1) = log2 5

Ghi nguồn tải về khi in

3


Nguyễn Quốc Thái

Word toán

 x = −4
⇔ (x + 3)(x − 1) = 5 ⇔ x2 + 2x − 8 = 0 ⇔ 
x = 2
+) Kết hợp đk chọn x = 2 .
Câu 11. Tìm số nghiệm của phương trình log2 x + log2 ( x − 1) = 1.
A. 2.

B. 0.

C. 1.

D. 4.

Lời giải tham khảo
ĐK: x > 1.
 x = −1(loai )
PT ⇔ log = 1 = log2 22  x(x − 1) ⇔ x.( x – 1) = 2 ⇔ 
x = 2
Câu 12. Tìm nghiệm của phương trình log2 x + log2 ( x + 3) = log2 4 .
A. x = 1.

B. x = −4 .

C. x = 1; x = −4.

D. x = 0 .

Lời giải tham khảo
log2 x + log2(x + 3) = log2 4 ( 1)
x > 0
x > 0
⇔
⇔ x> 0
Điều kiện: 
 x + 3 > 0  x > −3
Do đó phương trình (1) ⇔ log2 x(x + 3) = log2 4 ⇔ x(x + 3) = 4
x = 1
⇔ x2 + 3x − 4 = 0 ⇔ 
⇔ x=1
x
=

4
(loai)

Vậy phương trình có nghiệm: x = 1.

2
Câu 13. Tìm số nghiệm của phương trình log3 x − 4log3 ( 3x) + 7 = 0 .

A. 1.

B. 2 .

C. 3 .

D. 0 .

Lời giải tham khảo
Đặt t = 3x .

Ghi nguồn tải về khi in

4


Nguyễn Quốc TháiWord toán

BÀI TẬP TỰ LUYỆNCâu 14. Tìm nghiệm của phương trình log3 ( x − 1) + log
2

A. Vô nghiệm.

B. x = 1.

3

( 2x − 1) = 2 .

C. x = 2 .

D. x = 3 .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

(

)

2
Câu 15. Tìm tập nghiệm S của phương trình log x + 2x + 7 = 1+ log x .

A. S = { −1;7} .

B. S = { 1;7} .

C. S = { 1} .

D. S = { 7} .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

Câu

16.

Tính

tổng

tất

các

nghiệm

của

phương

trình

log2 x − log x log2 ( 4x) + 2log2 x = 0 .
A. S = 101.

B. S = 100.

C. S = 5 .

D. S = 0 .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

Ghi nguồn tải về khi in

5


Nguyễn Quốc Thái

Word toán

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
Câu 17. Tìm nghiệm của phương trình

x =
A. 
x =


1
a2
.
1
a4


x =
B. 
x =


1
a
.
1
a4

........................................................
........................................................
........................................................
1
1
+
= 1 với a > 1.
4 + loga x 2 − loga x

x =
C. 
x =


1
a
.
1
a2

x = 1
D. 
.
x = 1
2

a

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

. ..........................................................

........................................................

(

)

Câu 18. Tìm số nghiệm của phương trình ln x2 − 2x + 2 + x2 + 2 = 1.
A. 0 .

B. 1.

C. 2 .

D. 3 .

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

Câu 19. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình
3
log23 x + log23 x + 1 − 2m− 1 = 0 có nghiệm nằm trong đoạn 1;3  .

A. 0 ≤ m ≤ 2.

B. 0 < m < 2.

C. 1 ≤ m ≤

3
.
2

D. 0 ≤ m ≤

3
.
2

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

Ghi nguồn tải về khi in

6


Nguyễn Quốc Thái

Word toán

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

(

)

(

)

x
x
Câu 20. Tìm nghiệm của phương trình log3 6.2 − 3 − log3 4 − 4 = 1.

A. x = log2 6 .

B. x = log2 3 .

C. x = log3 2 .

D. x = − log2 3.

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

Câu 21. Tìm nghiệm của phương trình ln x + ln ( x + 1) = 0.

−1− 5
x =
2
A. 
.

−1+ 5
x =

2


1− 5
x =
2
B. 
.

1+ 5
x =

2


−1− 5
x =
4
C. 
.

−1+ 5
x =

4


1− 5
x =
4
D. 
.

1+ 5
x =

4

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................

........................................................

. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................
. ..........................................................

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

Ghi nguồn tải về khi in

7


Nguyễn Quốc Thái

Word toán

ĐÁP ÁN PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT
1B

2B

3C

4A

5A

6D

7C

8D

9C

10B

11C

12A

13B

14C

15B

16A

17C

18A

19A

20B

21A

Ghi nguồn tải về khi in

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×