Tải bản đầy đủ

ỨNG DỤNG đạo hàm TÍNH đơn điệu của hàm số(lý thuyết + bài tập vận dụng có lời giải)

BÀI 1. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
NB-TH: 26 câu - VD: 21 câu - VDC: 8 câu
A.

LÝ THUYẾT

■ Định nghĩa: Cho hàm số y f (x) xác định trên K , với K là một khoảng, nửa khoảng hoặc một đoạn.

   
nếu x , x K , x  x  f  x   f  x  .

Hàm số y f (x) đồng biến (tăng) trên K nếu x1 , x2 K , x1  x2  f x1  f x2 .
Hàm số y f (x) nghịch biến (giảm) trên K

1

2

1

2


1

2

■ Điều kiện cần để hàm số đơn điệu: Giả sử hàm số y f (x) có đạo hàm trên khoảng K .

 
f '  x  0,xK .

Nếu hàm số đồng biến trên khoảng K thì f ' x  0,xK .
Nếu hàm số nghịch biến trên khoảng K thì

■ Điều kiện đủ để hàm số đơn điệu: Giả sử hàm số y f (x) có đạo hàm trên khoảng K .

 
f '  x  0,x K thì hàm số nghịch biến trên khoảng K .
f '  x  0,xK thì hàm số không đổi trên khoảng K .

Nếu f ' x  0,x K thì hàm số đồng biến trên khoảng K .
Nếu
Nếu
■ Chú ý.

Nếu K là một đoạn hoặc nửa khoảng thì phải bổ sung giả thiết “ Hàm số y f (x) liên tục trên
đoạn hoặc nửa khoảng đó”. Chẳng hạn: Nếu hàm số y f (x) liên tục trên đoạn  a;b và có đạo

 
 

 

hàm f ' x  0,x K trên khoảng a;b thì hàm số đồng biến trên đoạn  a;b .
Nếu f ' x  0,x K ( hoặc f ' x  0,x K ) và f ' x  0 chỉ tại một số điểm hữu hạn của K

 

 

thì hàm số đồng biến trên khoảng K ( hoặc nghịch biến trên khoảng K ).B.

BÀI TẬP

1.1.1 Chiều biến thiên của hàm số
Câu 1. [NB-TH]Cho hàm số y f (x) có đạo hàm trên K   . Khẳng định nào sau đây là khẳng định
đúng?
A. Nếu f '(x)  0,xK , f '(x)  0 chỉ tại một số hữu hạn điểm của K thì hàm số tăng trên K .

 

B. Nếu f ' x  0 thì hàm số đồng biến trên khoảng K .
C. Nếu f '(x)  0,xK thì hàm số tăng trên K .

 

 

D. Hàm số y f (x) đồng biến (tăng) trên K nếu x1 , x2 K , x1  x2  f x1  f x2 .
Hướng dẫn giải
Xem phần lý thuyết.

http://dethithpt.com


Câu 2. [NB-TH]Cho hàm số y

x1
. Khẳng định nào sao đây là khẳng đinh đúng?
1 x

A. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng ;1 và 1; .
B. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;1   1;  .

C. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng ;1 và 1; . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng ;1  1; .
Hướng dẫn giải



+) TXĐ: D   \ 1
+) y' 

2
 0 , x 1
(1 x)2

+) Hàm số đồng biến trên các khoảng ( �;1) và (1; �)
Câu 3. [NB-TH]Cho hàm số y x3  3x2  3x 2 . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Hàm số luôn nghịch biến trên  .
B. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng  ;1 và 1;  .
C. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;1 và nghịch biến trên khoảng  1;  .
D. Hàm số luôn đồng biến trên  .
Hướng dẫn giải
+) TXĐ: D  
+) y'  3x2  6x 3  3(x 1)2  0 , x
Câu 4. [NB-TH]Cho hàm số y x4  4x2 10 và các khoảng sau:

(I) ; 2 ;(II)  2;0 ;(III) 0; 2 . Hỏi hàm số đồng biến trên các khoảng nào?
A. (I) và (III).

B. (I) và (II).

C. (II) và (III).

D. Chỉ (I).

Hướng dẫn giải
+) TXĐ: D  
x0

+) y '  4 x3  8 x  4 x(2  x 2 ) . Giải y '  0 � �
x�2
 +) Trên các khoảng ; 2 và 0; 2 , y '  0 nên hàm số đồng biến.
Câu 5. [NB-TH]Cho hàm số y
http://dethithpt.com

3x 1
. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
4  2x


A. Hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định.
B. Hàm số luôn nghịch biến trên  . C. Hàm số đồng biến trên các khoảng ;2 và 2; . D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng ; 2 và 2; .
Hướng dẫn giải

 

+) TXĐ: D   \ 2
+) Ta có y '  

10
 0, x �D .
(4  2 x) 2

Câu 6. [NB-TH]Hỏi hàm số nào sau đây luôn nghịch biến trên  ?
4
4
A. f (x)   x5  x3  x.
B. g ( x)  x3  3x 2  10 x  1 .
5
3
C. h( x)  x 4  4 x 2  4 .

D. k ( x )  x 3  10 x  cos 2 x .

Hướng dẫn giải
Ta có: f '(x)  4x4  4x2  1  (2x2  1)2  0,x .

x2  3x 5
. Hỏi hàm số nghịch trên các khoảng nào?
x 1
A.  4; 1 và  1; 2  .
B.  4; 2  .

Câu 7. [NB-TH]Cho hàm số y

C.  �; 1 và  1; � .

D. (;4) và (2;) .

Hướng dẫn giải

 

+) TXĐ: D   \ 1
+) y ' 

x2  2 x  8
.
( x  1) 2

x2

2
+) Giải y '  0 � x  2 x  8  0 � �
x  4

y ' không xác định khi x  1

+) BBT
x
f’(x)

�

-4
+

0
11

f(x)

http://dethithpt.com

-1

�

2
�

0

+

�


�

�

1

+) Hàm số nghịch biến trên các khoảng  4; 1 và  1; 2 

x3
Câu 8. [NB-TH]Cho hàm số y  3x2  5x 2 . Hỏi hàm số nghịch biến trên khoảng nào?
3
A.  2;3
B. 1;6
C. ;1
D. (5;)

 

Hướng dẫn giải
+) TXĐ: D  

 x 1
2
+) y'  x  6x 5  0  
 x 5

 

+) lập bảng biến thiên, suy ra hàm số nghịch biến trên 1;5

3
Câu 9. [NB-TH]Cho hàm số y x5  3x4  4x3  2 . Hỏi hàm số đồng biến trên khoảng nào?
5
A.  .
B. (;0) .
C. (0;2) .
D. (2;) .
Hướng dẫn giải
+) TXĐ: D  
+) y'  3x4  12x3  12x2  3x2 (x 2)2  0 , x
Câu 10. [NB-TH]Cho hàm số y ax3  bx2  cx d . Hỏi hàm số luôn đồng biến trên R khi nào?

 a  b 0,c  0
A. 
.
2
 a  0;b  3ac  0

 a  b 0,c  0
B. 
.
2
 a  0;b  3ac  0

 a  b 0,c  0
C. 
.
2
 a  0;b  3ac  0

 a  b c  0
D. 
.
2
 a  0;b  3ac  0

Hướng dẫn giải

 a  b 0,c  0
y'  3ax2  2bx c  0,x  
2
 a  0;b  3ac  0
Câu 11. [NB-TH]Cho hàm số y  x3  3 x 2  9 x  15 . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A. Hàm số đồng biến trên  .

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  3;1 .

C. Hàm số đồng biến trên  9; 5  .

D. Hàm số đồng biến trên khoảng  5; � .

Hướng dẫn giải
+) TXĐ: D  
http://dethithpt.com


+) Do y '  3 x 2  6 x  9  3( x  1)( x  3) nên hàm số không đồng biến trên  .
Câu 12. [NB-TH]Cho hàm số y 3x2  x3 . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A. Hàm số đồng biến trên các khoảng  ;0  và 2; 3 .
B. Hàm số đồng biến trên khoảng  0;2  .
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ;2  ;  2; 3 .
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  2; 3 .
Hướng dẫn giải
+) ĐK: 3 x 2 �
x 3
+) y ' 

x 3 suy ra D  ( �;3]

0

6 x  3x 2
2 3x 2  x3

.

x0

Giải y '  0 � �
x2

�x  0
y ' không xác định khi �
�x  3
+) BBT
x

�

0y'

||

�

2
+

3

0||

2

y

0

0

Hàm số nghịch biến (�;0) và (2;3)
Hàm số đồng biến (0; 2)

x
 sin 2 x, x 0;   . Hỏi hàm số đồng biến trên khoảng nào?
2
 7 11 
 7   11 
;  .
;
A.  0;  và
B. 
.
 12   12 
 12 12 


Câu 13. [NB-TH]Cho hàm số y

C.

 7   7 11 

;
 0; 12 
  12 12 


Hướng dẫn giải
http://dethithpt.com

.

 7 11   11 
;

;
D.  12 12 
  12 
.


+) TXĐ: D  
+) y ' 

1
 sin 2 x .
2x    k

1
12
Giải y '  0 � sin 2 x   � �
, k 
7
2

x
 k
� 12Vì x � 0;   nên có 2 giá trị x 7
11
và x 
thỏa mãn điều kiện.
12
12

+) BBT
x

0

y'

|

11
12

7
12

+

00


+

|

2

y

0
11 �
� 7 � �
0;
Hàm số đồng biến �
và � ;  �

� 12 � �12


Câu 14. [NB-TH]Cho hàm số y x cos 2 x. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Hàm số luôn đồng biến trên  .



B. Hàm số đồng biến trên   k ; và nghịch biến trên khoảng
4

.
 ; 4  k 




C. Hàm số nghịch biến trên   k ; và đồng biến trên khoảng
4

.
 ; 4  k 


D. Hàm số luôn nghịch biến trên  .
Hướng dẫn giải
+) TXĐ: D   ; y'  1 sin 2x 0 , x
+) Hàm số luôn đồng biến trên 
Câu 15. [NB-TH]Cho các hàm số sau:
http://dethithpt.com


y

1 3
x 1
x  x2  3x  4 ; y 
; y  x 2  4 ; y  x 3  4 x  sin x và y  x 4  x 2  2 .
3
x 1

Có bao nhiêu hàm số đồng biến trên những khoảng mà nó xác định?
A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Hướng dẫn giải

2

+) y'  x2  2x 3  x 1  2  0 , x
'

2
�x  1 �
y'  �
0 ,
�
2
�x  1 � ( x  1)
y' x2  4'

x �1

xx 4
2

y '  4 x 3  2 x  2 x(2 x 2  1)

Câu 16. [NB-TH]Hỏi hàm số nào sau đây nghịch biến trên toàn trục số ?

y x3  3x2  3x1(I )
y sin x 2x(II )

y  x3  2(III )
y

x 2
(IV )
1 x

A. (I), (II).

B. (I), (II) và (III).

C. (I), (II) và (IV).

Hướng dẫn giải
+) y'  (x3  3x2  3x1)'  3x2  6x 3  3(x 1)2  0 , x ;
+) y'  (sin x 2x)'  cos x 2  0
+) y '  

'

x3  2  

3x 2
2 x 2

'

3

�0

x ;

x �  3 2; � ;

'

1
�x  2 � �x  2 �
+) y '  �
0
� �
� 
2
�1  x � � x  1 � (1  x)

x �1

Câu 17. [NB-TH]Xét các mệnh đề sau.
(I). Hàm số y (x 1)3 nghịch biến trên  .
(II). Hàm số y  ln( x  1) 

http://dethithpt.com

x
đồng biến trên tập xác định của nó.
x 1

D. (II), (III).


x

(III). Hàm số y 

x2  1

đồng biến trên  .

Hỏi có bao nhiêu mệnh đề đúng?
A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 0.

Hướng dẫn giải

'

+) y'  (x 1)3  3(x 1)2  0

x

'


x 
x

 0,x 1
+) y'   ln(x 1) 

x 1  x 1 2


+)2

y' 

1. x  1  x.

2

x 1

x2  1 x 
1
x2  1  x.

0
2
 x 1
x2  1 x2  1
x2  1

'x

Câu 18. [NB-TH]Cho hàm số y x 1 x 2 . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (;1) .

1
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (1; ) .
2
1
C. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (;1) và ( ;) .
2
1
1
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (1; ) và đồng biến trên khoảng ( ;) .
2
2
Hướng dẫn giải

2x 1, x 1
y'


+)
2x 1, x 1
+) y'  0  x
x
y'

y

http://dethithpt.com

1
2



1
2

1
+

||0


+


Câu 19. [NB-TH]Cho hàm số y x 3 2 2  x . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? A. Hàm số đồng biến trên khoảng ;1 và nghịch biến trên khoảng 1;2 .

B. Hàm số đồng biến trên khoảng ;2 và nghịch biến trên khoảng 2;2 .

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng ;2 và đồng biến trên khoảng 2;2 . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng ;1 và đồng biến trên khoảng 1;2 .
Hướng dẫn giải
+) TXĐ: D   �; 2
y'

2  x 1
. Giải y '  0 � 2  x  1 � x  1
2 x

y ' không xác định khi x 2

+) BBT
x

�

1y'

0

2||

6

y

�

5

  
Câu 20. [NB-TH]Cho hàm số y cos 2x sin 2x.tan x,x  ; . Khẳng định nào sau đây là khẳng
 2 2
định đúng?

  
A. Hàm số không đổi trên   ; .
 2 2
  
B. Hàm số luôn tăng trên   ; .
 2 2
  
C. Hàm số luôn giảm trên   ; .
 2 2
  
D. Hàm số đơn điệu trên   ;  ( vừa tăng, vừa giảm trên
 2 2
http://dethithpt.com

  
).
  2 ; 2 Hướng dẫn giải
�  �
+) Xét trên khoảng � ; �
� 2 2�
y  cos 2 x  sin 2 x.tan x 

cos 2 x.cos x  sin 2 x.sin x
1� y'  0
cos x

  
+) Hàm số không đổi trên   ; .
 2 2
1.1.2 Tìm tham số, để hàm số đơn điệu.
Câu 21. [NB-TH]Tìm tất cả các giá trị thực của tham số msao cho hàm số y
khoảng mà nó xác định ?
A. m 1.
B. m 3 .

C. m 1.

x m 2
giảm trên các
x 1
D. m 3 .

Hướng dẫn giải

 

+) Tập xác định: D   \ 1
+) y ' 

m 1

 x  1 2

+) Để hàm số giảm trên các khoảng mà nó xác định  y'  0,x 1  m 1
Câu 22. [NB-TH]Tìm tất cả các giá trị thực của tham số msao cho hàm số
1
y  x3  mx2  (2m 3)x m 2 luôn nghịch biến trên  ?
3

A. 3  m 1 .

B. m 1.

C. 3  m 1 .

D. m 3;m 1.

Hướng dẫn giải
+) Tập xác định: D  
+) y '   x 2  2mx  2m  3

 ay'  0
+) Để hàm số nghịch biến trên   y'  0, x  
  '  0
�1  0 (hn)
��2
� 3 �m �1
�m  2m  3 �0

x2  (m 1)  2m 1
Câu 23. [NB-TH]Tìm tất cả các giá trị thực của tham số msao cho hàm số y
tăng
x m
trên từng khoảng xác định của nó?
A. m 1.
B. m 1.
C. m 1.
D. m 1.
Hướng dẫn giải

 

+) Tập xác định: D   \ m
http://dethithpt.com


x 2  2mx  m 2  m  1
+) y ' 
( x  m) 2

+) Để hàm số tăng trên từng khoảng xác định của nó
۳��
y ' 0,

x �D� x 2 2mx m 2 m 1 0, x

1 �0 (hn)

 �

m  1 �0


D

m 1

Câu 24. [NB-TH]Tìm tất cả các giá trị thực của tham số msao cho hàm số y  f ( x)  x  m cos x luôn
đồng biến trên  ?
1
3
A. m �1 .
B. m 
.
C. m �1 .
D. m  .
2
2
Hướng dẫn giải
+) Tập xác định: D  
+) y'  1 msin x
+) Đặt t  sin x,t   1;1  y'  1 mt  g(t)
+) Hàm số đồng biến trên   g(t)  1 mt  0,t   1;1

 g(1)  0  m 1


 1  m 1
g(1)

0
m
1


Câu 25. [NB-TH]Tìm tất cả các giá trị thực của tham số msao cho hàm số y (m 3)x (2m1)cosx
luôn nghịch biến trên  ?


2
A. m  4;  .
3


B. m 2 .

 m 3
C. 
.
 m 1
D. m ;2  .

Hướng dẫn giải
Cách 1:
+) Tập xác định: D  
+) y '  m  3  (2m  1) sin x
+) Hàm số nghịch biến trên   y'  0,x  (2m 1)sin x 3 m
Trường hợp 1: m  

1
7
ta có 0 � ( hn) . Vậy hàm số luôn nghịch biến trên  .
2
2

Trường hợp 2: m  

1
3 m
3 m
ta có sin x
,x 
 1
2
2m 1
2m 1

�3�m
۳2m 1

http://dethithpt.com

m

4


Trường hợp 3: m  

1
3 m
3 m
ta có sin x
,x 
1
2
2m 1
2m 1
+
�3�+
m  2m 1

m

2
3

+) Vậy
Cách 2:
+) Tập xác định: D  
+) y '  m  3  (2m  1) sin x
+) Đặt t  cos x,t   1;1  y'  m 3 (2m 1)t  g(t)
+) Hàm số nghịch biến trên   g(t)  m 3 (2m 1)t  0,t   1;1

 m 4
 g(1)  0 
2


2  4  m
3
 g(1)  0
 m 3
Câu 26. [NB-TH]Tìm tất cả các giá trị thực của tham số msao cho hàm số
y  2 x3  3(m  2) x 2  6(m  1) x  3m  5  0 luôn đồng biến trên  ?

A. 0.

B. -1.

C. 2.

D. 1.

Hướng dẫn giải

 x 1
'
+) Tính nhanh, ta có f (x)  0  
 x m 1
'
+) Phương trình f ( x)  0 có nghiệm kép khi m  0 , nghĩa là hàm số luôn đồng biến.
'
+) Trường hợp m �0 , phương trình f ( x)  0 có hai nghiệm phân biệt (không thỏa yên cầu
bài toán).

x3
Câu 27. [VD]Tìm giá trị nhỏ nhất của tham số msao cho hàm số y  mx2  mx m luôn đồng biến
3
trên  ?
A. m 1 .
B. m 0 .
C. m 5 .
D. m 6 .
Hướng dẫn giải
+) Tập xác định: D  
+) y '  x 2  2mx  m

1  0(hn)
 1  m 0
+) Hàm số đồng biến trên   y'  0,x   2
 m  m 0
http://dethithpt.com


+) Vậy giá trị nhỏ nhất của m để hàm số đồng biến trên  là m  1
Câu 28. [VD]Tìm số nguyên mnhỏ nhất sao cho hàm số y 
khoảng xác định của nó?
A. Không có m.
B. m 2 .

(m 3)x 2
luôn nghịch biến trên các
x m
D. m 1 .

C. m 0 .

Hướng dẫn giải

 

+) Tập xác định: D   \ m
+) y' 

m2  3m 2

 x m 2

+) Yêu cầu đề bài  y'  0,xD  m2  3m 2  0  2  m 1
+) Vậy không có số nguyên mnào thuộc khoảng  2;1 .

mx 4
y
m
x m giảm trên khoảng
Câu 29. [VD]Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
sao cho hàm số
 ;1 ?
A. 2  m 1.
B. 2  m 1.
C. 2  m 2 .
D. 2  m 2 .
Hướng dẫn giải

 

+) Tập xác định D   \ m
+) y ' 

m2  4

 x  m 2

 m2  4  0
+) Để hàm số giảm trên khoảng  ;1  y'  0,x ;1  
1  m

 2  m 1
Câu 30. [VD]Tìm tất cả các giá trị thực của tham số msao cho hàm số y x3  6x2  mx 1 đồng biến
trên khoảng  0;  ?
A. m 12 .

B. m 12 .

C. m 0 .

Hướng dẫn giải
Cách 1:
+) Tập xác định: D  
+) y '  3x 2  12 x  m
Trường hợp 1: Hàm số đồng biến trên   y'  0, x

http://dethithpt.com

D. m 0 .


3  0 (hn)

 m 12
36  3m 0

Trường hợp 2: Hàm số đồng biến trên 0;  y'  0 có hai nghiệm x1 , x2 thỏa
x1  x2 �0 (*)
Trường hợp 2.1: y '  0 có nghiệm x  0 suy ra m  0 . Nghiệm còn lại của y '  0 là x  4
(không thỏa (*))


36  3m 0
� '  0


Trường hợp 2.2: y '  0 có hai nghiệm x1 , x2 thỏa x1  x2  0 � �S  0  4  0(vl) 
�P  0
m

 0
3
m
không có
+) Vậy m �12
Cách 2:

+) Hàm số đồng biến trên 0;  m 12x 3x2  g(x),x(0;) .

+) Lập bảng biến thiên của g(x) trên 0; .
x

0

2

g

+

0

+∞
-

12
g
0

-∞

+) Dựa vào bảng biến thiên, kết luận: m max g(x)  m 12
Câu 31. [VD]Tìm tất cả các giá trị thực của tham số msao cho hàm số y x4  2(m 1)x2  m 2 đồng
biến trên khoảng (1;3) ?A. m ;2  .B. m  5;2 .Hướng dẫn giải
+) Tập xác định D   .
+) y '  4 x3  4( m  1) x .
+) Hàm số đồng biến trên (1;3)

 y'  0,x(1;3)  g(x)  x2 1  m,x(1;3) .
http://dethithpt.comC. m 2, .

D. m ;5 .


+) Lập bảng biến thiên của g(x) trên (1;3) .
x

1

g

3
+

0
10

g
2

+) Dựa vào bảng biến thiên, kết luận: m min g(x)  m 2 .
Câu 32. [VD]Tìm tất cả các giá trị thực của tham số msao cho hàm số y
nghịch biến trên một đoạn có độ dài là 3?
A. m 1; m 9 .
B. m 1 .

1 3 1 2
x  mx  2mx 3m 4
3
2
D. m 1; m 9 .

C. m 9 .

Hướng dẫn giải
+) Tập xác định: D  
+) y '  x 2  mx  2m
+) Ta không xét trường hợp y'  0,x vì a  1  0
+) Hàm số nghịch biến trên một đoạn có độ dài là 3 � y '  0 có 2 nghiệm x1 , x2 thỏa


  0 � m 2  8m  0
m  8 hay m  0


x1  x2  3 � �
��2
� m  1 hay m  9
2
2
m

8
m

9

x

x

9

S

4
P

9


�1 2
Câu 33. [VD]Tìm tất cả các giá trị thực của tham số msao cho hàm số y

1 sin x
nghịch biến trên
sin x m

 
khoảng  0;  ?
 6

1
A. m 0;  m 1 .
2

1
B. m 0;  m 1 . C. m 1 .
2

D. m 1 .

Hướng dẫn giải

 1
1 t
+) Đặt t  sin x,t  0;   f (t) 
nghịch biến trên khoảng
t m
 2

 1
.
 0; 2 


 1
 1
m 1
 0,t  0; 
+) Hàm số nghịch biến trên  0;   f '(t) 
2
 2
 2
t mhttp://dethithpt.com
 m 1  0

  m 0
1
 
 m 0 hoặc  m 1
2
  m 1
 
2
Câu 34. [VD]Tìm tất cả các giá trị thực của tham số msao cho hàm số y

tan x 2
đồng biến trên
tan x m

 
khoảng  0;  ?
 4
A. m 0;1  m 2 .

B. 1  m 2 .

C. m 2 .

D. m 0 .

Hướng dẫn giải

 

+) Đặt t  tan x,t  0;1  f (t) 

t 2
đồng biến trên khoảng 0;1 .
t m

 

 

+) Hàm số đồng biến trên 0;1  f '(t) 

m 2

 t  m

2

 0,t  0;1

m 2  0

   m 0
 m 0 hoặc 1  m 2

 m 1

Câu 35. [VD]Tìm tất cả các giá trị thực của tham số msao cho hàm số
y  f ( x) 

mx3
 7 mx 2  14 x  m  2
3

[1;)

giảm trên nữa khoảng

B. ; 14
C.  2; 14
15 .
15  .


A. ; 14
15  .?; .
D.   14
15

Hướng dẫn giải
+) Tập xác định

, yêu cầu của bài toán đưa đến giải bất phương trình

mx 2  14mx  14 �0, x �1 , tương đương với g ( x) 

+) Dễ dàng có được g ( x) là hàm tăng x 1;
suy ra min g ( x)  g (1)  
x�
114
15

�g ( x) m
+) Kết luận: (1) ۳�min
x�
1

14
�m (1)
x  14 x
2

14
15

m

Câu 36. [VD]Tất cả các giá trị thực của tham số msao cho hàm số y   x 4  (2m  3) x 2  m nghịch biếnp
p
trên khoảng 1;2 là ; q  , trong đó phân số
tối giản và q  0 . Hỏi tổng p  q là?
q
A. 7.
B. 9.
C. 5.
D. 3.

 

http://dethithpt.com


Hướng dẫn giải
+) Tập xác định D   .
+) y'  4x3  2(2m 3)x.
+) Hàm số nghịch biến trên (1;2)

 y'  0,x(1;2)  m x2 

3
 g(x),x(1;2) .
2

+) Lập bảng biến thiên của g(x) trên (1;2) .
+) g'(x)  2x 0  x 0
+) BBT
x

1

2

g

+

0

11
2
g

5
2

+) Dựa vào bảng biến thiên, kết luận: m min g(x)  m

5
2

+) Vậy p  q  5  2  7 .
x 2  2mx  m  2
Câu 37. [VD]Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho hàm số y 
đồng
xm
biến trên từng khoảng xác định của nó?
A. Vô số.
B. Bốn.
C. Hai.
D. Không có.

Hướng dẫn giải

 

+) Tập xác định D   \ m
+) y' 

x2  2mx 2m2  m 2
(x m)2g(x)
(x m)2

.

+) Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định khi và chỉ khi g ( x) �0, x �D .

 m 1
2
+) Điều kiện tương đương là  g( x)  m  m 2  0  
 m 2
+) Kết luận: Có vô số giá trị nguyên của m thỏa yêu cầu bài toán.
http://dethithpt.com


Câu 38. [VD]Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m sao cho hàm số
2 x 2  (1  m) x  1  m
đồng biến trên khoảng (1; �) ?
xm
A. 0.
B. 1.
C. 2.
y

D. 3.

Hướng dẫn giải

 

+) Tập xác định D   \ m
+) y' 

2x2  4mx m2  2m 1
(x m)2g(x)
(x m)2

+) Hàm số đồng biến trên (1; �) khi và chỉ khi g ( x ) �0, x  1 và m �1 (1)
'
2
Vì  g  2(m  1) �0, m nên (1)

� g ( x)  0 có hai nghiệm thỏa x1 �x2 �1
2g(1)  2(m2  6m 1)  0

 m 3 2 2  0,2 .
Điều kiện tương đương là  S
  m 1
2
Do đó không có giá trị nguyên dương của m thỏa yêu cầu bài toán.
Câu 39. [VD]Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  và  sao cho hàm số
 x3 1
3
 (sin   cos )x 2  x sin  cos    2

3
2
2
luôn giảm trên ?

5


 k � �  k , k �Z và  �2 .
 k � �  k , k �Z và  �2 .
A.
B.
12
12
12
4
y  f ( x) 

và   2 .

C.

và  �2 .

D.

Hướng dẫn giải
+) Điều kiện xác định:   2
+) Yêu cầu của bài toán đưa đến giải bất phương trình
+) Kết luận:

1
�sin 2 �1
2


5
 k � �  k , k �Z và  �2 .
12
12

Câu 40. [VDC]Tìm mối liên hệ giữa các tham số avà b sao cho hàm số y  f ( x)  2 x  a sin x  bcosx
luôn tăng trên  ?
1 1
1 2
A. a 2  b 2 �4 .
B. a  2b  2 3 .
C.   1 .
D. a  2b �
.
a b
3
Hướng dẫn giải
http://dethithpt.com


+) Tập xác định
+) y '  2  acosx  b sin x
+) Áp dụng bất đẳng thức Schwartz ta có 2  a 2  b 2 �y ' �2  a 2  b 2
+) Yêu cầu của bài toán đưa đến giải bất phương trình
y ' �0, x � 2  a 2  b 2 �0 � a 2  b 2 �4 .

1.1.3 Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số.
Câu 41. [VD]Tìm tất cả các giá trị thực của tham số msao cho phương trình x 3  3 x 2  9 x  m  0 có
đúng 1 nghiệm?
A. m  27 hoặc m  5 .
B. m  5 hoặc m  27 .
C. 27 �m �5 .

D. 5 �m �27 .

Hướng dẫn giải
+) (1)  m x3  3x2  9x f (x) .
+) Bảng biến thiên của f ( x) trên  .
x-13f(x)00f(x)5

+) Từ đó suy ra pt có đúng 1 nghiệm khi m  27 hoặc m  5
Câu 42. [VD]Tìm tất cả các giá trị thực của tham số msao cho phương trình 2 x 1  x m có
nghiệm?
A. m 2 .
B. m �2 .
C. m �3 .
D. m �3 .
Hướng dẫn giải
+) Đặt t  x1,t  0 .
+) Phương trình thành: 2t  t 2  1  m � m  t 2  2t  1
+) Xét hàm số f (t )  t 2  2t  1, t �0; f '(t )  2t  2
+) Bảng biến thiên của f(t)
t
f’(t)
f(t)

http://dethithpt.com

0

1
+

+∞
0

2

-


1

-∞

+) Từ đó suy ra phương trình có nghiệm khi m �2 .
Câu 43. [VD]Tìm tất cả các giá trị thực của tham số msao cho phương trình

x2  4x 5  m 4x x2

có đúng 2 nghiệm dương?
B. 1 �m �3 .

A. 3  m 5 .

C.  5  m  3 .

D. 3 �m  3 .

Hướng dẫn giải
+) Đặt t  f (x)  x2  4x 5 .

x 2

+) f '(x) 

x2  4x 5

+) f '(x)  0  x 2
+) Xét x  0 ta có bảng biến thiên
x

0

2

f ’(x)

-

f(x)

+∞

0

+
+∞

5

1
+) Khi đó phương trình đã cho trở thành m  t 2  t  5 � t 2  t  5  m  0 (1).
Nếu phương trình (1) có nghiệm t2 , t2 thì t1  t2  1 . (1) có nhiều nhất 1 nghiệm t �1 .
+) Vậy phương trình đã cho có đúng 2 nghiệm dương khi và chỉ khi phương trình (1) có đúng 1

 

nghiệm t  1; 5 .

 

+) Đặt g (t )  t 2  t  5 . Ta đi tìm m để phương trình g (t )  m có đúng 1 nghiệm t  1; 5 .

 

g'(t)  2t 1  0,t  1; 5 .
Ta có bảng biến thiên sau

t
g’(t)
http://dethithpt.com

1

5
+


g(t)

5

-3
+) Từ BBT suy ra 3  m  5 là các giá trị cần tìm.
Câu 44. [VD]Tìm tất cả các giá trị thực của tham số msao cho mọi nghiệm của bất phương trình:

2
x 2  3 x  2 �0 cũng là nghiệm của bất phương trình mx  m 1 x m 1  0 ?

4
A. m  .
7

4
B. m  .
7

C. m 1 .

D. m 1 .

Hướng dẫn giải

�1 x
+) Bất phương trình (1) ۣ

2

m(�
x 2۳x 1)
+) Bất phương trình (2) �
+) Xét hàm số f ( x ) 
Có f '( x ) 

x 2

m

x  2
x  x 1
2

x  2
với 1 �x �2
x  x 1
2

x 2  4x  1
 0, x �[1;2]
( x 2  x  1) 2

f (x)  m  4
+) Yêu cầu bài toán  m max
[1;2]
7
Câu 45. [VD]Tìm tất cả các giá trị thực của tham số msao cho phương trình:
3
log 32 x log 32 x1  2m 1  0 có ít nhất một nghiệm trên đoạn 1;3  ?

A. 0  m 2 .

B. 1  m 3.

Hướng dẫn giải
+) Đặt t  log 32 x 1 .
Điều kiện : t  1.
+) Phương trình thành: t2  t 2m 2  0 (*)
3
Khi x 1;3   t [1;2]

t2  t 2
(*)  f (t) 
m
2
+) Bảng biến thiên f (t)
http://dethithpt.com

C. 0  m 3 .

D. 1  m 2 .


t

1

2

f '(t )

+
2

f (t )

0
+) Từ bảng biến thiên ta có : 0  m 2
Câu 46. [VDC]Tìm tất cả các giá trị thực của tham số msao cho phương trình
hai nghiệm thực?
9
A. m .
2

3
B. m .
2

7
C. m  .
2

x2  mx 2  2x1 có
D. m .

Hướng dẫn giải
+) Điều kiện : x  

1
2

+) Vì x  0 không là nghiệm nên (*)  3x2  4x1 mx

 m
+) Xét f (x) 

3x2  4x 1
x

3x2  4x 1
x

Ta có f '(x) 

3x2  1
1
 0 x  ; x 0
x
2

+) Bảng biến thiên


x
f’(x)

1
2

�

0
+

+



�

f(x)
9
2

�

+) Từ bảng biến thiên ta có để phương trình có hai nghiệm thì m

9
2

Câu 47. [VDC]Tìm tất cả các giá trị thực của tham số msao cho phương trình

3 x1  m x 1  2 4 x2 1 có hai nghiệm thực?
1
A. 0  m .
3
Hướng dẫn giải
http://dethithpt.com

1
B. 1  m .
4

1
C. 2  m .
3

D.

1
 m 1 .
3


+) Điều kiện : x �1
+) Pt  3

3
+) t 

4

x 1
x 1

 m 2

4
4

x2  1

(x 1)2

x 1
x 1
 m 2 4
x 1
x 1

x 1
với x 1 ta có 0  t  1
x 1

Thay vào phương trình ta được m 2t  3t2  f (t)
+) Ta có : f '(t)  2  6t ta có : f '(t)  0  t 

1
3

+) BBT
t

1
3

0

f’(t)

+

1

0

--

1
3

f(t)

1

0

+) Từ bảng biến thiên ta có để phương trình có hai nghiệm khi 0  m

1
3

Câu 48. [VDC]Tìm tất cả các giá trị thực của tham số msao cho bất phương trình
 1 

(1 2x)(3 x)  m 2x2  5x 3 nghiệm đúng với mọi x   2 ;3 ?


A. m 0 .

B. m 0 .

C. m 1.

D. m 1.

Hướng dẫn giải

 7 2
 1 
+) Đặt t  (1 2x)(3 x) khi x   ;3  t  0;

4 
 2 

+) Thay vào bất phương trình ta được f (t)  t2  t  m

+) BBT
t
f’(t)
http://dethithpt.com

7 2
4

0
+


49  14 2
8

f(t)
0
+) Từ bảng biến thiên ta có : m 0
Câu 49. [VDC]Tìm tất cả các giá trị thực của tham số msao cho bất phương trình

3 1 x  3 x  2 (1 x)(3 x)  m nghiệm đúng với mọi x[  1;3] ?

B. m 6 .

A. m 6 2  4 .

C. m 6 2  4 .

D. m 6 .

Hướng dẫn giải
+) Đặt t  1 x  3 x  t2  4  2 (1 x)(3 x)  2 (1 x)(3 x)  t2  4
+) Với x[  1;3]  t [2;2 2] Thay vào bất phương trình ta được : m t2  3t 4
+) Xét hàm số f (t)  t2  3t 4; f '(t)  2t 3

f '(t)  0  t 

3
2
2
t

2

2 2

f’(t)

--

6
f(t)
6 24

+) Từ bảng biến thiên ta có m 6 2  4 thỏa đề bài
Câu 50. [VDC]Tìm tất cả các giá trị thực của tham số msao cho bất phương trình

3 x  6  x  18  3x x2  m2  m1 nghiệm đúng x 3,6  ?
A. m 1 hoặc m  2 .
B. 1  m 0 .
C. 0  m 2 .

D. m 1 .

Hướng dẫn giải
+) Đặt t  3  x  6  x  0 � t 2   3  x  6  x   9  2  3  x   6  x 
2

2

9 t�

9 2  3 x  6 x

9  3 x

 6 x  18

� 18  3 x  x 2   3  x   6  x   1  t 2  9  ; t ��
3; 3 2 �


2

1 2
9
+) Xét f  t   t  t  ; f   t  1 t  0;t   3;3 2   max f  t  f  3  3
2
2
3;3 2 
http://dethithpt.com


f  t  3  m2  m 1  m2  m 2  0  m 1 v m  2
+) ycbt  max
3;3 2 
Câu 51. [VD]Tìm tất cả các giá trị thực của tham số msao cho bất phương trình
?
m.4 x   m  1 .2 x  2  m  1  0 nghiệm đúng
A. m 1.

C. 1 �m �4 .

B. m 3.

D. m �0 .

Hướng dẫn giải
+) Đặt t  2 x  0 thì m.4 x   m1 .2 x2  m1  0 đúng

 m.t 2  4  m1 .t   m 1  0,t  0  m t 2  4t 1  4t  1,t  0
 g t 

4t1  m,t  0 .
t  4t1
2

4t2  2t  0


g
t


Ta có
nên g t nghịch biến trên  0; 
 t2  4t1 2
Max g t  g 0   1  m
+) ycbt  t0
Câu 52. [VDC]Tìm tất cả các giá trị thực của tham số msao cho bất phương trình: x3  3mx 2  
nghiệm đúng x 1 ?
2
A. m .
3

2
B. m � .
3

3
C. m � .
2

1
3
D.  �m � .
3
2

Hướng dẫn giải
3
2
1
1 2
+) Bpt � 3mx  x  3  2, x �1 � 3m  x  4  x  f  x  , x �1 .
x
x

4 � 2 4 2 2 0
 x   2 x  4  2 �2 2 x �
+) Ta có f �
suy ra f  x  tăng.
� 5 � 2 
5
2
2
x

�x � x

x

x

f  x   f  1  2  3m � 2  m
+) Ycbt � f  x   3m, x �1 � min
x�
1
3

2
2
2
Câu 53. [VDC]Tìm giá trị lớn nhất của tham số m sao cho bất phương trình 2cos x  3sin x  m.3cos x có
nghiệm?
A. m  4 .
B. m 8 .
C. m 12 .
D. m 16 .

Hướng dẫn giải
cos2 x

 2
+) (1) �  
 3

cos2 x

 1
 3 
 9

 m.

+) Đặt t  cos 2 x,0  t  1
t

t

t

t

�2 � �1 �
�2 � �1 �
+) (1) trở thành � � 3 � ��m (2). Đặt f (t )  � � 3 � �.
�3 � �9 �
�3 � �9 �

+) Ta có (1) có nghiệm � (2) có nghiệm t �[0;1]
http://dethithpt.com

m

Max f (t )
t�[0;1]

m 4

1
x3


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×