Tải bản đầy đủ

Phương trình oxyz PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG NÂNG CAO 109 BTTN ( lý thuyết + bài tập vận dụng có lời giải)

HTTP://DETHITHPT.COM

HTTP://DETHITHPT.COM

TỔNG BIÊN SOẠN VÀ TỔNG HỢP

109 BTTN PHƯƠNG TRÌNH
ĐƯỜNG THẲNG NÂNG CAO
TÀI LIỆU ÔN TẬP VÀ GIẢNG DẠY CHO HỌC SINH
KHÁ GIỎI

0


HTTP://DETHITHPT.COM

BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d1 :

x- 2 y- 1 z- 1
=

=

- 1
3
2

�x = 1- 3t


d 2 : �y =- 2 + t . Phương trình đường thẳng nằm trong ( a ) : x + 2y - 3z - 2 = 0 và cắt hai đường thẳng


z =- 1- t


d1 , d 2 là.
x - 3 y - 2 z +1
=
=
A.
- 5
1
- 1
x +3 y - 2 z - 1
=
=
C.
5
- 1
1

x +3 y - 2 z - 1
=
=
- 5
1
- 1
x +8 y - 3 z
=
=


D.
1
4
3
x +2 y- 2
z
=
=
Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng D :
và mặt phẳng
1
1
- 1

B.

( P) : x + 2y - 3z + 4 = 0 . Phương trình tham số của đường thẳng d nằm trong ( P) , cắt và vuông góc
đường thẳng D là.
x =- 3 + tA. �y = 1- 2t


z =1- t


x = 3- tC. �y =- 1 + 2t


z =- 1 + tx =3+tB. �y =- 1- 2t


z =- 1- t


x = 1- 3tD. �y =- 2 + t


z =- 1 + tCâu 3. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d1 :

d2 :

x - 2 y +2 z - 3
=
=

2
- 1
1

x - 1 y - 1 z +1
=
=
. Phương trình đường thẳng D đi qua điểm A ( 1; 2;3) vuông góc với d1 và cắt
- 1
2
1

d 2 là.
x - 1 y- 2 z- 3
=
=
1
- 3
- 5
x +1 y + 2 z + 3
=
=
C.
- 1
3
5

x +1 y + 2 z + 3
=
=
1
- 3
- 5
x - 1 y +3 z +5
=
=
D.
1
- 2
- 3
�x =- 3 + 2t


Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : �y = 1- t
. Phương trình chính tắc


z =- 1 + 4tA.

B.

của đường thẳng đi qua điểm A ( - 4; - 2; 4) , cắt và vuông góc với d là.
1


HTTP://DETHITHPT.COM
x +4 y +2 z - 4
=
=
3
2
- 1
x - 4 y - 2 z +4
=
=
C.
- 3
- 2
1

x - 4 y - 2 z +4
=
=
3
2
- 1
x - 3 y - 2 z +1
=
=
D.
- 4
- 2
4
x - 1 y +3 z - 3
=
=
Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :
và mặt phẳng
- 1
2
1

A.

B.

( P) : 2x + y - 2z + 9 = 0 . Gọi A là giao điểm của d và ( P) . Phương trình tham số của đường thẳng D
nằm trong ( P) , đi qua điểm A và vuông góc với d là.
x =t
x=t


A. �y =- 1
B. �y =- 1
z = 4+t
z=t
x =1
x =1 + t


C. �y =- 1 + t
D. �y = 1
z =- 4 + t
z=t
Câu 6. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A ( 1; 2; - 1) và đường thẳng
d:

x - 3 y- 3 z
=
= . Phương trình đường thẳng đi qua điểm A , cắt d và song song với mặt phẳng
1
3
2

( Q) : x + y - z + 3 = 0 là.
x - 1 y - 2 z +1
=
=
1
- 2
- 1
x +1 y + 2 z - 1
=
=
C.
- 1
2
1

x +1 y + 2 z - 1
=
=
1
2
1
x - 1 y - 2 z +1
=
=
D.
1
2
- 1
x +1 y - 2 z - 1
=
=
Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng D1 :

3
1
2

A.

B.

�x = 3

x - 1 y z +1

D2 :
= =
. Phương trình đường thẳng song song với d : �y =- 1 + t và cắt hai đường thẳng

1
2
3

z = 4 +t


D1 ; D 2 là.

x =2


A. �y = 3 - t


z = 3- tx =- 2


C. �y =- 3 + t


z =- 3 + t
x =- 2


B. �y =- 3 - t


z =- 3 - tx =2


D. �y =- 3 + t


z =3+t2


HTTP://DETHITHPT.COM
Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d1 :

x y - 1 z +2
=
=

2
- 1
1

x =- 1 + 2td 2 : �y = 1 + t
. Phương trình đường thẳng vuông góc với ( P) : 7x + y - 4z = 0 và cắt hai đường thẳng


z =3


d1 , d 2 là.
x - 2 y z +1
= =
A.
7
1
- 4
x +2
y
z- 1
=
=
C.
- 7
- 1
4

x - 7 y z +4
= =
2
1
1
x +2 y z - 1
= =
D.
7
1
- 4
x - 1 y- 2
z
=
=
Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :
. Viết phương
1
2
- 1

B.

trình đường thẳng D đi qua điểm A ( 2;3; - 1) cắt d tại B sao cho khoảng cách từ B đến mặt phẳng

( a ) : x + y + z - 1 = 0 bằng 2 3 .
x - 7 y z +4
= =
2
1
1
x +3 y + 6 z - 2
x - 3 y - 6 z +2
=
=
=
=
C.
D.
- 5
- 9
5
1
3
- 1
Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz . Viết phương trình đường thẳng D đi qua điểm

A.Cả C và D

B.

A ( - 2; 2;1) cắt trục tung tại B sao cho OB = 2OA.
x y- 6
z
=
=
2
4
- 1
x +3 y + 6 z - 2
x y +6
z
=
=
=
C.
D. =
- 5
- 9
3
2
- 8
- 1
Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz . Viết phương trình đường thẳng D đi qua điểm B ( 1;1; 2)

A.Cả B và D

B.

x - 2 y - 3 z +1
83
=
=
tại C sao cho tam giác OBC có diện tích bằng
.
1
- 2
1
2
x y- 6
z
=
A.Cả C và D
B. =
2
4
- 1
x - 1 y- 1 z- 2
x - 1 y- 1 z- 2
=
=
=
=
C.
D.
3
- 2
- 1
31
78
- 109
x- 2 y- 1 z- 2
=
=
Câu 12. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d1 :

1
- 1
- 1

cắt đường thẳng d :

�x = t


d 2 : �y = 3
. Phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng d1 , d 2 là.


z =- 2 + t


3


HTTP://DETHITHPT.COM
x = 2 +tA. �y = 1 + 2t


z = 2- t


x =- 2 + 3tC. �y = 1- 3t


z =2+tx =- 2 + 3tB. �y = 1 + 3t


z =2+t


x = 2 + 3tD. �y = 1 + 3t


z =- 2 - tCâu 13. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :

x +1 y z - 2
= =
, mặt phẳng
2
1
1

( P) : x + y - 2z + 5 = 0 và A ( 1; - 1; 2) . Đường thẳng D cắt d và ( P) lần lượt tại M và N sao cho A là
trung điểm của đoạn thẳng MN . Phương trình đường thẳng D là.
x - 1 y +1 z - 2
x +1 y - 1 z + 2
=
=
=
=
A.
B.
2
3
2
2
3
2
x +1 y - 1 z + 2
x- 2 y- 3 z- 2
=
=
=
=
C.
D.
- 2
3
2
1
- 1
2
x- 2 y- 1 z- 1
=
=
, mặt cầu
Câu 14. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :
1
2
- 1
2
2
2
( S) : ( x - 1) +( y + 3) +( z +1) = 29 và A ( 1; - 2;1) . Đường thẳng D cắt d và ( S) lần lượt tại M và N

sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng MN . Phương trình đường thẳng D là
x - 1 y +2 z - 1
x - 1 y +2 z - 1
=
=
=
=
A.

2
5
- 1
7
11
- 10
x +1 y - 2 z +1
x - 1 y +2 z- 1
=
=
=
=
B.

2
5
- 1
7
11
- 10
x - 1 y +2 z - 1
x +1 y - 2 z +1
=
=
=
=
C.

2
5
- 1
7
11
- 10
x +1 y - 2 z +1
x +1 y - 2 z +1
=
=
=
=
D.

2
5
- 1
7
11
- 10
Câu 15. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P) : x - 2y + 2z - 5 = 0 và hai điểm

A ( - 3;0;1) , B ( 1; - 1;3) . Trong các đường thẳng đi qua A và song song với ( P) , đường thẳng mà khoảng
cách từ B đến đường thẳng đó là nhỏ nhất có phương trình là.
x +3 y z - 1
x - 2 y +1 z - 3
= =
=
=
A.
B.
26
11 - 2
26
11
- 2
x - 3 y z +1
x + 2 y - 1 z +3
= =
=
=
C.
D.
26
11 - 2
26
11
- 2
x = 62t


x - 3 y + 2 z +1

=
=
Câu 16. Trong không gian với hệ tọa độ �y =- 25t
cho đường thẳng d :
, mặt

2
1
- 1

z =- 2 + 61t


phẳng ( P) : x + y + z + 2 = 0 . Gọi M là giao điểm của d và ( P) . Gọi D là đường thẳng nằm trong ( P)
vuông góc với d và cách M một khoảng bằng

42 . Phương trình đường thẳng ( P) là.
4


HTTP://DETHITHPT.COM
A. Cả B và C
x - 5 y + 2 z +5
=
=
B.
2
- 3
1
x +3 y + 4 z - 5
=
=
C.
2
- 3
1
x +3 y + 4 z - 5
x +3 y + 4 z - 5
=
=
=
=
D.

2
3
1
2
3
1
x =3+tCâu 17. Trong không gian với hệ tọa độ ( P) cho điểm I ( 1;1; 2) , hai đường thẳng D1 : �y =- 1 + 2t và


z =4


x +2 y z - 2
= =
. Phương trình đường thẳng d đi qua điểm I và cắt hai đường thẳng D1 , D 2 là.
1
1
2


x = 1 + 2t
x = 1 + 2t
A. �y = 1 + t
B. �y = 1- t
z
=
2
+
t
z = 2+t
x - 1 y- 1 z- 2
x - 1 y- 1 z- 2
=
=
=
=
C.
D.
1
1
- 1
1
- 1
1
x - 2 y z +2
= =
, mặt phẳng
Câu 18. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :
2
1
1
D2 :

( P) : 2x - y - z + 5 = 0 và M ( 1; - 1;0) . Đường thẳng D đi qua điểm M , cắt d và tạo với ( P) một góc
300 . Phương trình đường thẳng D là.
z và x - 1 y +1
z
A. x - 1 y +1
=
=
=
=
1
1
- 2
23
14
- 1
x - 2 y z +2
x - 4 y- 3 z- 5
= =
=
=
B.

1
1
- 2
5
2
5
x +2 y z - 2
x + 4 y +3 z +5
= =
=
=
C.

1
1
- 2
5
2
5
x +2 y z - 2
x - 4 y- 3 z- 5
= =
=
=
D.

1
1
- 2
5
2
5
Câu 19. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, gọi d đi qua điểm A ( 1; - 1; 2) , song song với

x +1 y - 1 z
=
= một góc lớn nhất. Phương
( P) : 2x - y - z + 3 = 0 , đồng thời tạo với đường thẳng D :
1

trình đường thẳng d là.
x - 1 y +1 z - 2
=
=
A.
1
- 5
7
x - 1 y +1 z - 2
=
=
C.
4
5
7

- 2

2

x - 1 y +1 z - 2
=
=
4
- 5
7
x - 1 y +1 z - 2
=
=
D.
1
- 5
- 7

B.

5


HTTP://DETHITHPT.COM
Câu 21. Trong không gian với hệ tọa độ MN � N ( - t; - 5 - 2t;1 + t ) gọi d đi qua A ( - 1;0; - 1) , cắt
D1 :

x - 1 y - 2 z +2
x - 3 y - 2 z +3
=
=
=
=
, sao cho góc giữa d và D 2 :
là nhỏ nhất. Phương trình
2
1
- 1
- 1
2
2

đường thẳng d là
x +1 y z +1
x +1 y z +1
= =
= =
A.
B.
2
2
- 1
4
5
- 2
x +1
y
z +1
x +1 y z +1
=
=
= =
C.
D.
4
- 5
- 2
2
2
1
Câu 22. Trong không gian với hệ tọa độ ( Q) : x - 2y + 2z +1 = 0 gọi d đi qua A ( 3; - 1;1) , nằm trong
mặt phẳng ( P ) : x - y + z - 5 = 0 , đồng thời tạo với D :

x y- 2 z
=
= một góc 450 . Phương trình
1
2
2

đường thẳng d là
A.Cả B và C
x = 3 + 7tC. �y =- 1- 8t


z = 1- 15tx = 3+tB. �y =- 1- t


z =1


x = 3 + 7tD. �y =- 1- 8t


z =- 1- 15tx =t


x +1 y + 2 z + 2

=
=
Câu 23. Trong không gian với hệ tọa độ
cho ba đường thẳng d1 : �y = 4 - t

2
1
1

z =- 1 + 2t


d2 :

x y- 2
z
x +1 y - 1 z +1
=
=
=
=
và d 2 :
. Gọi D là đường thẳng cắt d1 , d 2 ,d 3 lần lượt tại các
1
- 3
- 3
5
2
1

điểm A, B, C sao cho AB = BC . Phương trình đường thẳng D là
x y- 2 z
x- 2 y- 2 z
=
=
=
A. =
B.
1
1
1
1
1
1
x y- 3 z- 1
x y- 3 z- 1
=
=
C. =
D. =
1
1
- 1
1
- 1
1
x - 4 y- 3 z- 5
=
=
Câu 24. Trong không gian với hệ tọa độ
cho hai đường thẳng
5
2
5
d1 :

x - 1 y +1 z
x - 1 y- 2 z
=
= , d2 :
=
= và mặt phẳng ( P) : x + y - 2z + 3 = 0 . Gọi D là đường
2
1
1
1
2
1

thẳng song song với ( P) và cắt d1 , d 2 lần lượt tại hai điểm A, B sao cho AB = 29 . Phương trình tham
số của đường thẳng D là
A. Cả B và D

x = 3 + 4tB. �y = 2t


z = 1 + 3t


6


HTTP://DETHITHPT.COM

x = 3 + 4t


C. �y =- 2t


z = 1 + 3t
x =- 1 + 2t


D. �y =- 2 + 4t


z =- 1 + 3t
x = 2+t

x - 1 y z +2

= =
Câu 25. Trong không gian với hệ tọa độ �y =- 3 - 2t cho hai đường thẳng d1 :


2
1
- 1

z =- 1 + 2t


d2 :

x - 1 y +2 z - 2
=
=
. Gọi D là đường thẳng song song với ( P) : x + y + z - 7 = 0 và cắt d1 , d 2 lần
1
3
- 2

lượt tại hai điểm A, B sao cho AB ngắn nhất. Phương trình của đường thẳng D là.x = 6- t

x = 12 - t

� 5
A. �y =
B. �y = 5


2


z =- 9 + t
9

z =- + t


2x
=
6
x = 6 - 2t


� 5
� 5
C �y = - t
D. �y = + t


2
2


9
9


z =- + t
z =- + t
2
2


Câu 26. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tam giác ABC có A ( 1;1;1) , B ( 0; - 2;3) , C ( 2;1;0) .
Phương trình đường thẳng đi qua điểm M ( 1; 2; - 7) và vuông góc với mặt phẳng ( ABC) là
x = 1 + 3tA. �y = 2 + t , t �R .


z =- 7 + 3tx = 1 + 3tB. �y = 1 + t , t �R .


z = 1 + 3tx = 3tC. �y =- 2 + t , t �R .


z = 3 + 3tx = 2 + 3tD. �y = 1 + t , t �R .


z = 3t
x =1 + t


Câu 27. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , đường thẳng d: �y = 2 + 2t , t �R song song với đường


z = 1- t


thẳng nào có phương trình dưới đây?
7


HTTP://DETHITHPT.COM
A.

x - 3 y - 4 z +5
=
=
1
2
- 1

B.

x - 3 y - 4 z +5
=
=
1
- 2
- 1

C.

x - 3 y - 4 z +5
=
=
- 1
2
- 1

D.

x - 3 y - 4 z +5
=
=
1
2
1

Câu 28. Phương trình tham số của đường thẳng d qua A(1, 2, 3) và vuông góc với mặt phẳng

( a ) : 4x + 3y - 7z +1 = 0 là:

x =- 1 + 4t


A. d �y =- 2 + 3t , t �R


z =- 3 - 7t
x = 1 + 4t


B. d �y = 2 + 3t , t �R


z = 3 - 7t�x = 1 + 3t


C. d �y = 2 - 4t , t �R .


z = 3 - 7t�x =- 1 + 8t


D. d �y =- 2 + 6t , t �R .


z =- 3 - 14tCâu 29. Phương trình đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (Oxz) và cắt hai đường thẳng

x =t
x = 1- 2t '

d1 :�y =- 4 + t , t �R và d 2 :�y =- 3 + t ', t ' �R là
z = 3- t
z = 4 - 5t '
x =3 / 7A. d :�y =- 25 / 7 + t , t �R .


z = 18 / 7x =- 3 / 7B. d: �y =- 25 / 7 + t , t �R .


z = 18 / 7
x =3 / 7


C. d: �y =- 25 / 7 + t , t �R


z =- 18 / 7
x =3 / 7


D. d: �y =- 25 / 7 - t , t �R


z = 18 / 7�x = 2 + t


Câu 30. Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho đường thẳng d : �y = 2t
và mặt phẳng


z = 2 - 2t


(P): 2x+my+nz-1=0, m, n là số thựC. (d) và (P) vuông góc với nhau khi:
A. m = 4 và n= - 4

B. m=-4 và n=4

C. m =- 4 và n=-4

D. m=4 và n=4

Câu 31. Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình x-y+2z+5=0 và đường
x=tthẳng d : �y = 2t . Tọa độ giao điểm của d và (P) là:


z = 1- 3t


A. (1;2;-2)

B. (1;-2;-2)

C. (-1;2;2)

D. (2;2;2)
8


HTTP://DETHITHPT.COM
Câu 32. Trong không gian với hệ trục Oxyz, mặt phẳng (P) qua M(1;2;-2) và vuông góc với
x=td : �y = 2t
là:


z = 1- 3t


A. x + 2y - 3z - 11 = 0

B. x + 2y + 3z - 11 = 0

C. x - 2y - 3z - 11 = 0

D. x - 2y - 3z +11 = 0

Câu 33. Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho điểm A(1;1;0), B(0;1;1) và đường thẳng D có phương

x =1 + t


trình D : �y = 0 . Số điểm C nằm trên D sao cho tam giác ABC đều là:


z =1 + t


A. 1 điểm

B. 2 điểm

C. Vô số điểm

D. Kết quả khác

Câu 34. Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x+y+z-1=0 và đường thẳng

x = 1 + 2t


d : �y = t
. Đường thẳng D nằm trong (P) vuông góc và cắt d có phương trình là:


z =- 2 - 3t

x = 2 +s� 1
A. D : �y = - 2s

27

z =�

2

x = 2- s� 1
B. D : �y = - 2s

27

z =�

2

x = 2 +s� 1
C. D : �y = + 2s

27

z =�

2

x = 2 +s� 1
D. D : �y = - 2s

27

z =- + s


2


9


HTTP://DETHITHPT.COM
Câu 35. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng ( a ) : x + y + 2z - 3 = 0 và hai đường thẳng
d1 :

x y +1 z
x +1 y - 1 z - 1
=
= , d2 :
=
=
. Đường thẳng d nằm trên mặt phẳng ( a ) đồng thời cắt cả hai
1
- 2
1
- 3
2
1

đường thẳng d1 và d 2 có phương trình là
x =- 4 + 4tA. �y = 3 + 6t


z = 2+tx =- 4 + 4tB. �y = 3 - 6t


z = 2 +tx =- 4 + tC. �y = 3 + t


z = 2 + 2tx = 4 +tD. �y =- 9 + t


z = 4 + 2tCâu 36. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : x + 3y - z - 1 = 0 và các điểm
A(1;0; 0) ; B(0; - 2;3) . Viết phương trình đường thẳng d nằm trong mặt phẳng ( P) đi qua A và cách B

một khoảng lớn nhất.
x =1+ tA. d : �y = 2t


z =- 3tx = 1 + 7t


d : �y = 2t


z=t

C. �

x =1 + tB. d : �y =- t


z=t
x = 1 + 7t


d : �y =- 2t
D. �

z=tCâu 37. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng ( D ) :

x +2 y- 2
z
=
=
và mặt phẳng
1
1
- 1

( P ): x + 2y - 3z + 4 = 0 .Viết phương trình đường thẳng ( d ) nằm trong mặt phẳng ( P ) sao cho ( d ) cắt
và vuông góc với đường thẳng ( D ) .
�x = 3 - t


A. ( d ) : �y = 1- 2t


z = 1- t
x = 3- t


B. ( d ) : �y =- 1 + 2t


z =- 1 + t10


HTTP://DETHITHPT.COM

x =- 3 - t


C. ( d ) : �y = 1 + 2t


z =1+ t�x =- 3 + t


D. ( d ) : �y = 1 + 2t


z = 1- t

x = 1 + 2t
x = 3- t '
Câu 38: Độ dài đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng d1 : �y = 2
và d 2 : �y = 4 + t ' là :
z =- t
z =4
A. 2 6

B.

6

C. 2 2

D. 4

�x = 1 + at

x = 1- t '
Câu 39: Để hai đường thẳng d1 : �y = t
và d 2 : �y = 2 + 2t ' cắt nhau thì giá trị của a là :
z =- 1 + 2t
z = 3- t '
A. 0

B. 1

C.

1
2

D. 2

�x = 2 - t


Câu 40: Cho M(1, - 1, 0), (P) : x + y + z - 3 = 0 và d : �y = 8 + t .Tìm điểm N thuộc mặt phẳng (P) sao


z =- 1- 3t


cho MN Pd .
A. N(2, - 2,3)

B. N(2, - 2, - 1)

C. N(- 2,1,8)

D. N(3,1, - 1)

x = 1 + 2tCâu 41. Khoảng cách từ A(0, - 1,3) đến đường thẳng d: �y = 2
là :


z =- t


A. 14

B.

3

C.

6

D.

8

x =- 3t1
Câu 42: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho 2 đường thẳng (D1 ) : �y = 3 + 2t1 ...t1 ��;z =- 2

x =1
(D 2 ) : �y =- 4 + 2t 2 ...t 2 �� và mặt phẳng (P) : x + y + 2z – 6 = 0 . Viết phương trình đường thẳngz = 3 +t2

(D ) ^ (P) đồng thời (D ) cắt (D1 ) và (D 2 ) .

A. (D ) :

x +6 y - 7 z +2
=
=
1
1
2

B. (D ) :

x +1 y - 2 z - 1
=
=
1
- 1
2
11


HTTP://DETHITHPT.COM
C. (D ) :

x y- 3 z- 1
=
=
1
1
2

D. (D ) :

x +1 y + 3 z - 1
=
=
1
2
2

Câu 43: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz : Cho đường thẳng (D1 ) :

(D 2 ) :

x y - 1 z +1
=
=
;
2
1
- 1

x - 1 y +1 z - 2
=
=
và điểm I(0 ; 1 ; 2) .Tìm M �(D1 ) ; N �(D 2 ) sao cho M ; I ; N thẳng hàng.
1
- 2
1

A. M(1 ; 1 ; –1) ; N(1 ; 0 ; 1)

B. M(–1 ; 0 ; 1) ; N(1 ; 1 ; 1)

C. M(1 ; 1 ; 1)

D. M(0 ; 1 ; –1) ; N(0 ; 1 ; 1)

; N(–1; 2 ; 1)

Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 2 đường thẳng : (D1 ) :

x y z
= = và
1 1 2

x =- 1- 2t 2(D 2 ) : �
...t 2 ��. Tìm M �(D1 ) ; N �(D 2 ) sao cho MN song song (a ) : x – y + x = 0 và
�y = t 2z =1+ t 2

MN = 2 .
- 4 - 4 8
1 - 4 3
;
; ) ; N( ;
; )
7 7 7
7 7 7

A. M(–1 ; 0 ; 1) ; N(0 ; 0 ; 0)M(

B. N(–1 ; 0 ; 1) ; M(0 ; 0 ; 0)4 4 8
1 - 4 3
; )
M( ; ; ) ; N( ;
7 7 7
7 7 7

C. M(1 ; 1 ; 1)

; N(–1; 2 ; 1)1 - 1 4
- 1 4 - 3
M( ; ; ) ; N( ; ; )
7 7 7
7 7 7

D. N(1 ; 0 ; 1)

; M(2 ; –1 ; 1)1 - 4 3
1 4 - 3
; ) ; N( ; ; )
M( ;
7 7 7
7 7 7

Câu 45. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :

x +1 y - 1 z +1
=
=
, hình chiếu của
2
1
3

đường thẳng d lên mặt phẳng (Oxz) là d1 có phương trình là
�x =- 1 + 2t


A. d1 : �y = 0


z =- 1 + 3t�x =- 1 + 2t


B. d1 : �y = 0


z =0x =0C. d1 : �y = 1 + t


z =0x = 2tD. d1 : �y = 1 + t


z =0


12


HTTP://DETHITHPT.COM

x =- t


Câu 46. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng (d) có phương trình: �y =- 1 + 2t và mặt


z =2+t


phẳng (P): 2x - y - 2z - 3 = 0 .Viết phương trình tham số của đường thẳng  nằm trên (P), cắt và vuông
góc với (d).

x =1 + t


A. : �y =- 3 .


z =1 + t
x =1 + t


B. : �y =- 3t .


z =1 + tx =tC. : �y =- 3t .


z =1+ tx =1 + tD. : �y =- 3t .


z=tCâu 47. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm M(2; 1; 0) và đường thẳng :

x  1 y 1 z
.


2
1
1

Lập phương trình của đường thẳng d đi qua điểm M, cắt và vuông góc với .
�x  2  t

A. d: �y  1 4t .

�z  2t


x = 1 + 2t


B. d: �y =- 4 + t .


z=2x = 2- tC. d: �y = 1- 4t .


z = 2tx = 2 +tD. d: �y = 1- 4t .


z =- 2tCâu 48. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng

�x  4t

3
d: �y    7t trên mặt phẳng P : x  2y  z  5  0 .
2

�z  2t


x = 4 +16t


� 11
A. : �
�y = +13t .

2z = 2 +10tx = 4+t


� 11
B. : �
�y = + t .

2z = 2+t

13


HTTP://DETHITHPT.COM

x = 4 + 6t


� 11
C. : �
�y = + 3t .

2z =2x = 4 - 16t


� 11
D. : �
�y = - 13t .

2z = 2 +10t


Câu 49. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng chéo nhau
�x  1  t
x 1 y z
d :
  ,d : �
y  2  t . Viết phương trình đường vuông góc chung của chúng.
1 1 1 4 2 �
�z  1  2t


� 10
�x  11  t

� 1
A. �y   3t .
� 11
� 4
�z  11  t

� 10

x= - t


111
C. �
�y = +3t .

114

z
=
- t


� 11

� 10

x= - t


111
B. �
�y = - 3t .

114

z
=
+t


� 11

x = - 1- 10tD. �y = 3 + t
.z =1+ 4t


Câu 50. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm M  4; 5;3

�x  5 3t1

x  2 y 1 z 1


và cắt cả hai đường thẳng: d1 : �y  7  2t1 và d2 :
.
2
3
5
�z  t
� 1
�x  4  3t

d
:
A.
�y  5 2t .

�z  3 t

x =- 4 - 3tB. d : �y =- 5 + 2t .


z = 3- t
x =- 4 + 3t


C. d : �y =- 5 - 2t .


z = 3- t
x = 3 - 4t


D. d : �y = 2 - 5t .


z =- 3 - t
x = 2 + 4t


Câu 51. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng (d): �y = 3 + 2t và mặt phẳng (P):


z =- 3 + t


14


HTTP://DETHITHPT.COM
- x + y + 2z + 5 = 0 . Viết phương trình đường thẳng () nằm trong (P), song song với (d) và cách (d)

một khoảng là 14 .
A. (D1 ) :

x - 1 y - 6 z +5
x - 3 y z +1
=
=
= =
; (D 2 ) :
.
4
2
1
4
2
1

A. (D1 ) :

x - 1 y - 6 z +5
x - 3 y z +1
=
=
= =
; (D 2 ) :
.
- 4
2
1
4
2
1

A. (D1 ) :

x - 1 y - 6 z +5
x - 3 y z +1
=
=
= =
; (D 2 ) :
.
4
2
1
4
2
- 1

A. (D1 ) :

x +1 y + 6 z - 5
x +3 y z - 1
=
=
= =
; (D 2 ) :
.
4
2
1
4
2
1

Câu 52. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình đường thẳng  nằm trong mặt phẳng

�x  1 t
�x  3  t


; d2 : �y  1 t và tạo với d1 một góc 300.
(P ): x  y – z  1  0 , cắt các đường thẳng d1 : �y  t


�z  2  2t
�z  1 2t
�x  5 t
�x  5


A. D1 : �y  1 ; D 2 : �y  1 t .


�z  5 t
�z  5 t


x = 5- t
�x  5B. D1 : �y =- 1 ; D 2 : �y  1 t .z =5+t

�z  5 tx =5
�x  5 tC. D1 : �y  1 ; D 2 : �y =- 1 + t .z =5- t

�z  5 tx = 5+t
�x  5D. D1 : �y =- 1 + 2t ; D 2 : �y  1 t .z =5+t

�z  5 t


Câu 53. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d :

x y 1 z 1


và hai điểm A(1;1; 2) ,
1
2
1

B(1;0;2) . Viết phương trình đường thẳng  qua A, vuông góc với d sao cho khoảng cách từ B tới  là
nhỏ nhất.
A. :

x  1 y 1 z 2
.


2
5
8

B. :

x - 1 y- 1 z +2
=
=
.
- 2
- 5
8

C. :

x - 1 y - 1 z +2
=
=
.
- 2
5
- 8

D. :

x +2 y - 5 z - 8
=
=
.
1
1
2

Câu 54. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng  :

x  1 y z 1
 
và hai điểm
2
3 1
15


HTTP://DETHITHPT.COM

A(1;2; 1), B(3; 1; 5) . Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm A và cắt đường thẳng  sao cho

khoảng cách từ B đến đường thẳng d là lớn nhất.
A. d :

x  1 y  2 z 1


.
1
2
1

B. d :

x - 1 y - 2 z +1
=
=
.
- 1
2
- 1

C. d :

x - 1 y - 2 z +1
=
=
.
1
- 2
- 1

D. d :

x +1 y + 2 z - 1
=
=
.
1
2
- 1

Câu 55: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng

x - 2z = 0
d :�
trên mặt phẳng P : x - 2y + z + 5 = 0


3x - 2y + z - 3 = 0


x = 4 - 16t


� 11
A. : �
�y = - 13t

2z = 2 - 10tx = 4 +16t


� 11
B. : �
�y = +13t

2z = 2 +10tx =�


C. : �
�y =�z =�


x = 4+t11
+13t
D. : �
�y =�
2z =- 2 +10t


4 +16t
11
+t
2
2 +10t

Câu 56:Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x – 2y + 2z – 1 = 0 và hai đường thẳng
1 :

x +1 y z + 9
x - 1 y - 3 z +1
= =
=
=
; 2 :
. Xác định tọa độ điểm M thuộc đường thẳng 1
1
1
6
2
1
- 2

sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng 2 và khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) bằng nhau


18 53 3 �
; ; �
A.M (0; 1; –3) , M �
.
35 35 35 �18 53 - 3 �
; ; �
B. M (0; -1; 0) , M �
.�5 5 5 �

C. M (0; 1; –3) , M ( - 4; 0; 2) .

D. M (0; 1; –3) , M ( 5;3; - 7) .

Câu 57:Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng d1 :

d2 :

x +1 y z - 1
= =

- 2
1
1

x y z
= = . Tìm các điểm M thuộc d1 , N thuộc d 2 sao cho đường thẳng MN song song với mặt
1 1 2

phẳng (P): x - y + z + 2012 = 0 và độ dài đoạn MN bằng
A. M(0;0;0), N ( - 1;3; - 5)

2.

B. M(0; 0;0), N ( - 3; 2; - 7)
16


HTTP://DETHITHPT.COM
� 3 2 5�
- ;- ; �
D. M(0;0; 0), N �� 7 7 7�

C. M(0;0;0), N ( 1; 2; 0)

Câu 58: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d :

x y - 1 z +1
=
=
và hai điểm A(1;1; - 2) ,
1
2
- 1

B(- 1;0;2) . Phương trình đường thẳng  qua A, vuông góc với d sao cho khoảng cách từ B tới  là
nhỏ nhất là:
A.:

x +1 y +1 z - 2
=
=
- 2
5
8

C. :

x - 1 y - 1 z +2
=
=
2
- 5
8

B. :

x - 1 y- 1 z +2
=
=
- 2
5
8

D. :

x
y z
= =
- 1 4 2

Câu 59. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) : x + 2y + z - 4 = 0 và đường thẳng
(d) :

x +1 y z + 2
= =
= 0 . Đường thẳng ( D ) nằm trong mặt phẳng ( P) , đồng thời cắt và vuông góc với
2
1
3

đường thẳng ( d ) có phương trình là:
A.

x - 1 y- 1 z- 1
=
=
5
- 1
- 3

B.

x- 1 y- 1 z- 1
=
=
5
2
3

C.

x - 1 y +1 z - 1
=
=
5
- 1
2

D.

x +1 y + 3 z - 1
=
=
5
- 1
3

x =tCâu 60. Cho đường thẳng d : �y = 1 + t
. Tọa độ điểm M trên d sao cho IM=2 là:


z =- 3 + 2t


� 1 2 - 11�

- ; ;

A. ��3 3 3 �


1 2 11�
;- ; �

B. �
3 3 3�

Câu 61. Cho đường thẳng d :

C. ( - 1; 2; - 11)

D. ( 1; - 2;11)

x +1 y z - 2
= =
, mặt phẳng (P): x + y - 2z + 5 = 0 và điểm A ( 1; - 1; 2) .
2
1
1

Phương trình đường thẳng D cắt d và (P) lần lượt tại M và N sao cho A là trung điểm của đoạn MN là:
A.

x - 1 y +1 z - 2
=
=
2
3
2

B.

x - 1 y +1 z - 2
=
=
2
- 3
2

C.

x +1 y - 1 z + 2
=
=
2
- 3
2

D.

x +1 y - 1 z + 2
=
=
2
3
2

17


HTTP://DETHITHPT.COM
Câu 62. Cho điểm A ( - 1;0; 2) , mặt phẳng ( P) : 2x - y - z + 3 = 0 và đường thẳng
x- 3 y- 2 z- 6
=
=
. Phương trình đường thẳng d / đi qua điểm A, cắt d tại B và cắt (P) tại C sao
2
4
1
uuu
r
uuu
r r
cho AC + 2AB = 0 là:
d:

x =- 1- 2tA. �y = 0


z = 2 - 5tx = 1 + 4tB. �y =- 3 + t


z = 2 - 2t
x =t


C. �y =- 3t


z =- 2 + 2t�x = 4 + t


D. �y = 1- 3t


z =- 2Câu 63: Trong không gian

x = 3t, cho điểm M(2;-1;3) và đường thẳng d: �y =- 7 + 5t , tọa độ điểm M’


z = 2 + 2tđối xứng với M qua d là
A. ( 3; - 2; 4)
Câu 64.Trong không gian

( d2 ) :

B. ( 4; - 3;5)

C. ( - 4;3; - 5)

, cho hai đường thẳng ( d1 ) :

D. ( 1; 4; - 7 )

x +1 y - 1 z - 2
=
=
;
2
3
1

x - 2 y +2
z
=
=
, vị trí tương đối của hai đường thẳng ( d1 ) và ( d 2 ) là
1
5
- 2

A. Cắt nhau.

B. Song song.

C. Chéo nhau.

Câu 65: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng D :

D. Trùng nhau.

x- 1 y z- 2
= =
và điểm M ( 1;0; - 2) . Một
2
1
- 1

điểm N trên đường thẳng D sao cho đường thẳng MN vuông góc với đường thẳng D . Khi đó toạ độ
điểm N là:


7 2 4�
; ; �
A. N �
3 3 3�

B. N ( 7; 2; 4)

� 7 2 4�
- ; ;- �

C. N �� 3 3 3�

D. N ( 7; - 2; 4)

Câu 66.Trong không gian Oxyz , đường thẳng d nằm trong ( P) : y + 2z = 0 đồng thời cắt cả 2 đường


x = 2-t

x- 1 y z

= = và d 2 : �y = 4 + 2t
thẳng d1 :

- 1
1 4

z =1


18


HTTP://DETHITHPT.COM
Khi đó đường thẳng d có phương trình là:

x = 1+ 4t


A. �y = - 2t , t ��


z=t
x = 1+ 4t


B. �y = 2t , t ��


z =- t

x = 5 + 4t
x =1
C. �y = - 2 + 2t , t �� D. �y = t , t ��
z
=
1+
t
z = 2t
Câu 67: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d và mặt phẳng (P) lần lượt có phương trình
d:

x + 3 y +1
z
=
=
, (P) : x - 3y + 2z + 6 = 0 .
2
1
- 1

Phương trình hình chiếu của đường thẳng d lên mặt phẳng (P) là:
x = 1 + 31tA. �y = 1 + 5t


z =- 2 - 8tx = 1- 31tB. �y = 1 + 5t


z =- 2 - 8t
x = 1 + 31t


C. �y = 3 + 5t


z =- 2 - 8t
x =1 + 31t


D. �y =1 + 5t


z = 2 - 8tCâu 68: Cho đường thẳng (d) và mặt phẳng (P) có phương trình
(d):

x +1 y - 1 z - 3
=
=
1
2
- 2

(P): 2x – 2y + z – 3 = 0

Sin góc giữa (d) và (P) là
A.

4
.
9

B.

1
.
3

C.

2
.
9

D.

1
.
9

Câu 69: Trong không gian toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng ( a ) : 2x + y + z + 5 = 0 và đường thẳng
d:

x- 1 y- 3 z- 2
=
=
. Toạ độ giao điểm của d và ( a ) là
3
- 1
- 3

A. M (4;2;-1)

B. M (-17;9;20)

C. M (-17;20;9)

D. M (-2;1;-0)

19


HTTP://DETHITHPT.COM
Câu 70: Trong không gian toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng ( a ) : 2x + y - z + 3 = 0 . Đường thẳng d qua A(
-1;2;0) và vuông góc với mặt phẳng ( a ) là
A. x + 2 = y - 1 = z - 1
1
2
0

B. x - 1 = y + 2 = z
2
1
- 1

C. x + 2 y - 1 z - 1
=
=
1
2
1

z
D. x +1 y - 2
=
=
2
1
- 1

Câu 71 : Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc Oxyz, cho mặt phẳng
(P) : x + 2y + z – 4 = 0 và đường thẳng d :

x +1 y z + 2
= =
. Phương trình đường thẳng ∆ nằm trong
2
1
3

mặt phẳng (P), đồng thời cắt và vuông góc với đường thẳng d là:
A.

x - 1 y- 1 z- 1
=
=
5
- 1
3

C. x - 1 y +1 z - 1
=
=
5
- 1
2

B.

x- 1 y- 1 z- 1
=
=
5
2
3

D. x +1 y + 3 z - 1
=
=
5
- 1
3

Câu 72 : Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc Oxyz, Cho điểm A(1;1;1) và đường thẳng d

x = 6 - 4t


d:�y =- 2 - t .


z =- 1 + 2tHình chiếu của A trên d có tọa độ là

A. ( 2; - 3; - 1)

B. ( 2;3;1)

C. ( 2; - 3;1)

D. ( ( - 2;3;1)

�x = 1 + 2t
�x = 7 + 3s
Câu 73: Trong mặt phẳng Oxyz, cho d1 : �y =- 2 - 3t ;d 2 : �y = 2 + 2s Vị trí tương đối của hai đường
z = 5 + 4t
z = 1- 2s
thẳng là:
A. Chéo nhau

B. Trùng nhau

C. Song song

Câu 74. Trong không gian Oxyz cho đường thẳng (D) :

D. Cắt nhau

x- 1
y +2
z +3
=
=
và mặt phẳng
m
2m - 1
2
20


HTTP://DETHITHPT.COM
(P) : x + 3y - 2z - 5 = 0 . Định m để (P)cắt (D).

A. m �1

B. m �2

C. m �3

Câu 75. Trong không gian Oxyz cho đường thẳng (D) :

D. m �4

x- 1
y +2
z +3
=
=
và mặt phẳng
m
2m - 1
2

(P) : x + 3y - 2z - 5 = 0 . Định m để (P) ^ (D).

A. m = 1

B. m =- 1

C. m = 2

Câu 76. Trong không gian Oxyz cho đường thẳng (D) :

D. m =- 2

x- 1
y +2
z +3
=
=
và mặt phẳng
m
2m - 1
2

(P) : x + 3y - 2z - 5 = 0 . Định m để (P)//(D).

A. m =- 2

B. m = 2

C. m =- 1

D. m = 1

Câu 77. Trong không gian Oxyz viết phương trình tham số của đường thẳng (D) đi qua
E(2; 4; - 2) và vuông góc mặt phẳng (yOz).

�x = 2 + t


A. (D) : �y =- 4 (t ��)


z =- 2
x =2


B. (D) : �y =- 4 + t(t ��)


z =- 2�x = 2


C. (D) : �y =- 4 (t ��)


z =- 2 + t
x = 2+t


D. (D) : �y =- 4 + t (t ��)


z =- 2 = t
x = 1 - t1
x = 2t 2Câu 78. Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng (d1 ) : �y = t1
và (d 2 ) : �y =1 - t 2

z =- t1

z = t2


Vị trí tương đối của hai đường thẳng (d1) và (d2).
A. (d1) trùng (d2)

B. (d1) cắt (d2)

C. (d1) chéo (d2)

D. (d1) ^ (d2)

21


HTTP://DETHITHPT.COM
x = 1 + 2tCâu 79. Cho hai đường thẳng. (d1 ) : �y = 7 + t


z = 3 + 4t


A. (d1) trùng (d2)

x = 6 + 3t 'và (d 2 ) : �y =- 1- 2t '


z =- 2 + t 'B. (d1) cắt (d2

C. (d1) chéo (d2)

D. (d1) song song (d2)


x = 12 + 4t


Câu 80. Đường thẳng (d) : �y = 9 + 3t cắt mặt phẳng (P) : 3x + 5y - z - 2 = 0 tại một điểm có tọa độ là.


z =1 + t


A. (1; 3; 1)

B. (2; 2; 1)

C. (0; 0; -2)

D. (4; 0; 1)

Câu 81. Cho hai điểm A(2; 1; 1) và B(1; 3;0). Phương trình tham số của đường thẳng AB là.

A.

C.

B.

D.

Câu 82. Trong không gian (Oxyz) cho đường thẳng
M(1;3;5). Đường thẳng

có phương trình tham số

qua M và song song đường thẳng

A.

B.

C.

D.

và điểm

có phương trình tham số

22


HTTP://DETHITHPT.COM
Câu 83. Trong không gian (Oxyz) cho đường thẳng

phương trình chính tắc

và điểm M(0;-3;5). Khi đó mặt phẳng (P) qua M và vuông góc

A. x

B. x

C. x

D. x

có phương trình là.

Câu 84. Trong không gian (Oxyz) cho mặt phẳng (P) có phương trình 2x+3y-z+5=0 và điểm A(5;-2;1).
Khi đó đường thẳng d vuông góc mặt phẳng (P) và qua điểm A có phương trình

A.

B.

C.

D.

Câu 85. Trong không gian (Oxyz) cho mặt cầu (S) có phương trình
và điểm A(2;2;3). Khi đó đường thẳng d qua tâm I của mặt cầu (S) và qua điểm A có phương trình

A.

B.

C.

D.

23


HTTP://DETHITHPT.COM

� 7

x = - 2t


16


� 21
x y- 7 z- 9
=
Câu 86. Hai đường thẳng D. =
và d'. �
�y = + 26t

16
1 - 13
16z = 2 + 32t
A. trùng nhau

B. chéo nhau

C. cắt nhau

D. song song với nhau

Câu 87. Phương trình chính tắc của đường thẳng d đi qua điểm M(1;2;0) và song song với đường thẳng
D.

x- 3 y- 5 z
=
= .
2
- 1
3

A. .

x +1 y + 2 z + 3
=
=
2
- 1
3

B. .

x - 1 y- 2 z- 1
=
=
2
- 1
3

C. .

x +1 y + 2 z + 3
=
=
1
- 3
2

D. .

x- 1 y- 2 z
=
=
2
- 1
3

Câu 88. Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm A(1;3;5) và vuông góc với mặt phẳng (P).
3x-4y+z-2=0 là
x = 1 + 3tA.. �y = 3 - 4t


z =5+tx = 3- tB. �y =- 4 - 3t


z = 1- 5tx = 1 + 3tC. �y = 3 + 4t


z = 5 +1tx =1- tD. �y =- 3 - 3t


z = 5 - 5tCâu 89. Tọa độ giao điểm của đường thẳng

x - 2 y +1 z - 3
=
=
và mặt phẳng có phương trình
1
2
9

1
x + y - 4z +19 = 0 là.
2
9 - 1 21
A. ( ; ; )
4 2 4

5 5 3
B. ( ; - ; )
4 2 4

C. (5; - 10;3)

9 5 3
D. ( ; - ; )
4 2 4

x =- 1 + 2tCâu 90. Cho đường thẳng D. �y = 3 + 7t và hai điểm M(1;10;-5), N(-5;-11;-5) ta có.


z =- 2 - 3t


A. M �d và N �d

B. M �d và N �d
24


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×