Tải bản đầy đủ

Hàm số lượng giác đề số 02 kiểm tra định kỳ thầy giáo lê bá bảo file word doc

§Ò KIÓM TRA §ÞNH Kú

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 02
(Đề có 03 trang)

M«n: To¸n 11 CB
Chñ ®Ò:

Hµm sè lîng gi¸c
Lưu ý: Trong toàn bộ nội dung đề bài, tác giả quy ước các giá trị k, m, k�là những số
nguyên.
Câu 1. Tìm tập xác định của hàm số y  sin4x.
2;2�
.
A. D  �1;1�
.
B. D  �
D. D  �\  k  .

C. D  �.

Câu 2. Xét bốn mệnh đề sau:
(1): Hàm số y  sin x có tập xác định là �.
(2): Hàm số y  cos x có tập xác định là �.
�

(3): Hàm số y  tan x có tập xác định là �\ �  k �.
�2
� �
(4): Hàm số y  cot x có tập xác định là �\ �k �.
�2
Tìm số phát biểu đúng.
A. 1.
B. 3.
C. 2.
Câu 3. Hàm số nào có đồ thị trên
như hình bên?
A. y  sin x.
C. y  tan x.

  ; 

D. 4.

được thể hiện

B. y  cos x.
D. y  cot x.

�

Câu 4. Tập hợp �\ �  k �không phải là tập xác định của hàm số nào sau đây?
�2
1 5cosx


5 3cosx
.
.
C. y 
3
cos2x
2cos x
Câu 5. Tìm tập xác định của hàm số y  2tan2 x  3cot4 x.
A. y 

1 cos x
.
cos x

�

A. D  �\ �  k �.
�2

B. y 

� �
B. D  �\ �k �.
�2

Câu 6. Tìm tập xác định của hàm số y 

C. D  �.

D. y 

1 3cosx
.
4cos x

�
�
D. D  �\ �  k �.
2
�4

cot2 x
.
sin x  1

�

A. D  �\ �  k2 �.
�2

� �
B. D  �\ �k �.
�2

�

.
C. D  �\ �  k2 ; k �
�2

�
�
D. D  �\ �  k �.
2
�2

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


Câu 7. Tìm tập xác định của hàm số y 
A. D  �\  k  .

tan10 x  cot15 x
2018  2017sin2016x

.

B. D  �.
� �
D. D  �\ �k �.
�2

�

C. D  �\ �  k �.
�2

Câu 8. Tìm tập giá trị T của hàm số y  cos2x trên �.

2;2�
.
1;1�
.
A. T  �
B. T  �
C. T  �.
D. T   1;1 .
Câu 9. Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  sin x  cosx
trên �. Tính giá trị M  n.
3
A. 0.
B. .
C. 6.
D. 2.
2
Câu 10.
Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y  2cos3x  4 trên �.
A. 6.
B. 2.
C. 10.
D. 2.

��
0; �
.
Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y  2cos x  4 trên �
� 2�
A. 6.
B. 2.
C. 10.
D. 4.
M
,
m
Câu 12.
Gọi
lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Câu 11.

y  sin4 x  cos4 x trên �. Tính giá trị M .n.
A.
Câu 13.

1
.
2

B.

3
.
2

C. 6.

D. 2.

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y  3sin x  cosx  1 trên �.

A. 3.
B. 2.
C. 10.
D. 2.
Câu 14.
Để tìm giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số
y  sin4x  cos4x , một học sinh giải theo các bước sau:
Bước 1: Tập xác định: D  �.

1 �sin4x �1
� 2 �sin4x  cos4x �2.
Bước 2: Ta có: x ��: �
1 �cos4x �1

Bước 3: Vậy GTLN của hàm số bằng 2, GTNN của hàm số bằng 2.
Bài giải của bạn đó đã đúng chưa? Và nếu sai, thì sai bắt đầu từ bước nào?
A. Bài giải đúng.
B. Sai từ bước 1.
C. Sai từ bước 2.
D. Sai từ bước 3.
Câu 15.
Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn trên �?
sinx
A. y  2x2  x.
B. y 
C. y  3sin2 2x.
D. y  xtan x.
x
Câu 16.
Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ trên �?
cos2x
.
A. y  xsin4x.
B. y 
C. y  4tan3 x.
D. y  x sin2x.
3
x
Câu 17.
Hàm số nào sau đây là hàm số không chẵn, không lẻ trên tập xác định của
nó?

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


A. y  sin2x  2018.
Câu 18.

B. y  cos2x.

A.  .

A.  .
Câu 21.

D. y  2x x .

2
Có bao nhiêu hàm số trong các hàm số y  sin2x; y  xcosx; y  x tan x; y  1 là

hàm chẵn trên �?
A. 1.
B. 2.
Câu 19.
Tìm chu kì của hàm số y  2sin x  1.

Câu 20.

C. y  tan3xsin2x.

B. 2 .

C. 3.
C.

Tìm chu kì của hàm số y  2sin2x  5.


.
2

D. 4.
D. 0.


.
D. 0.
2
Hàm số y  sin x đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?
B. 2 .

C.

� �
� 3 �
��
0; �
.
.
; �
.
A. �
B. � ; �
C.  0;  .
D. �
� 2�
�2 �
� 2�
Câu 22.
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để tập xác định của hàm số

y  m2  3m 2 sin3x là �?
A. 2.
B. 1.
C. 0.
D. Vô số.
y

sin
x

cos2
x
.
Câu 23.
Tìm chu kì của hàm số

A.  .
B. 2 .
C. .
D. 0.
2
Câu 24.
Đồ thị hàm số nào sau đây không nhận trục Oy làm trục đối xứng?
A. y  sin2x.
B. y  sin2 2x.
C. y  cos x.
D. y  x tan2x.
Câu 25.

Hàm số nào có đồ thị trên   ;  được thể hiện

như hình bên?
A. y  sin2x.
C. y  cos2x.

B. y  sin x.
D. y  cos x.

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất


§Ò KIÓM TRA §ÞNH Kú

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 02

M«n: To¸n 11 CB
Chñ ®Ò:

Hµm sè lîng gi¸c
BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
Câu
Đáp án
Câu
Đáp án
Câu

1
C
11
D
21

2
B
12
A
22

3
A
13
A
23

4
C
14
D
24

5
B
15
C
25

Đáp án

A

A

B

A

C

6
C
16
D

7
D
17
A

8
B
18
A

9
A
19
B

http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word mới nhất

10
A
20
ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x