Tải bản đầy đủ

Nhom 9 10 1 (1)

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11
Chương II. Tổ hợp – Xác suất
Nhận biết: Câu 1, 2, 6, 14
Thông hiểu Câu 3, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17
Vận dụng thấp Câu 4, 5, 10, 11, 13, 18,19
Vận dụng cao Câu 20
Câu hỏi

Chỉnh sửa

Câu 1.1. Có 2 cây bút đỏ, 3 cây bút vàng trong một
hộp bút. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra một cây bút?
A. 5.
B. 6.
C. 8.
D. 9.

Câu 1.1.Có 2 cây bút đỏ, 3 cây bút xanh trong
một hộp bút, các cây bút đều giống nhau về kích
thước và khối lượng. Hỏi có bao nhiêu cách lấy
ra một cây bút?

A. 5.
B. 6.
C. 8.
D. 9.
- Câu hỏi

Câu 2.1. Hùng có 6 cái áo và 4 cái quần. Hỏi có bao Câu 2.2. Có 6 cái áo và 4 cái quần. Hỏi có bao
nhiêu cách chọn một bộ quần áo?
nhiêu cách chọn một bộ quần áo?
A. 24.

B. 10.

2
10

2
10

C. C = 45 .

D. A = 90 .

A. 24.

B. 10.

C. 45.

D. 90 .

- Câu hỏi
Câu 3.2 Từ các chữ số 1, 5, 7, 9 có thể lập được bao
nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số?
A. 256.
C. 4.

B.16.
D. 24.


Câu 3.2. Từ các chữ số 1, 5, 7, 9 lập được bao
nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số?
A. 256.

B.16.

C. 4.

D. 24.

- Câu hỏi
Câu 4.3. Cho 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5. Hỏi có thể lập Câu 4.3. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 lập được
được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác
nhau sao cho chữ số 1 không đứng đầu tiên?
nhau sao cho chữ số 1 không đứng đầu tiên?
A. 2500.
C. 60.

B. 96.
D. 120.

A. 2500.

B. 96.

C. 60.

D. 120.

- Câu hỏi

{

}

{

}

Câu 5.3. Cho tập hợp A = 1, 2,3, 4,5 . Có thể lập Câu 5.3. Từ tập hợp A = 1, 2,3,4,5 lập được
được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ số khác bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ số khác
nhau lấy trong A?
nhau?


A. 24.
C.18.

B. 8.
D. 12.

A. 24.

B. 8.

C.18.

D. 12.

- Câu hỏi
Câu 6.1. Một tổ có 8 học sinh. Hỏi có bao nhiêu Câu 6.2. Một tổ có 8 học sinh. Hỏi có bao nhiêu
cách xếp thành một hàng dọc sao cho bạn tổ trưởng cách xếp thành một hàng dọc sao cho bạn tổ
luôn đứng đầu tiên?
trưởng luôn đứng đầu tiên?
A. 40320.
C. 5040.

B. 3920.
D. 56.

A. 8!.

B. 3920.

C. 7!.

D. 56.

- Câu hỏi
Câu 7.2. Đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh của
trường có 7 bạn nữ và 3 bạn nam. Hỏi có bao nhiêu
cách chọn 5 bạn đi dự trại hè Quốc tế sao cho có cả
nam và nữ?
A. 231.
C. 504.

B. 5292.
D. 252.

Câu 7.2. Đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh của
trường THPT A có 7 học sinh nữ và 3 học sinh
nam. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh đi
dự trại hè Quốc tế sao cho có cả nam và nữ?
A. 231.

B. 5292.

C. 504.

D. 252.

- Câu hỏi
Câu 8.2. Đội tuyển học sinh giỏi môn Hoá của nhà
trường có 5 học sinh khối 12 và 3 học sinh khối 11.
Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4 học sinh để trao học
bổng trong đó phải có học sinh khối 11?
A. 70.
C. 65.

B. 125.
D. 15.

Câu 8.2. Có 5 học sinh khối 12 và 3 học sinh
khối 11. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4 học sinh
để đi tham quan học tập, trong đó phải có học
sinh khối 11?
A. 70.

B. 125.

C. 65.

D. 15.

- Câu hỏi
Câu 9.2. Hội đồng quản trị của một xí nghiệp gồm
11 người gồm 7 nam và 4 nữ. Số cách lập Ban
Thường trực gồm 3 người trong đó có ít nhất 1
người là nam là:
A. 35.
C. 42.

B. 161.
D. 84.

Câu 9.2. Hội đồng quản trị của công ty X gồm
11 người trong đó có 7 nam và 4 nữ. Số cách
lập Ban Thường trực gồm ba người trong đó có
ít nhất một nam là
A. 35.

B. 161.

C. 42.

D. 84.

- Câu lửng
Câu 10.3. Khoa Ngoại của một bệnh viện gồm 40
bác sĩ. Có bao nhiêu cách lập một êkíp mổ nếu mỗi
êkíp gồm 1 người mổ và 4 phụ mổ?
A. 78960960.

B. 3290040.

Xem xét lại tình huống thực tế


C. 658088.

D. 3655600.

Câu 11(VD). Tổ giáo viên Toán của trường
có 6 thầy giáo và 4 cô giáo. Hỏi có bao nhiêu
cách thành lập một nhóm dạy đội tuyển gồm
5 giáo viên sao cho phải có cô giáo và số
thầy giáo nhiều hơn số cô giáo?

- Dạng câu hỏi

4
1
3
2
A. A6 + A4 + A6 + A4 .

- Phương án nhiễu: chưa hợp lý là A, C

4
1
3
2
B. C 6 .C 4 +C 6 .C 4 .

C. C + C + C + C .
4
6

1
4

3
6

2
4

4
1
3
2
D. A6 . A4 +A6 . A4 .

- Dẫn hợp lý
- Cách giải
- Đáp án B
- Sửa lại:
A. C64C41 + C63 .C42 + C65 .
C. C63 .C42 .
- Mức độ: VD - phù hợp

Câu 12 (TH). Giá trị của biểu thức

- Câu hỏi lửng

0
1
2
3
4
2017
S = C2017
+ 2C2017
+ 22 C2017
+ 23 C2017
+ 24 C2017
+ ... + 22017 C2017

bằng:

- Sửa lại phần dẫn: Tính giá trị của biểu
thức S =

A. 22017.

- Cách giải

B. 32017.

- Đáp án: B

C. 42017.
D. 52017.

- Phương án nhiễu: hợp lý
- Mức độ: TH- phù hợp

Câu 13(VD). Hệ số của x7 trong khai triển (2 - Câu hỏi lửng
- 3x)15 là:
- Sửa lại phần dẫn thành câu lệnh: Tìm
8
hệ số của x7 trong khai triển biểu thức
A. C15 .
(2 − 3x)15 .
7
7 7
B. C15 .2 .3 .
- Đáp án: C
8
8 7
C. −C15 .2 .3 .
- Phương án nhiễu: chưa hợp lý
8
8
D. −C15 .2 .
- Sửa lại:
A. −C158 .28.37 x 7 .


B. C157 .28.37.
D. −C158 .28.3
- Mức độ: VD- phù hợp
Câu 14 (NB). Hệ số của x5 trong khai triển

- Câu hỏi lửng

P ( x) = ( x + 1) + ( x + 1) + ... + ( x + 1)

- Sửa lại phần dẫn thành câu lệnh:

6

A. 1711.

7

12

là:

Cho P ( x ) = ( x + 1) + ( x + 1) + ... + ( x + 1)
6

B. 1287.

7

12

= ao + a1 x + a2 x 2 + ... + a12 x12 .

C. 1716.

Tính a5 .

D. 1715.

- Đáp án: D
- Phương án nhiễu: C hợp lý, sửa lại A và
B
A. 819 .
B. 1715x5 .
- Mức độ: NB- chưa phù hợpVD

Câu 15 (TH). Gieo đồng thời 2 con súc sắc - Câu hỏi lửng
cân đối và đồng chất, khi đó n(Ω) bằng:
- Sửa lại câu dẫn thành câu lệnh:
A. 12.
Gieo đồng thời 2 con súc sắc cân đối và
đồng chất. Tìm số phần tử của không
B. 21.
gian mẫu.
C. 63.
- Đáp án: D
D. 36.
- Phương án nhiễu: A hợp lý; B, C chưa
hợp lý.
Sửa lại:
B. 64.
C. 66.
- Mức độ: TH- phù hợp
Câu 16(TH). Gieo đồng thời hai con súc sắc - Câu hỏi lửng
cân đối và đồng chất. Gọi B là biến cố "Tổng - Đáp án: D


số chấm trên hai mặt xuất hiện là lẻ", ta có - Câu dẫn sửa lại: Gieo đồng thời hai con
súc sắc cân đối và đồng chất. Gọi B là
n ( B ) bằng:
biến cố "Tổng số chấm trên hai mặt xuất
A. 9.
hiện là lẻ". Số phần tử của biến cố B là:
B. 24.
- Phương án nhiễu: B, chưa hợp lý.
C. 12.
Sửa lại
D. 18.
B. 6.
- Mức độ: phù hợp

Câu 17(TH). Gieo 2 con súc sắc. Gọi A là - Câu hỏi lửng
biến cố "Tổng số chấm trên hai mặt xuất hiện - Đáp án: A
là 9", ta có n ( A ) bằng:
- Câu dẫn sửa lại: Gieo đồng thời hai con
A. 4.
súc sắc cân đối và đồng chất. Gọi A là
biến cố "Tổng số chấm trên hai mặt xuất
B. 2.
hiện là 9". Số phần tử của biến cố A là:
C. 6.
- Phương án nhiễu: hợp lý.
D. 8.
- Mức độ: phù hợp

Câu 18(VD). Có 8 người trong đó có hai vợ
chồng anh X được xếp ngẫu nhiên theo một
hàng ngang. Xác suất để hai vợ chồng anh X
ngồi gần nhau là:
A.

1
.
64

B.

- Câu hỏi lửng
- Đáp án C sai. Phương án đúng: D
- Phương án nhiễu: A chưa hợp lý sửa
lại:
A.

1
.
25

1
.
28

B.

C.

1
.
8

5
.
28

- Mức độ: phù hợp

D.

1
.
4

Câu 19(VD). Có 3 viên bi đỏ và 7 viên bi - Câu hỏi lửng


xanh. Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi. Xác suất để
có 2 viên bi đỏ và 2 viên bi xanh là:
- Câu dẫn sửa lại: Có 3 viên bi đỏ và 7
12
viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi.
A. .
35
Xác suất để lấy được 2 viên bi đỏ và 2
viên bi xanh là:
3
B. .
10
- Phương án đúng: B
C.

21
.
70

- Phương án nhiễu: hợp lý.
- Mức độ: chưa phù hợp.  TH

4
D. .
35

Câu 20(VDC). Xác suất bắn trúng mục tiêu
của một vận động viên khi bắn một viên đạn
là 0,3. Người đó bắn hai viên một cách độc
lập. Xác suất để một viên trúng và một viên
trượt mục tiêu là:

- Câu hỏi lửng
- Phương án đúng: D
- Phương án nhiễu: hợp lý.
- Mức độ: phù hợp.

A. 0,21.
B. 0,09.
C. 0,18.
D. 0,42.

Câu 1. Có 2 cây bút đỏ, 3 cây bút vàng trong một hộp bút. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra một cây bút?
A. 5.
B. 6.
C. 8.
D. 9.
Câu 2. Hùng có 6 cái áo và 4 cái quần. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một bộ quần áo?
A. 24.

B. 10.

2

C. C10 = 45 .

2
D. A10 = 90 .

Câu 3. Từ các chữ số 1, 5, 7, 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số?
A. 256.

B.16.

C. 4.

D. 24.

Câu 4. Cho 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác
nhau sao cho chữ số 1 không đứng đầu tiên?
A. 2500.

B. 96.

C. 60.

D. 120.


{

}

Câu 5. Cho tập hợp A = 1, 2,3, 4,5 . Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ số khác
nhau lấy trong A?
A. 24.

B. 8.

C.18.

D. 12.

Câu 6. Một tổ có 8 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách xếp thành một hàng dọc sao cho bạn tổ trưởng luôn
đứng đầu tiên?
A. 40320.

B. 3920.

C. 5040.

D. 56.

Câu 7. Đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh của trường có 7 bạn nữ và 3 bạn nam. Hỏi có bao nhiêu cách
chọn 5 bạn đi dự trại hè Quốc tế sao cho có cả nam và nữ?
A. 231.

B. 5292.

C. 504.

D. 252.

Câu 8. Đội tuyển học sinh giỏi môn Hoá của nhà trường có 5 học sinh khối 12 và 3 học sinh khối 11.
Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4 học sinh để trao học bổng trong đó phải có học sinh khối 11?
A. 70.

B. 125.

C. 65.

D. 15.

Câu 9. Hội đồng quản trị của một xí nghiệp gồm 11 người gồm 7 nam và 4 nữ. Số cách lập Ban
Thường trực gồm 3 người trong đó có ít nhất 1 người là nam là:
A. 35.

B. 161.

C. 42.

D. 84.

Câu 10. Khoa Ngoại của một bệnh viện gồm 40 bác sĩ. Có bao nhiêu cách lập một kíp mổ nếu mỗi kíp
gồm 1 người mổ và 4 phụ mổ?
A. 78960960.

B. 3290040.

C. 658088.

D. 3655600.

Câu 11. Tổ giáo viên Toán của trường có 6 thầy giáo và 4 cô giáo. Hỏi có bao nhiêu cách thành lập một
nhóm dạy đội tuyển gồm 5 giáo viên sao cho phải có cô giáo và số thầy giáo nhiều hơn số cô giáo?
A. A6 + A4 + A6 + A4 .

4
1
3
2
B. C 6 .C 4 +C 6 .C 4 .

C. C 6 + C 4 + C 6 + C 4 .

D. A6 . A4 +A6 . A4 .

4

4

1

1

3

2

3

2

4

1

3

2

0
1
2
2
3 3
4
4
2017
2017
Câu 12. Giá trị của biểu thức S = C2017 + 2C2017 + 2 C2017 + 2 C2017 + 2 C2017 + ... + 2 C2017 bằng:

A. 22017.

B. 32017.

C. 42017.

D. 52017.

8
8 7
C. −C15 .2 .3 .

8
8
D. −C15 .2 .

Câu 13. Hệ số của x7 trong khai triển (2 - 3x)15 là:
8
A. C15 .

7
7 7
B. C15 .2 .3 .

( ) (

) (
6

)

7

(

)

Câu 14. Hệ số của x5 trong khai triển P x = x + 1 + x + 1 + ... + x + 1
A. 1711.

B. 1287.

C. 1716.

12

D. 1715.

Câu 15. Gieo đồng thời 2 con súc sắc cân đối và đồng chất, khi đó n(Ω) bằng:
A. 12.

B. 21.

C. 63.

là:

D. 36.


Câu 16. Gieo đồng thời hai con súc sắc cân đối và đồng chất. Gọi B là biến cố "Tổng số chấm trên hai
mặt xuất hiện là lẻ", ta có n ( B ) bằng:
A. 9.

B. 24.

C. 12.

D. 18.

Câu 17. Gieo 2 con súc sắc. Gọi A là biến cố "Tổng số chấm trên hai mặt xuất hiện là 9", ta có n ( A )
bằng:
A. 4.

B. 2.

C. 6.

D. 8.

Câu 18. Có 8 người trong đó có hai vợ chồng anh X được xếp ngẫu nhiên theo một hàng ngang. Xác
suất để hai vợ chồng anh X ngồi gần nhau là:
A.

1
.
64

B.

1
.
25

C.

1
.
8

D.

1
.
4

Câu 19. Có 3 viên bi đỏ và 7 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi. Xác suất để có 2viên bi đỏ và 2
viên bi xanh là:
A.

12
.
35

B.

3
.
10

C.

21
.
70

D.

4
.
35

Câu 20. Xác suất bắn trúng mục tiêu của một vận động viên khi bắn một viên đạn là 0,3. Người đó bắn
hai viên một cách độc lập. Xác suất để một viên trúng và một viên trượt mục tiêu là:
A. 0,21.

B. 0,09.

C. 0,18.

D. 0,42.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×