Tải bản đầy đủ

Nhom 9 10

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11
Chương II. Tổ hợp – Xác suất
Nhận biết: Câu 1, 2, 6, 14
Thông hiểu Câu 3, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17
Vận dụng thấp Câu 4, 5, 10, 11, 13, 18,19
Vận dụng cao Câu 20

Câu 1. Có 2 cây bút đỏ, 3 cây bút vàng trong một hộp bút. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra một cây bút?
A. 5.
B. 6.
C. 8.
D. 9.
Câu 2. Hùng có 6 cái áo và 4 cái quần. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một bộ quần áo?
A. 24.

2

C. C10 = 45 .

B. 10.


2
D. A10 = 90 .

Câu 3. Từ các chữ số 1, 5, 7, 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số?
A. 256.

B.16.

C. 4.

D. 24.

Câu 4. Cho 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác
nhau sao cho chữ số 1 không đứng đầu tiên?
A. 2500.

B. 96.C. 60.

D. 120.Câu 5. Cho tập hợp A  1,2,3, 4,5 . Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ số khác
nhau lấy trong A?
A. 24.

B. 8.

C.18.

D. 12.

Câu 6. Một tổ có 8 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách xếp thành một hàng dọc sao cho bạn tổ trưởng luôn
đứng đầu tiên?
A. 40320.


B. 3920.

C. 5040.

D. 56.

Câu 7. Đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh của trường có 7 bạn nữ và 3 bạn nam. Hỏi có bao nhiêu cách
chọn 5 bạn đi dự trại hè Quốc tế sao cho có cả nam và nữ?
A. 231.

B. 5292.

C. 504.

D. 252.

Câu 8. Đội tuyển học sinh giỏi môn Hoá của nhà trường có 5 học sinh khối 12 và 3 học sinh khối 11.
Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4 học sinh để trao học bổng trong đó phải có học sinh khối 11?
A. 70.

B. 125.

C. 65.

D. 15.

Câu 9. Hội đồng quản trị của một xí nghiệp gồm 11 người gồm 7 nam và 4 nữ. Số cách lập Ban
Thường trực gồm 3 người trong đó có ít nhất 1 người là nam là:
A. 35.

B. 161.

C. 42.

D. 84.

Câu 10. Khoa Ngoại của một bệnh viện gồm 40 bác sĩ. Có bao nhiêu cách lập một kíp mổ nếu mỗi kíp
gồm 1 người mổ và 4 phụ mổ?


A. 78960960.

B. 3290040.

C. 658088.

D. 3655600.

Câu 11. Tổ giáo viên Toán của trường có 6 thầy giáo và 4 cô giáo. Hỏi có bao nhiêu cách thành lập một
nhóm dạy đội tuyển gồm 5 giáo viên sao cho phải có cô giáo và số thầy giáo nhiều hơn số cô giáo?
4

1

3

2

4
1
3
2
B. C 6 .C 4  C 6 .C 4 .

A. A6  A4  A6  A4 .
4

1

3

2

4

C. C6  C 4  C6  C 4 .

1

3

2

D. A6 . A4  A6 . A4 .

0
1
2
2
3
3
4
4
2017
2017
Câu 12. Giá trị của biểu thức S  C2017  2C2017  2 C2017  2 C2017  2 C2017  ...  2 C2017 bằng:

A. 22017.

B. 32017.

C. 42017.

D. 52017.

8
8 7
C. C15 .2 .3 .

8
8
D. C15 .2 .

Câu 13. Hệ số của x7 trong khai triển (2 - 3x)15 là:
8
A. C15 .

7
7 7
B. C15 .2 .3 .

  

 
67

Câu 14. Hệ số của x5 trong khai triển P x  x  1  x  1  ...  x  1
A. 1711.

B. 1287.

C. 1716.

12

là:

D. 1715.

Câu 15. Gieo đồng thời 2 con súc sắc cân đối và đồng chất, khi đó n() bằng:
A. 12.

B. 21.

C. 63.

D. 36.

Câu 16. Gieo đồng thời hai con súc sắc cân đối và đồng chất. Gọi B là biến cố "Tổng số chấm trên hai
mặt xuất hiện là lẻ", ta có n  B  bằng:
A. 9.

B. 24.

C. 12.

D. 18.

Câu 17. Gieo 2 con súc sắc. Gọi A là biến cố "Tổng số chấm trên hai mặt xuất hiện là 9", ta có n  A 
bằng:
A. 4.

B. 2.

C. 6.

D. 8.

Câu 18. Có 8 người trong đó có hai vợ chồng anh X được xếp ngẫu nhiên theo một hàng ngang. Xác
suất để hai vợ chồng anh X ngồi gần nhau là:
A.

1
.
64

B.

1
.
25

C.

1
.
8

D.

1
.
4

Câu 19. Có 3 viên bi đỏ và 7 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi. Xác suất để có 2viên bi đỏ và 2
viên bi xanh là:
A.

12
.
35

B.

3
.
10

C.

21
.
70

D.

4
.
35

Câu 20. Xác suất bắn trúng mục tiêu của một vận động viên khi bắn một viên đạn là 0,3. Người đó bắn
hai viên một cách độc lập. Xác suất để một viên trúng và một viên trượt mục tiêu là:
A. 0,21.

B. 0,09.

C. 0,18.

D. 0,42.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×