Tải bản đầy đủ

ĐỀ toan chuong III hh 11 PHAMCHITAM

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG III hinh học 11_ PHẠM CHÍ TÂM
Người soạn: PHẠM CHÍ TÂM
Đơn vị: THPT Châu Văn Liêm
Người phản biện: TRẦN THỊ BẠCH MAI
Đơn vị: THPT Châu Văn Liêm
Câu
3.1.1.PhamChiTam: Chouuba
điểm A,B,C bất kì. Mệnh đề nào sau đây là sai ?
uuur uuur uuur
ur uuur uuur
A. CA  CB  AB.
B. AB  AC  CB.
uuur uuur uuur
uuur uuur uuur
C. AB  BC  AC .
D. BA  CB  CA.
Câu 3.1.1.PhamChiTam: Cho hình chop S.ABCD có ABCD là hình thoi tâm
O,SA=SC,SB=SD.Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sau đây sai ?
A. AC  SA.
B. AC  SD.
C. BD  SA.

D. AC  BD.
r

uuur r

uuur ur

uuur

Câu 3.1.1.PhamChiTam: Cho tứ diện ABCD . Đặt b  AB, c  AC , d  AD . Gọi G là trọng
tâm của tam giác BCD. Mệnh đề nào sau đây là đúng ?
uuuu
r 1 r r ur
uuuu
r r r ur
A. AG  b  c  d . B. AG  b  c  d .
3
uuuu
r 1 r r ur
uuuu
r 1 r r ur
C. AG  b  c  d . D. AG  b  c  d .
2
4
Câu 3.1.1.PhamChiTam: Cho tứ diện ABCD . Gọi M , N lần lượt là trung điểm của AB, CD
uuuur
uuur uuur
. Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vectơ: MN  k AD  BC


1
A. k  .
2
C. k  2.B. k  3.
1
D. k  .
3

Lược
giải:
uuuur uuur uuur uuuu
r
MN  MA  AD  DN
uuuur

uuuu
r uuur uuur

MN  MB  BC  CN Nên chọn đáp án A
uuuur 1 uuur uuur
� MN  ( AD  BC )
2
B, C , D là đáp án sai.
Câu 3.1.2.PhamChiTam: Cho tứ diện ABCD . Gọi M , N lần lượt là trung điểm của các
cạnh AD, BC . Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?
uuuur 1 uuur uuuu
r
uuur uuur uuur
A. MN  ( AB  DC ).
B. AB  AC  BC.
2ur uuur
uuur uu
uuuur uuuur uuur
C. AD  AB  AC.
D. MN  BM  BN .
Lược giải:
uuuur uuur uuur uuur
MN  MA  AB  BN
uuuur

uuuur uuuu
r uuur

MN  MD  DC  CN
uuuur

uuur uuuu
r

� 2MN  AB  DCĐÁPÁN

A:
Học sinh hiểu nhầm qui tắc 3 điểm nên chọn B
Học sinh áp dụng qui tắc hình bình hành nhưng đây là tứ diện nên học sinh hiểu nhầm nên
chọn C
Học sinh hiểu nhầm qui tắc hiệu nên chọn D


Câu 3.1.2.PhamChiTam: Cho hình hộp ABCD. A1 B1C1 D1 . Mệnh đề nào dưới đây sai ?
uuuur uuuu
r uuuu
r
uuuur uuur
uuuu
r r
 AA1.
A. AC1  AC
B. AC1  CA1  2C1C  0.
1
uuuur uuuu
r
uuur
uuur uuur uuuur
 2 AC.
C. AC1  AC
D. CA1  AC  CC1.
1
Lược giải:
Đáp án B đúng vì:
uuuur uuur uuuur

uuuu
r uuur uuur r
�AC1  AC  CC1
�uuur uuuur uuuur  AC1  CA1  2C1C  0
CA1  CC1  C1 A1

uuuur uuur uuuur

uuuur uuuu
r
uuur
�AC1  AC  CC1
 2 AC
Đáp án C đúng vì �uuuur uuuur uuur  AC1  AC
1
 A1 A  AC
�AC
1
uuur uuur uuuur uuuur uuur uuuur
Đáp án D đúng vì CA1  AC  CC1  C1 A1  AC  CC1
Vậy đáp án A là đáp án sai.

Câu 3.2.2.PhamChiTam: Cho hình tứ diện ABCD có trọng tâm G . Mệnh đề nào sau đây
sai ?
uuur 2 uuu
r uuur uuur
AG  ( AB  AC  AD ).
3
uuu
r uuu
r uuur uuur r
GA

GB
 GC  GD  0.
C.

A.

uuuu
r 1 uuu
r uuu
r uuur uuur
B.
4
uuur 1 uuu
r uuur uuur
AG  ( AB  AC  AD ).
D.
4

OG  (OA  OB  OC  OD).

Lược giải:
r uuur 8 uuuu
r
2 uuur uuur uuur 2 uuuur uuur uuuur uuur uuuur uuur 2 uuuu
( AB  AC  AD)  ( AG  GB  AG  GC  AG  GD)  (3 AG  GA)  AG Nên chọn
3
3
3
3
đáp án A.
1 uuuur uuur uuur uuur uuur
B. VP  (4OG  GA  GB  GC  GD )  VT
4
C. Luôn đúng
1 uuuur uuur uuur uuur 1 uuuur uuuur
D. VP  (3 AG  GB  GC  GD)  (3 AG  AG )  VT
4
4
Câu 3.2.2.PhamChiTam: Cho tứ diện ABCD có các cạnh đều bằng a. Mệnh đề nào sau
đây sai ?
uuur uuur a 2
uur uuur uuur uuuu
r
A. u
AB. AC  .
AC. AD  AC.CD.
B.
2 uuur uuur
uuur uuur uuur uuur r
C. AB  CD  BC  DA  0.
D. AB  CD hay AB.CD  0. .
Lược giải:
uuur uuur a 2
AC �
AD 
2 
Chọn đáp án A
uuuuruuur
a2
AC �
CD  
2
uuur uuur
uuur uuur
a2
B. AB. AC  AB. AC.cos( AB, AC ) 
uuur uuur uuur uuur uuur uuur 2r
C. AB  CD  BC  DA  AC  CA  0
uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur
a2 a2
AB
.
CD

(
AC

CB
)

CD

AC

CD

CB

CD


 0
D.
2 2


Câu 3.2.3.PhamChiTam: Cho tứ diện OABC có các cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc
và OA  OB  OC  1 . M là trung điểm của cạnh AB. Tính góc giữa 2 véctơ OM và BC .
A. 1200.
B. 600.
C. 900.
D. 300.
Lược giải:
uuuur uuur
uuuur uuur OM �
BC 1 uuur uuur uuur uuur
cos(OM , BC ) 
 (OA  OB)(OC  OD )
2
2
�2
2
uuuur uuur
uuuur uuur
1
Vì OA, OB, OC đôi một vuông góc và OB 1 nên cos(OM , BC )   � (OM , BC )  1200
2
nên chọn đáp án A
Học sinh hiểu sai cos(OM , BC ) 

1
nên chọn B
2

Học sinh hiểu sai OA, OB, OC đôi một vuông góc nên suy ra OM vuông góc BC nên chọn
C

Học sinh hiểu sai OA  OB  OC  1 . Nên tam giác ABC đều và M là trung điểm của AB
nên góc đã cho là 300 nên chọn D
Câu 3.2.3.PhamChiTam: Cho hình chóp S. ABC có
SA  SB  SC  AB  AC  a, BC  a 2 .Tính góc giữa 2 đường thẳng AB và SC.
A. 600.
B. 1200.
C. 900.
D. 300.
Lược giải:
uuur uuur
uur uuur uuur
uuur uuur
SC �
AB ( SA  AC ) �
AB
cos( SC , AB) 

2
a�
a
a
uuur uuur
2
2
2
2
2
CB  (a 2)  a  a  AC  AB 2 � AC. AB  0
uur uuur
uur uuur
a2
Tam giác SAB đều nên ( SA, AB)  1200 � SA.AB  
2
uuur uuur
1
� (SC , AB)  1200 � (SC , AB)  1800  1200  600
2
Nên chọn đáp án A
cos(SC , AB) 

Học sinh hiểu nhầm góc giữa 2 véc tơ và góc giữa 2 đường thẳng nên chọn B
Học sinh hiểu nhầm AB, SC vuông góc nên chọn C
Học sinh chọn theo cảm tính nên chọn D .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×