Tải bản đầy đủ

Đetoanchương 2 HH11 tranngocyen moi

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HH11
 Người soạn: Trần Ngọc Yến
 Đơn vị: THPT Cần Đăng
 Người phản biện: Nguyễn Thị Yến Oanh
 Đơn vị: THPT Cần Đăng

Câu 2.3.1.TranNgocYen. Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa đường thẳng a và mặt

phẳng   ?
A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.

Lược giải: Ta có các trường hợp: a / /( ), a �( ) , a cắt   nên chọn A.
Đáp án nhiễu:
* HS nhớ nhầm thêm trường hợp “chéo nhau” nên chọn B.
* HS nhớ thiếu nên chọn C, D.

Câu 2.3.1.TranNgocYen Cho đường thẳng  / /( ) . Mặt phẳng   chứa  và cắt
( ) theo giao tuyến d . Khẳng định nào sau đây đúng?


A.  / / d.
B.  cắt d .
C.  và d chéo nhau.
D.  �d hoặc  / / d.
Lược giải: Theo ĐL1 trang 61 chọn A.
Đáp án nhiễu: HS hiểu nhầm nên có thể chọn các đáp án còn lại.
Câu 2.3.1.TranNgocYen. Chọn khẳng định đúng.

d / /d'

� d / / (P ).

d ' �(P )
d
/
/
(
P
)

d

(
P
)


.

A.
B.


a / /b

� a / / b.

b / / (P )


C.
Đáp án nhiễu:

   


� �   d
� a / / ( ).

a / /d

D.

* HS nhớ không kĩ kiến thức ĐL1 (bỏ sót ý d �(P ) ) → chọn B.
* HS quen với tính chất bắc cầu → chọn C.
* HS nhớ sót trường hợp a có thể chứa trong ( ) → chọn D.


Câu 2.3.1.TranNgocYen. Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M và
N lần lượt là trung điểm của SA, SD. Tìm giao tuyến d của

BMN

và (ABCD ).
A. d qua B và song song MN .
B. d song song AD.
C. d qua B và giao điểm của AB và CD.
D. d qua B và giao điểm của MN và CD.


MN / / AB


B �(BMN ) �(ABCD)

Lược giải: Ta có:
.
Suy ra: giao tuyến cần tìm là đường thẳng qua B và song song MN (hoặc AD) → chọn
A.
Đáp án nhiễu:
* HS ẩu, không để ý điểm đi qua → chọn B.
* HS quen với việc tìm giao tuyến là đường thẳng đi qua 2 điểm chung → chọn C,D.
Câu 2.3.2.TranNgocYen.
Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCD là hình thang đáy lớn AD. Tìm giao tuyến
SBC
SAD
của hai mặt phẳng

A. Giao tuyến là đường thẳng qua S và song song BC .
B. Giao tuyến là đường thẳng qua S và song song AB .
C. Giao tuyến là đường thẳng SO với O  AB �CD
D. Giao tuyến là đường thẳng SI với I  AC �BD
Lược giải

BC / / AD


S �(SBC ) �(SAD)

Ta có:
.
Suy ra: giao tuyến cần tìm là đường thẳng qua S và song song
BC (hoặc AD) → chọn A. Đáp án nhiễu:
* HS đánh thứ tự đáy nhầm → chọn B.
* HS quen với việc tìm giao tuyến là đường thẳng đi qua 2 điểm chung → chọn C,D.
Câu 2.3.2.TranNgocYen.
Cho tứ diện ABCD . Gọi H, K, I lần lượt là trung điểm AC, AD, BD. Tìm giao
IHK
BCD .
tuyến d của hai mặt phẳng

A. d qua I và song song HK .
B. d qua B và song song CD. 
C. d là đường thẳng HK .
D. d là đường thẳng KM với M là giao điểm của IH và CD.
Lược giải

HK / / CD


I �(BCD) �(IHK )

Ta có:
.
Suy ra: giao tuyến d là đường thẳng qua I và song song HK
→ chọn A.

Đáp án nhiễu:
* HS nhìn nhầm điểm chung → chọn B.
* HS nhìn nhầm đề (BCD) thành (ACD) → chọn C.
* HS quen với việc tìm giao tuyến là đường thẳng đi qua 2 điểm chung → chọn D.
Câu 2.3.2.TranNgocYen.
Cho hình chóp S.ABCD , có đáy ABCD là hình bình hành. M là trung điểm
MCD .
của SB . Tìm giao điểm I của SA và
A. I là trung điểm SC .
B. I là giao điểm của CD và SA.
C. I là giao điểm của MC và SA.
D. I là giao điểm của MD và SA.Lược giảiSBA
Chọn mp phụ
.
(SBA) �(MCD)  Mx / / BA

.

Khi đó: I  Mx �SA
Mà M là trung điểm của SB nên I là trung điểm SC. → chọn A.

Đáp án nhiễu:
* HS nhìn hình thấy các cạnh CD, MC, MD cắt trực tiếp hoặc kéo dài cắt SA → chọn
B,C,D.

Câu 2.3.2.TranNgocYen.
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi G là
trọng tâm tam giác SBC , I là trung điểm của CD, N là giao điểm của IB và AC. Mệnh
đề nào sau đây đúng ?


A. NG / / (SDC ) .

B. IG / / (SBD ) .

C. OG / / (SDA) .

D. ND / / (SBA) .

Lược giải
Gọi O  AC �BD � N là trọng tâm BCD.
CG
2

3 với M là trung điểm SB.
Mặt khác: CMCN 2

CO 3

CN CG

� GN / / MO � GN / / SD � GN / / (SDC )
CO CM
→ chọn A.


Đáp án nhiễu:
* HS nhầm lẫn, sai sót trong vẽ hình, chứng minh. → chọn B,C,D.
Câu 2.3.3.TranNgocYen.
Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCD là hình thang cân đáy lớn AB, AB  2BC . Gọi
I là trung điểm SA. . Thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mp (ICD) là hình
gì?
A. Hình bình hành.

B. Hình thang.

C. Tứ giác lồi.

D. Hình chữ nhật.

Lược giải
Chọn mp phụ (SAB)
(SAB ) �(ICD )  Ix / / AB
Gọi J  SB �Ix
Thiết diện cần tìm là hình bình hành IJCD.
→ chọn A.

Đáp án nhiễu:
* HS nhầm lẫn, sai sót trong vẽ hình, chứng minh. → chọn B,C,D.
Câu 2.3.3.TranNgocYen. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành.
Gọi G là trọng tâm tam giác SAC , E là trung điểm của BC. Gọi ( ) là mặt phẳng
qua DG và song song SC. Thiết diện tạo bởi mp ( ) và hình chóp S.ABCD là hình
gì?


A. Tứ giác lồi.

B. Ngũ giác.

C. Hình bình hành.

D. Hình thoi.

Lược giải
Trong (SDB) gọi N  DG �SB
Trong (SAC) gọi M  K G �SA
Thiết diện cần tìm là tứ giác MNID.
→ chọn A.

Đáp án nhiễu:
* HS nhầm lẫn, sai sót trong vẽ hình, chứng minh. → chọn B,C,D.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×