Tải bản đầy đủ

Đetoanchương 2 HH11 nguyenthiyenoanh

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HH11

Người soạn: Nguyễn Thị Yến Oanh
Đơn vị: THPT Cần Đăng
Người phản biện: Trần Ngọc Yến
Đơn vị: THPT Cần Đăng

Câu 2.3.1.NguyenThiYenOanh.
Trong không gian, giữa đường thẳng và mặt phẳng có mấy vị trí tương đối?
3.
2.
4.
1.
A.
B.
C.
D.

Lược giải
Đáp án đúng: A.
Đáp án B: học sinh quên trường hợp đường nằm trong mặt.
Đáp án C, D: Học sinh lầm với vị trí của hai đường thẳng.
Câu 2.3.1.NguyenThiYenOanh.
Xét các phát biểu sau:
d
(i) Nếu đường thẳng song song với một đường thẳng nằm trong mặt phẳng
P
P
d
thì song song với mặt phẳng
.
(ii) Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì
giao tuyến của chúng (nếu có) sẽ song song với đường thẳng đó.
(iii) Nếu một đường thẳng song song với giao tuyến của hai mặt phẳng thì nó
sẽ song song với cả hai mặt phẳng đó.
Tìm số phát biểu đúng trong các phát biểu trên.
1.
0.
2.
3.
A.
B.
C.
D.
Lược giải
Đáp án đúng : A.
d⊄ P .
Phát biểu (i) sai vì thiếu điều kiện
Phát biểu (iii) sai vì đường thẳng có thể thuộc một trong hai mặt phẳng.

( )

( )

( )

Câu 2.3.1.NguyenThiYenOanh.
Cho đường thẳngd

song song với mặt phẳng
P
d
thẳng nằm trong mặt phẳng
song song với ?
0.
1.
A. Vô số.
B.
C.
Lược giải
Đáp án đúng : A.

( )

(P )

. Hỏi có bao nhiêu đường

D.

2.

Đáp án nhiễu: HS không nắm vững kiến thức về đường thẳng song song mặt
phẳng nên chọn B,C,D.


S.ABCD
Câu 2.3.1.NguyenThiYenOanh. Cho hình chóp
, đáy
M
S
ABCD
A.
là hình bình hành,
là điểm nằm giữa và
Thiết
MBC
S.ABCD
diện của mặt phẳng
với hình chóp
là hình
gì?
A. Hình thang.
B. Tam giác.
C. Hình bình hành.
D. Hình thoi.
Lược giải

(

( MBC )

)

( SAD )

M

Giao tuyến của

qua
song song với
thu được là hình thang.
Đáp án nhiễu: B, C, D: HS không nắm vững kiến thức.

BC , AD

nên thiết diện

Câu 2.3.2.NguyenThiYenOanh.
O M
S.ABCD
ABCD
Cho hình chóp
, đáy
là hình bình hành tâm ,
là trung
SD
điểm
. Khẳng định nào sau đây sai?
SBC
AM
A. Đường thẳng
song song với mặt phẳng
SAD
BC
B. Đường thẳng
song song với mặt phẳng
.
SAB
OM
C. Đường thẳng
song song với mặt phẳng
.
AMC
SB
D. Đường thẳng
song song với mặt phẳng
.
Lược giải
SAD
SBC
AM
AM
cắt giao tuyến của hai mp

nên
cắt
SBC

(

(

)

(

)

(

(

(

)

) (

)

)

)


(

)

(

)

BC / / AD ⇒ BC / / SAD
OM / / SB ⇒ OM / / SAB

(

.
.

)

SB / / OM ⇒ SB / / AMC

.

Câu 2.3.2.NguyenThiYenOanh.
ABCD.A′B ′C ′D′
Cho hình lập phương
. Đường thẳng nào sau đây không song
A′BD
song với mặt phẳng
?
B ′C ′.
B ′D′.
CD ′.
B ′C .
A.
B.
C.
D.
Lược giải

(

)

B 'D '/ / BD,CD '/ / A ' B, B 'C / / A 'D
Từ hình vẽ ta thấy:
Câu 2.3.2.NguyenThiYenOanh.
Cho hình lập phương

( A′BD )
A.( AB ′D′)

( CDD′C ′) .

→ chọn A.

ABCD.A′B ′C ′D′

. Đường thẳng

B.

d

. Gọi

d

là giao tuyến của hai mặt phẳng

không song song với mặt nào sau đây?

( ABCD ) .

C.

( A′B ′C ′D′) .

d / / BD / / B ′D′
Lược giải: Từ hình vẽ ta thấy
Nên d sẽ song song với các mp ở đáp án B, C, D.

→ chọn A

D.

( BDD′B ′) .


Câu 2.3.2.NguyenThiYenOanh.
(AD / / BC , AD = 2BC )
S.ABCD
ABCD
Cho hình chóp
, có đáy
là hình thang
.
M ,N
AD, SD
Gọi
lần lượt là trung điểm của
. Tìm khẳng
định sai trong các khẳng định sau.
SBC .
MN
A. Đường thẳng
song song với mặt phẳng
SAB .
NC
B. Đường thẳng
song song với mặt phẳng
MNC .
SB
C. Đường thẳng
song song với mặt phẳng
SAB .
MC
D. Đường thẳng
song song với mặt phẳng
Lược giải
SBC
SBC
MN / / SA SA
MN
,
cắt
nên
cắt
.
SB / / NK ⇒ SB / / MNC

(

(

)

(

)

(

(

)

(

(

)

)

)

)

(

CN / / BI ⇒ CN / / SAB

(

)

MC / / AB ⇒ MC / / SAB

)

→ chọn A.
Câu 2.3.3.NguyenThiYenOanh.
S.ABC M
SA
Cho hình chóp
,
là trung điểm của
. Gọi

M

song song với hai đường thẳng
S.ABC
theo thiết diện là hình gì?
A. Hình bình hành.

AC

B. Hình thang.SB

. Mặt phẳng

C. Hình thoi.

(α)
(α)

là mặt phẳng qua
cắt hình chóp

D. Hình tam giác.

Lược giải(α)

song song với

tuyến song song với

SB

SB .

nên

(α)

cắt

( SAB ) , ( SBC )

theo các giao
(α)

song song với
AC .
song với

AC

nên

(α)

cắt

( SAC ) , ( ABC )

theo các giao tuyến song

Đáp án nhiễu: HS nhầm lẫn, sai sót trong vẽ hình, chứng minh. → chọn B,C,D.

Câu 2.3.3.NguyenThiYenOanh.
Cho hình chóp

S.ABCD

, đáy

là trọng tâm các tam giác
phẳng nào sau đây?

A.

( SAD ) .

ABCD

SAB, ABC

B.

( SAC ) .

là hình bình hành tâm
. Đường thẳng

C.

G1G2

O

. Gọi

→ chọn A.

lần lượt

không song song với mặt

( SCD ) .

Lược giải

G1G2 / / SC

G1,G2

nên sẽ song song với các mặt phẳng ở đáp án B, C, D.

D.

( SBC ) .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×