Tải bản đầy đủ

De toan chuong1DS11 lenguyenmyvi trung tam chau thanh

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11
+ Người soạn: Lê Nguyễn Mỹ Vi
+ Đơn vị: Trung tâm GDNN - GDTX Châu Thành
+ Người phản biện: Nguyễn Thanh Tài
+ Đơn vị: Trung tâm GDNN - GDTX Châu Thành
Câu 1.3.1.LeNguyenMyVi. Mệnh đề nào sau đây là sai?
A. Phương trình 2sin x 1 0 vô nghiệm.
B. Phương trình sin x   3 vô nghiệm.
C. Phương trình cos x  1,2 vô nghiệm.
D. Phương trình sin x  cosx  2 vô nghiệm.
2sin x  1 0 � sin x 

● Ta có
→ Đáp án A.

1
1
1
2
2 , đây là PTLG cơ bản và
nên PT có nghiệm


a �1
● HS quên điều kiện có nghiệm của PTLG sin x  a (cosx  a) là
nên nghĩ cứ là
sin
x

a
(cos
x

a
)
PTLG
thì luôn có nghiệm. Do đó chọn B hoặc C.
2
2
2
● HS quên điều kiện có nghiệm của PT asin x  bcosx  c là a  b �c nên nghĩ cứ là PT
asin x  bcosx  c thì luôn có nghiệm. Do đó chọn D.
Câu 1.3.1.LeNguyenMyVi. Tập nghiệm của phương trình cos2x  1 là:

A.
C.

�

�  k / k ���.
�2

   k2 / k �� .

B.
D.

�

�  k2 / k ���.
�2


 �  k2 / k �� .


 k , k ��
2
● Ta có
→ Đáp án A.

2x    k2 , k ��� x   k2 , k ��
2
● HS quên chia 2 ở chỗ k2 trong bước cuối:
nên chọn B.
● HS bấm MTBT ra kết quả  và nhớ công thức nghiệm của PT cosx  a phải cộng thêm
đuôi k2 nên chọn C.
  k2
● HS bấm MTBT ra kết quả  và nhớ công thức nghiệm của PT cosx  a là x  �
nên chọn D.
Câu 1.3.1.LeNguyenMyVi. Điều kiện có nghiệm của phương trình asin x  bcosx  c là:
2
2
2
2
2
2
A. a  b �c .
B. a  b �c .
cos2x  1� 2x    k2 , k ��� x 

2
2
2
2
2
2
C. a  b  c .
D. a  b  c .
● Đáp án A.
● HS nhớ nhầm điều kiện của phương trình asin x  bcosx  c nên chọn B, C, D.


2
Câu 1.3.1.LeNguyenMyVi. Tập nghiệm của phương trình tan x  3 là:
�

�

�  k / k ���.
�  k2 / k ���.


3
3
A. �
B. �
�

�  k / k ���.
3
 arctan3 k / k �� .
C. �
D.

� 
x   k

� 3


x


 k

3


→ Đáp án A.
● HS nhớ nhầm PT sin hoặc cos nên cộng đuôi k2 . Do đó chọn B.

tan x  3
tan2 x  3 � �


tan
x


3 k
3
● HS giải sai
nên chọn C.
● HS quên đây là PT trình bậc hai nên bấm MTBT thẳng ra nghiệm arctan3 k nên chọn
D.

0;2 �
Câu 1.3.2.LeNguyenMyVi. Số nghiệm của phương trình tan x 3  0 thuộc đoạn � �
là:
A. 2.
B. 1.
C. 0.
D. Vô số.

tan x  3  0 � tan x  3 � x   k ,k ��
3
● Ta có
.
 4
;


0;2

Trên đoạn � �, PT có 2 nghiệm là 3 3 → Đáp án A.


0;2 �
● HS hiểu sai chỉ có 1 nghiệm thuộc đoạn � �là 3 nên chọn B.
tan2 x  3 � tan x  3 � x 

3 1
● HS nhớ nhầm PT tan có điều kiện như PT sin, cos. Do
nên PTVN. Chọn C.
● HS hiểu trong tập nghiệm có vô số nghiệm nên chọn D.
Câu 1.3.2.LeNguyenMyVi. Tập nghiệm của phương trình sin x  sin2x  0 là:


�k2 ; �  k2 / k ���.
�k2 ; �  k / k ���.
3
3
A. �
B. �
�

2
 k2 / k ���.
�  k2 ;
3
C. �3
�k2 ;  k2 / k ���.
3
D. �


sin x  sin2x  0
� sin x  2sin x.cosx  0


x  k2
sin x  0

� sin x.(1 2cosx)  0 � �

1� �

x  �  k2
cosx 
3

2

● Ta có
→ Đáp án A.
● HS nhầm lẫn giữa công thức nghiệm của PT sin và cos nên chọn B, C, D.

Câu 1.3.2.LeNguyenMyVi. Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình

2sin x  2sin2x  0 là:
3

.
.
A. 4
B. 4
● Ta có
2sin x  2sin2x  0

C.  .


.
D. 2

� 2sin x  2.2sin x.cosx  0
� sin x(1 2cos x)  0

sin x  0

x  k


��
1 �
3

cosx  
x  �  k2


4
2

3
.
Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình 2sin x  2sin2x  0 là 4
→ Đáp án A.
● HS giải sai PT
1

1 2cosx  0 � cosx 
� x  �  k2
4
2


.
Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình 2sin x  2sin2x  0 là 4
Nên chọn B.
● HS giải sai PT 1 2cos x  0 � cos x   2 vô nghiệm
Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình 2sin x  2sin2x  0 là  .
Nên chọn C.

sin x  0 � x   k
2
● HS nhớ nhầm
.

.
Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình 2sin x  2sin2x  0 là 2
Nên chọn D.


Câu 1.3.2.LeNguyenMyVi. Tập nghiệm của phương trình cos x  sin x  1  0 là:
�

�

  k2 / k ���.

�  k2 / k ���.
2
2
A. �
B. �
�

�

�  k2 / k ���.
  k / k ���.


2
2
C. �
D. �
● Ta có
cos2 x  sin x  1  0
2

� 1 sin2 x  sin x  1 0
�  sin2 x  sin x  2  0

sin x  2
sin x  1� x    k2

2
→ Đáp án A.
● HS nhớ sai công thức nghiệm của PT sin nên chọn B, C, D.
Câu 1.3.3.LeNguyenMyVi. Tìm m để phương trình

sin2x  cos2 x 

m
2 có nghiệm.

A. 1 5 �m�1 5.

B. m�1 5 hoặc m�1 5.

C. 1 5  m 1 5.
● Ta có
m
sin2x  cos2 x 
2
cos2x  1 m
� sin2x 

2
2
� 2sin2x  cos2x  m 1
Điều kiện để pt đã cho có nghiệm là

D. m 1 5 hoặc m 1 5.

22  12 �(m 1)2 � m2  2m 4 �0 � 1 5 �m�1 5.
→ Đáp án A.
2
● HS nhớ nhầm điều kiện của PT chứa sin, cos nên xét dấu biểu thức m  2m 4 sai. Chọn

B, C, D.
2
Câu 1.3.3.LeNguyenMyVi. Với giá trị nào của m thì phương trình 2sin x  msin2x  2m
vô nghiệm.
4
4
m .
0  m .
3
3
A. m 0hoặc
B.
4
4
0 �m� .
m� .
3
3
C.
D. m�0hoặc
● Ta có


2sin2 x  msin2x  2m.
� 1 cos2x  msin2x  2m
� msin2x  cos2x  2m 1
Điều kiện để pt đã cho vô nghiệm là

m2  (1)2  (2m 1)2 � 3m2  4m 0 � m 0�m

4
3

→ Đáp án A.
2
● HS nhớ nhầm điều kiện của PT chứa sin, cos nên xét dấu biểu thức 3m  4m sai. Chọn
B, C, D.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×