Tải bản đầy đủ

De toan chuong 4 DS11 danghoangqui

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG V ĐS11
+ Người soạn: Đặng Hoàng Quí
+ Đơn vị: Trường THCS và THPT Cô Tô
+ Người phản biện: Lê Hữu Trọng
+ Đơn vị: Trường THCS và THPT Cô Tô
Câu 4.3.1.DangHoangQui. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Hàm số y = f ( x ) liên tục tại x0 thì cũng liên tục tại − x0 , ( x0 ≠ 0 ) .
B. Hàm số y = f ( x ) không liên tục tại x0 thì được gọi là gián đoạn tại điểm đó.
C. Hàm số y = f ( x ) liên tục trên khoảng nếu nó liên tục tại mọi điểm thuộc khoảng đó.
D. Hàm số y = f ( x ) liên tục trên đoạn

[ a; b]

nếu nó liên tục trên khoảng

f ( x ) = f ( a ) , lim f ( x ) = f ( b ) .
và xlim
→a
x →b
+
Lược giải
Đáp án A
Câu B, C, D học sinh không nắm vững lý thuyết nên sẽ chọn.
 1 + x −1

Câu 4.3.1. DangHoangQui. Cho hàm số f ( x ) =  x
a + 2 x


khi

x>0

khi

x≤0

Với giá trị nào của a thì hàm số đã cho liên tục tại x = 0 ?
1
2

A. .
B. 0.
3
2

C. − .
D. −2.
f ( x ) = lim
Lược giải: xlim
→0
x→0
+

+

(


)(

1+ x −1

+

f ( x ) = lim
Câu B: xlim
→0
x →0
+

(

x

(

)(

1+ x −1
x

(

) = lim

1+ x +1

)

1+ x +1

x →0

) = lim

1+ x +1

)

1+ x +1

x →0

1

+

x

(

+

x

(
x2

x

)

1+ x +1

)

1+ x +1

= lim+

= lim+
x →0

x →0

(

(

1

)

1+ x +1
x

)

1+ x +1

=0

=

1
2

( a; b )


Câu C: Học sinh tính giới hạn phải đúng nhưng sai sót khi cho
a + 2x =

1
1
3
⇔ a+2= ⇔ a =− .
2
2
2

Câu D: Học sinh tính sai giới hạn ra bằng 0 và a + 2 x = 0 ⇔ a + 2 = 0 ⇔ a = −2.
3x 2 + x − 2
x + m

Câu 4.3.1. DangHoangQui. Cho hàm số: f ( x) = 

nêu x ≠ 2
. Tìm m để hàm số liên
nêu x = 2

tục tại x0 = 2 .
A. m = 10.
B. m = 4.
C. m = 14.
D. m = 6.
Lược giải
f ( x ) = lim ( 3 x 2 + x − 2 ) = 12 , f ( 2 ) = m + 2
Đáp án A. lim
x →2
x→2
lim f ( x ) = f ( 2 ) ⇔ m + 2 = 12 ⇔ m = 10
x →2

f ( x ) = lim ( 3 x 2 + x − 2 ) = 3.3 + 2 − 2 = 6 nên
Câu B: Tính sai lim
x →2
x→2
m+2=6 ⇔ m = 4

Câu C: Tính đúng nhưng chuyển vế sai: m + 2 = 12 ⇔ m = 2 + 12 ⇔ m = 14
f ( x ) = f ( 2 ) ⇔ 2m = 12 ⇔ m = 6
Câu D: Tính sai f ( 2 ) = 2 + m = 2m nên lim
x →2
x+3
, x ≠ −1

Câu 4.3.1. DangHoangQui. Cho hàm số f ( x ) =  x − 1
. Mệnh đề nào sau đây là sai?
 2
, x = −1

A. Hàm số f ( x ) liên tục tại x = −1.
B. Hàm số f ( x ) gián đoạn tại x = −1.
C. Hàm số f ( x ) gián đoạn tại x = 1.
D. Hàm số f ( x ) liên tục trên ¡ \ { −1;1} .
Lược giải
f ( x) =
Đáp án A. xlim
→−1

−1 + 3
= −1 , f ( −1) = 2 nên hàm số không liên tục tại x = −1
−1 − 1

f ( x ) chỉ thế lên tử nên bằng 2. Suy ra liên tục tại x = −1.
Câu B: Tính lim
x →1
2


f ( x ) không được nên chọn gián đoạn tại x = 1.
Câu C: Tính lim
x →1

Câu D: Thấy câu A liên tục tại x = −1 nên không thể hiệu đi x = −1
 4 − x2
,x≠2

Câu 4.3.2. DangHoangQui. Cho hàm số f ( x ) =  x + 2 − 2
. Tìm giá trị m để hàm số
m
,x=2

f ( x ) liên tục tại x = 2.

A. m = −16.
B. m = 16.
C. m = −4.
D. Không tìm được giá trị m.
Lược giải
Đáp

án

( 2 − x) ( 2 + x)
4 − x2
= lim
x + 2 − 2 x →2
x+2 −2

lim f ( x ) = lim
x →2

x→2

= lim  − ( 2 + x )
x →2 

A.

(

)

(

)(

(

Ta

x+2+2
x+2 +2

)

có:

) = lim ( 2 − x ) ( 2 + x ) (

x+2+2

)

) = lim ( 2 − x ) ( 2 + x ) (

x+2+2

x−2

x →2

x + 2 + 2  = −16


Câu B:
lim f ( x ) = lim
x →2

x→2

= lim ( 2 + x )
x →2

(

( 2 − x) ( 2 + x)
4 − x2
= lim
x + 2 − 2 x →2
x+2 −2

(

)

)(

(

x+2+2
x+2 +2

)

x−2

x →2

x + 2 + 2 = 16

Câu C:
lim f ( x ) = lim
x →2

x→2

4 − x2
= lim
x + 2 − 2 x →2

(

( 2 − x) ( 2 + x)
x+2 −2

)(

x+2+2

)

= lim
x →2

( 2 − x) ( 2 + x)
x−2

= lim  − ( 2 + x )  = −4
x →2

f ( x ) nên không tìm được giá trị m.
Câu D: Không tính được xlim
→−2

3

)


1 − 2 x − 3
,x≠2

Câu 4.3.2. DangHoangQui. Cho hàm số f ( x ) =  2 − x
. Tìm giá trị m để hàm số
m
,x=2

f ( x ) liên tục tại x = 2.

A. m = 1.
B. m = 2.
C. m = 0.
D. Không tìm được giá trị m.
Lược giải
Ta có

(

x →2

= lim
x →2

)(

)

1 − 2x − 3 1+ 2x − 3
2( 2 − x)
1− 2x − 3
= lim
= lim
x→2
x →2
x →2
2− x
( 2 − x) 1+ 2x − 3
( 2 − x) 1+ 2x − 3

lim f ( x ) = lim

(1+

2
2x − 3

)

(

)

(

)

=1

Câu B: Học sinh sai

x →2

(

)(

)

1 − 2x − 3 1+ 2x − 3
2( 2 − x)
1− 2x − 3
= lim
= lim
=2
x→2
x →2
x→2 ( 2 − x )
2− x
( 2 − x)

lim f ( x ) = lim

Câu C: Học sinh thay trực tiếp thấy tử bằng 0 nên ra kết quả bằng 0.
Câu D: Học sinh không tính được giới hạn.
 x −3
 x 2 − 9 ,
Câu 4.3.2. DangHoangQui. Cho hàm số f ( x ) =  1

,
 12m
f ( x ) liên tục tại x = 3.

A. m = 3.
B. m = 1.
C. m = 2.
D. Không tìm được giá trị m.
Lược giải:
Ta có
4

x<3
x≥3

. Tìm giá trị m để hàm số


1
1
=
= f ( 3)
x →3
x →3
12m
12m
x −3 1
lim− f ( x ) = lim− 2
=
x →3
x →3 x − 9
6
lim+ f ( x ) = lim+

Cho

1
1
= ta được m=3
12m 6

Câu B: Học sinh sai
1
1
= ⇔ 12m = 62 = 12 ⇔ m = 1
12m 6

Câu C:

1
1
= ⇔ 12m = 6 = 12 ⇔ m = 2
12m 6

Câu D: Học sinh không biết tính giới hạn.
Câu 4.3.2. DangHoangQui. Cho hàm số y = f ( x ) . Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
A. Nếu hàm số liên tục trên ( a; b ) và f ( a ) f ( b ) < 0 thì phương trình f ( x ) = 0 có nghiệm.
B. Nếu f ( a ) ×f ( b ) < 0 thì phương trình f ( x ) = 0 có nghiệm.
C. Nếu hàm số liên tục trên ( a; b ) và f ( a ) ×f ( b ) > 0 thì phương trình f ( x ) = 0 vô nghiệm.
D. Nếu phương trình f ( x ) = 0 có nghiệm thì f ( a ) ×f ( b ) < 0 .
Lược giải
Đáp án A
Câu B: Học sinh quên điều kiện liên tục.
Câu C: Học sinh suy ngược lại định lý.
Câu D: Học sinh quên điều kiện liên tục và suy ngược định lý.
 x + 1,

Câu 4.3.3. DangHoangQui. Cho hàm số f ( x ) = 3,
 7 − x,


A. Hàm số f ( x ) không liên tục tại x = 3.
B. Hàm số f ( x ) liên tục tại x = 3.
C. Hàm số f ( x ) liên tục trên ¡ .
D. Hàm số chỉ liên tục trên khoảng ( −∞;3) .
5

x>3
x = 3. Mệnh đề nào sau đây đúng?
x<3


Lược giải:
f ( x ) = lim f ( x ) = 4 ≠ 3 nên hàm số không liên tục tại x = 3.
Ta có xlim
→3
x →3
+Câu B: Học sinh tính ra giới hạn thấy bằng nhau nên kết luận liên tục.
Câu C: Học sinh thấy các biểu thức đều có dạng đa thức nên chọn.
Câu D: Học sinh chỉ kiểm tra một biểu thức nên chọn câu D.
Câu 4.3.3. DangHoangQui. Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau
đây là sai?

A. Phương trình f ( x ) = 0 có hai nghiệm phân biệt.
B. Hàm số liên tục trên R.
C. Phương trình f ( x ) = 0 có duy nhất một nghiệm.
D. Với mọi giá trị a ∈ R, phương trình f ( x ) = a luôn có ít nhất một nghiệm.
Lược giải
Đáp án A
Câu B: Học sinh thấy đồ thị bị giới hạn nên chọn B sai.
Câu C: Học sinh chọn vì thấy đồ thị cắt cả hai trục tọa độ.
Câu D. Học sinh chọn vì nghi ngờ giả thiết với mọi a.

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×