Tải bản đầy đủ

DE TOAN CHUONG 4 đs11 tranchanhphu

ĐỀ TOÁN CHƯƠNG 4 ĐS11
Người soạn : Trần Chánh Phú
Đơn vị : THPT Chi Lăng
Người phản biện : Lê Thanh Hải
Đơn vị : THPT Nguyễn Trung Trực
4n 2  3n  2
Câu 4.1.1.tranchanhphu. Tính lim
.
4  5n  5n 2
4
2
1
9
A. .
B. .
C. .
D. .
5
3
2
14

3 2
4  2
4n 2  3n  2
n n 4�
 lim
Ta có: lim
đáp án A.
2
4 5
4  5 n  5n
5


5
n2 n
3
4 2
2
4n  3n  2
2
n
lim
 lim
 � phương án B.
2
5
4  5n  5n
4 5 3
n
2
4n 3n
 2 2
2
2
4n  3n  2
2 1
n
n
lim
 lim


  � phương án C.
2
2
5n 5n
4  5n  5n
4 2
4 2  2
n
n
2
4n  3n  2
4  3 2 9
� phương án D.
lim
 lim

2
4  5n  5n
4  5  5 14
5.3n  2.5n  4.6n
Câu 4.1.1.tranchanhphu. Tính lim
.
7.3n  2.6n
5
5
A. 2 .
B. 1 .
C. .
D. .
7
2
n
n
�1 � �5 �
5. � � 2.� � 4
n
n
n
5.3  2.5  4.6
2
6
 lim � � n� �
 2 � đáp án A.
Ta có: lim
n
n
7.3  2.6
1
��
7. � � 2
�2 �
n

n

�5 � �6 �
5  2. � � 4. � �
n
n
n
5.3  2.5  4.6
�3 � �3 �  5 �
lim
 lim
phương án C.
n
n
n
7.3  2.6
7
�6 �
7  2. � �
�3 �
n
n
n
5.3  2 .5  4.6
2
lim

 1 � phương án B.
n
n
2
7.3  2 .6

1


lim

5 .3n  2.5n  4.6 n 5
 � phương án D.
2
7.3n  2 .6n

Câu 4.1.2.tranchanhphu. Tính lim
3
A.  .
2

n(3 n  2)
.
n  5  2n 

5
2
C. .
D. .
3
5
2
3
n( 3 n  2)
n  3 �
 lim
Ta có: lim
đáp án A.
5

2
n 5 2n
2
n
2
3
n(3 n  2)
n 3�
lim
 lim
phương án B.
2
5
n  5  2n 
5
n
n( 3 n  2 ) 5
lim
 � phương án C.
3
n 5  2n
B.3
.
5

limn(3 n  2 )n 5  2n

2
� phương án D.
5

Câu 4.1.2.tranchanhphu. Tính lim( n 2  3n  n) .
3
A. .
B.1. C. 3 .
D. 0 .
2
3n
lim( n 2  3n  n)  lim
 lim
2
Ta có:
n  3n  n

3
3

2 � đáp án A.
3
1 1
n
3n
3
lim( n 2  3n  n)  lim
 lim
 1 � phương án B.
1 3 1
n 2  3n  n
3n
3
lim( n 2  3n  n)  lim
 lim
3
� phương án C.
3 n
n 2  3n  n
1 
n n
3n
3n
n2
lim( n 2  3n  n)  lim
 lim
 0 � phương án D.
3 n
n 2  3n  n
1  2
n n
a.n  3
 2 với a là số thực. Hãy tìm a ?
Câu 4.1.2.tranchanhphu. Cho lim
2  3n
A. a  6 . B. a  6 .
C. a  4 .
D. a  5 .

2


a.n  3
a
2�
 2 � a  6 � đáp án A.
2  3n
3
a.n  3
a
lim
 2 �  2 � a  6 � phương án B.
2  3n
3
a .n  3
a
lim
 2 �  2 � a  4 � phương án C.
2
2  3n

Ta có: lim

a .n  3
a 3
2�
 2 � a  5 � phương án D.
23
2  3n
x2
f ( x) .
Câu 4.2.1.tranchanhphu. Cho hàm số f ( x) 
. Tính lim
x �2
4  x2
1
1
A.  .
B. .
C. 4 .
D. 4 .
4
4
x2
1
1
� đáp án A.

lim


Ta có : lim
x �2 4  x 2
x �2 2  x
4
x2
1
1
lim
 lim
 � phương án B.
2
x �2 4  x
x �2 2  x
4
x2
x2
lim

lim
 lim   2  x   4 � phương án C.
x �2 4  x 2
x �2  2  x   2  x 
x �2
lim

x2
x2
 lim
 lim  2  x   4 � phương án D.
2
x �2 4  x
x �2  2  x   2  x 
x �2

lim

x 8 3
.
x �1 x  2 x  3
1
1
1
1
A. .
B. .
C.  .
D. .
24
9
12
3
x8 3
1
1

lim

� đáp án A.
Ta có: lim
x �1 x 2  2 x  3
x �1
x  8  3  x  3 24
Câu 4.2.2.tranchanhphu. Tính lim2x8 3
1
1
 lim
 � phương án B.
x �1 x  2 x  3
x �1
x  8  3.x  3 9
x 8 3
1
1
lim 2
 lim
  � phương án C.
x �1 x  2 x  3
x �1
12
x  8  3  x  3
lim

2

x8 3
1
1
� phương án D.

lim

x �1 x 2  2 x  3
x �1
x  8  3.x  3 3
3n  2
Câu 4.1.1.tranchanhphu. Tính lim
.
4  5n
3
3
2
1
A. .
B. .
C.  .
D.  .
5
4
5
2
lim

3


2
3
3n  2
n 3�
 lim
Ta có: lim
đáp án A.
4
4  5n
5 5
n
3n  2 3
lim
 � phương án B.
4  5n 4
lim

3n  2
2
  � phương án C.
5
4 5n

3n  2
1
  � phương án D.
2
4  5n
m.x 2  2
2

Câu 4.2.3.tranchanhphu. Cho lim
(với m, n là các số thực khác 0 ). Tính
x �� 2 n. x 2  x  4
3
n
?
3m
1
2
1
A. .
B. .
C.1.
D. .
4
3
3
2
m.x  2
2
m 2
1
n
 �
 � 
Ta có : lim
. � đáp án A.
2
x �� 2 n. x  x  4
3
2n 3
4 3m
m.x 2  2
2
� phương án B.
lim

2
x �� 2 n.x  x  4
3
lim

m.x 2  2
2
m 2
n
� phương án C.
lim
 �
 �1 
2
x �� 2 n. x  x  4
3
2n 3
3m
m.x 2  2
2
m
2
n
1
lim
 �


 � phương án D.
2
x �� 2 n.x  x  4
3
3m 2
2  1.n 3  1Câu 4.2.3.tranchanhphu. Tính xlim
��
1
A. .
2
Ta có:

B. �.
limx ��


lim 
lim

x ��

x ��

limx ��x2  x  x .
D. 0 .

C.1.x 2  x  x  lim

x ��


x  x  x   lim

x
x xx
2

 lim

x ��

1
1

2 � đáp án A.
1
1 1
x

x 2  x  x  lim x  �� phương án B.
x ��
x

2

x ��

x xx
2 lim

x ��

1
2
1
x

x 2  x  x  0,  � � � phương án D.

4

1

� phương án C.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×