Tải bản đầy đủ

De toan chuong 4 DS 11 LHNguyen

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 4 ĐS 11
+ Người soạn: Lương Hồng Nguyên
+ Đơn vị: Nguyễn Trung Trực
+ Người phản biện: Đỗ Khắc Toàn
+ Đơn vị:Chi Lăng
3n 2  2n  15
u


Câu 4.1.1.LuongHongNguyen. Cho dãy số n với un 
. Tìm giới hạn của
4n  5n 2
dãy số  un  đã cho.
3
A. lim un   .
5

3
B. lim un  .
5


C. lim un  �.

D. lim un  �.

2 15
 2
3n  2n  15
n
n   3 . Chọn A (đúng).
 lim
+ lim un  lim
2
4
4 n  5n
5
5
n
+ HS sai lầm bỏ dấu “ “ trước số 5 :
2 15
3  2
2
3n  2n  15
n n  3.
lim un  lim
 lim
Chọn B.
2
4
4n  5n
5
5
n
+ HS sai lầm khi tiến hành chia 2 vế cho n:
15
3n  2 
2
3n  2n  15
Chọn C hoặc D.
n  ��.
lim un  lim


 lim
2
4 n  5n
4  5n
 4n  5   n  1 .
Câu 4.1.1.LuongHongNguyen. Tính lim
3n 2  20
4
A. .
B. 0.
C. �.
D. �.
3
� 5�
� 1�
4 �
1 �


4n  5   n  1

n�
n� 4


+ lim
Chọn A (đúng).
 lim 
 .
2
20
3n  20
3
3 2
n
+ HS sai lầm khi chia đồng loạt cho n 2
�4 5 �
�1 1 �
 2�

� 2�
4n  5   n  1

n n �

�n n � 0.
Chọn B
lim
 lim 
2
20
3n  20
3 2
n
+ HS sai lầm khi chia đồng loạt cho n
2

3


� 5�
� 1�
4 �
1 �


4n  5   n  1

n�
n�


. lim
 lim 
 �.
2
20
3n  20
3n 
n

Chọn C.

� 5�
� 1�
4 �
1 �


4n  5   n  1

n�
n�


. lim
 lim 
 �.
2
20
3n  20
3n 
n

Chọn D.

Câu 4.1.2.LuongHongNguyen. Giá trị nào sau đây là giới hạn của dãy số  vn  với
4n  3.2n
vn  n 1 n ?
4 3
1
10
A. .
B. .
4
7

C.

10
.
19

D. �.
n

�1 �
2n
1  3. � �
1

3.
n
n
n
4  3.2
�2 �  1 .
4  lim
+ lim vn  lim n 1 n  lim
n
n
3
4 3
�3 � 4
4 n
4� �
4
�4 �

Chọn A (đúng)

+HS sai lầm khi tiến hành chia đồng loạt các mũ cho n:
lim vn  lim

n
n

n
n

4  3.2
4  3.2
4  3.2 4  6 10
 lim n1
 lim 1

 .
n
n 1
n
1
4 3
43 7
n
n
n
4 3
4 3
n

n

Chọn B

n

�1 �
1
+ HS sai lầm khi không nắm được: lim � � 0,  1 :
q
�q �
n

�1 �
2n
1
1

3.
1

3.
1

3.
n
n


n
4  3.2
�2 � 
4  lim
2  10 . Chọn C
. lim vn  lim n 1 n  lim
n
n
3 19
3
4 3
�3 �
4
4 n
4� �
4
4
�4 �
n

�1 �
2n
1  3. � �
1

3.
n
n
n
4  3.2
�2 �  �.
4  lim
. lim vn  lim n 1 n  lim
n
n
3
4 3
�3 �
4 n
4� �
4
�4 �

2
3
Câu 4.1.2.LuongHongNguyen. Tính lim  5n  3n  7  .

A. �.

B. �.

C. 3.

D. 3.

Chọn D


7�
�5
 lim  5n 2  3n 3  7   lim n 3 �  3  3 � �
n �
�n

lim n3  �

Do : � �5
7�
lim �  3  3 � 3  0

n �
� �n

Chọn A (đúng).

3
+ HS sai lầm khi rút (n3 ) làm nhân tử chung và tính lim   n   � :

7�
�5
lim  5n 2  3n3  7   lim   n3  �
  3  3 � �
n �
�n

lim  n3   �

Do : � � 5
7�
lim �
  3  3 � 3  0

n �
� �n
+ HS sai lầm khi tiến hành chia cho n3 :

Chọn B.

7�
�5
2
3
. lim  5n  3n  7   lim �  3  3 � 3
n �
�n

Chọn C.

7�
�5
2
3
. lim  5n  3n  7   lim �  3  3 � 3
n �
�n

Chọn D.

Câu 4.1.3.LuongHongNguyen. Giá trị nào sau đây là kết quả đúng cho lim
A.

2
.
3

B. 0.

C.

4
.
3

D. �.

1
4n  1
n2  4  2 .
+ lim
Chọn A (đúng).
 lim
5
3n  5
3
3
3
n
+ HS sai lầm khi tiến hành chia đồng loạt cho n 2 :
4

2

1
4n  1
n 2  0.
lim
 lim
3 5
3n  5

n n2
+HS sai lầm khi tính 4  4 :
2

4

Chọn B

4n 2  1
?
3n  5


1
4n  1
n2  4  4 .
lim
 lim
5
3n  5
3
3
3
n
4

2

+ HS sai lầm khi

Chọn C

n2  n2 :

1
1
1
n2 4  2
4 2
2
4n  1
n  lim
n  lim n.
n  �.
lim
 lim
3n  5
� 5�
� 5�
� 5�
n�
3 �
n�
3 �
3 �

� n�
� n�
� n�
lim n  �
Chọn D


1

4 2
Do �
n  2 0
lim

� 5� 3
� �
3 �
� � n�
2x  3
Câu 4.2.2.LuongHongNguyen. Tìm giới hạn của hàm số : f ( x) 
khi x � 3 .
x3
3
A. �.
B. �
C. Không tồn tại.
D. .
2
2x  3
 lim f ( x)  lim
 �
x �3
x �3 x  3
�lim  2 x  3  3
x �3
Chọn A (đúng).


Do �lim  x  3  0
x �3


�x  3  0 khi x � 3
+ HS sai lầm khi lim  x  3  0 , nhưng không xét x  3 :
n2 4 

2

x �3

2x  3
 �
x �3
x �3 x  3
�lim  2 x  3  3  0 Chọn B
�x �3
Do �
lim  x  3  0

�x �3
+ HS sai lầm khi nghĩ phân số mẫu bằng 0 là không tồn tại
2x  3
lim f ( x)  lim
không tồn tại.
Chọn C
x �3
x �3 x  3
lim f ( x)  lim
�lim  2 x  3  3
�x�3
Do �
lim  x  3  0

�x�3
+ HS sai lầm khi thay 3 vào vị trí x :

2 x  3 2.( 3)  3 9 3


 .
x �3
x �3 x  3
3  3
6 2
9  x2
Câu 4.2.2.LuongHongNguyen. Tính lim
.
x �3 x  3
A. 6.
B. 6.
C. 0.
D. �.
lim f ( x)  lim
Chọn D

9  x2
 3  x   3  x   lim  3  x  6.
 lim
+ lim
Chọn A (đúng).
  
x �3 x  3
x �3
x �3
(3  x)
+ HS sai lầm khi không đặt dấu “-“ ra trước khi khử nhân tử chung:
9  x2
 3  x   3  x   lim 3  x  6.
 lim


Chọn B
x �3 x  3
x �3
x �3
( x  3)
+ HS sai lầm khi thay trực tiếp 3 vào hàm số:
9  x 2 9  32 0
lim

  0.
Chọn C.
x �3 x  3
33 0
+ HS sai lầm khi thay trực tiếp 3 vào hàm số:
9  x 2 9  32 0
lim

  �.
Chọn D.
x �3 x  3
33 0
lim

 3x3 -2x 2  5 . Tìm giá trị L đúng .
Câu 4.2.1.LuongHongNguyen. Cho L  xlim
��
A. L  �.

B. L  �.

C. L  3.
� 2 5�
 L  lim  3x 3 -2x 2  5   lim x 3 �
3   3 � �
x ��
x ��
x x �

�lim x 3  �
�x ��
Do � � 2 5 �
3   3 � 3  0
�xlim

x x �
����

D. L  3.

Chọn A (đúng).

x 3  �:
+HS sai lầm khi tính xlim
��
� 2 5�
 L  lim  3x 3 -2x 2  5   lim x 3 �
3   3 � �
x ��
x ��
x x �

�lim x 3  �
�x ��
Do � � 2 5 �
3   3 � 3  0
�xlim

x x �
����

Chọn B.

+ HS sai lầm khi chia đồng loạt cho x3 :
� 2 5�
3   3 � 3
. L  xlim
 3x3  2x 2  5  xlim

��
��
x x �


Chọn C.


� 2 5�
3 x3  2x 2  5   lim �
3   3 � 3
. L  xlim
Chọn D.

��
x ��
x x �

x2  2x  5
Câu 4.2.1.LuongHongNguyen. Cho hàm số f ( x) 
. Hỏi khi x dần về 1 thì
2  7x
f  x  đã cho dần về giá trị nào sau đây ?
2
.
C. �.
D. 0.
3
x 2  2 x  5 ( 1) 2  2( 1)  5 8
f ( x)  lim

 .
+ lim
Chọn A (đúng).
x �1
x � 1
2  7x
2  7(1)
9
+ HS tính toán sai :
x 2  2x  5 12  2(1)  5 6 2
lim f ( x)  lim

  . Chọn B.
x �1
x�1
2  7x
2  7( 1)
9 3
A.

8
.
9

B.

+HS sai lầm khi tiến hành chia đồng loạt cho x 2 :
2 5
1  2
2
x  2x  5
x x  �.
f ( x)  lim
 lim
. lim
x �1
x �1
x


1
2
7
2  7x

2
x
x

Chọn C

2 5
 2
x  2x  5
x
x  0.
f ( x)  lim
 lim
. lim
Chọn D
x �1
x �1
x �1
2 7
2  7x

x2 x
1

2

f ( x) .
Câu 4.2.3.LuongHongNguyen. Cho hàm số f ( x)  x 2  4 x  5  x  1 . Tính xlim
��
A. 1.
B. 0.
C. 3.
D. 3.
 lim f ( x)  lim x  4 x  5  x  1  lim
2

x ��

 lim

x ��

x ��

x ��

x 2  4 x  5  x2  2 x  1
x 2  4 x  5   x  1

 lim

x��

Chọn A (đúng).
+HS sai lầm khi thấy � � 0 :
 lim f ( x)  lim
x ��x ��

x 2  4 x  5   x  1

2

x 2  4 x  5   x  1

2x  4
x 2  4 x  5   x  1 lim

x��

x 2  4 x  5   x  1  0 . Chọn B

+HS sai lầm trong bước đặt dấu làm nhân tử chung:

2

4
x

2
  1.
4 5 � 1� 2
1  2  �
1 �
x x � x�


lim f ( x)  lim x  4 x  5  x  1  lim
2

x ��

 lim

x � �

2

x 2  4 x  5   x  1

x ��

 lim

x� �

2

x 2  4 x  5   x  1

x ��

x  4x  5  x  2x  1
2

x 2  4 x  5   x  1

6x  4
x 2  4 x  5   x  1

 lim

x� �

6

4
x

6
  3.
4 5 � 1� 2
1  2  �
1 �
x x � x�

.
Chọn C.
+ HS sai lầm khi bình phương biểu thức:
x 2  4 x  5   x  1

 lim f ( x)  lim x  4 x  5  x  1  lim
2

x ��

 lim

x ��

x ��

x  4 x  5  x  2 x +1
2

x ��

Chọn D.

2

x 2  4 x  5   x  1

 lim

x ��

2

x 2  4 x  5   x  1

2x  6 x  6
2

x 2  4 x  5   x  1

 lim

x ��

6 6

x x2
 �.
1 4 5 �1 1 �
 
�  �
x 2 x 3 x 4 �x x 2 �
2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×