Tải bản đầy đủ

de toan chuong 3 DS111 huahoanghuy

ĐỀ TOÁN 11 CHƯƠNG III-GIẢI TÍCH
+NGƯỜI SOẠN:HỨA HOÀNG HUY
+ĐƠN VỊ:THPT TỊNH BIÊN
+NGƯỜI PHẢN BIỆN: HỒ VĂN BÌNH
+ĐƠN VỊ:THPT TỊNH BIÊN

Câu3.3.1.huahoanghuy:Cho cấp số cộng có
u3 = 7.
A.
Lược giải:
*

B.

u3 = 3 + (3 − 1).2 = 7.

*Đáp án B sai :
*Đáp án C sai :
*Đáp án D sai :

u3 = 11.


*

D.

u3 = 5.

u3 = 3 + (1 − 3).2 = −1.
u3 = 3 + (3 − 1) = 5.

B.

d = 2.

Chọn A
d=

8−2
= 2.
3

d=

8+2
= 5.
(3 − 1)

*Đáp án B sai :

*Đáp án C sai :

u3 = −1.

u3 = 3 + (3 + 1).2 = 11.

d = 3.
A.
Lược giải:
8−2
= 3.


2

C.

.Tìm

u3 ?

Chọn A

Câu3.3.1.huahoanghuy:Cho cấp số cộng có

d=

u1 = 3, d = 2

u1 = 2, u3 = 8

C.

.Tìm công sai

d = 5.

d?

D.

3
d= .
2


d=
*Đáp án D sai :

8−2 3
= .
(3 + 1) 2

Câu3.3.2.huahoanghuy: Cho CSC có
5
s5 = − .
4

A.
Lược giải:
s5 =

*

B.

5
s5 = − .
2

5[2. u1 + (5 − 1).d ]
5
=−
2
4

s5 =

*Đáp án B sai :

1
1
u1 = , d = −
4
4

C.

. Tính

s5 .

5
s5 = .
4

s5 =

D.

15
.
4

Chọn A

5.[2. u1 + (5 + 1).d ]
5
=− .
2
2

*Đáp án C sai :quên dấu s5 =

*Đáp án D sai : thay d sai dấu -:

5[2. u1 + (5 − 1).d ] 15
= .
2
4

Câu3.3.2.huahoanghuy: Cho CSC có d=-2 và
u1 = 16.
A.
u1 = 32.

B.

s8 = 72

u1 = −16.

Lược giải:
u1 =

*

(72 : 4) − 7( −2)
= 16.
2

u1 = −

*Đáp án B sai :
u1 =

*Đáp án C sai :

Chọn A

(72 : 4) − 7(−2)
= −16.
2

(72 : 4) + 7( −2)
= 2.
2

. Tìm

u1 ?

C.

u1 = 2.

D.


*Đáp án D sai :

u1 = (72 : 4) + 14 = 32.
u1 = −1, d = 2, sn = 483

Câu3.3.3.huahoanghuy: Cho CSC có
A. n=23.

B. n=-21.

C. n=242.

. Tìm n ?

D. n=21.

Lược giải:
483 =

*

n[−2 + ( n − 1).2]  n = 23
=
2
 n = −21(l )

Chọn A

*Đáp án B sai : bấm máy giải pt chọn n=-21.
483 =

*Đáp án C sai :

n.2 + (n − 1).2
⇔ 483.2 = 4n − 2 ⇔ n = 242.
2

*Đáp án D sai :nhân sai dấu

 n = 21
2n 2 + 2n − 283 = 0 ⇔ 
 n = −23(l )

Câu3.4.1.huahoanghuy: Cho CSN có
u5 = 48.
A.
u5 = −96.

B.

u5 = −48.

u1 = 3, q = −2

Tìm

u5 ?

C.

u5 = 162.

Lược giải:
*

u5 = 3.(−2) 4 = 48.

*Đáp án B sai :
*Đáp án C sai :
*Đáp án D sai :

Chọn A

u5 = 3. − (2)4 = −48.
u5 = 2.(−3) 4 = 162.

u5 = 3.( −2)5 = −96.

Câu3.4.1.huahoanghuy: Cho CSN có

1
u1 = − , u7 = −32
2

. Khi đó q là ?

D.


±

±2

A.
.
Lược giải:

*

B.

1
2

C.

1
q 6 = −32 : (− ) = 64. ⇔ q = ±2
2

*Đáp án B sai :

*Đáp án C sai :

*Đáp án D sai :

±

±4

D.

1
4

.

Chọn A

1
1
1
q 6 = ( − ) : ( −32) = . ⇔ q = ±
2
64
2

1
q 6 = (−32) : (− ) 7 = 4. ⇔ q = ±4
2
1
1
1
q 6 = (− )7 : −32 =
.⇔ q =±
2
4096
4

Câu3.4.2.huahoanghuy: Cho CSN có
A. số hạng thứ 7

u1 = 3; q = −2

B. số hạng thứ 6

. Số 192 là số hạng thứ bao nhiêu?

C. số hạng thứ 5

D. Đáp án khác

Lược giải:
*

192 = 3.( −2) n −1 ⇔ n = 7

*Đáp án B sai :
*Đáp án C sai :

.Chọn A

192 = 3.( −2) n ⇔ n = 6
192 = 3.(−2) n +1 ⇔ n = 5

*Đáp án D sai : Giải sai:

192 = 3 + 2( n − 1) ⇔ n = 191

Câu3.4.2.huahoanghuy: Cho CSN có
q = 4, u1 =

A.
Lược giải:

1
.
16

B.

1
u2 = ; u5 = 16
4

1
q = , u1 = 1.
4

C.

.

. Tìm q và số hạng đầu tiên của CSN?

1
1
q = ; u1 = .
2
2

q = −4, u1 = −

D.

1
.
16


*

1
1
q = 4
 = u1.q
 = u1.q

⇔ 4
⇔
4
1
16 = u .q 4
16 = u .q 4
u1 = 16

1

1

*Đáp án B sai :

.Chọn A

1
1
1

3
 = u1.q
 =q
q =
⇔  64
⇔
4
4
16 = u .q 4
16 = u .q 4
u1 = 1

1

1

*Đáp án C sai : Đoán

1

q
=
.

1
2
= u1.q ⇒ 
4
u = 1 .
 1 2

*Đáp án D sai : Giải sai dấu:

1
1
3
q = −4
 = u1.q
 = u1.q
q = −64
⇔ 4
⇔

4

4
u1 = −4
16 = u .q 4
16 = u .q 4
16 = u1.q

1

1

.

Câu3.4.3.huahoanghuy: Tìm x để 3 số: 2x-1;x; 2x+1 lập thành CSN?
x=±

1
.
3

A.
Lược giải:

B.

x = ± 3.

x 2 = (2 x − 1)(2 x + 1) ⇔ 3 x 2 = 1 ⇔ x = ±
*
*Đáp án B sai :

C.
1
3

1
x=± .
3

D. Không có giá trị nào của

.Chọn A

x 2 = (2 x − 1)(2 x + 1) ⇔ 1 = 3 x 2 ⇔ x 2 = 3 ⇔ x = ± 3
x 2 = (2 x − 1)(2 x + 1) ⇔ 3 x 2 = 1 ⇔ x = ±

*Đáp án C sai : rút căn sai
*Đáp án D sai :khai triển sai:

1
3

x 2 = (2 x + 1)(2 x − 1) ⇔ x 2 = 4 x 2 + 1 ⇔ 3 x 2 + 1 = 0

PTVN

x.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×