Tải bản đầy đủ

DE TOAN CHUONG 3 HINH 11 GV TTTLAN

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC
Người soạn: Thái Thị Tuyết Lan
Đơn vị: THPT Nguyễn Văn Thoại
Người phản biện: Nguyễn Hoàng Tuấn
Đơn vị: THPT Nguyễn Văn Thoại
Câu 3.5.1.TTTLan. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a. Biết SA
vuông góc với mặt đáy, cạnh SB  2a. Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABC).
A.

B.

*Dùng pitago tính
chọn A

C.

D.

S

*Do không chú ý

chọn B
*Dùng công thức sai
chọn C
*, chon D

C

A

B

Câu 3.5.2.TTTLan. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, biết
SA  ( ABCD ), AB  a, AD  2a. Góc hợp bởi SD và (SAB) bằng 300. Tính khoảng
cách giữa hai đường thẳng AD và SB.
A.

B.

C.

*
Trong tam giác SAB kẻ đường cao AH,
chọn A
Sai lầm
*Học sinh nhầm lẫn khoảng cách cần
tìm là AB nên chọn B.
*Học sinh nhầm lẫn khoảng cách là SA
nên chọn C
*Học sinh nhầm lẫn nên khi tính ra AH
thì chọn đáp án D

D.
S

H
A

B

DC


Câu 3.4.1.TTTLan. Cho hình chóp S.ABCD có và cùng vuông góc . Đường cao của
hình chóp S.ABCD là đường nào ?
A.

B.

C.

D.

* chọn A
* chọn C
*chọn D
* Học sinh suy nghĩ ,cùng vuông góc suy ra SB, SC, SA đều vuông góc với (ABCD),
suy ra không thể có 3 đáp án đúng, chọn B
Câu 3.5.1.TTTLan. Cho điểm M nằm ngoài mặt phẳng (P). Trên (P) lấy hai điểm H
và K sao cho tam giác MHK vuông tại H. Chọn khẳng định đúng.
A. Khoảng cách từ M đến (P) bằng khoảng cách từ M đến hình chiếu của M trên (P).
B. Khoảng cách từ M đến (P) luôn lớn hơn đoạn MH.
C. Khoảng cách từ M đến (P) bằng độ dài đoạn MH.
D. Khoảng cách từ M đến (P) bằng

MK 2  HK 2 .

* Theo lí thuyết chọn A
*Học sinh hiểu khoảng cách đó không phải là MH mà là một đoạn khác lớn hơn nên
chọn B
*Học sinh nhầm MH vuông góc với (P) nên chọn C
* Học sinh nhầm MH vuông góc với (P) nên dùng pitago tính, chọn D
Câu 3.5.2.TTTLan. Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với đáy và đáy là hình
vuông cạnh a. Biết góc hợp bởi đường thẳng SD và mặt phẳng (ABCD) bằng 300.
Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD).
A.

B.

C.

D.


*Ta có
chọn A
Sai lầm
*Học sinh nhầm khoảng cách là SA nên
chọn C
*Học sinh nhầm và xác định sai góc
Tính chọn B
*Học sinh nhớ nhầm công thức
chọn D

S
H

A

D

B

C

Câu 3.4.2.TTTLan. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có các cạnh bên và các cạnh
đáy đều bằng a. Gọi O là tâm của hình vuông ABCD. Tính độ dài SO.
A.

B.

C.

D.

* chọn A
*áp dụng sai công thức chọn B
*Nhầm và sử dụng sai công thức chọn C
* Nhầm và sử dụng sai công thức chọn
D

S

A

D
O

B

C

Câu 3.4.2.TTTLan. Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng đáy và
tam giác ABC vuông tại B. Góc giữa hai mặt phẳng và là góc phẳng nào sau đây ?

� .
A. SBA

� .
B. SCA

� .
C. SCB

� (I là trung điểm BC).
D. SIA


*Ta có
Suy ra góc SBA là góc cần tìm. Chọn A
*Học sinh nhầm lẫn tìm hình chiếu của
SC lên (ABC), chọn B
*Học sinh nhầm lẫn BC là hình chiếu
của SC, chọn C
*Học sinh nhầm lẫn AI, SI vuông góc
BC, chọn D

S

C

A

B

Câu 3.5.1.TTTLan. Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Tính khoảng cách giữa
AB và CD.
A.

B.

C.

D.

*Gọi H,K lần lượt là trung điểm của CD, AB
chọn A

*Học sinh nhầm khoảng cách là BC nên chọn B
* Học sinh nhầm khoảng cách là BH nên chọn C
*Học sinh tính sai

A

K

D

B
H

chọn D
C

Câu 3.5.3.TTTLan. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Tính
khoảng cách giữa 2 đường thẳng BD’ và B’C.
A.

B.

C.

D.

*Gọi I là giao điểm của B’C và BC’, kẻ IK
vuông góc với BD’ .
Ta có:
�B ' C  BC '
� B ' C  (ABC'D') � B'C  IK

�B ' C  AB

Vậy, IK là đoạn vuông góc chung của BD’
và B’C nên khoảng cách giữa 2 đường
thẳng BD’ và B’C bằng độ dài đoạn IK


Tam giác BIK và BD’C’ đồng dạng nên
a 2
a.
IK
BI
D ' C '.BI
2 a 6

� IK 

D ' C ' BD '
BD '
6
a 3

*Nhầm tam giác BIK và BC’D’ đồng dạng
nên chọn B
*Nhầm khoảng cách là BC nên chọn C
*Nhầm khoảng cách là B’D’ nên chọn D

Câu 3.5.3.TTTLan. Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC là tam giác đều cạnh a và
. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Khi đó: d (S;(ABC)) bằng
A.
B.
C.

D.

�BC  SM
� BC  (SAM) � BC  SG

BC

AM

* Gọi M là trung điểm BC ta có:

Chứng minh tương tự ta được: AC  SG
� SG  (ABC) � d ( S , (ABC))  SG
2

�a 3 �
9b 2  3a 2
d (S;(ABC))  SG  SA  GA  b  �
�3 �
�
3


Vậy,
chọn A
2

* Tính sai chọn B

2

2


*Tính sai Chọn C
*Dùng sai công thức chọn DTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×