Tải bản đầy đủ

De toan chuong 3 HH11 tranthibachmai

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN III HÌNH HỌC 11
Người soạn:TRẦN THỊ BẠCH MAI
Đơn vị:THPT Châu Văn Liêm
Người phản biện:PHẠM CHÍ TÂM
Đơn vị: THPT Châu Văn Liêm
Câu 3. 1. 1. TranThiBachMai: Cho hình tứ diện ABCD. Tìm các vectơ có điểm
đầu là A và điểm cuối là các đỉnh còn lại của hình tứ diện .
uuur uuur uuur

A. AB; AC ; AD.
uuur uuur uuur

B. AB; AC ; DA.
uuur uuu
r uuur

C. AB; CA; DA.
uuu
r uuur uuur

D. BA; AC; DA.

Câu 3. 1. 1. TranThiBachMai: Cho hình hộp ABCD. A’B’C’D’. Tìm quy tắc hình
hộp.
uuuur

uuuu
r

uuuur

uuuur

uuuur

uuuu
r

uuuur

uuuu
r

uuur uuur
A. AC ' = AB + AD + AA'.
uuur uuur
B. AC ' = AB + AD + AD'.
uuur uuur
C. AC ' = AC + AD + AA'.
uuur uuur
D. AC ' = AB + AC + AA'.

Câu 3. 2. 1. TranThiBachMai: Cho hình lăng trụ tam giác ABC. A’B’C’. Tìm
vectơ chỉ
uuuurphương của đường thẳng
uuuur AB.
A. A′B′.
B. A′C .

uuuuu
r


C. A′C ′ .

uuuu
r

D. A′B .

Câu 3. 2. 1. TranThiBachMai:Trong các mệnh đề sau,mệnh đề nào là đúng?
A. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì
vuông góc với đường thẳng còn lại.
B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với
nhau.
C. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với
nhau.


D. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với
nhau thì song song với đường thẳng còn lại.
Câu 3.1.2.TranThiBachMai:Cho hình hộp ABCD. EFGH. Tìm tổng các vecto
uuur uuur uuur uuuu
r
AB + CD + EF + GH .
r
uuur
uuuu
r
uuuur
A. 0.
B. AC.
C. EG.
D. DF .
Lược giải
AB + CD = 0 , EF + GH = 0 . Nên chọn A.

Học sinh áp dụng nhầm quy tắc hình bình hành ABCD nên chọn B.
Học sinh áp dụng nhầm quy tắc hình bình hành EFGH nên chọn C.
Học sinh áp dụng nhầm quy tắc hình hộp ABCD nên chọn D.
Câu 3.1.2.TranThiBachMai: Cho tứ diện ABCD . Gọi M , N lần lượt là trung
AB, CD và G là trung điểm của MN . Mệnh đề nào sau đây sai ?
điểm của
uuur uuur uuur uuur
uuur uuuu
r uuuur uuuur
uuuur
A. GA + GB + GC = GD.
B. MA + MB + MC + MD = 4MG.
uuur uuur uuur uuur

r

uuuur uuuu
r r

C. GA + GB + GC + GD = 0.
D. GM + GN = 0.
Lược giải:
G là trung điểm MN nên G là trọng tâm của tứ diện ABCD suy ra
uuur uuur uuur uuur r
GA + GB + GC + GD = 0 ⇔ −GD = GD nên chọn đáp án A .
uuuur uuur uuuur uuur uuuur uuur uuuur uuur
uuuur
B đúng vì VT = MG + GA + MG + GB + MG + GC + MG + GD = 4MG .
C đúng vì G là trọng tâm tứ diện.
D đúng vì G là trung điểm MN .
Câu 3.1.2.TranThiBachMai: Trong
các mệnh
đề sau,
mệnh đề nào là đúng ?
uur uuu
r uur uuu
r
S
.
ABCD
A. Cho hình chóp
nếu có SB + SD = SA + SC thì tứ giác ABCD là hình
bình hành.
uuur uuur
B. Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu AB = CD .
uuur uuur uuur uuur r
C. Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu AB + BC + CD + DA = 0.
uuur uuur uuuu
r
D. Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu AB + AC = AD. .
Lược
giải:
uuu
r uur uuur
SB = SA + AB
uuur

uuur uuur

SD =uurSC u+uurCDuur uuur
Mà SB + SD = SA + SC
uuur uuur ur
nên AB + CD = O ⇒ ABCD là hình bình hành. Do đó chọn đáp án A
uuur uuuu
r
B. sai vì AB = DC
C. sai vì với 4 điểm A, B, C , D bất kì thì đẳng thức vẫn đúng.
uuur uuur uuur
D. sai vì AB + AD = AC


u
r
r
r
r
Câu 3. 2. 2. Trần Thị Bạch Mai: Cho a = 3; b = 5 và góc giữa a và b bằng
1200. Mệnh đề nào sau đây sai ?
r
r
r r
A. a + 2b = 9.
B. a − b = 7.
r

r

r

C. a − 2b = 139.
Lược giải

r

D. a + b = 19.

15
rr r r
r r
a.b = a b cos(a , b) = −

2
r2
r r2 r2
rr
a + 2b = a + 4 b + 4a.b = 79 nên chọn đáp án A
r r2

r2

r2

rr

B. a − b = a + b − 2a.b = 49
r r2 r2 r2
rr
D. a + b = a + b + 2a.b = 19
r2
r r2 r2
rr
C. a − 2b = a + 4 b − 4a.b = 139
Câu 3. 2. 3. TranThiBachMai: Cho hình chóp S.ABC có
SA=SB=SC=AB=AC=a, BC = a 2 . Tính (AB,SC).
A. 600.
B. 1200.
C. 00.
D. 900.
Lược giải
uuur uuur uuur uur uuur
uuur uur uuur uuur
uuur uuur
AB.SC AB.( SA + AC ) AB.SA + AB. AC
cos( AB, SC ) =
=
=
AB.SC
AB.SCuuur uuur r AB.SC
Do tam giác ABC vuông tại A nên AB. AC = 0
uur uuur
Do tam giác SAB đều nên ( SA, AB) = 1200.
2
uur uuur
Suy ra SA. AB = − a .
2
uuur uuur
uuur uuur
1
Nên cos( AB, SC ) = − . Suy ra ( AB, SC ) = 1200
2
0
Vậy (AB,SC)=60 . Nên chọn A.
Học sinh lấy nhầm ( AB, SC ) = 120 0. Nên chọn B.
Học sinh nhìn nhầm hai đường thẳng AB và SC là song song nên chọn C.
Học sinh nhìn nhầm hai đường thẳng AB và SC là vuông góc nên chọn D.
a 3
Câu 3. 2. 3. TranThiBachMai: Cho tứ diện ABCD có AB = CD = a, IJ =
2
(I, J lần lượt là trung điểm của BC và AD). Tìm số đo góc giữa hai đường thẳng
AB và CD.
A. 600.
B. 1200.
C. 00.
D. 900.
Lược giải
Gọi K là trung điểm AC.
Khi đó ( AB, CD) = ( KI , KJ ) = IKJ .


2
2
2
Mà cos IKJ = IK + JK − IJ = − 1 . Suy ra IKJ=1200.
2.IK .JK
2
Vậy góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng 600. Nên chọn A.
Hs quên góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn nên chọn B.
Hs nhầm hai đường thẳng AB và CD là song song nên chọn C.
Hs nhầm hai đường thẳng AB và CD là vuông góc nên chọn D.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×