Tải bản đầy đủ

De toan chuong 3 HH 11 LE THANH BINH

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 3 HÌNH HỌC 11 – BÀI 3
Người soạn: LÊ THANH BÌNH
Đơn vị : THPT Vọng Thê
Người phản biện:
Đơn vị : THPT
1. Câu 3.3.1.LETHANHBINH.
Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau ?
A. Trong không gian, hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba
thì song song nhau.
B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song nhau.
C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song nhau.
D. Nếu một đường thẳng và một mặt phẳng ( không chứa đường thẳng đã cho) cùng vuông
góc với một đường thẳng khác thì chúng song song nhau.
Lược giải
Học sinh phân vân vì quên rằng A chỉ đúng trong mặt phẳng.
2. Câu 3.3.1.LETHANHBINH.
Cho đường thẳng ∆ và mặt phẳng ( P) . Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Đường thẳng ∆ không thuộc ( P) và ∆ vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong
( P) thì ∆ ⊥ ( P ) .
B. Đường thẳng ∆ vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau thì ∆ ⊥ ( P ) .
C. Đường thẳng ∆ vuông góc với một đường thẳng a nằm trong mp ( P) thì ∆ ⊥ ( P ) .

D. Đường thẳng ∆ ⊥ (Q ) và (Q) ⊥ ( P) thì ∆ ⊥ ( P ) .
Lược giải
Học sinh chọn B, C, D vì nhớ không kỹ lý thuyết.
3. Câu 3.3.1.LETHANHBINH.
Cho hình chóp S . ABC có đáy là tam giác vuông tại B .
SA ⊥ ( ABC ) . Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. BC ⊥ ( SAB ) .
C. AB ⊥ ( SBC ) .

B. BC ⊥ ( SAC ) .
D. AB ⊥ ( SAC ) .

Lược giải
 BC ⊥ AB
⇒ BC ⊥ ( SAB )

BC

SA

Chọn B, C, D vì không nắm vững định lí.
4. Câu 3.3.1.LETHANHBINH.
Cho hình chóp S . ABC có đáy là tam giác vuông tại
A . SA ⊥ ( ABC ) . Khẳng định nào sau đây là sai ?
A. BC ⊥ ( SAB ) .
C. AC ⊥ SB .

B. AB ⊥ ( SAC ) .
D. SA ⊥ BC .

Lược giải
1


BC không vuông với ( SAB ) vì BC ⊥ SA .
 AB ⊥ SA
Chọn B vì không thấy 
.
 AB ⊥ AC


Chọn C vì không thấy AC ⊥ ( SAB ) .
Chọn D vì quên hệ quả.
5. Câu 3.3.2.LETHANHBINH
Cho hình chóp S . ABC . SA ⊥ ( ABC ) . Gọi AI là đường cao của
tam giác ABC . Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. BC ⊥ ( SAI ) .
C. BC ⊥ ( SAB ) .

B. AC ⊥ ( SAB ) .
D. AI ⊥ ( SBC ) .

Lược giải
 BC ⊥ SA
⇒ BC ⊥ ( SAI )

 BC ⊥ AI
Chọn B vì trực quan thấy vuông.
Chọn C vì học thuộc một vài hình thường gặp.
Chọn D vì thấy AI ⊥ BC .
6. Câu 3.3.2.LETHANHBINH.
Cho hình chóp S . ABCD có đáy là hình vuông tâm
O . SA ⊥ ( ABCD ) . Khẳng định nào sau đây là sai?
A. AC ⊥ ( SBD ) .
C. BC ⊥ ( SAB ) .

B. AB ⊥ ( SAD ) .
D. BD ⊥ ( SAC ) .

Lược giải
AC không vuông với ( SBD ) vì AC ⊥ BD .
 AB ⊥ SA
Chọn B vì không thấy 
.
 AB ⊥ AD
 BC ⊥ SA
Chọn C vì không thấy 
.
 BC ⊥ AB
 BD ⊥ SA
Chọn D vì không thấy 
.
 BD ⊥ AC
7. Câu 3.3.2.LETHANHBINH
Cho hình chóp S . ABC có SA ⊥ ( ABC ) và tam giác ABC vuông ở
B . Gọi AH là đường cao của tam giác SAB . Khẳng định nào
sau đây sai ?
A. AB ⊥ ( SBC ) .
B. AH ⊥ ( SBC ) .
C. BC ⊥ SB.
D. SA ⊥ BC.

2


Lược giải
AB không vuông với ( SBC ) vì AB ⊥ BC .
Chọn B vì không thấy được AH ⊥ BC .
Chọn C vì không nhận ra BC ^ ( SAB ) .
Chọn D vì quên hệ quả.
8. Câu 3.3.2.LETHANHBINH
Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình vuông
tâm O và SA ⊥ ( ABCD ) .Cho I là trung điểm của SC .
Tìm mệnh đề sai ?
A. AC ^ ( SBD ) .
B. ( SAC ) là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng BD .
C. BD ⊥ SC.
D. IO ⊥ ( ABCD ).
Lược giải
AC không vuông với ( SBC ) vì AC ⊥ BD .
Chọn B vì không nhớ rõ khái niệm mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng.
Chọn C vì trực quan không thấy.
Chọn D vì quên mối liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc.
9. Câu 3.3.3.LETHANHBINH
Cho hình chóp S . ABCD có đáy là hình vuông cạnh a 3
SA ⊥ ( ABCD ) và SA = a 2 . Tính góc giữa cạnh SC và
mặt phẳng ( ABCD ) .
A. 300 .
C. 600 .

B. 450 .
D. 39014' .

Lược giải
·
Hình chiếu của SC lên (ABCD) là AC ⇒ Góc giữa SC và (ABCD) là SCA
.
SA
a 2
a
3
·
·
tan SCA
=
=
=
=
⇒ SCA
= 300
AC AB 2 a 3
3
Chọn B vì học vẹt câu “đường chéo hình vuông bằng a 2 ”
AC
·
=
Chọn C vì xác định sai tan SCA
SA
Chọn D vì nhầm AC = a 3 .
10. Câu 3.3.3.LETHANHBINH

3


Cho hình chóp S . ABCD có đáy là hình chữ nhật.
SK ⊥ ( ABCD ) với K là trung điểm của AB .
SA = SB = AB = 2a, BC = a . Gọi M là trung điểm của SC
. Tính góc giữa BM và mặt phẳng ( ABCD ) .
A. 500 46' .
C. 39014' .

B. 35016'
D. 48011' .

Lược giải
Hình chiếu của BM lên (ABCD) là BH, với H là trung điểm CK
·
⇒ Góc giữa BM và (ABCD) là MBH
.
MH SK a 3
6
·
·
tan MBH
=
=
=
=
⇒ SCA
= 500 46'
BH KC a 2
2
AB
=a
Chọn B vì tính sai SK =
2
BH
·
=
Chọn C vì xác định sai tan MBH
MH
·
Chọn D vì xác định góc cần tìm là MBK
.

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×