Tải bản đầy đủ

De toan chuong 2 HH11 phamthihongxuyen

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG II – HÌNH HỌC 11.
+ Người soạn: Phạm Thị Hồng Xuyến.
+ Đơn vị: THPT Mỹ Hòa Hưng.
+ Người phản biện: Phạm Thị Kim Phượng.
+ Đơn vị: THPT Nguyễn Hiền.
Câu 2.1.1.PhamThiHongXuyen. Mệnh đề nào sau đây là đúng ?
A. Mặt phẳng được xác định khi nó chứa hai đường thẳng cắt nhau.
B. Mặt phẳng được xác định khi nó đi qua ba điểm.
C. Mặt phẳng được xác định khi nó đi qua một điểm và chứa một mặt phẳng không đi
qua điểm đó.
D. Mặt phẳng được xác định khi nó đi qua một điểm và chứa một đường thẳng.
Hướng dẫn giải:
• Nắm chắc lý thuyếtchọn A.

• Nhớ thiếu “ba điểm không thẳng hàng”
chọn B.

• Nhớ nhằm “chứa một đường thẳng không đi qua điểm đó”
• Nhớ thiếu “chứa một đường thẳng không đi qua điểm đó”
Câu 2.1.1.PhamThiHongXuyen. Tìm kí hiệu mặt phẳng ?
A.

( P)

B. mp
a
C.

AB

Q

D.

Trang 1
chọn C.
chọn D.


Hướng dẫn giải: không nắm kĩ cách kí hiệu đường thẳng, mặt phẳng, điểm
C, D.chọn B,

a, b
Câu 2.2.1.PhamThiHongXuyen. Trong không gian cho 3 đường thẳng
mệnh đề đúng?
A. Nếu hai đường thẳng phân biệt


song song nhau.
B. Nếu hai đường thẳng phân biệt
nhau.
C. Nếu
D. Nếu

a
a

song song


b

a

a

b

b

cùng song song đường thẳng

cùng chéo đường thẳng

c

thì

c

athìa

b

c
a
c
b b
, và chéo nhau thì và chéo nhau hoặc cắt nhau.

cắt nhau,

bc

cắt nhau thì

aHướng dẫn giải:
• Thuộc và hiểu định lý 3 SGK trang 58
• Nhớ nhầm định lý 3

chọn A.

chọn B.

• Hiểu theo tính chất bắc cầuchọn C, D.

Câu 2.2.1.PhamThiHongXuyen. Cho hình vẽ

Trang 2

c

cắt nhau hoặc song song.

c. Tìm
b

chéo


Mệnh đề nào đúng ?

SO
A.

cắt

AC.

B.

AB

chéo

CD.

C.

SC

cắt

MN .

D.

MN

chéo

BD.

Hướng dẫn giải:
SO, ACđồng phẳng và

SO ∩ AC = O ⇒

chọn A.

• Nhìn hình trực quan không thấy giao điểm, không xét đồng phẳng để vẽ thêm
B, D
• Nhìn hình trực quan

chọn

chọn C.

Câu 2.2.2.PhamThiHongXuyen. Nhìn vào hình vẽ, hãy cho biết cặp đường thẳng nào
sau đây cắt nhau ?

Trang 3


MN
SO.
A.

Hướng dẫn giải:


MNSO

B.

đồng phẳng

SC

MN .

C.

SOSABC

mà không xét tính chất đồng phẳng

Câu 2.1.2.PhamThiHongXuyen. Cho hình chóp
hành tâm
với

( SAB )

O

là đường thẳng
S . ABCD

M , N, K

. Gọi

D.

SABC.

chọn A.

• Nhìn hình chủ quan mà không xét tính chất đồng phẳng
• Kéo dài

AD.

chọn B, C.
chọn D.

có đáy

ABCD

là hình bình

CD, CB, SA.

lần lượt là trung điểm của

KT .

Trang 4

Giao tuyến của

( MNK )


T
Hãy chọ cách xác định điểm đúng nhất trong bốn phương án ?
MN
AB.
T
A. là giao điểm của

KN
AB.
T
B. là giao điểm của

MN
SB.
T
C. là giao điểm của

KN
SB.
T
D. là giao điểm của

Hướng dẫn giải:MNAB

đồng phẳngchọn A.

• Không xét tính chất đồng phẳng
• Không biết loại

KNchọn C.

hoặc không xét đồng phẳng

Câu 2.1.2.PhamThiHongXuyen. Cho hình chóp
tuyến giữa hai mặt phẳng

( SAB )( SCD )chọn B, D.

S . ABCD

?

AB, CD
SE E
A. Giao tuyến là
( là giao điểm của
).

B. Giao tuyến là đường thẳng đi qua

S

và song song
Trang 5

AB.

có đáy là tứ diện. Tìm giao


S

C. Giao tuyến là đường thẳng đi qua

và song song

CD.

AC , BD
SO O
D. Giao tuyến là
( là giao điểm của
).

Hướng dẫn giải:
• Vẽ hình đúng, kéo dài

AB, CD ⇒ E ⇒

• Vẽ đáy sai hoặc đặt tên saichọn A.

chọn B.


• Nhớ nhầm bài tập thường làm

chọn D.

Câu 2.2.2.PhamThiHongXuyen. Cho hình chóp
hành, gọi
là đúng ?
A.
B.
C.
D.

d
d
d
d

d

là giao tuyến của hai mặt phẳng

đi qua
trùng

S

đi qua
đi qua

S
S

( với

O

( SAD )có đáy

( SBC )

ABCD

AD, BC

là giao điểm của

và song song với

).

DC.

và song song với

AB.

Hướng dẫn giải:
• Vẽ hình đặt tên đúng vị trí và

S ∈ ( SAD ) ∩ ( SBC ) , AD / / BC ⇒

• Vẽ hình sai (đáy vẽ tứ giác) hoặc đặt sai tên ABDC
• Xét nhầm 2 mặt phẳng dễ nhìnchọn C, D.

Trang 6là hình bình

. Khẳng định nào sau đây

BC.

và song song với

SO

S . ABCD

chọn B.

chọn A.


S . ABCD

ABCD

Câu 2.1.3.PhamThiHongXuyen. Cho hình chop
có đáy
là một tứ
CD
SD N
AB
M
giác (
không song song với
). Gọi
là trung điểm của
,
là điểm nằm trên
cạnh

( ABCD )
SN = 2 NB O
AC.
MN
sao cho
,
là giao điểm của
Giao điểm của
với
K.

SB

là điểm

Hãy chọn cách xác định điểm K ?
MN
DB.
K
A.
là giao điểm của
với
MN
DA.
K
B.
là giao điểm của
với
MN
SC.
K
C.
là giao điểm của
với
MN
SO.
K
D.
là giao điểm của
với
Hướng dẫn giải:


MN ⊂ ( SBD ) ; ( SBD ) ∩ ( ABCD ) = BD; BD

• Xác định sai

MN ⊂ ( SAD )

do vẽ hình• Không biết cách giải nhìn hình trực quanMN

đồng phẳng

chọn B.


chọn C, D.

Trang 7chọn A.


S . ABCD
ABCD
Câu 2.2.3.PhamThiHongXuyen. Cho hình chóp
có đáy
là hình bình
M , N,K
CD, CB, SA.
O
E
hành tâm . Gọi
lần lượt là trung điểm của
Gọi là giao điểm
của

SO( MNK )

Hãy chọn cách xác định điểm
A.
B.
C.

E
E
E
E

là giao điểm của
là giao điểm của
là giao điểm của

D.
là giao điểm của
Hướng dẫn giải:
SO
SO
SO
SO

E

với
với
với
với

đúng nhất ?

KH .
KH .
KM .
MN .

SO ⊂ ( SAC ) ; ( SAC ) ∩ ( MNK ) = KH ; KH
SO ⊂ ( SAC ) ; ( SAC ) ∩ ( MNK ) = KN ;

SO ⊂ ( SBD ) ; ( SBD ) ∩ ( MNK ) = KM ;SO

không xét
không xét
Trang 8

đồng phẳng

KN
KMSOSOchọn A.

đồng phẳngđồng phẳngchọn B.
chọn C.
SO ⊂ ( SBD ) ; ( SAC ) ∩ ( MNK ) = MN ( MN / / BD ) ⇒

Trang 9

chọn D.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×