Tải bản đầy đủ

De toan chuong 2 DS11 phamminhphung

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 ĐS 11
+Người soạn: Phạm Minh Phụng
+Đơn vị : THPT Quốc Thái
+Người phản biện : Võ Toàn Thắng.
+Đơn vị : THPT Bình Mỹ
Câu.2.2.1.PhamMinhPhung. Mệnh đề nào sao đây là đúng ?

A.

Ank 

n!
.
( n  k )!

Lược giải:

B.

Ank 


k!
.
(n  k )!

C.

Ank 

n!
.
( n  k )!

D.

Ank 

k!
.
( n  k )!

Chọn A là công thức đúng.
Còn B là sai vì chập k trên tử số trong công thức.
Chọn C và D cũng sai vì trong công thức có dâu +.

Câu.2.2.1.PhamMinhPhung. Mệnh đề nào sao đây là sai ?

A.

Cnk 

n!
.
(n  k )!

Lược giải:

B.

Cnk 


n!
.
k !(n  k )!

k
n k
C. Cn  Cn .

k 1
k
k
D. Cn 1  Cn 1  Cn .

Chọn A là công thức thiếu k! dưới mẫu.
Còn B,C,D là các công thức đúng.

Câu.2.1.1.PhamMinhPhung. Có bao nhiêu số gồm ba chữ số khác nhau được lập thành từ
các chữ số 5,6,7,8 ?
A.24.
Lược giải:

B.12.

C.4.

D.64.

Chọn A là kết quả đúng. Vì có 4.3.2=24 theo quy tắc nhân .
Chọn B là kết quả sai. Vì chọn mỗi chữ số có 4 cách: 3.4 = 12.
3
Chọn C là kết quả sai. Vì chọn nhầm tổ hợp C4  4 .
3
Chọn D là kết quả sai. Vì có 4  64 không là hoán vị các phần tử .

Câu.2.1.1.PhamMinhPhung. Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số đều là chữ số chẵn ?
A.20.

B.25.

Lược giải: Số tự nhiên có hai chữ số a1a2

C.16.

D.45.


Chọn

a1 � 2,4,6,8

có 4 cách. Chọn

a2 � 0,2, 4,6,8

có 5 cách.

Vậy có 4.5=20 nên chọn A.
Chọn B là kết quả sai. Vì lấy số

a1 � 0, 2, 4,6,8

Chọn C là kết quả sai. Vì lấy số a2 �a1
Chọn D là kết quả sai. Vì lấy số tự nhiên chẵn có chữ số hàng chục tùy ý.
0
1
3


 Cnn
Câu.2.3.2.PhamMinhPhung. Giá trị của Cn  Cn  Cn  �
bằng:
n

Lược giải:

C. n  1.

n
B. 3 .

A. 2 .

D. n( n  1).

n
n
Chọn A là kết quả đúng. Vì có (1  1)  2 .
n
n
Chọn B là kết quả sai. Vì có (2  1)  3

Chọn C là kết quả sai. Vì tổng này có n  1 số 1.
Chọn D là kết quả sai. Vì tổng này có n  1 số n.
Câu.2.1.2.PhamMinhPhung. Bạn Hoa muốn mua một áo sơ mi cở 40 hoặc cở 41. Áo cở
40 có 5 màu khác nhau, cở 41 có 4 màu nhác nhau. Có bao nhiêu cách chọn lựa về màu
áo và cở áo của bạn Hoa ?
A.9.

B.5.

C.4.

D.20.

Lược giải:

Chọn A là kết quả đúng. Vì có 5+4=9 theo quy tắc cộng .
Chọn B là kết quả sai. Vì chọn cở 40 mà không chọn cở 41.
Chọn C là kết quả sai. Vì chọn cở 41 mà không chọn cở 40.
4  20 theo quy tắc nhân .
Chọn D là kết quả sai. Vì có 5 �

(n  6)!
Câu.2.1.2.PhamMinhPhung. Tỉ số (n  4)! bằng kết quả nào sau đây ?
2
A. n  11n  30.

Lược giải:

B. 2.

C. 2n  10.

2
D. n  10n  24.

Chọn A là kết quả đúng. Vì phân tích đúng rồi thực hiện phép nhân .
Chọn B là kết quả sai. Vì lấy số của tử trừ đi số của mẫu ta được 2.


Chọn C là kết quả sai. Vì lấy số của tử cộng với số của mẫu ta được
2n  10.

Chọn D là kết quả sai. Vì lấy số của tử nhân với số của mẫu ta được
n  10n  24.
2

Câu.2.1.2.PhamMinhPhung. Các thành phố A,B,C,D được nối với nhau bởi các con
đường đi như sau: Từ A đến B có 4 cách đi, từ B đến C có 2 cách đi, từ C đến D có 3 cách
đi. Số cách đi từ A đến D phải qua B và C chỉ một lần ?
A.24.

B.9.

Lược giải:

C.8.

D.16.

Theo qui tắc đếm, ta có: 4.2.3 = 24 cách đi. Vậy chọn A.
Theo qui tắc cộng, ta có: 4+2.+3 = 9 cách đi. Vậy chọn B là sai.
Theo qui tắc cộng, ta có: 4+1.+3 = 8 cách đi. Vậy chọn C là sai.
Theo qui tắc cộng và nhân, ta có: (4+1.+3).2 = 16 cách đi. Vậy chọn D là

sai.
n

n 2
Câu.2.3.3.PhamMinhPhung. Biết rằng hệ số của x
Tìm giá trị n .

A.32.

B.23.
n

� 1�
�x  �
trong khai triển � 4 � bằng 31.

C.12.

D.9.

k

� 1 � n k n k � 1 �
 �
�x  � �Cn x �
4
4 � do đó k = 2k

0
Lược giải: Có
2

�1�
�C �
 � 31 � Cn2  31.16 � n 2  n  992  0 � n  32.
� 4�
Vậy chọn A đúng.
2
n

2

�1�
�C �
 � 31 � n 2  n  496  0 � n  23.
� 4�
Vậy chọn B sai.
2
n

2

�1�
�C �
 � 31 � Cn2  31.4 � n 2  n  124  0 � n  12.
� 4�
Vậy chọn C sai.
2
n

2

�1�
�C �
 � 31 � n 2  n  64  0 � n  9.
� 4�
Vậy chọn D sai.
2
n

Câu.2.2.3.PhamMinhPhung. Năm người được xếp vào ngồi quanh một bàn tròn với năm
cái ghế. Số cách xếp là:


A.24.
Lược giải:

B.120.

C.115.

p5 5!
  24
Có 5 5
Vậy chọn A đúng.

Có p5  5!  120 Vậy chọn B sai.
Có p5  5  5! 5  115 Vậy chọn C sai.
p5 5!
 5
p
4!
4

Vậy chọn D sai.

D.5.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×