Tải bản đầy đủ

De toan chuong 2 DS11 thang

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG II – ĐS 11.
Người soạn : Võ Toàn Thắng.
Đơn vị : THPT BÌNH MỸ.
Người phản biện : Nguyễn Thanh Giang.
Đơn vị : THPT BÌNH MỸ.

Câu 2.1.1.VoToanThang. Giang có 4 cuốn truyện khác nhau và 5 cuốn vở khác nhau. Giang
muốn tặng cho bạn một cuốn truyện hoặc một cuốn vở. Hỏi Giang có bao nhiêu cách tặng ?
A.

9.

B.

20.

4.

C.

D.


5.

Lược giải
• AD quy tắc cộng, số cách tặng là

4+5 =9

4.5 = 20

, chọn A

• AD quy tắc nhân:
, chọn B
• Chọn 1 cuốn truyện: 4 cách, chọn C
• Chọn 1 cuốn vở: 5 cách, chọn D

Câu 2.1.1.VoToanThang. Trong một đội văn nghệ có 10 bạn nam và 6 bạn nữ. Hỏi có bao
nhiêu cách chọn một đôi song ca nam và nữ ?
A.

60.

B.

16.

C.

120.

D.

240.

Lược giải
• AD quy tắc nhân, số cách chọn là
• AD quy tắc cộng:

10 + 6 = 1610.6 = 60

, chọn A

, chọn B

• Trong đội văn nghệ có 16 người chọn 2 người:

C162 = 120

, chọn C

A = 240
• Trong đội văn nghệ có 16 người chọn 2 người:

2
16

, chọn D

Câu 2.2.1.VoToanThang. Trong mặt phẳng cho 6 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu vectơ
khác vectơ không mà điểm đầu và điểm cuối là 2 điểm của 6 điểm đã cho ?


A.

30.

B.

15.

C.

6.

D.

3.

Lược giải
A62 = 30

• Số vectơ là chỉnh hợp chập 2 của 6:

, chọn A

C = 15
2
6

• Số vectơ là tổ hợp chập 2 của 6:
, chọn B
• HS suy luận có 6 điểm nên có 6 vectơ, chọn C
• HS suy luận 2 điểm tạo thành một vectơ, chọn D

S = { 1; 2;3; 4;5;6}

Câu 2.2.1.VoToanThang. Cho tập
nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau ?
A.

120.

B.

20.

C.

216.

. Hỏi từ tập

D.

S

có thể lập được bao

729.

Lược giải
• Số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau được lập từ tập S:

A63 = 120

, chọn A

C = 20
• Số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau được lập từ tập S:

6 = 216

3
6

, chọn B

3

• HS quên yêu cầu 3 chữ số khác nhau:

3 = 729

, chọn C

6

• HS suy luận 3 chữ số từ 6 chữ số:

, chọn D

5
Câu 2.2.2.VoToanThang. Cho 10 điểm phân biệt trong đó có điểm thẳng hàng. Hỏi có
bao nhiêu tam giác tạo thành mà các đỉnh là các điểm đã cho ?
A.

110.

B.

120.

C.

720.

Lược giải
• Số tam giác tạo thành:

C103 − C53
3
10

, chọn A

C
• Số tam giác tạo thành:

• HS nhầm lẫn nên sử dụng

, chọn B
A103 = 720

, chọn C

D.

660.


• HS suy luận

A103 − A53

, chọn D
S = { 0;1; 2;3;4;5}

Câu 2.2.2.VoToanThang. Cho tập
nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ số khác nhau ?
A.

52.

B.

48.

C.

120.

D.

. Hỏi từ tập

20.

Lược giải
• Gọi số tự nhiên chẵn có 3 chữ số khác nhau

a1a2 a3

a3 ∈ { 2; 4} a3
TH1:
, có 2 cách chọn
a1
⇒ 2.4.4 = 32
có 4 cách chọn

số
a2
có 4 cách chọn
a3 = 0
TH2:
a1
có 5 cách chọn
a2
⇒ 5.4 = 20
có 4 cách chọn

số
32 + 20 = 52
Vậy, có tất cả
số, chọn A
a3 ∈ { 0; 2;4} a3

, có 3 cách chọn
a1
có 4 cách chọn
a2
có 4 cách chọn

Vậy, có

3.4.4 = 48

, chọn B

• HS chọn 3 chữ số từ 6 chữ số

a1

a2

có 6 cách chọn
có 5 cách chọn

S

có thể lập được bao


a3

có 4 cách chọn
6.5.4 = 120
Vậy, có
số, chọn C
HS chọn 3 chữ số từ 6 chữ số nhưng dùng tổ hợp:Câu 2.3.2.VoToanThang. Tìm số hạng thứ
x
dần của ?
A.

−448 x 5 .

B.

448 x 5 .

C.

6

C63 = 20

trong khai triển

112 x 6 .

, chọn D

(2 − x)8

D.

theo thứ tự số mũ tăng

7168 x 6 .

Lược giải
• Số hạng thứ 6 nên

k =5

T6 = C85 .28−5.(− x)5 = −448 x 5
• Số hạng thứ 6 nên

k =5

, chọn A

T6 = C85 .28−5.x 5 = 448 x 5
• Số hạng thứ 6 nên

, chọn B
k =6

T6 = C86 .28−6.(− x)6 = 112 x 6
• Số hạng thứ 6 nên

k =6

T6 = C86 .28.( − x) 6 = 7168 x 6

, chọn C

, chọn D

Câu 2.3.2.VoToanThang. Tìm hệ số của
A.

−61236.

B.

61236.

x5

C.

trong khai triển
243.

Lược giải
• Hệ số của
• Hệ số của

x5
xC105 .(−3)5 = −61236

, chọn A

C .3 = 61236

55
10

5

, chọn B

(1 − 3 x)10

D.

.

−243.


• HS chỉ quan tâm hệ số của

35 = 243

, chọn C

• HS chỉ quan tâm hệ số của

( −3)5 = −243

x

x

, chọn D

Câu 2.2.3.VoToanThang. Có bao nhiêu cách xếp chỗ ngồi theo hàng ngang cho 10 bạn
trong đó có An và Giang sao cho An và Giang ngồi cạnh nhau ?
A.

2!.9!

B.

10!

C.

9!

D.

2!.8!

Lược giải
• Sắp xếp An và Giang ngồi cạnh nhau:

2!

9!

Sắp xếp An, Giang và 8 bạn còn lại:
2!.9!
Vậy, có
, chọn A
10!
• HS hoán vị 10 bạn:
, chọn B
(10 − 1)! = 9!
• HS nhầm hoán vị vòng tròn:
, chọn C
2!
• HS sắp xếp An và Giang:
8!
Sắp xếp 8 bạn còn lại:
2!.8!
Vậy, có
, chọn D
Câu 2.2.3.VoToanThang. Cho tập hợp
( x; y )
x, y ∈ A
x≥ y
tự
thỏa mãn

?
A.

2037171.

B.

2035153.

A = { 1; 2;3;...;2018}

C.

. Hỏi có bao nhiêu cặp sắp thứ

2018.

D.

4074342.

Lược giải

( x; y )


Một tập con có hai phần tử của A, ứng với duy nhất một cặp
x≥ y

. Số cặp cần tìm là

2
C2018
+ 2018 = 2037171

chọn A.

x, y
với

thuộc

A
• HS quên điều kiện

Số cặp cần tìm là

y=x

2
C2018
= 2035153

, chọn B

• HS suy luận tập A có 2018 phần tử, chọn C

y, x

• HS giải như đáp án A và hoán vị

nên

2037171.2 = 4074342

, chọn DTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×