Tải bản đầy đủ

De toan chuong 1 HH 11 trinhtuanh

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC

Người soạn: Trình Tú Anh
Đơn vị: Trường THPT Bình Thạnh Đông
Người phản biện: Phan Thành Công
Đơn vị: Trường THPT Bình Thạnh Đông

1Câu 1.2.1.TrinhTuAnh Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(1;3) . Phép tịnh tiến theo
r
vectơ v = (2;1) biến A thành điểm nào trong các điểm sau đây?
B. C ( −1; 2) .

A. B(3; 4) .

C. D(1; − 2) .

D. E (2;3) .

x ' = x + a = 3
nên chọn đáp án A.
y' = y +b = 4


Giải: Vì 

Sai lầm
B

C (−1; 2)

C

D(1; − 2)

D

E (2;3)

Nguyên nhân
x ' = x − a
y' = y −b

Nhớ sai công thức 

x ' = a − x
y' = b − y

Nhớ sai công thức 

 x ' = x.a
 y ' = y.b

Nhớ sai công thức 

2Câu 1.5.1.TrinhTuAnh Cho hình vuông ABCD tâm O. Ảnh của A qua phép quay tâm
O góc quay 1800 là điểm nào sau đây?
A. C.

B. D.

C. B.


D. A.

Giải: Vì OA = OC ; AOC = 1800 nên chọn đáp án A.
Sai lầm

Nguyên nhân

B

D

Hiểu sai: góc quay 900

C

B

Hiểu sai: góc quay −900

D

A

Hiểu sai 1800 bằng một vòng tròn

3Câu 1.5.1.TrinhTuAnh Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(2;3) . Phép quay tâm O góc
quay 900 biến A thành điểm nào trong các điểm sau đây?
A. B(−3; 2) .

B. C (3; − 2) .

C. D(−2;3) .

1

D. E (2; − 3) .


 x ' = − y = −3
nên chọn đáp án A.
y' = x = 2

Giải: Vì 

Sai lầm
B

C (3; − 2)

C

D(−2;3)

D

E (2; − 3)

Nguyên nhân
x ' = y
 y ' = −x

Sai công thức: 

x ' = −x
y' = y

Sai công thức: 

x ' = x
y' = −y

Sai công thức: 

4Câu 1.5.1.TrinhTuAnh Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M (4; − 5) . Phép quay tâm O
góc quay −900 biến M thành điểm nào trong các điểm sau đây?
A. B(−5; − 4) .

B. C (5; 4) .

C. D(−4; − 5) .

D. E (4;5) .

 x ' = y = −5
nên chọn đáp án A.
 y ' = − x = −4

Giải: Vì 

Sai lầm
B

C (5; 4)

C

D(−4; − 5)

D

E (4;5)

Nguyên nhân
x ' = − y
y' = x

Sai công thức: 

x ' = −x
y' = y

Sai công thức: 

x ' = x
y' = −y

Sai công thức: 

5Câu 1.2.2.TrinhTuAnh Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d : 2 x + y − 3 = 0 . Phép
r
tịnh tiến theo vectơ v = (2;3) biến d thành đường thẳng d' có phương trình?
A. 2 x + y − 10 = 0 . B. 2 x + y + 10 = 0 . C. 2 x + y + 4 = 0 .
D. 2 x + y − 4 = 0 .
Giải: Vì d ' : 2 x + y + m = 0; M (1;1) ∈ d ⇒ M '(3; 4) ∈ d ' ⇒ m = −10 nên chọn đáp án A.
Sai lầm

Nguyên nhân

B

2 x + y + 10 = 0

Giải sai d ' : 2 x + y + m = 0; M (1;1) ∈ d ⇒ M '(3; 4) ∈ d ' ⇒ m = 10

C

2x + y + 4 = 0

Giải sai d ' : 2 x + y + m = 0; M (1;1) ∈ d ⇒ M '(−1; −2) ∈ d ' ⇒ m = 4

D

2x + y − 4 = 0

Giải sai d ' : 2 x + y + m = 0; M (1;1) ∈ d ⇒ M '(−1; −2) ∈ d ' ⇒ m = −4

6Câu 1.5.2.TrinhTuAnh Cho hình vuông ABCD tâm O. Ảnh của đường AB qua phép
quay tâm O góc quay −1800 là đường thẳng nào sau đây?
A. CD.

B. AD.

C. BC.

D. AB.
2


Giải: Vì Q(O,−180o ) biến A → C , B → D nên chọn đáp án A.
Sai lầm

Nguyên nhân

B

AD

Hiểu sai: góc quay 900

C

BC

Hiểu sai: góc quay −900

D

AB

Hiểu sai 1800 bằng một vòng tròn

7Câu 1.5.2.TrinhTuAnh Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d : x + y − 2 = 0 . Phép
quay tâm O góc quay 900 biến d thành đường thẳng d' có phương trình?
A. x − y + 2 = 0 .
B. x − y − 2 = 0 .
C. x + y = 0 .
D. x + y + 2 = 0 .
Giải: Vì d ' : x − y + m = 0; M (1;1) ∈ d ⇒ M '(−1;1) ∈ d ' ⇒ m = 2 nên chọn đáp án A.
Sai lầm

Nguyên nhân

B

x− y−2 =0

Giải sai d ' : x − y + m = 0; M (1;1) ∈ d ⇒ M '(1; −1) ∈ d ' ⇒ m = −2

C

x+ y =0

Giải sai d ' : x + y + m = 0; M (1;1) ∈ d ⇒ M '(−1;1) ∈ d ' ⇒ m = 0

D

x+ y+2=0

Giải sai d ' : x + y + m = 0; M (1;1) ∈ d ⇒ M '(−1; −1) ∈ d ' ⇒ m = 2

8Câu 1.2.2.TrinhTuAnh Trong mặt phẳng Oxy cho ba điểm A(1; − 2), B(3; 4) và C (5; − 4)
uuur
. Phép tịnh tiến theo vectơ BC biến điểm A thành điểm có tọa độ nào trong các tọa độ
sau?
A. (3; − 10) .
uuur

B. (−1;6) .

C. (1; − 6) .

D. (9; − 2) .

x ' = x + a = 3
nên chọn đáp án A.
 y ' = y + b = −10

Giải: Vì BC = (2; − 8) ⇒ 
Sai lầm

Nguyên nhân

B

(−1;6)

uuur
 x ' = x − a = −1
BC = (2; − 8) ⇒ 
y' = y −b = 6

C

(1; − 6)

uuur
x ' = a − x = 1
BC = (2; − 8) ⇒ 
 y ' = b − y = −6

D

(9; − 2)

uuur
x ' = x + a = 9
BC = (8;0) ⇒ 
 y ' = y + b = −2

9Câu 1.2.3.TrinhTuAnh Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn
r
(C ) : x 2 + y 2 + 2 x + 4 y − 11 = 0 . Phép tịnh tiến theo vectơ v = (2;3) biến (C ) thành đường
tròn (C ') có phương trình?
A. ( x − 1) + ( y − 1) = 16 .

B. ( x + 1) + ( y + 1) = 16 .

C. ( x − 1) + ( y − 1) = 4 .

D. ( x + 1) + ( y + 1) = 4 .

2

2

2

2

2

2

3

2

2


 I (−1; − 2)
 I '(1;1)
2
2
⇒ (C ') : 
⇒ (C ') : ( x − 1) + ( y − 1) = 16
R = 4
R ' = R = 4

Giải: Vì (C ) : 

nên chọn đáp án A.
Sai lầm

Nguyên nhân

B

( x + 1)

2

+ ( y + 1) = 16

Sai công thức ( x + a ) + ( y + b ) = R 2

C

( x − 1)

2

+ ( y − 1) = 4

Sai công thức ( x − a ) + ( y − b ) = R

D

( x + 1)

2

+ ( y + 1) = 4

Sai công thức ( x + a ) + ( y + b ) = R

2

2

2

2

2

2

2

2

2

10Câu 1.6.3.2.TrinhTuAnh Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn
2
2
(C ) : ( x + 1) + ( y − 2 ) = 9 . Viết phương trình đường tròn (C ') là ảnh của đường tròn (C )
r
qua phép dời hình có được khi thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo vectơ v = (3;1) và
phép quay tâm O góc quay 900 ?
A. (C ') : ( x + 3) + ( y − 2 ) = 9 .

B. (C ') : ( x + 3) + ( y − 2 ) = 3 .

C. (C ') : ( x − 3 ) + ( y + 2 ) = 9 .

D. (C ') : ( x − 3) + ( y + 2 ) = 3 .

2

2

2

2

2

2

2

2

Giải: Vì
Q
 I (2;3)
 I '(−3; 2)
 I (−1; 2) Tvr
2
2
( O ,900 )
(C ) : 
→(C1 ) :  1
→
(C ') : 
⇒ (C ') : ( x + 3) + ( y − 2 ) = 9
R = 3
 R ' = R1 = 3
 R1 = R = 3

nên chọn đáp án A.
Sai lầm

Nguyên nhân

B

(C ') : ( x + 3) + ( y − 2 ) = 3

C

(C ') : ( x − 3) + ( y + 2 ) = 9

D

(C ') : ( x − 3) + ( y + 2 ) = 3

2

2

2

2

Sai công thức ( x − a ) + ( y − b ) = R
2

2

2

 I (3; − 2)
 R ' = R1 = 3

Q

Sai ở bước →(C ') : 
( O ,900 )

2

 I (3; − 2)

 R ' = R1 = 3

Q

Sai ở bước →(C ') : 
( O ,900 )

sai công thức ( x − a ) + ( y − b ) = R
2

-HẾT-

4

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×