Tải bản đầy đủ

BT nhom 10 TL

Câu hỏi

Sửa lại

Câu 11(VD). Tổ giáo viên Toán của trường có 6 thầy - Dạng câu hỏi
giáo và 4 cô giáo. Hỏi có bao nhiêu cách thành lập một - Dẫn hợp lý
nhóm dạy đội tuyển gồm 5 giáo viên sao cho phải có
- Cách giải
cô giáo và số thầy giáo nhiều hơn số cô giáo?
- Đáp án B
A 4  A41  A63  A42 .
A. 6
- Phương án nhiễu: chưa hợp lý là A, C
B.

C64 .C 41  C 63 .C 42 .

- Sửa lại:
4 1
3
2

5
A. C6 C4  C6 .C4  C6 .

C 4  C 41  C63  C 42 .
C. 6

3
2
C. C6 .C4 .

A64 . A41  A63 . A42 .
D.

- Mức độ: VD - phù hợp

Câu 12 (TH). Giá trị của biểu thức

- Câu hỏi lửng

0
1
2
3
4
2017
S  C2017
 2C2017
 22 C2017
 23 C2017
 24 C2017
 ...  22017 C2017

- Sửa lại phần dẫn: Tính giá trị của biểu thức
S

bằng:

- Cách giải

2017


A. 2 .
2017

B. 3
C. 4

2017

- Đáp án: B

.

- Phương án nhiễu: hợp lý

.

- Mức độ: TH- phù hợp

2017
D. 5 .

Câu 13(VD). Hệ số của x7 trong khai triển (2 - 3x)15
là:
A.

8
15

C .

C157 .27.37.

C.

C .2 .3 .

D.

C158 .28.

8

- Sửa lại phần dẫn thành câu lệnh: Tìm hệ số của
15
x 7 trong khai triển biểu thức (2  3 x) .
- Đáp án: C

B.

8
15

- Câu hỏi lửng

- Phương án nhiễu: chưa hợp lý

7

- Sửa lại:
8
8 7 7
A. C15 .2 .3 x .
7
8 7
B. C15 .2 .3 .
8
8
D. C15 .2 .3

- Mức độ: VD- phù hợp
5
Câu 14 (NB). Hệ số của x trong khai triển

P  x   x  1   x  1  ...   x  1
6

A. 1711.
B. 1287.
C. 1716.

7

- Câu hỏi lửng
- Sửa lại phần dẫn thành câu lệnh:

12

là:

P  x    x  1   x  1  ...   x  1
6

Cho

7

12

 ao  a1 x  a2 x 2  ...  a12 x12 .


D. 1715.

Tính

a5 .

- Đáp án: D
- Phương án nhiễu: C hợp lý, sửa lại A và B
A. 819 .
5

B. 1715x .
- Mức độ: NB- chưa phù hợpVD
Câu 15 (TH). Gieo đồng thời 2 con súc sắc cân đối và - Câu hỏi lửng
đồng chất, khi đó n() bằng:
- Sửa lại câu dẫn thành câu lệnh:
A. 12.
Gieo đồng thời 2 con súc sắc cân đối và đồng
chất. Tìm số phần tử của không gian mẫu.
B. 21.
C. 63.

- Đáp án: D

D. 36.

- Phương án nhiễu: A hợp lý; B, C chưa hợp lý.
Sửa lại:
B. 64.
C. 66.
- Mức độ: TH- phù hợp

Câu 16(TH). Gieo đồng thời hai con súc sắc cân đối - Câu hỏi lửng
và đồng chất. Gọi B là biến cố "Tổng số chấm trên hai - Đáp án: D
n  B
mặt xuất hiện là lẻ", ta có
bằng:
- Câu dẫn sửa lại: Gieo đồng thời hai con súc sắc
cân đối và đồng chất. Gọi B là biến cố "Tổng số
A. 9.
chấm trên hai mặt xuất hiện là lẻ". Số phần tử
B. 24.
của biến cố B là:
C. 12.
- Phương án nhiễu: B, chưa hợp lý.
D. 18.

Sửa lại
B. 6.
- Mức độ: phù hợp

Câu 17(TH). Gieo 2 con súc sắc. Gọi A là biến cố - Câu hỏi lửng
"Tổng số chấm trên hai mặt xuất hiện là 9", ta có - Đáp án: A
n  A
bằng:
- Câu dẫn sửa lại: Gieo đồng thời hai con súc sắc
cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cố "Tổng số
A. 4.
chấm trên hai mặt xuất hiện là 9". Số phần tử
B. 2.
của biến cố A là:
C. 6.
- Phương án nhiễu: hợp lý.
D. 8.

- Mức độ: phù hợp

Câu 18(VD). Có 8 người trong đó có hai vợ chồng
- Câu hỏi lửng
anh X được xếp ngẫu nhiên theo một hàng ngang. Xác - Đáp án C sai. Phương án đúng: D
suất để hai vợ chồng anh X ngồi gần nhau là:
- Phương án nhiễu: A chưa hợp lý sửa lại:


1
A. 64 .

1
A. 28 .

1
B. 25 .

5
B. 28 .

1
C. 8 .

- Mức độ: phù hợp

1
D. 4 .
Câu 19(VD). Có 3 viên bi đỏ và 7 viên bi xanh. Lấy - Câu hỏi lửng
ngẫu nhiên 4 viên bi. Xác suất để có 2 viên bi đỏ và 2 - Câu dẫn sửa lại: Có 3 viên bi đỏ và 7 viên bi
viên bi xanh là:
xanh. Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi. Xác suất để lấy
được 2 viên bi đỏ và 2 viên bi xanh là:
12
- Phương án đúng: B
A. 35 .
3
.
B. 10

- Phương án nhiễu: hợp lý.
- Mức độ: chưa phù hợp.  TH

21
.
C. 70
4
.
D. 35
Câu 20(VDC). Xác suất bắn trúng mục tiêu của một - Câu hỏi lửng
vận động viên khi bắn một viên đạn là 0,3. Người đó - Phương án đúng: D
bắn hai viên một cách độc lập. Xác suất để một viên
- Phương án nhiễu: hợp lý.
trúng và một viên trượt mục tiêu là:
- Mức độ: phù hợp.
A. 0,21.
B. 0,09.
C. 0,18.
D. 0,42.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×