Tải bản đầy đủ

BÀI tập THẢO LUẬN NHÓM 2

BÀI TẬP THẢO LUẬN NHÓM 2 (TP HCM, TÂY NINH)

Câu 1.

Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Hình hộp là lăng trụ đứng.
B. Hình hộp chữ nhật là lăng trụ đứng.
C. Hình lập phương là lăng trụ đứng.
D. Hình lăng trụ có một cạnh bên vuông góc với đáy là lăng trụ đứng.

- Mục tiêu kiến thức: hình lăng trụ đứng.
- Mức độ : Nhận biết.
- Hình thức : TNKQ 4 lựa chọn với câu dẫn dạng câu hỏi.

Câu 2.

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông đỉnh B, SA vuông góc với đáy. Khi đó hình chóp
đã cho có bao nhiêu mặt là tam giác vuông ?
A. 1.
B. 2.
C. 3.

D. 4.

- Mục tiêu kiến thức: đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
- Mức độ : Vận dụng thấp.
- Hình thức : TNKQ 4 lựa chọn với câu dẫn dạng câu hỏi.

Câu 3.

Cho hình hộp ABCD. A ' B ' C ' D ' , những vectơ bằng nhau là

uuu
r uuur
AB
, CD .
A.

uuur uuuuu
r
AA
',
D
'
D
B.
.

- Mục tiêu kiến thức: vector bằng nhau trong không gian.
- Mức độ : Thông hiểu.
- Hình thức : TNKQ 4 lựa chọn với câu dẫn dạng câu lửng.

uuur uuuuur
C. DB, B ' D ' .

uuur uuuu
r
BA
',
CD
'.
D.
Câu 4.

Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với đáy và đáy là hình thang vuông có đáy lớn AD gấp
đôi đáy nhỏ BC, đồng thời đường cao AB = BC. Khi đó góc giữa BC với mặt phẳng (SAC) là góc
nào dưới đây?


A. BSC .


B. BCA .


C. BAC .


D. BCS .

- Mục tiêu kiến thức: góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
- Mức độ : Vận dụng thấp.
- Hình thức : TNKQ 4 lựa chọn với câu dẫn dạng câu lửng.
Câu 5.
Bạn Ngọc có một mảnh giấy hình vuông cạnh 4 cm. Bạn muốn gấp thành một hình chóp tứ
giác đều có cạnh đáy là 1 cm như hình vẽ. Tính góc giữa mặt bên và mặt đáy hình chóp tạo thành.
A. 77o36’
B. 12o24’
C.12o7’
D. 60o
- Mục tiêu kiến thức: góc giữa 2 mặt phẳng.
- Mức độ : vận dụng cao.
- Hình thức : TNKQ 4 lựa chọn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×