Tải bản đầy đủ

Tương giao ĐTHS12

Chuyên đề: Tương giao đồ thị hàm số
Câu 1. Cho hàm số . Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành?
A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 2. Cho hàm số và đường thẳng y = 3. Tìm số giao điểm của hai đồ thị hàm số trên?
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 3. Số giao điểm của đồ thị hai hàm số và đường thẳng y = 3 là :
A. -4.


B. 4.

C. 2.

D. -2.

Câu 4. Biết đường thẳng y = -3x + 2 cắt đồ thị hàm số tại điểm duy nhất. Tìm hoành độ giao
điểm đó?
A. 0.

B. 2.

C. -2.

D. 4.

Câu 5. Biết đường thẳng y = -3x + 2 cắt đồ thị hàm số tại điểm duy nhất. Tìm tung độ giao điểm
đó?
A. 2.

B. -2.

C. 1.

D. -1.

Câu 6. Cho hàm số và đường thẳng y = -2x +2. Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị hàm số có
tung độ âm?
A. (2; -2).

B. (2; -4).

C. (1; -2).

D. (1; -4).

Câu 7. Đồ thị hàm số nào dưới đây cắt trục tung tại điểm có tung độ âm?
A. .


B. .

C. .

D. .

Câu 8. Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = 1 tại điểm có hoành độ là:
A. 2.

B. 1.

C. ½.

D. 3/2.

Câu 9. Hoành độ giao điểm của đồ thị hai hàm số và đường thẳng y = 2 là:
A. 5.

B. 1.

C. -1.

D. 3.

Câu 10. Số giao điểm của đồ thị hai hàm số và y = 3 là :
A. 1.

B. 2 .

C. 3 .

D. 4.

Câu 11. Với giá trị nào của tham số m thì đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = 2m – 1 tại ba điểm
phân biệt?
A. .

B. .

C. .

D. .


Câu 12. Với giá trị nào của tham số m thì đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = m tại hai điểm
phân biệt?
A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 13. Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số không cắt đường thẳng y = m – 1?
A. m < 0 .

B. m < 1.

C. m > 1 .

D. m > 0.

Câu 14. Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hoành độ bằng -2?
A. m = 5/2.

B. m = -5/2 .

C. m = ½ .

D. m = -1/2.

Câu 15. Gọi M, N là giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng y = x + 1. Hoành độ trung
điểm I của đoạn MN là :
A. 1.

B. 5/2.

C. 2 .

D. -5/2.

Câu 16. Tìm m để đồ thị hàm số và đường thẳng y = x + m cắt nhau tại hai điểm phân biệt?
A. .

B. .

C. Không có giá trị nào của m. D. .

Câu 17. Tìm m để đồ thị hàm số và đường thẳng y = -x + 3 cắt nhau tại ba điểm phân biệt?
A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 18. Cho hàm số (C), tìm m để (C ) cắt đường thẳng y = x + m – 1 tại hai điểm A, B sao cho
độ dài AB bằng ?
A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 19. Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số và đường thẳng y = 2x + 3 cắt nhau tại hai điểm
phân biệt sao cho khoảng cách giữa hai điểm đó nhỏ nhất?
A.

B.

C.

D.

Câu 20. Tìm m để đồ thị hàm số và đường thẳng y = -1 cắt nhau tại bốn điểm phân biệt có hoành
độ đều nhỏ hơn 2?
A.
C. .

B.
D.

Câu 21. Tìm m để đồ thị hàm số và đường thẳng y = x + 3 cắt nhau tại hai điểm phân biệt A, B
sao cho tích khoảng từ A, B đến đường thẳng x + 2y – 1 = 0 bằng 2.
A. .
C. .

B.
D.


Câu 22. Tìm m để đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt A, B sao cho tam
giác OAB có diện tích bằng ( O là gốc tọa độ) ?
A. m = 3.

B. m = 3 và m = -3 .

C. m = 5.

D. m = 5 và m = -5.

Câu 23. Tìm m để đường thẳng x – 2y + m = 0 cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt A, B sao
cho trung điểm I của AB thuộc đường thẳng: 3x + 4y – 5 = 0.
A. m = 15/2.

B. m = 2/15.

C. m = -15/2.

D. m = -2/15.

Câu 24. Tìm m để đường thẳng y = mx + 1 cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt thuộc hai
nhánh của đồ thị?
A. .

B. .

C.

D.

Câu 25. Tìm để đồthị hàm số cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ lập thành một cấp
số cộng ?
A. m = 11.

B. m = -11.

C. m = 17.

D. m = -17.

Câu 26. Tìm m để đường thẳng y = x – m cắt đồ thị hàm số tại ba điểm phân biệt có hoành độ là
sao cho đạt giá trị nhỏ nhất ?
A. m = 11/3.

B. m = -11/3.

C. m = 3/11.

D. m = -3/11.

Câu 27. Tìm m để đường thẳng 2mx – 2y + m + 1 = 0 cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt A,
B sao cho đạt giá trị nhỏ nhất ( O là gốc tọa độ) ?
A. m = ½.

B. m = 2 .

C. m = -2 .

D. m = -1/2.

Câu 28. Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ thỏa mãn: ?
A.

B.

C.

D.

Câu 29. Tìm m để đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt A, B sao cho độ
dài đoạn AB = 1 ?
A.

B.

C.

D.

Câu 30. Tìm m để đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt A, B sao cho tam
giác OAB vuông tại O ?
A.

B.

C.

D.

Câu 31. Cho hàm số ( C) và điểm A(-2; 5). Xác định đường thẳng d cắt đồ thị ( C) tại hai điểm
phân biệt B, C sao cho tam giác ABC đều?
A. y = x + 1 và y = x – 5.

B. y = x + 1 và y = x + 5.


C. y = -x + 1 và y = x – 5.

D. y = -x + 1 và y = x + 5.

Câu 32. Tìm m để đường thẳng y = mx + 2m + 1 cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt A, B
sao cho khoảng cách từ A và B đến trục hoành bằng nhau ?
A. m = -3.

B. m = -1.

C. m = 3.

D. m= 1.

Câu 33. Tìm m để đường thẳng y = 2x + m cắt đồ thị hàm số ( C) tại hai điểm phân biệt mà tiếp
tuyến của ( C) tại hai điểm đó song song với nhau ?
A. m = -2 .

B. m = 3.

C. m = 2.

D. m = -3.

Câu 34. Tìm m để phương trình: có nghiệm trên ?
A.

B.

C.

D.

-------------------------------The End------------------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×