Tải bản đầy đủ

sự bths cát bà

BÀI TOÁN SỰ BIẾN THIÊN

0001: Hàm số y = x4 - 2x2 + 1 đồng biến trên các khoảng nào?
A. (-1; 0)
B. (-1; 0) và (1; +∞)
C. (1; +∞)
2x +1
0002: Các khoảng nghịch biến của hàm số y =
là:
x −1
A. (-∞; 1)
B. (1; +∞)
C. (-∞; +∞)
3
0003: Hàm số y = x + 3x nghịch biến trên khoảng nào?
A. (-∞; 2)
B. (0; +∞)
C. [-2; 0]

D. R


D. (-∞; 1) và (1; +∞)
D. (0; 4)

x3
− x 2 + x đồng biến trên khoảng nào?
3
A. R
B. (-∞; 1)
C. (1; +∞)
0005: Hàm số nào có bảng biến thiên như hình
0004: Hàm số y =

A.

B.

0006: Trong hai hàm số f ( x) = x 4 + 2 x 2 + 1 ; g ( x) =
A. Chỉ f(x)

D. (-∞; 1) và (1; +∞)

C.

D.

C. Cả f(x) và g(x)

D. Không phải f(x) và g(x)

C. y = − x 3 − x + 1

D. y = x 3 + 2 x − 3

x+2
. Hàm số nào nghịch biến trên (-∞; -1).
x +1

B. Chỉ g(x)

0007: Bảng biến thiên trong hình bên là bảng


biến thiên của hàm số nào sau đây?

A. y = x 4 + 2 x 2 + 1

B. y = x 3 + 3 x 2 − x + 2

0008: Hàm số nào sau đây là hàm đồng biến trên R?
A.

B.

C.

D.

0009: Hàm số
A. 1

B. 2

nghịch biến trong khoảng
C. 3

0010: Hàm số
A.

B.

0011: Hàm số
A. Nghịch biến trên (2; 3)

B. Nghịch biến trên (1; 2)

0012: Hàm số

thì m bằng?
D. -1

nghịch biến trên R thì điều kiện của m là:
C.
D.
C. Là hàm đồng biến

nghịch biến trên khoảng nào?

D. Là hàm số nghịch biến


1 
A.  ;2 
2 

1

B.  − 1; 
2


C.

0013: Hàm số
đồng biến trên các khoảng
A.

B.
C.

D.
0014: Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên (1; 3)
A.

B.

C.

D.

D.
0015: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên
A.
C.

B.
D.

0016: Cho hàm số
A. Tồn tại m để hàm số đồng biến trên R
C. Hàm luôn có 3 khoảng đồng biến
0017: Nếu hàm số
A.

B.

. Kết luận nào sau đây là đúng?
B. Hàm luôn đồng biến ít nhất trên một khoảng
D. Hàm luôn có 2 khoảng đồng biến

nghịch biến thì giá trị của m là:
C.

0018: Trong các khoảng chỉ ra dưới đây, đâu là khoảng nghịch biến của hàm số
A.
B.
C.
0019: Hàm số

D.
D.

khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Đồng biến trên (-2; 3)
C. Nghịch biến trên
0020: Hàm số

B. Nghịch biến trên (-2; 3)
D. Đồng biến trên
khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?.

A. Nghịch biến trên R
B. Đồng biến trên
và nghịch biến trên khoảng
C. Đồng biến trên R
D. Nghịch biến trên khoảng (0; 1)
1 3
0021: Hàm số y = − x + (m − 1) x + 7 nghịch biến trên R. Điều kiện của m là:
3
A.
B.
C.

D.

0022: Các khoảng nghịch biến hàm số y = x2 - 7x + 12 là :
A. (4; +¥ )
B. (-3;4)
C. trên R

D. (- ¥ ;3)

0023: So sánh
A.

D.0024: Trong hai hàm số
A. f(x) và g(x)
0025: Hàm số
A.
0026: Hàm số

trong khoảng
B.

C.
;

B. Chỉ f(x)

. Hàm số nào đồng biến trên tập xác định?
C. Chỉ g(x)
D. Không phải f(x) và g(x)

đồng biến trên miền
khi giá trị của m là:
B.
C.
D.
khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?


A. Đồng biến trên R
B. Đồng biến trên khoảng
C. Nghịch biến trên khoảng
D. Nghịch biến trên R
0027: Hàm số
A. 1

và đồng biến trên khoảng
nghịch biến trong khoảng (-1; 1) thì m bằng:
B. 2
C. 3

0028: Tìm m để hàm số
A.

D. – 1

nghịch biến trên

B.

C.

D.

0029: Hàm số y = x + 2x 2 + 1 nghịch biến trên khoảng nào?
A. (- ∞ ;0)

B. (- ∞ ;

1
)
2

0030: Hàm số y = x 4 − x nghịch biến trong khoảng
A. (2;8/3)
B. (8/3; 4)

1
)
2

C. (- ∞ ;1)

D. (- ∞ ; −

C. (- ∞ ;8/3)

D. Đáp án khác

0031: Cho hàm số y = x + 3 x − mx − 4 . Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến trên khoảng ( −∞; 0 )
A. m<3
B. m>-1
C. -1D. m ≤ −3
3

2

0032: Cho hàm số: y = x 3 + 3x 2 + mx + m . Giá trị m để hàm số nghịch biến trên một khoảng có độ dài bằng 1 là:
A. m =

9
4

B. m< 3

C. m =

−15
4

D. m> 3

0033: Xác định m để phương trình
A.
B.

có nghiệm t0 và
C.

0034: Tìm
A.

C.

D.

C.

có nghiệm?
D.

để bất phương trình
B.

0035: Giá trị nào sau đây của m để phương trình
A.
hay
B.

D.

có nghiệmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×