Tải bản đầy đủ

Thiet ke bao cao (report) trong access

THIẾT KẾ BÁO CÁO
REPORT


NỘI DUNG
2Báo cáo là gì ?Cấu trúc của báo cáoCông cụ thiết kế báo cáo

TIN QUẢN LÝ - REPORTREPORT???
3
Công cụ dùng để thiết kế, trình bầy, in ấn dữ liệu
Có thể tích hợp các hình thức trình bầy dữ liệu: đồ thị,
biểu đồ, hình ảnh, v.v..
Dữ liệu trong báo cáo chỉ mang tính trình bầy, không
chỉnh sửa được
VD:
Hóa đơn bán hàng
 Báo cáo thống kê chi tiết hóa đơn bán hàng
 Bảng lương nhân viên


TIN QUẢN LÝ - REPORT


Chi tiết hóa đơn bán hàng

4

TIN QUẢN LÝ - REPORT


5

TIN QUẢN LÝ - REPORT


CHUẨN BỊ CHO BÁO CÁO
6


Xác định xem báo cáo cần thông tin gì?
 Nguồn

dữ liệu đưa vào báo cáo

 Thông

tin xuất hiện trên báo cáo

Hình thức trình bày báo cáo
 Dữ

liệu trên báo cáo có phân nhóm?

 Có

cần sắp xếp dữ liệu?

 Bố

cục trình bày

TIN QUẢN LÝ - REPORT


NỘI DUNG
7Báo cáo là gì ?Cấu trúc của báo cáoCông cụ thiết kế báo cáo

TIN QUẢN LÝ - REPORT


CẤU TRÚC REPORT
8

TIN QUẢN LÝ - REPORT


CẤU TRÚC REPORT
Report Header
Page Header

Detail

Report Footer

Page Footer
9

TIN QUẢN LÝ - REPORT


CẤU TRÚC REPORT
10Report Header: Tiêu đề báo cáo, xuất hiện tại trang đầu
tiên
Page Header: Thông tin, tiêu đề xuất hiện tại phần đầu
các trang báo cáo
Detail: Thông tin chi tiết của báo cáo. Dữ liệu trình bày
trong phần Detail được lấy ra từ nguồn dữ liệu.
Page Footer: Thông tin xuất hiện ở phần cuối các trang
báo cáo
Report Footer: Thông tin xuất hiện ở phần kết thúc của
báo cáo
TIN QUẢN LÝ - REPORT


NỘI DUNG
11Báo cáo là gì ?Cấu trúc của báo cáoCông cụ thiết kế báo cáo

TIN QUẢN LÝ - REPORT


CÔNG CỤ THIẾT KẾ BÁO CÁO
12Report WizardDesigner View

TIN QUẢN LÝ - REPORT


XÂY DỰNG BÁO CÁO BẰNG
REPORT WIZARD
13Bước 1: Xác định nguồn dữ liệu của báo cáoBước 2: Xác định các nhóm dữ liệu (nếu cần)Bước 3: Sắp xếp dữ liệu (nếu cần)Bước 4: Lựa chọn bố cục cho báo cáoBước 5: Chọn kiểu báo cáoBước 6: Hoàn thiện
TIN QUẢN LÝ - REPORT


CÔNG CỤ THIẾT KẾ, CHỈNH SỬA BÁO CÁO
14View - Toolbox

Image

Textbox
Label

Line
Rectangle

TIN QUẢN LÝ - REPORT


VÍ DỤ
15Thiết kế report “Tổng hợp tiền bán hàng của mỗi hóa
đơn trong từng tháng”

TIN QUẢN LÝ - REPORT


Chuẩn bị nguồn dữ liệu
16Báo cáo có thể lấy dữ liệu từ
 Bảng
 QueryTrong VD này ta xây dựng 1 query đáp ứng cho
dữ liệu cần đưa vào báo cáo

TIN QUẢN LÝ - REPORT


17

Query xác định dữ liệu đưa lên báo cáo
TIN QUẢN LÝ - REPORT


Dữ liệu đưa lên báo cáo
18

TIN QUẢN LÝ - REPORT


REPORT WIZARD
19

TIN QUẢN LÝ - REPORT


Bước 1 – Chọn nguồn dữ liệu
20

Các trường
đã lựa chọn

Các trường
có thể chọn

TIN QUẢN LÝ - REPORT


Bước 2 – Chọn trường dữ liệu để nhóm
21

TIN QUẢN LÝ - REPORT


Bước 3 - Chọn trường sắp xếp
22

Các thông tin tổng hợp cho
mỗi nhóm dữ liệu
TIN QUẢN LÝ - REPORT


Bước 4 – Chọn bố cục báo cáo
23

TIN QUẢN LÝ - REPORT


Bước 5 - Chọn kiểu báo cáo
24

TIN QUẢN LÝ - REPORT


BƯỚC 6 – HOÀN THIỆN
25

Đặt tiêu đề cho báo cáo

TIN QUẢN LÝ - REPORT


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×