Tải bản đầy đủ

Thiet ke va tao form trong access

THIẾT KẾ VÀ
XÂY DỰNG FORM
VỚI
MICOROSFT ACCESS


NỘI DUNG


Form là gì ??



Giới thiệu một số loại FORM



Môi trường thiết kế FORM




Thiết kế một số FORM mẫu

2


FORM LÀ GÌ ??
Form là giao diện mà người dùng sử dụng
trong quá trình làm việc với ứng dụng
 Đem lại môi trường làm việc thân thiện và dễ
dàng sử dụng cho người dùng
 Qua Form, người dùng sẽ không can thiệp
được trực tiếp vào dữ liệu (khi không được
phép)
 Liên kết với các đối tượng khác (table, query,
report,v.v..) tạo thành một ứng dụng tổng thể,
hoàn chỉnh


TIN QUẢN LÝ - BÀI 5

3


4


NỘI DUNG


Form là gì ??



Giới thiệu một số loại FORM



Môi trường thiết kế FORM




Thiết kế một số FORM mẫu

5


MỘT SỐ LOẠI FORM TIÊU BIỂU


Form nhập dữ liệu
Đơn giản: nhập dữ liệu cho các bảng độc lập
 Phức tạp: nhập dữ liệu cho 2 bảng cùng lúc


Form lọc dữ liệu (tìm kiếm)
 Form có liên quan đến việc in báo cáo
 Form menu
 Form sử dụng Option group


TIN QUẢN LÝ - BÀI 5

6


MỘT SỐ LOẠI FORM TIÊU BIỂU


Form nhập dữ liệu đơn giản

TIN QUẢN LÝ - BÀI 5

7


MỘT SỐ LOẠI FORM TIÊU BIỂU


Form nhập dữ liệu phức tạp

TIN QUẢN LÝ - BÀI 5

8


MỘT SỐ LOẠI FORM TIÊU BIỂU


Form lọc dữ liệu (tìm kiếm)

TIN QUẢN LÝ - BÀI 5

9


MỘT SỐ LOẠI FORM TIÊU BIỂU


Form kết xuất báo cáo

TIN QUẢN LÝ - BÀI 5

10


MỘT SỐ LOẠI FORM TIÊU BIỂU


Form menu (Switch board)

TIN QUẢN LÝ - BÀI 5

11


MỘT SỐ LOẠI FORM TIÊU BIỂU


Form có sử dụng option group

TIN QUẢN LÝ - BÀI 5

12


NỘI DUNG


Form là gì ??



Giới thiệu một số loại FORM



Môi trường thiết kế FORM



Thiết kế một số FORM mẫu

13


MÔI TRƯỜNG THIẾT KẾ FORM


FORM WIZARD


Gồm 4 bước
 Step

1: Xác định nguồn dữ liệu cho Form
 Step 2: Lựa chọn bố cục (Layout) của Form
 Step 3: Lựa chọn hình thức (Style) cho Form
 Step 4: Xác định Tiêu đề Form và kết thúc


FORM DESIGN VIEW

TIN QUẢN LÝ - BÀI 5

14


TẠO FORM BẰNG FORM WIZARD

TIN QUẢN LÝ - BÀI 5

15


FORM WIZARD (1/4)

Chọn nguồn dữ
liệu của Form

TIN QUẢN LÝ - BÀI 5

16


FORM WIZARD (2/4)

TIN QUẢN LÝ - BÀI 5

17


FORM WIZARD (3/4)

TIN QUẢN LÝ - BÀI 5

18


FORM WIZARD (4/4)

TIN QUẢN LÝ - BÀI 5

19


TẠO FORM BẰNG FORM WIZARD

Record Navigator

TIN QUẢN LÝ - BÀI 5

20


CÁC CHẾ ĐỘ HIỂN THỊ FORM


Chế độ hiển thị của Form được lựa chọn
thông qua thuộc tính Default View
SINGLE FORM
 CONTINUOUS FORM
 DATASHEET
 PIVOT TABLE
 PIVOT CHART


TIN QUẢN LÝ - BÀI 5

21


CÁC CHẾ ĐỘ HIỂN THỊ FORM


SINGLE FORM

TIN QUẢN LÝ - BÀI 5

22


CÁC CHẾ ĐỘ HIỂN THỊ FORM


CONTINUOUS FORM

TIN QUẢN LÝ - BÀI 5

23


CÁC CHẾ ĐỘ HIỂN THỊ FORM


DATASHEET

TIN QUẢN LÝ - BÀI 5

24


CÁC CHẾ ĐỘ HIỂN THỊ FORM


PIVOT TABLE

TIN QUẢN LÝ - BÀI 5

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×