Tải bản đầy đủ

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LUẬT THƯƠNG MẠI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI
1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về doanh nghiệp và nguyên tắc áp
dụng các văn bản pháp luật đó.
2. Khái niệm và những đặc trưng pháp lý của doanh nghiệp.
3. Nội dung, ý nghĩa của những điều kiện cơ bản để thành lập một doanh
nghiệp.
4. Thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
5. Khái niệm, đặc điểm, tổ chức quản lý và chế độ thành lập của doanh
nghiệp tư nhân.
6. Khái niệm, đặc điểm, tổ chức quản lý và chế độ thành lập của công ty cổ
phần.
7. Khái niệm, đặc điểm, tổ chức quản lý và chế độ thành lập của công ty
TNHH hai thành viên trở lên.
8. Khái niệm, đặc điểm, tổ chức quản lý và chế độ thành lập của công ty
TNHH một thành viên.
9. Khái niệm, đặc điểm, tổ chức quản lý và chế độ thành lập của công ty
hợp danh.
10. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hợp đồng và nguyên tắc áp
dụng các văn bản pháp luật đó.
11. Khái niệm hợp đồng và các loại hợp đồng
12. Chế độ giao kết hợp đồng theo Bộ luật Dân sự

13. Chế độ thực hiện hợp đồng theo Bộ luật Dân sự
14. Các hình thức trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng dân sự
15. Khái niệm, đặc điểm và các loại hợp đồng thương mại
16. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa


17. Khái niệm, đặc điểm của hợp đồng dịch vụ. Quyền và nghĩa vụ của các
bên trong hợp đồng cung ứng dịch vụ
18. Chế tài thương mại
19. Khái niệm về tranh chấp kinh doanh, thương mại và các phương thức
giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại.
20. Thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh
thương mại
21. Nội dung cơ bản của các bước trong thủ tục giải quyết các tranh chấp
kinh doanh thương mại tại TAND
22. Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh của Trọng tài
thương mại
23. Điều kiện giải quyết tranh chấp trong kinh doanh của Trọng tài thương
mại
24. Những nguyên tắc của việc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương
mại
25. Nội dung cơ bản của tố tụng trọng tài.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×