Tải bản đầy đủ

PHẦN CAU HOI TRAC NGHIEM (1)

PHẦN 1. CHƯƠNG 1.
Câu 21.
x

�

1


y'

0�


y

1

2
�

�

1

�
2

�

Câu 33.

x

�

1


y'

0

�

2

3

��


�

3
y

�

1


Chương II.
Câu 3.

Câu 36.


Chương III.
Câu 55.

Câu 56.

Câu 57.


Câu 58.


Câu 68.

Phần 2. Chương II.
Câu 27.


Câu 45.

Câu47.

Câu 49.


Câu 53.
14

7
16

câu 54.


2

4

4

Câu 55.

36

18

Câu 56.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×